ΜΕΡΟΣ ΙV ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Χρηματοδότηση της Ένωσης

19.-(1) Η Ένωση μπορεί να δέχεται δωρεές.

(2) Η Ένωση μεριμνά για τον καταρτισμό ετήσιων προϋπολογισμών και λογαριασμών, οι οποίοι ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και κατ’ αναλογίαν προς τους προϋπολογισμούς και λογαριασμούς των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Έκδοση Κανονισμών

20.-(1) Το Κεντρικό Συμβούλιο καταρτίζει και υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και καθορίζει καθετί που, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, πρέπει ή μπορεί να καθοριστεί.

(2) Οι πιο πάνω Κανονισμοί κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 των περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου Νόμων του 1989 και 1990.

Τήρηση πρακτικών

21. Σε όλες τις συνεδρίες των οργάνων της Ένωσης ο Γραμματέας φροντίζει για την τήρηση πρακτικών τα οποία υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του οργάνου.

Μεταβατικές διατάξεις

22. -(1) Για σκοπούς προετοιμασίας και διεξαγωγής των πρώτων εκλογών για την ανάδειξη των μελών των οργάνων της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6, το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει Προσωρινή Επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο αυτής και άλλα δεκαέξι μέλη.  Η σύνθεση της Επιτροπής αυτής πρέπει να αντανακλά τη δίκαιη εκπροσώπηση ολόκληρου του προσφυγικού κόσμου:

Νοείται ότι, κατά τη μεταβατική περίοδο και μέχρι τη διεξαγωγή των πρώτων εκλογών, τα μέλη της Προσωρινής Επιτροπής εκλέγουν μεταξύ τους τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Οικονομικό Διαχειριστή, για να ασκούν καθήκοντα αντίστοιχα με εκείνα των αντίστοιχων αξιωματούχων της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ένωσης.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), η Προσωρινή Επιτροπή μπορεί να προβαίνει εκ μέρους της Ένωσης σε κάθε ενέργεια ή διάβημα που συντελεί στην προετοιμασία και ομαλή διεξαγωγή των πρώτων εκλογών και συγκεκριμένα στην κατάρτιση, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, των σχετικών κανονισμών που θα καθορίζουν τον τρόπο και τη διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών.

(3) Η θητεία της δυνάμει του παρόντος άρθρου διοριζομένης Προσωρινής Επιτροπής είναι διετής και αρχίζει από την ημερομηνία του διορισμού των μελών της, δύναται δε να παραταθεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου:

Νοείται ότι η θητεία των μελών της Προσωρινής Eπιτροπής λήγει αυτοδικαίως και πριν από τη λήξη της κανονικής θητείας τους με την ανάδειξη των αιρετών μελών των οργάνων της Ένωσης.

Έναρξη λειτουργίας της Ένωσης

23. Η Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων αρχίζει να λειτουργεί από την ημερομηνία της ανάδειξης των πρώτων αιρετών μελών των οργάνων της και αναλαμβάνει μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία αυτή να υποδείξει τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν σε οποιαδήποτε επιτροπή, όργανο ή κυβερνητικό σώμα:

Νοείται ότι, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την ανάδειξη των πρώτων αιρετών μελών των οργάνων της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων, η Προσωρινή Επιτροπή έχει εξουσία να ασκεί τα καθήκοντα της προβλεπόμενης στο άρθρο 10 Εκτελεστικής Γραμματείας, καθώς και τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες του Κεντρικού Συμβουλίου που προβλέπονται στο άρθρο 13.