ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Όργανα της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων

6.-(1) Τα όργανα της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων είναι τα ακόλουθα:

(α) Το Κεντρικό Συμβούλιο.

(β) Οι Επαρχιακές Επιτροπές.

(γ) Οι Τοπικές Επιτροπές, που εκλέγονται ανά μία Επιτροπή σε κάθε Δήμο και σε κάθε Κοινότητα και ξεχωριστά στους Κυβερνητικούς Οικισμούς στέγασης προσφύγων, που αναφέρονται στο Παράρτημα, ανεξάρτητα αν αυτοί εμπίπτουν στα όρια οποιουδήποτε Δήμου ή οποιασδήποτε Κοινότητας.

(2) Το Κεντρικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα μέλη των επαρχιακών επιτροπών.

(3) Τα μέλη των Τοπικών και Επαρχιακών Επιτροπών εκλέγονται από τα μέλη της Ένωσης με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία με το σύστημα της απλής αναλογικής.

(4) Οι διατάξεις των περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων του 1979 έως 2001 Νόμων πλην των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 18, του εδαφίου (5) του άρθρου 19 και του εδαφίου (3) του άρθρου 27 αυτού, συμπεριλαμβανομένων όμως των διατάξεων που αφορούν την ανάρτηση των γνωστοποιήσεων σε περίοπτα μέρη των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων, και οι διατάξεις των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτούς, που αφορούν γενικά την ψηφοφορία και ειδικά τις διευθετήσεις πριν την ψηφοφορία, τη διαδικασία κατά την ψηφοφορία, την περάτωση της ψηφοφορίας και τη διαλογή των ψήφων, καθώς και οποιαδήποτε άλλα θέματα για τα οποία δε γίνεται ρητή πρόνοια στον παρόντα Νόμο, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, και στις εκλογές των Οργάνων της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων.

(5) Το ίδιο πρόσωπο μπορεί να είναι ταυτόχρονα μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου ή και Επαρχιακής ή και Τοπικής Επιτροπής.

(6) Τα Μέλη των Τοπικών Επιτροπών εκλέγονται από ειδικό εκλογικό κατάλογο, μεταξύ των προσφύγων/εκλογέων, που καταρτίζεται με βάση τον τόπο διαμονής τους, ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής τους.

Μέλη Τοπικών Επιτροπών και εκλογή των αξιωματούχων τους

7.-(1) Ο αριθμός των μελών των Τοπικών Επιτροπών είναι αυτός που καθορίζεται στον Πρώτο Πίνακα.

(2) Το γηραιότερο από τα μέλη κάθε Τοπικής Επιτροπής συγκαλεί ως Προεδρεύων συνεδρίαση μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την εκλογή της.

(3) Κατά τη συνεδρίαση αυτή τα μέλη εκλέγουν μεταξύ τους με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Οικονομικό Διαχειριστή.

(4) Αξιωματούχοι των Τοπικών Επιτροπών εκλέγονται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει τον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό του μισού των παρόντων. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή αξιωματούχου κατά τις δύο πρώτες ψηφοφορίες, ακολουθεί τρίτη ψηφοφορία, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους.

(5) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ο Γραμματέας.

(6) Η Τοπική Επιτροπή συνέρχεται μία φορά κάθε δύο μήνες.

(7) Η Γραμματεία συγκαλείται από τον Πρόεδρο της σε τακτική συνεδρία μία φορά το μήνα. Έκτακτη συνεδρία συγκαλείται από τον Πρόεδρο της ή όταν το ζητήσουν τρία μέλη της.

Εκλογή των Επαρχιακών Επιτροπών και των αξιωματούχων τους

8.-(1) Με βάση τον τόπο καταγωγής των προσφύγων εκλέγονται οι ακόλουθες Επαρχιακές Επιτροπές:

(α) Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας-Κερύνειας.

(β) Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού.

(γ) Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας.

(δ) Επαρχιακή Επιτροπή Πάφου.

(ε) Επαρχιακή Επιτροπή Αμμοχώστου.

Νοείται ότι οι εκτοπισμένοι κάτοικοι των ημικατεχόμενων και των κατεχόμενων επαρχιών εκπροσωπούνται σε κάθε Επαρχιακή Επιτροπή κατ’ αναλογία, με βάση τον αριθμό των προσφύγων που διαμένουν στην οικεία επαρχία, όπως καθορίζεται στο Δεύτερο Πίνακα:

Νοείται περαιτέρω ότι οι εκτοπισθέντες κάτοικοι των κατεχόμενων χωριών “Άρσος” και “Τρεμετουσιά” της επαρχίας Λάρνακας, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους, εκπροσωπούνται με ένα μέλος στην Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας.

(2) Ο αριθμός των μελών των Επαρχιακών Επιτροπών είναι αυτός που καθορίζεται στο Δεύτερο Πίνακα. Οι Επαρχιακές Επιτροπές συνέρχονται σε τακτική συνεδρία κάθε τέσσερις μήνες.

(3) Έκτακτη συνεδρία Επαρχιακής Επιτροπής συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Γραμματείας της Επαρχιακής Επιτροπής ή όταν το ζητήσει το ένα πέμπτο των μελών.

(4)(α) Τα Μέλη κάθε Επαρχιακής Επιτροπής εκλέγουν με το σύστημα της απλής αναλογικής ενδεκαμελή Γραμματεία.

(β) Στις περιπτώσεις όπου τα μέλη Επαρχιακής Επιτροπής είναι λιγότερα των έντεκα τότε τα μέλη αποτελούν την οικεία Γραμματεία.

(γ) Τα μέλη της Γραμματείας εκλέγουν μεταξύ τους με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Οικονομικό Διαχειριστή.

(5) Για την εκλογή των αξιωματούχων της Γραμματείας των Επαρχιακών Επιτροπών εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξες του άρθρου 7.

(6) Η Γραμματεία συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε τακτική συνεδρία μία φορά το μήνα. Έκτακτη συνεδρία της Γραμματείας συγκαλείται από τον Πρόεδρο της ή όταν το ζητήσουν τρία μέλη της.

Παγκύπριο Συνέδριο

9.-(1) Συνέρχεται παγκύπριο συνέδριο μία φορά το χρόνο. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη των Τοπικών Επιτροπών, των Επαρχιακών Επιτροπών και του Κεντρικού Συμβουλίου.

(2) Οι αποφάσεις του παγκύπριου συνεδρίου δεσμεύουν όλα τα όργανα και τους αξιωματούχους της Ένωσης.

Κεντρικό Συμβούλιο και εκλογή της Εκτελεστικής Γραμματείας και των αξιωματούχων της

10.-(1) Το Κεντρικό Συμβούλιο συνέρχεται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη σύσταση του και εκλέγει με το σύστημα της απλής αναλογικής μεταξύ των μελών του δεκαεπταμελή Εκτελεστική Γραμματεία, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, τον Οικονομικό Διαχειριστή και δεκατρία Μέλη.

(2) Για την εκλογή των αξιωματούχων της Εκτελεστικής Γραμματείας εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 7.

Συνεδρίες Εκτελεστικής Γραμματείας

11.-(1) Οι τακτικές συνεδρίες της Εκτελεστικής Γραμματείας πραγματοποιούνται μία φορά το μήνα κατόπιν γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου της.

(2) Έκτακτη συνεδρία της Εκτελεστικής Γραμματείας συγκαλείται από τον Πρόεδρο της ή όταν το ζητήσουν τρία μέλη της.

Συνεδρίες Κεντρικού Συμβουλίου

12.-(1) Το Κεντρικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Γραμματείας σε τακτική συνεδρία κάθε έξι μήνες. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του.

(2) Έκτακτη συνεδρία του Κεντρικού Συμβουλίου συγκαλείται, όταν ζητηθεί από το ένα πέμπτο των μελών ή από την Εκτελεστική Γραμματεία.

(3) Η πρόσκληση για τακτική συνεδρία είναι γραπτή και απευθύνεται προς όλα τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη για τη συνεδρία ημερομηνία.

(4) Στις συνεδρίες του Κεντρικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος.

(5) Τηρουμένων των πιο πάνω διατάξεων και των προνοιών των Κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, το Κεντρικό Συμβούλιο αποφασίζει ελεύθερο για τη διαδικασία και τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών του.

Αρμοδιότητες Κεντρικού Συμβουλίου

13.-(1) Το Κεντρικό Συμβούλιο εφορεύει τις δραστηριότητες της Ένωσης και έχει πλήρη εξουσία για τη διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα Νόμο και στους Κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με αυτόν.

(2) Το Κεντρικό Συμβούλιο ειδικότερα-

(α) Εκπροσωπεί μέσω του Προέδρου του την Ένωση ενώπιον αρχών.

(β) Προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και παραστάσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό για την άρση της έκρυθμης κατάστασης και των συνεπειών της.

(γ) Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, ώστε να διατηρείται η μνήμη των κατεχόμενων εδαφών και να ανυψώνεται το αγωνιστικό φρόνημα του λαού.

(δ) Βρίσκεται σε τακτική επαφή με την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, με διεθνείς οργανισμούς και με άτομα για ενημέρωση σχετικά με το εθνικό πρόβλημα και για προώθηση των κατάλληλων ενεργειών.

(ε) Συνεργάζεται με τις άλλες προσφυγικές οργανώσεις και σωματεία για την προάσπιση των συμφερόντων των εκτοπισμένων.

(στ) Εισηγείται τη λήψη των αναγκαίων πρακτικών και νομοθετικών μέτρων για την επίτευξη των σκοπών της Ένωσης.

(ζ) Μέσω του Οικονομικού Διαχειριστή μεριμνά για την τήρηση λογαριασμών και την κατάρτιση ισολογισμού, προϋπολογισμού και απολογισμού, τους οποίους υποβάλλει μέσω του Υπουργού για έλεγχο και έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο προϋπολογισμός της Ένωσης πρέπει να υποβάλλεται για έγκριση πριν από την εκπνοή του χρόνου που προηγείται του χρόνου στον οποίο αναφέρεται. Το οικονομικό έτος αρχίζει την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου. Αντίγραφο του προϋπολογισμού που εγκρίνεται αποστέλλεται στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(η) Συνάπτει δάνεια για τη χρηματοδότηση των σκοπών της Ένωσης.

(θ) Διορίζει το προσωπικό της Ένωσης και ασκεί πειθαρχικό έλεγχο σ’ αυτό.

(ι) Εκδίδει με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής τους αναγκαίους για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου Κανονισμούς.

(ια) Λαμβάνει γενικά όλα τα αναγκαία μέτρα για την υλοποίηση των σκοπών της Ένωσης και την προάσπιση των συμφερόντων των εκτοπισμένων, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με αυτόν.

Λήψη αποφάσεων

14.-(1) Όλες οι αποφάσεις των οργάνων της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων.

(2) Τα όργανα έχουν απαρτία, όταν παρίσταται το ένα δεύτερο των μελών τους.

Συνέδριο

15. Το Παγκύπριο συνέδριο και τα επαρχιακά συνέδρια πραγματοποιούνται κάθε χρόνο και ασχολούνται απαραιτήτως με το εθνικό θέμα και τα προσφυγικά προβλήματα.

Εκλογές των Οργάνων της Ένωσης

16.—(1) Οι εκλογές για την ανάδειξη των Μελών των Οργάνων της Ένωσης διενεργούνται κατόπιν διατάγματος του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Το δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές των Οργάνων της Ένωσης έχουν όλα τα μέλη της Ένωσης που είναι εγγεγραμμένα στον ειδικό εκλογικό κατάλογο που τηρείται από την Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόμου.

(3) Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.

(4)(α) Ο ειδικός εκλογικός κατάλογος για τις εκλογές των Οργάνων της Ένωσης είναι ο εκλογικός κατάλογος που καταρτίζεται και εκάστοτε αναθεωρείται από την Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόμου.

(β) Κάθε πρόσωπο που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο, που τηρείται δυνάμει του περί Εγγραφής Εκλογέων και Εκλογικού Καταλόγου Νόμου, υποχρεούται να εγγραφεί στον ειδικό εκλογικό κατάλογο που καταρτίζεται για τους σκοπούς του Νόμου αυτού, οπότε, σε τέτοια περίπτωση, οι διατάξεις του άρθρου 6 του πιο πάνω Νόμου εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών.

Προσόντα εκλογιμότητας

16Α. Κάθε μέλος της Ένωσης που συμπλήρωσε το 25ο έτος της ηλικίας του δύναται να εκλεγεί Μέλος των Επιτροπών των Οργάνων της Ένωσης, νοουμένου ότι είναι γραμμένος στον ειδικό εκλογικό κατάλογο, που καταρτίζεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Μη εκλογιμότητα και ασυμβίβαστο

16Β.—(1) Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να εκλεγεί Μέλος των Επιτροπών της Ένωσης το οποίο—

(α) Είναι διανοητικά ανίκανο.

(β) Είναι μη αποκατασταθείς πτωχεύσας.

(γ) Έχει καταδικασθεί εντός των τελευταίων πέντε χρόνων πριν την ανακήρυξη των υποψηφίων για ποινικό αδίκημα ατιμωτικό ή αδίκημα που ενέχει ηθική αισχρότητα.

(2)(α) Υπουργός ή Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Δήμαρχος ή Μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, Κοινοτάρχης ή Μέλος Κοινοτικού Συμβουλίου, ή

(β) πρόσωπο που—

(i) είναι Δικαστής δικαστηρίου της Δημοκρατίας, έμμισθος δημόσιος υπάλληλος, εκπαιδευτικός ή δημοτικός υπάλληλος ή υπάλληλος οργανισμού δημοσίου δικαίου ή μέλος της αστυνομίας ή των ενόπλων δυνάμεων,

(ii) κατέχει ιερατικό αξίωμα,

(iii) έχει οποιαδήποτε συμβατική σύνδεση με την Ένωση για την εκτέλεση εργασιών ή την παροχή υπηρεσιών με αμοιβή,

δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα για εκλογή ως Μέλος των Οργάνων της Ένωσης αλλά δε δύναται να αναλάβει το αξίωμα αυτό εκτός αν, πριν την ανάληψη των καθηκόντων του, παραιτηθεί από το αξίωμα ή τη θέση του ή απαλλαγεί από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή οφειλές, ανάλογα με την περίπτωση.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά τη διάρκεια της θητείας των Οργάνων της Ένωσης, ήθελεν υπάρξει οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα κωλύματα εκλογιμότητας ή ασυμβιβάστου, το πρόσωπο που επηρεάζεται παύει αυτόματα από του να διατελεί Μέλος και η θέση του κενούται.

(4)(α) Η θέση που κενούται πληρούται από τον πρώτο επιλαχόντα του Συνδυασμού στον οποίο ανήκει η θέση που κενώθηκε.

(β) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επιλαχών τότε η θέση πληρούται με αναπληρωματική εκλογή, οπότε, σε τέτοια περίπτωση, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου:

Νοείται ότι δε διενεργείται αναπληρωματική εκλογή σε περίπτωση που διασφαλίζεται η απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων των οργάνων της Ένωσης.

Διάρκεια θητείας των μελών των οργάνων της Ένωσης

17. Η θητεία των μελών των οργάνων της Ένωσης είναι πενταετής και αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους.

Προσωπικό της Ένωσης

18.-(1) Η γενική διεύθυνση των εργασιών της Ένωσης ανατίθεται στον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Γραμματείας. Το προσωπικό μπορεί είτε να αποσπαστεί από τη δημόσια υπηρεσία είτε να προσληφθεί στην υπηρεσία της Ένωσης ύστερα από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

(2) Η διάρθρωση των υπηρεσιών και του προσωπικού της Ένωσης αποφασίζεται από το Κεντρικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο:

Νοείται ότι οι υπάλληλοι της Παγκύπριας Επιτροπής Προσφύγων που εργοδοτούνται κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου θα συνεχίσουν να εργοδοτούνται από την Ένωση και θα τοποθετηθούν στην ανάλογη θέση, σύμφωνα με τα προσόντα που διαθέτουν, ενώ τα δικαιώματα τους κατοχυρώνονται από την πρόσληψη τους στην υπηρεσία της Παγκύπριας Επιτροπής Προσφύγων.

(3) Το υπόλοιπο προσωπικό της Ένωσης διορίζεται από το Κεντρικό Συμβούλιο, σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδει το Κεντρικό Συμβούλιο και εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο και η Βουλή, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Με τους πιο πάνω Κανονισμούς καταρτίζονται τα σχέδια υπηρεσίας κάθε θέσης, καθορίζεται η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, οι γενικοί όροι υπηρεσίας των υπαλλήλων, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις τους, η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου και οτιδήποτε άλλο συναφές με τα πιο πάνω θέματα.

(5) Για τους σκοπούς του πιο πάνω εδαφίου ισχύουν κατ’ αναλογίαν οι διατάξεις του εκάστοτε περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα με αυτόν.

Θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους

18Α. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 18, θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους, καθορίζεται ως τέτοια με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.