ΜΕΡΟΣ ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
Απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας και παρεμφερή θέματα

96. -(1) Δεόντως εξουσιοδοτημένοι δημόσιοι παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων δύνανται να αποκτούν ακίνητη ιδιοκτησία για τους σκοπούς οποιασδήποτε από τις δραστηριότητές τους βάσει του παρόντος Νόμου, και σε περίπτωση ιδιοκτησίας που δεν καθίσταται δυνατό να αποκτηθεί συμβατικά, αυτή δύναται να αποκτηθεί δυνάμει των διατάξεων του εκάστοτε σε ισχύ νόμου περί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας.

(2) Παροχείς που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ή πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο εγγράφως προς τούτο από αυτούς μπορούν, κατά πάντα εύλογο χρόνο, να εισέρχονται σε οποιαδήποτε γη και, κατόπιν προηγούμενης εικοσιτετράωρης γραπτής ειδοποίησης στον κάτοχο, να εισέρχονται σε οποιαδήποτε κτίρια και εκεί να προβαίνουν σε πράξεις ή έργα τα οποία είναι ευλόγως αναγκαία για σκοπούς επιθεώρησης, εξέτασης ή έρευνας, προκαταρκτικώς ή συναφώς με την άσκηση οποιασδήποτε λειτουργίας που δυνάμει του παρόντος Νόμου αποτελεί λειτουργία δημόσιου παροχέα τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

(3) Οι παροχείς θα καταβάλλουν αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (11), του παρόντος άρθρου, για οποιαδήποτε προσωπική βλάβη ή για ζημιά προκληθείσα από την είσοδο ή από τη διενέργεια πράξεων ή έργων δυνάμει του εδαφίου (2).

(4) Για σκοπούς εκτέλεσης οποιασδήποτε εργασίας σε σχέση με οποιοδήποτε τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, δημόσιος παροχέας τηλεπικοινωνιακού δικτύου, ή πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο εγγράφως προς τούτο από τον παροχέα, δύναται, με συγκατάθεση του κατόχου ακίνητης ιδιοκτησίας, ή διά συμφωνίας και την καταβολή συμφωνημένου ποσού, αφού δώσει προηγουμένως είκοσι τεσσάρων ωρών γραπτή ειδοποίηση στον εν λόγω κάτοχο της ακίνητης ιδιοκτησίας, να εισέλθει σ' αυτή και να προβεί σε όλες τις αναγκαίες εργασίες και εγκαταστάσεις, και δύναται κατά την εκτέλεση αυτών, να κόψει ή κλαδέψει δέντρα, να μετακινήσει φυτεία, φράκτες, ξηρότοιχους ή άλλα πράγματα, ως ήθελε είναι αναγκαίο για το σκοπό.

(5) Σε σχέση με τυχόν καταστροφή ή ζημιά σε οποιαδήποτε περιουσία κατά την εκτέλεση των αναφερόμενων στο εδάφιο (4) εργασιών και εγκαταστάσεων, θα καταβάλλεται αποζημίωση στον ιδιοκτήτη της περιουσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (11) του παρόντος άρθρου.

(6) Σε περίπτωση που δεν παρέχεται συγκατάθεση, ή δεν επέρχεται συμφωνία μεταξύ παροχέα και κατόχου αναφορικά με την είσοδο ή το ύψος τον καταβλητέου ποσού, όπως διαλαμβάνεται στο εδάφιο (4), ο παροχέας δικαιούται να αποταθεί στο Δικαστήριο με αίτηση, το οποίο, αφού λάβει υπόψη και ζυγίσει από τη μια το δυσμενή επηρεασμό και από την άλλη το όφελος που θα προκύψει για τα εμπλεκόμενα μέρη σε περίπτωση που επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται η είσοδος στην ακίνητη ιδιοκτησία, ανάλογα με την περίπτωση, αποφασίζει κατά πόσο θα επιτρέψει ή όχι την εν λόγω είσοδο καθορίζοντας σε περίπτωση που επιτρέπει την είσοδο, ποσό αποζημίωσης.

(7) Κατά τη λήψη απόφασης περί της έκτασης του δυσμενούς επηρεασμού και του οφέλους που θα προκύψει, το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη όλες τις περιστάσεις και την αρχή ότι ουδείς δύναται να στερείται παραλόγους της πρόσβασης σε δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή/κ αι σε δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

(8) Για σκοπούς εκτέλεσης εργασιών και εγκαταστάσεων σε σχέση με οποιοδήποτε τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, δημόσιος παροχέας τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή οποιοδήποτε δεόντως εξουσιοδοτημένο εγγράφως προς τούτο από τον παροχέα πρόσωπο, δύναται κατόπιν επίδοσης σχετικής εύλογης ειδοποίησης σε οποιαδήποτε τοπική αρχή να διανοίξει ή να σκάψει οποιοδήποτε δρόμο και να τοποθετήσει οποιαδήποτε εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού δικτύου και μπορεί, να μεταβάλει τη θέση οποιουδήποτε σωλήνα εξαιρουμένου κυρίως σωλήνα για την προμήθεια νερού, κατόπιν ειδοποίησης είκοσι τεσσάρων ωρών σε οποιοδήποτε κάτοχο οικίας, που θα επηρεασθεί.

(9) Δρόμος που διανοίγεται ή σκάπτεται κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (8), επαναφέρεται με κάθε εύλογη ταχύτητα από τον παροχέα στην πρότερα αυτού κατάσταση με έξοδα και δαπάνες αυτού, ο οποίος και απομακρύνει με εύλογη ταχύτητα όλα τα απορρίμματα που δυνατό να έχουν προκύψει από την εκσκαφή και διάνοιξη του δρόμου.

(10) Εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού δικτύου που τοποθετείται ή κατασκευάζεται επί, πάνω από, κατά μήκος, διά μέσου ή κάτω από οποιοδήποτε δρόμο, τοποθετείται ή κατασκευάζεται κατά τρόπο που δε διακόπτει, παρακωλύει, ή παρεμβαίνει με τη διέλευση στο δρόμο.

Εάν δε συμφωνηθεί το ποσό αποζημίωσης, που είναι καταβλητέο κατά τα διαλαμβανόμενα στα εδάφια (3) και (5), αυτό καθορίζεται από δύο διαιτητές, εκ των οποίων ο ένας διορίζεται από τον παροχέα και ο άλλος από το άλλο ενδιαφερόμενο μέρος και σε περίπτωση που δεν επέρχεται συμφωνία μεταξύ των εν λόγιο διαιτητών, το ποσό της καταβλητέας αποζημίωσης καθορίζεται από το Επαρχιακό Δικαστήριο που έχει αρμοδιότητα σύμφωνα με τους εκάστοτε σε ισχύ περί Δικαστηρίων Νόμους.

Εξουσία επιθεώρησης

97. Για σκοπούς επιθεώρησης ή επισκευής οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή εγκαταστάσεων και μηχανημάτων ή για άλλο πρέποντα λόγο, ο παροχέας, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο γραπτώς προς τούτο από τον παροχέα, δύναται κατά πάντα εύλογο χρόνο να εισέρχεται σε οποιαδήποτε γη, σπίτια, ή κτίρια στα οποία τέτοιες εγκαταστάσεις ή μηχανήματα έχουν εγκατασταθεί, εγκαθίστανται ή θα εγκατασταθούν.

Ευθύνη των Προμηθευτών Δικτύων

98. Παροχέας δεν υπέχει νομική ευθύνη για προσωπική βλάβη ή για ζημία σε περιουσία συνεπεία διακοπής οποιασδήποτε τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας, η οποία δυνατό να οφείλεται σε αναπόφευκτο ατύχημα, φυσική φθορά, ή στις εύλογες ανάγκες του ίδιου του συστήματος ή σε ελαττωματική εγκατάσταση η οποία δεν είχε διενεργηθεί από τον παροχέα. Ο παροχέας, όμως, υπέχει νομική ευθύνη για τέτοια βλάβη ή ζημία σε περίπτωση που η σχετική διακοπή αποδεικνύεται ότι είχε προκληθεί λόγω αμέλειας ή παράβασης θέσμιου καθήκοντος προσώπου που εργοδοτείται από τον παροχέα ή λόγω εσφαλμένης κατάστασης της εγκατάστασης.

Προφυλάξεις κατά την εκτέλεση εργασίας

99. Η εκτέλεση όλης της εργασίας σε σχέση με οποιοδήποτε δίκτυο τηλεπικοινωνιών, η οποία δυνατό να επηρεάζει οποιοδήποτε δρόμο, σιδηρόδρομο, ποταμό ή άλλη υδρορροή ή οποιοδήποτε σύστημα άρδευσης, αποχέτευσης ή παροχής νερού ή οποιεσδήποτε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, τηλέγραφους, ραδιοεπικοινωνίες, εργασίες λιμανιών ή άλλα δημόσια ή ιδιωτικά έργα και η ανέγερση ή τοποθέτηση οποιασδήποτε γραμμής ή εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, είτε υπερυψωμένων, είτε στο έδαφος, είτε υπογείως, θα διενεργείται με νόμιμο τρόπο και έτσι ώστε να μην επηρεάζεται δυσμενώς η δημόσια ή ιδιωτική ασφάλεια.

Εξασφάλιση άδειας για πράξεις που παρεμβαίνουν σε τηλεπικοινωνιακό δίκτυο

100. Ουδείς τοποθετεί ή μεταφέρει κύριους αγωγούς, σωλήνες, αγωγούς ή καλώδια μέσα, κατά μήκος, διά μέσου, κατά πλάτος, πάνω ή κάτω από οποιοδήποτε δρόμο ή μέρος, κατά τρόπο ο οποίος πιθανόν να παρέμβει σε τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή εγκαταστάσεις ή μηχανήματα ή να προκαλέσει ζημία σ' αυτά, χωρίς προηγούμενη εξασφάλιση άδειας από τον Επίτροπο. Η παροχή ή άρνηση τέτοιας άδειας, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Επιτρόπου και δυνατό να παρέχεται υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις ως ο Επίτροπος κρίνει εύλογο να θέσει.

Εξαίρεση από κατάσχεση

101. Τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ή εγκαταστάσεις και μηχανήματα παροχέων, δεν υπόκεινται σε κατάσχεση ή σε εκτέλεση δυνάμει οποιασδήποτε δικαστικής διαδικασίας ή σε οποιαδήποτε διαδικασία πτώχευσης ή αφερεγγυότητας εναντίον οποιουδήποτε προσώπου.

Ποινική και αστική ευθύνη

102. -(1) Πρόσωπο το οποίο μετακινεί, καταστρέφει ή προκαλεί ζημιά είτε εσκεμμένως ή άλλως πως σε οποιοδήποτε τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή εγκαταστάσεις και μηχανήματα, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, και ευθύνεται στην καταβολή πλήρους αποζημίωσης για την προκληθείσα ζημιά, η οποία δύναται να ανακτάται με πολιτική αγωγή στο αρμόδιο Δικαστήριο.

(2) Άνευ βλάβης στις διατάξεις του εδαφίου (1), Δικαστήριο ενώπιον του οποίου πρόσωπο κατηγορείται για ποινικό αδίκημα κατά παράβαση του εν λόγω εδαφίου, δύναται να υπολογίσει την αποζημίωση που είναι καταβλητέα δυνάμει του εν λόγω εδαφίου (1), και να εκδώσει διάταγμα για την καταβολή αυτής. Τέτοιο διάταγμα εκτελείται ως να ήταν απόφαση σε αστική αγωγή.

Εξασφάλιση αδειών πριν την εκτέλεση εργασίας σε ακίνητη ιδιοκτησία

103. Πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, επί, κάτω, πάνω ή από πάνω, από οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία, οι παροχείς βεβαιώνονται ότι όλα τα τυχόν αναγκαία δικαιώματα και άδειες έχουν εξασφαλιστεί από κάθε αρμόδια δημόσια αρχή.