ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ασφάλεια Δικτύων και υπηρεσιών

104. -(1) Δημόσιοι παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά και διοικητικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των δικτύων και υπηρεσιών τους, σε επίπεδο που είναι ανάλογο με το βαθμό κινδύνου λαμβάνοντας υπόψη το κόστος εφαρμογής συστημάτων ασφαλείας και τις πλέον πρόσφατες τεχνικές δυνατότητες.

(2) Σε περίπτωση που υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος παραβίασης της ασφάλειας του δικτύου, οι παροχείς ενημερώνουν τους συνδρομητές τους για τον εν λόγω κίνδυνο και για όλες τις τυχόν δυνατότητες αποτροπής του, συμπεριλαμβανομένου και του σχετικού κόστους.

Απόρρητο και προστασία των δεδομένων

105. -(1) Τόσο οι αναφερόμενοι στο εδάφιο (1) του άρθρου 104 παροχείς, όσο και οι υπάλληλοι αυτών, λαμβάνουν τα δέοντα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των υπηρεσιών τους και το απόρρητο οποιασδήποτε επικοινωνίας.

(2) Ουδείς, πέραν των εκάστοτε επικοινωνούντων μεταξύ τους χρηστών επιτρέπεται να ακούει, υποκλέπτει, αποθηκεύει ή προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη μορφή παρακολούθησης επικοινωνιών χωρίς τη συγκατάθεση των σχετικών χρηστών, εκτός στην έκταση που προβλέπεται διαφορετικά, στο εδάφιο (3).

(3) Σε περιστάσεις που προβλέπονται διά νόμου και με εξουσιοδότηση του Δικαστηρίου, δύναται να υπάρξει επέμβαση σε επικοινωνίες.

(4) Οι διατάξεις του εδαφίου (2), δεν επηρεάζουν οποιαδήποτε επιτρεπόμενη από το νόμο μαγνητοφώνηση τηλεπικοινωνιών στα πλαίσια νόμιμης επαγγελματικής πρακτικής, με σκοπό την εξασφάλιση απόδειξης περί της ύπαρξης κάποιας εμπορικής συναλλαγής ή οποιασδήποτε άλλης εμπορικής επικοινωνίας.

Δεδομένα κίνησης και τιμολόγησης

106. -(1) Τα δεδομένα κίνησης, που αφορούν συνδρομητές και χρήστες, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία για την πραγματοποίηση κλήσεων και αποθηκεύονται από Οργανισμούς, δέον όπως απαλείφονται ή καθίστανται ανώνυμα κατά τη λήξη της κλήσης, εκτός στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) πιο κάτω, δηλαδή:

(α) Για σκοπούς τιμολόγησης των συνδρομητών και πληρωμής των διασυνδέσεων, οπόταν και επιτρέπεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία τα ακόλουθα δεδομένα:

(i) Ο αριθμός της ταυτότητας της συσκευής του συνδρομητή,

(ii) η διεύθυνση του συνδρομητή και ο τύπος της συσκευής,

(iii) ο συνολικός αριθμός των προς χρέωση μονάδων για τη λογιστική περίοδο,

(iv) ο αριθμός του καλούμενου συνδρομητή,

(ν) ο τύπος, ο χρόνος έναρξης και η διάρκεια των κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν ή/και ο όγκος των διαβιβασθέντων δεδομένων,

(vi) η ημερομηνία της κλήσης/υπηρεσίας,

(vii) διάφορες άλλες πληροφορίες όσον αφορά την πληρωμή, όπως προκαταβολές, πληρωμές με δόσεις, αποσύνδεση και υπομνηστικές επιστολές.

Η ως άνω επεξεργασία των πιο πάνω δεδομένων επιτρέπεται μόνο ως το τέλος της περιόδου εντός της οποίας μπορεί να αμφισβητηθεί νομίμως ο λογαριασμός ή να επιδιωχθεί η πληρωμή του,

(β) δεδομένου και ο συνδρομητής συναινεί, τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) πιο πάνω, δύνανται να τύχουν επεξεργασίας από τον Οργανισμό για σκοπούς εμπορικής προώθησης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του τελευταίου.

(2)(α) Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων κίνησης και χρέωσης δέον όπως περιορίζεται σε πρόσωπα, που ενεργούν υπό την εποπτεία των Οργανισμών και τα οποία ασχολούνται με τη διαχείριση χρεώσεων ή κίνησης, με απαντήσεις σε ερωτήσεις πελατών, την ανίχνευση απάτης και την εμπορική προώθηση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

(β) Η αναφερόμενη στην παράγραφο (α) επεξεργασία δέον όπως εν πάση περιπτώσει περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο.

(γ) Παρά τις διατάξεις της παραγράφου (β) πιο πάνω, ο Επίτροπος δύναται να απαιτήσει από Οργανισμούς να του παρέχουν οποιαδήποτε σχετική πληροφορία την οποία έχουν ή θα έχουν, για σκοπούς άσκησης των ρυθμιστικών του καθηκόντων και αρμοδιοτήτων προς έλεγχο της συμμόρφωσης των εν λόγω οργανισμών με το εδάφιο (1).

(3) Οι συνδρομητές έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν μη αναλυτικούς λογαριασμούς. Ο Επίτροπος ορίζει διά διατάγματος εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας των καλούντων συνδρομητών και συσχετιζόμενων χρηστών και των καλούμενων συνδρομητών, προκειμένου να συμβιβάσει τα αντίστοιχά τους δικαιώματα για προστασία της ιδιωτικής τους ζωής.

Ένδειξη της ταυτότητας και περιορισμός αναγνώρισης καλούσας και συνδεδεμένης γραμμής

107. -(1) Όταν παρέχεται ένδειξη της ταυτότητας καλούσας γραμμής, ο καλών χρήστης δέον όπως έχει δυνατότητα, με απλά μέσα και ατελώς, να εμποδίζει αυτή τη λειτουργία ανά κλήση. Ο καλών συνδρομητής δέον όπως έχει τη δυνατότητα αυτή ανά γραμμή.

(2) Όταν παρέχεται ένδειξη της ταυτότητας καλούσας γραμμής, ο καλούμενος συνδρομητής δέον όπως έχει δυνατότητα, με απλά μέσα και ατελώς εφόσον κάνει λελογισμένη χρήση αυτής της λειτουργίας, να μην επιτρέπει την ένδειξη της ταυτότητας της καλούσας γραμμής για τις εισερχόμενες κλήσεις.

(3) Όταν παρέχεται ένδειξη της ταυτότητας καλούσας γραμμής και η ένδειξη αυτή γίνεται πριν γίνει οριστικά η κλήση ο καλούμενος συνδρομητής δέον όπως έχει δυνατότητα, με απλά μέσα, να μη δέχεται την εισερχόμενη κλήση όταν ο καλών χρήστης ή συνδρομητής δεν έχει επιτρέψει την ένδειξη της ταυτότητας της καλούσας γραμμής.

(4) Όταν παρέχεται ένδειξη της ταυτότητας της συνδεδεμένης γραμμής, ο καλούμενος συνδρομητής δέον όπως έχει δυνατότητα να απαλείφει, με απλά μέσα και ατελώς, την ένδειξη της ταυτότητας της συνδεδεμένης γραμμής στον καλούντα χρήστη.

(5) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται και καθ' όσον αφορά κλήσεις από την Κύπρο προς άλλες χώρες, και οι διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (3) εφαρμόζονται και για εισερχόμενες κλήσεις που προέρχονται από άλλες χώρες.

(6) Όταν παρέχεται ένδειξη της ταυτότητας καλούσας ή/και συνδεδεμένης γραμμής, οι Οργανισμοί ενημερώνουν το κοινό σχετικά, όπως επίσης και για τις δυνατότητες που ορίζονται στα εδάφια (1), (2), (3), (4) και (5) πιο πάνω.

Εξαιρέσεις

108. -(1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι υπάρχουν διαφανείς διαδικασίες που διέπουν τον τρόπο με τον οποίο ο παροχέας τηλεπικοινωνιακού δικτύου και/ή τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας μπορεί να αποκλείει τη δυνατότητα της μη αναγραφής της καλούσας γραμμής -

(α) Επί προσωρινής βάσης, τη αιτήσει συνδρομητή που ζητεί τον εντοπισμό κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων, οπόταν τα δεδομένα που περιέχουν την αναγνώριση της ταυτότητας του καλούντος συνδρομητή αποθηκεύονται και είναι διαθέσιμα από τον Οργανισμό σε πρόσωπα, τα οποία κατονομάζονται από τον Επίτροπο,

(β) επί τη βάσει της ανά γραμμή απάλειψης για Οργανισμούς, που ασχολούνται με τις κλήσεις άμεσης επέμβασης, όπως οι διωκτικές αρχές, οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και οι πυροσβεστικές υπηρεσίες, ώστε να δίνεται απάντηση στις κλήσεις αυτές.

Αυτόματη προώθηση κλήσεων

109. Δέον όπως παρέχεται σε συνδρομητές ατελώς και μέσω απλού τεχνικού μέσου, δυνατότητα να σταματούν τις αυτόματα προωθούμενες κλήσεις στην τερματική συσκευή τους από τρίτους.

Τηλεφωνικοί κατάλογοι συνδρομητών

110. -(1) Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους συνδρομητών, τα οποία βρίσκονται στη διάθεση του κοινού ή μπορούν να ληφθούν μέσω των υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου, δέον όπως περιορίζονται στα απαραίτητα για την αναγνώριση της ταυτότητας συγκεκριμένου συνδρομητή, εκτός εάν ο συνδρομητής έχει δώσει ρητή συγκατάθεση για τη δημοσίευση συμπληρωματικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(2) Ο συνδρομητής δικαιούται, άνευ επιβαρύνσεως -

(α) Να μη συμπεριλαμβάνεται σε έντυπο ή ηλεκτρονικό κατάλογο,

(β) να δηλώνει ότι δεν επιτρέπει τη χρησιμοποίηση των προσωπικών του στοιχείων για απευθείας εμπορική προώθηση,

(γ) να ζητά να παραλείπεται η διεύθυνσή του εν μέρει, και

(δ) να μην επιτρέπει να υπάρχει αναφορά, που να αποκαλύπτει το φύλο του, εφόσον τούτο είναι γλωσσικά εφικτό.

(3) Τα δικαιώματα που παρέχονται διά του άρθρου 109 και του εδαφίου (2) του άρθρου 110, τυγχάνουν εφαρμογής για συνδρομητές που είναι φυσικά πρόσωπα.

(4) Ο Επίτροπος με διάταγμα διασφαλίζει ότι τα έννομα συμφέροντα συνδρομητών που δεν είναι φυσικά πρόσωπα, καθ' όσον αφορά την αναγραφή των στοιχείων τους σε δημόσιους καταλόγους προστατεύονται επαρκώς.

Μη ζητηθείσες κλήσεις

111. -(1) Η χρήση αυτόματων συστημάτων κλήσης χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, δηλαδή αυτόματων συσκευών κλήσεως, ή συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση συνδρομητών οι οποίοι έχουν δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή τους.

(2) Οι μη ζητηθείσες κλήσεις με σκοπό την απευθείας εμπορική προώθηση με μέσα εκτός των προβλεπομένων στο εδάφιο (1), δεν επιτρέπονται χωρίς τη συγκατάθεση των ενδιαφερόμενων συνδρομητών, ή όταν πρόκειται για συνδρομητές οι οποίοι δεν επιθυμούν να λαμβάνουν αυτές τις κλήσεις. Ο Επίτροπος με διάταγμα καθορίζει, πως οι συνδρομητές μπορούν να διαλέξουν μεταξύ των εν λόγω επιλογών.

(3) Τα δικαιώματα που παρέχονται διά των εδαφίων (1) και (2) τυγχάνουν εφαρμογής για συνδρομητές που είναι φυσικά πρόσωπα. Ο Επίτροπος με διάταγμα διασφαλίζει ότι τα έννομα συμφέροντα των συνδρομητών που δεν είναι φυσικά πρόσωπα σε ό,τι αφορά τις μη ζητηθείσες κλήσεις προστατεύονται επαρκώς.