ΜΕΡΟΣ ΕΝΤΕΚΑΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τερματικός εξοπλισμός

82. -(1) Τηρουμένων των εδαφίων (3) και (4) του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις αυτού του Μέρους εφαρμόζονται σε όλο τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό.

(2) Τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός ο οποίος χρησιμοποιεί ραδιοδιεπαφή και στον οποίο τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις αυτού του Μέρους, υπόκειται επίσης στις διατάξεις οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου, που αφορά τις ραδιοεπικοινωνίες.

(3) Οι διατάξεις αυτού του Μέρους δεν τυγχάνουν εφαρμογής για τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό ο οποίος χρησιμοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς δημόσιας ασφάλειας, άμυνας, κρατικής ασφάλειας ή άλλων δραστηριοτήτων του Κράτους ή στον τομέα της καταστολής του εγκλήματος και άλλων τομέων του ποινικού δικαίου.

(4) Ο Επίτροπος δύναται διά διατάγματος, να καθορίσει τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό ορισμένων κατηγοριών εξοπλισμού ή τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό συγκεκριμένων τύπων ή τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό, ο οποίος χρησιμοποιούμενος υπό ορισμένες περιστάσεις, εξαιρείται από τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.

Εξουσίες Επιτρόπου

83. -(1) Κατά ή προς άσκηση της αρμοδιότητάς του δυνάμει του άρθρου 19(1)(δ) του παρόντος Νόμου, ο Επίτροπος δύναται να ορίζει, διά διατάγματος δημοσιευομένου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, χώρες και τερματικό εξοπλισμό που έχει εγκριθεί σ' αυτές, και εν τοιαύτη περιπτώσει ο εν λόγω τερματικός εξοπλισμός θα θεωρείται ως εγκριθής στη Δημοκρατία.

(2) Πρόσωπο, το οποίο πωλεί, παραχωρεί ή προσφέρει προς παραχώρηση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο, διαθέτει ή προσφέρει προς διάθεση ή κυκλοφορεί στην Κυπριακή αγορά τερματικό εξοπλισμό προοριζόμενο για σύνδεση είτε άμεσα είτε έμμεσα με το τερματικό σημείο δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, εκτός αν ο τερματικός εξοπλισμός συμμορφώνεται με τους όρους, προϋποθέσεις και προδιαγραφές που καθορίζονται στο άρθρο 84.

(3) Πρόσωπο, το οποίο καταδικάζεται για τη διάπραξη ποινικού αδικήματος κατά παράβαση του εδαφίου (2), υπόκειται σε ποινή φυλάκισης, που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, ή σε χρηματική ποινή, που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

Συμμόρφωση

84. Οι αναφερόμενοι στο εδάφιο (2) του άρθρου 83 όροι, προϋποθέσεις και προδιαγραφές προς συμμόρφωση είναι οι ακόλουθοι:

(α) Οι απαιτήσεις των άρθρων 85 και 86,

(β) η σήμανση πληροφοριών σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 90,

(γ) η σήμανση πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 90,

(δ) η διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών για αξιολόγηση της συμμόρφωσης του τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού σύμφωνα με κανονισμούς που εκδίδονται από τον Επίτροπο,

(ε) η επικόλληση της απαιτούμενης "σήμανσης πιστότητας" στον εξοπλισμό από τον κατασκευαστή ή από άλλο υπεύθυνο πρόσωπο σύμφωνα με τα εδάφια (3) και (4) του άρθρου 90,

(στ) διακήρυξη συμμόρφωσης του εξοπλισμού γενομένη από τον κατασκευαστή ή από άλλο υπεύθυνο πρόσωπο, σύμφωνα με κανονισμούς που εκδίδονται από τον Επίτροπο.

Υποχρέωση συμμόρφωσης τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού με βασικές απαιτήσεις

85. Τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός που έχει εγκατασταθεί, συντηρείται και χρησιμοποιείται για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, δέον όπως ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις που παρατίθενται στο άρθρο 87.

Βασικές απαιτήσεις

86. Οι ακόλουθες βασικές απαιτήσεις τυγχάνουν εφαρμογής σε όλο τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό:

(α) Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη και οποιουδήποτε άλλου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων και των στόχων που αφορούν τις απαιτήσεις ασφαλείας που περιέχονται στην εκάστοτε ισχύουσα πρωτογενή ή δευτερογενή νομοθεσία που στοχεύει σε εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο "Οδηγία 73/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Φεβρουαρίου 1973 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως", όπως η εν λόγω πράξη εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, αλλά χωρίς να εφαρμόζεται οποιοσδήποτε περιορισμός τάσης.

(β) οι απαιτήσεις προστασίας αναφορικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα που περιέχονται στην εκάστοτε ισχύουσα πρωτογενή ή δευτερογενή νομοθεσία που στοχεύει σε εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο "Οδηγία 89/336/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα", όπως η εν λόγω πράξη εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Καθορισμός προδιαγραφών για ορισμένες κατηγορίες και τύπους τερματικού εξοπλισμού

87. Ο Επίτροπος δύναται διά κανονισμών, να καθορίσει ότι τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός εντός ορισμένων κατηγοριών εξοπλισμού ή τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός συγκεκριμένων τύπων, κατασκευάζεται έτσι ώστε -

(α) Να διαλειτουργεί μέσω δικτύων με άλλο εξοπλισμό και να μπορεί να συνδεθεί σε διεπαφές κατάλληλου τύπου ανά την Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα,

(β) να μην παραβλάπτει το δίκτυο ή τη λειτουργία του ούτε και να γίνεται κατάχρηση των πόρων του δικτύου με αποτέλεσμα την απαράδεκτη υποβάθμιση της υπηρεσίας,

(γ) να περιλαμβάνει ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής του χρήστη και του συνδρομητή,

(δ) να διαθέτει ορισμένα χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν την αποφυγή απάτης,

(ε) να διαθέτει ορισμένα χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες άμεσης ανάγκης,

(στ) να διαθέτει ορισμένα χαρακτηριστικά για να μπορεί να διευκολύνει τη χρήση του από άτομα με ειδικές ανάγκες.

Δικαίωμα σύνδεσης. Άρνηση σύνδεσης ή αποσύνδεση

88. -(1) Δημόσιοι παροχείς τηλεπικοινωνιακού δικτύου δε δύνανται να αρνούνται τη σύνδεση τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού σε κατάλληλες διεπαφές, για τεχνικούς λόγους, όταν ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις διατάξεις αυτού του Μέρους του παρόντος Νόμου.

(2) Όπου δημόσιος παροχέας τηλεπικοινωνιακού δικτύου θεωρεί ότι τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός προκαλεί σοβαρή ζημιά σε δίκτυο ή έχει επιβλαβή παρεμβολή ή βλάπτει δίκτυο ή τη λειτουργία του, ο Επίτροπος μπορεί επί τη αιτήσει του εν λόγω παροχέα να του επιτρέψει να αρνηθεί τη σύνδεση ή, ανάλογα με την περίπτωση να αποσυνδέσει τον εν λόγω τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό ή να τον αποσύρει από την υπηρεσία, όπως ήθελε θεωρήσει αρμόζον.

(3) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ένας Οργανισμός δύναται να αποσυνδέσει τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό, εάν η προστασία του δικτύου απαιτεί την άμεση αποσύνδεσή του χωρίς καθυστέρηση.

Διαδικασίες για την Αξιολόγηση της πιστότητας

89. Οι κατάλληλες διαδικασίες για την αξιολόγηση συμμόρφωσης και για διάθεση στην αγορά τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού καθορίζονται με κανονισμούς που εκδίδονται από τον Επίτροπο από καιρού εις καιρόν.

Σήμανση

90. -(1) Για τους σκοπούς των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο όρος "σήμανση πιστότητας" σημαίνει σήμανση υπό τη μορφή που ορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα πρωτογενή ή δευτερογενή νομοθεσία που στοχεύει σε εναρμόνιση με το Άρθρο 12 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο "Οδηγία 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999 σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της ποιότητας των εξοπλισμών αυτών", όπως η εν λόγω πράξη εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(2) Μετά από τη διεξαγωγή των διαδικασιών για την αξιολόγηση συμμόρφωσης, και πριν την τοποθέτηση του εξοπλισμού στην αγορά, η σήμανση πιστότητας τοποθετείται στον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό από τον κατασκευαστή ή άλλο υπεύθυνο πρόσωπο.

(3) Η εν λόγω σήμανση τοποθετείται σε τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και σε οποιεσδήποτε οδηγίες το συνοδεύουν ως και σε οποιαδήποτε σχετική με αυτόν συσκευασία και περιλαμβάνει -

(α) Την επωνυμία του κατασκευαστή ή του υπεύθυνου προσώπου· και

(β) τον τύπο και την παρτίδα ή τον αριθμό σειράς που δόθηκε στον τερματικό εξοπλισμό από τον κατασκευαστή.

(4) Δέον όπως εκτίθενται για τη χρήση, σε περίοπτη θέση στον τερματικό εξοπλισμό, ή στα έγγραφα που συνοδεύουν τις πληροφορίες για τον τερματικό εξοπλισμό, τα ακόλουθα:

(α) Η προτιθέμενη χρήση του εξοπλισμού,

(β) διακήρυξη περί της συμμόρφωσης του εξοπλισμού, προς τις κατάλληλες βασικές απαιτήσεις, και

(γ) επαρκείς πληροφορίες για τον προσδιορισμό των διεπαφών των σημείων απολήξεως των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων στα οποία προορίζεται να συνδεθεί ο εξοπλισμός.

Δημοσίευση των πληροφοριών και πρόσβαση σε αυτές

91. -(1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι δημόσιοι παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων -

(α) Δημοσιεύουν, έχουν άμεσα διαθέσιμες και διατηρούν ενημερωμένες, ακριβείς και επαρκείς τεχνικές προδιαγραφές για όλες τις διεπαφές που προσφέρονται από αυτούς πριν οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των διεπαφών καταστούν προσιτές στο κοινό· και

(β) παρέχουν και δημοσιεύουν τέτοιες επιπρόσθετες πληροφορίες ως ο Επίτροπος δύναται να απαιτεί διά διατάγματος.

(2) Οι προδιαγραφές οι οποίες αναφέρονται στο εδάφιο (1) πιο πάνω δημοσιεύονται με επαρκή λεπτομέρεια ώστε να επιτρέπουν -

(α) Το σχεδιασμό τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού που να μπορεί να χρησιμοποιεί όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των αντίστοιχων διεπαφών,

(β) στους κατασκευαστές τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού να διεξάγουν, κατ' επιλογή τους, τις σχετικές δοκιμές των βασικών απαιτήσεων που τυγχάνουν εφαρμογής στον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό.

(3) Ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει σε παροχείς δικτύου οι οποίοι κατά την εύλογη γνώμη του δε συμμορφώνονται προς τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) ημερήσιο πρόστιμο ύψους τριακοσίων λιρών για κάθε μέρα που ο παροχέας δε συμμορφώνεται προς τις αναφερόμενες διατάξεις.

Καθορισμός αμοιβής κοινοποιημένων οργανισμών

92. Ο Επίτροπος δύναται διά κανονισμών, να καθορίσει την αμοιβή την οποία θα χρεώνουν κοινοποιημένοι οργανισμοί στην Κύπρο, για υπηρεσίες που θα διεξάγουν αυτοί σε σχέση ή συναφώς, με την εκτέλεση καθηκόντων που απαιτούνται από τον παρόντα Νόμο.

Επιτήρηση αγοράς από Επίτροπο

93. Ο Επίτροπος επιτηρεί την αγορά τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού και όπου διαπιστώνει ότι τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός που καλύπτεται από τις διατάξεις του παρόντος Μέρους δε συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις αυτού, λαμβάνει τα δέοντα μέτρα συμπεριλαμβανομένης, εάν είναι αναγκαίο, της εκδόσεως διαταγμάτων για απόσυρση του τερματικού εξοπλισμού από την αγορά ή από την υπηρεσία, ή για απαγόρευση τοποθέτησής του στην αγορά ή σε υπηρεσία ή, για περιορισμούς στη διακίνησή του.

Κοινοποίηση

94. Ο Επίτροπος κοινοποιεί στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων οποιαδήποτε ενέργειά του που αναφέρεται στο άρθρο 93 σε σχέση με τερματικό εξοπλισμό, υποδεικνύοντας τους λόγους που οδήγησαν στην απόφασή του και τους λόγους μη συμμόρφωσης του τερματικού εξοπλισμού

Καθορισμός προδιαγραφών ποιότητας Υπηρεσιών

95. -(1) Κατά ή προς άσκηση της αρμοδιότητάς του δυνάμει του άρθρου 19(1)(ε), ο Επίτροπος καθορίζει με κανονισμούς προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών και παραμέτρους, ορισμούς και μεθόδους μέτρησης τους για δημόσιους παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών με σημαντική ισχύ στην αγορά και για οργανισμούς που παρέχουν για περίοδο πέραν των δεκαοκτώ μηνών, σταθερά δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ή/και σταθερές δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

(2) Οι αναφερόμενοι στο εδάφιο (1) οργανισμοί υποχρεούνται να παρέχουν υπηρεσίες και να λειτουργούν, σύμφωνα με τις εκάστοτε καθορισμένες σε κανονισμούς δυνάμει του εδαφίου (1), προδιαγραφές ποιότητας.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), ο Επίτροπος απαιτεί από τους οργανισμούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) πιο πάνω να διατηρούν ανελλιπώς ενημερωμένα στοιχεία σχετικά με την απόδοση τους σε σχέση με τις εν λόγω προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών.

(4) Ο Επίτροπος ελέγχει την απόδοση των οργανισμών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) πιο πάνω, έναντι των προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών, με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (3) πιο πάνω και τα οποία διατίθενται στον Επίτροπο από τους εν λόγω οργανισμούς όποτε τα ζητήσει.

(5) Ο Επίτροπος διασφαλίζει την ετοιμασία και δημοσίευση εκθέσεων για όσα έγιναν δυνάμει του εδαφίου (4) πιο πάνω, τα εξ αυτών συμπεράσματα και τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων από τους οργανισμούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) πιο πάνω.