Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με τα Άρθρα 3(1).1), 3), 7), 9), 14), 15), 19), 20), 33), 34), 36), 37), 39), 40), 41) και 54), 4(1) και (3),  8, 28(1)-(2), 29(1)-(4), 31(1)-(2), 50(1)-(5), 51(1)-(3), 56, 57(1)-(2), 58(1), 61(1)-(2), 62, 63(1)-(2), 65(1)-(2), 67(1).α) και δ)-ιστ) και (2), 68(1)-(3), 70, 71(1) και (3), 74(1), 88(1)-(2), 91(1)-(11) και (13), 96, 97(1)-(2), 102(1), 114, 126 και 151(1) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ», όπως διορθώθηκε και όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. [Διαγράφηκε]
Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«ανώτερα διοικητικά στελέχη» σημαίνει τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εκτελεστικά καθήκοντα σε ίδρυμα, και τα οποία είναι υπεύθυνα και λογοδοτούν στο διοικητικό συμβούλιο για την καθημερινή διοίκηση του ιδρύματος·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει αρμόδια αρχή όπως ορίζεται στο Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 40), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013∙

«αρμόδιο πρόσωπο», αναφορικά με ΕΠΕΥ, σημαίνει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πρόσωπα:

(α) Διοικητικό σύμβουλο, συνεταίρο ή ισοδύναμο πρόσωπο, διευθυντικό στέλεχος ή συνδεδεμένο αντιπρόσωπο της ΕΠΕΥ·

(β) διοικητικό σύμβουλο, συνεταίρο ή ισοδύναμο πρόσωπο, ή διευθυντικό στέλεχος τυχόν συνδεδεμένου αντιπροσώπου της ΕΠΕΥ·

(γ) υπάλληλο της ΕΠΕΥ ή ενός συνδεδεμένου αντιπροσώπου της ΕΠΕΥ, καθώς και οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο οι υπηρεσίες του οποίου τίθενται στη διάθεση και υπό τον έλεγχο της ΕΠΕΥ ή του συνδεδεμένου της αντιπροσώπου που συμμετέχει στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή/και στην άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων από την ΕΠΕΥ·

(δ) φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει άμεσα στην παροχή υπηρεσιών στην ΕΠΕΥ ή στο συνδεδεμένο αντιπρόσωπο της ΕΠΕΥ, στο πλαίσιο συμφωνίας εξωτερικής ανάθεσης για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή/και άσκησης επενδυτικών δραστηριοτήτων εκ μέρους της ΕΠΕΥ·

«αρχή ενοποιημένης εποπτείας»  σημαίνει την αρχή ενοποιημένης εποπτείας όπως ορίζεται στο Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 41), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013∙

«αρχικό κεφάλαιο» σημαίνει το αρχικό κεφάλαιο που αποτελείται μόνο από ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία που αναφέρονται στο Άρθρο 26, παράγραφος 1, στοιχεία α) έως ε), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

«ασφαλιστική επιχείρηση» σημαίνει ασφαλιστική επιχείρηση όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου ή επιχείρηση που ασκεί εργασίες αντασφάλισης ή αντεκχώρησης, ή επιχείρηση, η οποία έχει ως αντικείμενο την άσκηση ασφαλιστικών, αντασφαλιστικών ή αντεκχωριστικών εργασιών και έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος·

«Γνωστοποίηση 220/2003» [Διαγράφηκε]·

«διαχείριση χαρτοφυλακίου» σημαίνει τη διαχείριση, με εντολή του πελάτη και υπό καθεστώς διακριτικής ευχέρειας για κάθε πελάτη, χαρτοφυλακίων που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα∙

«διαχειριστής αγοράς» ή «διαχειριστής» σημαίνει νομικό πρόσωπο το οποίο διευθύνει ή/και εκμεταλλεύεται τις δραστηριότητες μιας ρυθμιζόμενης αγοράς, και περιλαμβάνει την ίδια την ρυθμιζόμενη αγορά∙

«διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό» σημαίνει τη διαπραγμάτευση βάσει ιδίων κεφαλαίων, η οποία οδηγεί στην ολοκλήρωση συναλλαγών σε ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα· οι όροι «συναλλαγή για ίδιο λογαριασμό» ή «συναλλάσσομαι για ίδιο λογαριασμό» έχουν ανάλογη ερμηνεία·

«διοικητικό συμβούλιο» σημαίνει το συμβούλιο ενός ιδρύματος, το οποίο εξουσιοδοτείται να καθορίζει τη στρατηγική, τους στόχους και τη γενική κατεύθυνση του ιδρύματος και το οποίο επιβλέπει και παρακολουθεί τη λήψη αποφάσεων από τη διοίκηση, και περιλαμβάνει τα πρόσωπα που πράγματι διευθύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα του ιδρύματος·

«ΕΑΑΕΣ» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων που συστάθηκε με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009 και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής», όπως εκάστοτε τροποποιείται·

«ΕΑΤ» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών που συστάθηκε δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010·

«ειδική συμμετοχή» σημαίνει ειδική συμμετοχή όπως ορίζεται στο Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 36), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013∙

«ειδικός διαπραγματευτής» (market maker) σημαίνει πρόσωπο το οποίο δραστηριοποιείται στις χρηματοοικονομικές αγορές σε συνεχή βάση και αναλαμβάνει να συναλλάσσεται για ίδιο λογαριασμό αγοράζοντας και πουλώντας χρηματοοικονομικά μέσα έναντι ιδίων κεφαλαίων σε τιμές που έχει καθορίσει ο ίδιος∙

«εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών» σημαίνει τη διαμεσολάβηση στη σύναψη συμφωνιών αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσοτέρων χρηματοοικονομικών μέσων για λογαριασμό πελατών∙

«ελεγκτής» σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατέχει, για το διορισμό του ως ελεγκτής εταιρείας, τα αναγκαία προσόντα και άδεια δυνάμει των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου και του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου∙

«έλεγχος» σημαίνει έλεγχο όπως ορίζεται στο Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 37), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013∙

«εξωτερική ανάθεση» σημαίνει τη συμφωνία οποιασδήποτε μορφής μεταξύ μιας ΕΠΕΥ και ενός παροχέα υπηρεσιών, με την οποία ο παροχέας υπηρεσιών εκτελεί διαδικασία, παρέχει υπηρεσία ή ασκεί δραστηριότητα που θα είχε διαφορετικά παρασχεθεί ή ασκηθεί από την ίδια την ΕΠΕΥ∙

«επαγγελματίας πελάτης» σημαίνει τον πελάτη που πληροί τα κριτήρια και τηρεί τις διαδικασίες που καθορίζονται στο Δεύτερο Παράρτημα∙

«επενδυτικές υπηρεσίες» και «επενδυτικές δραστηριότητες» σημαίνουν οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες και δραστηριότητες, αντίστοιχα, που καθορίζονται στο Μέρος Ι του Τρίτου Παραρτήματος, οι οποίες αφορούν οποιοδήποτε από τα χρηματοοικονομικά μέσα που απαριθμούνται στο Μέρος ΙΙΙ του Τρίτου Παραρτήματος·

«επενδυτική συμβουλή» σημαίνει την παροχή προσωπικών συστάσεων σε πελάτη, είτε κατόπιν αίτησής του είτε με πρωτοβουλία της ΕΠΕΥ, σχετικά με μία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηματοοικονομικά μέσα∙ για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, προσωπική σύσταση σημαίνει σύσταση που -

(α) Δίνεται σε ένα πρόσωπο υπό την ιδιότητα του ως υφιστάμενου ή πιθανού πελάτη, ή υπό την ιδιότητα του ως αντιπροσώπου υφιστάμενου ή πιθανού πελάτη,

(β) παρουσιάζεται ως κατάλληλη για τον πελάτη ή βασίζεται στις ιδιαιτερότητες του πελάτη και συμβουλεύει τον πελάτη για τη διενέργεια ενός από τα ακόλουθα σύνολα ενεργειών:

(i) αγορά, πώληση, εγγραφή, ανταλλαγή, εξαγορά, διακράτηση ή αναδοχή συγκεκριμένου χρηματοοικονομικού μέσου,

(ii) άσκηση ή μη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος που παρέχει συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό μέσο για την αγορά, πώληση, εγγραφή, ανταλλαγή, ή εξαγορά χρηματοοικονομικού μέσου, αλλά δεν περιλαμβάνει σύσταση που εκδίδεται αποκλειστικά μέσω καναλιού επικοινωνίας ή απευθύνεται στο κοινό·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που συστάθηκε και λειτουργεί δια του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου·

«Επιτροπή Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών» σημαίνει τη δια του άρθρου 5 του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου καθιδρυόμενη Επιτροπή της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών·

«Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ή «ΕΠΕΥ» σημαίνει πρόσωπο το οποίο λειτουργεί βάσει άδειας λειτουργίας που του χορηγεί η αρμόδια προς τούτο αρχή και παρέχει μία ή περισσότερες επενδυτικές υπηρεσίες σε τρίτους ή/και ασκεί μια ή περισσότερες επενδυτικές δραστηριότητες σε επαγγελματική βάση, και περιλαμβάνει ΚΕΠΕΥ αλλά όχι πιστωτικό ίδρυμα∙

«Εποπτική Αρχή» -

(α) Σε σχέση με ΕΠΕΥ, σημαίνει την Επιτροπή,

(β) σε σχέση με τράπεζα, σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα, και

(γ) σε σχέση με συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα, σημαίνει την ΥΕΑΣΕ·

«εταιρεία» σημαίνει εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές η οποία έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου ή εταιρεία που έχει συσταθεί σε άλλο κράτος μέλος κατά το δίκαιο που ισχύει στον τόπο σύστασής της ή εταιρεία που έχει συσταθεί κατά τις διατάξεις του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου·

«Εταιρεία Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ» σημαίνει Εταιρεία Διαχείρισης όπως ορίζεται στο άρθρο 41 του περί των Ανοιχτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου ή Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) η οποία λειτουργεί σύμφωνα με αντίστοιχη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους∙

«εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών» [Διαγράφηκε]·

«Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών» ή «ΕΑΚΑΑ» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), που ιδρύθηκε με βάση τον Κανονισμό 1095/2010∙

«Ευρωπαϊκή Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

«Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου» ή «ΕΣΣΚ» σημαίνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου που ιδρύθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη μακροληπτική εποπτεία του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Έφορος ΥΕΑΣΕ» σημαίνει τον δυνάμει του άρθρου 4 του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου διοριζόμενο Έφορο της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών·

«θυγατρική επιχείρηση» ή «θυγατρική» σημαίνει θυγατρική όπως ορίζεται στο Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 16), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

«ιδιώτης πελάτης» σημαίνει τον κάθε πελάτη που δεν είναι επαγγελματίας πελάτης∙

«ίδρυμα» σημαίνει ίδρυμα όπως ορίζεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 3), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

«κανάλι επικοινωνίας» (distribution channel) έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρησης Αγοράς) Νόμου·

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2014·

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012», όπως διορθώθηκε και όπως παρατάθηκε η ισχύς της από τον Εκτελεστικό Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 591/2014 της Επιτροπής της 3ης Ιουνίου 2014·

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της  15ης Μαΐου 2014·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1287/2006» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1287/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2006, για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις υποχρεώσεις τήρησης αρχείων για τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τη γνωστοποίηση συναλλαγών, τη διαφάνεια της αγοράς, την εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων προς διαπραγμάτευση, καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της οδηγίας αυτής», ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και  Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ”, όπως αυτός τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2011/61/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 και ως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ» σημαίνει τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών όπως ορίζονται στο Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 45), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

«Κεντρική Τράπεζα» σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου η οποία έχει ιδρυθεί δια του άρθρου 3 του περί της Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου Νόμου, κατ’ επιταγή των Άρθρων 118 έως 121 του Συντάγματος, και η οποία λειτουργεί δυνάμει του περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου·

«κινητές αξίες» σημαίνει τις κατηγορίες αξιών που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στην κεφαλαιαγορά, εξαιρουμένων των μέσων πληρωμής, και ιδίως-

(α) Μετοχές και άλλοι τίτλοι ισοδύναμοι με μετοχές εταιρειών, συνεταιρισμών και άλλων νομικών προσώπων, καθώς και αποθετήρια έγγραφα μετοχών,

(β) ομόλογα ή άλλες μορφές τιτλοποιημένου χρέους καθώς και αποθετήρια έγγραφα τέτοιων αξιών,

(γ) κάθε άλλη αξία που παρέχει δικαίωμα αγοράς ή πώλησης παρόμοιων μεταβιβάσιμων αξιών ή που τυγχάνει δικαιώματος εκκαθάρισης τοις μετρητοίς προσδιοριζόμενου κατ' αναφορά προς αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις, εμπορεύματα ή άλλους δείκτες ή μεγέθη·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο κράτος που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο την 2α Μαΐου 1992, και προσαρμόστηκε από το Πρωτόκολλο το οποίο υπογράφηκε στις Βρυξέλλες την 17η Μαΐου 1993, ως η Συμφωνία αυτή περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται·

«κράτος μέλος καταγωγής» σημαίνει κράτος μέλος προέλευσης όπως ορίζεται στο Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 43), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013∙

«κράτος μέλος υποδοχής» σημαίνει κράτος μέλος υποδοχής όπως ορίζεται στο Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 44), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013∙

«Κυπριακή Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ή «ΚΕΠΕΥ» σημαίνει την εταιρεία η οποία έχει συσταθεί στη Δημοκρατία και κατέχει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή δυνάμει του παρόντος Νόμου για να παρέχει μία ή περισσότερες επενδυτικές υπηρεσίες σε τρίτους ή/και να ασκεί μία ή περισσότερες επενδυτικές δραστηριότητες∙

«μέσα χρηματαγοράς» σημαίνει τις κατηγορίες μέσων που αποτελούν αντικείμενα συνήθους διαπραγμάτευσης στη χρηματαγορά, όπως έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, τίτλοι παρακαταθήκης (certificates of deposit) και εμπορικά γραμμάτια, εξαιρουμένων των μέσων πληρωμής·

«μέτοχος» σημαίνει πρόσωπο που διαθέτει συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΠΕΥ ή πρόσωπο που κατέχει δικαιώματα ψήφου της ΕΠΕΥ χωρίς κατ’ ανάγκη να κατέχει συμμετοχή στο μετοχικό της κεφάλαιο·

«μητρική επιχείρηση» σημαίνει μητρική επιχείρηση όπως ορίζεται στο Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 15), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

«μικτή χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών» σημαίνει μητρική επιχείρηση, που δεν είναι ρυθμιζόμενη οντότητα, η οποία μαζί με τις θυγατρικές της επιχειρήσεις, από τις οποίες μία τουλάχιστον είναι ρυθμιζόμενη οντότητα με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση, και με άλλες οντότητες, συνιστά χρηματοπιστωτικό όμιλο ετερογενών δραστηριοτήτων∙

«Οδηγία 83/349/ΕΟΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Έβδομη Οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1983 βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης για τους ενοποιημένους λογαριασμούς», ως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2006/99/ΕΚ και ως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Οδηγία 2004/39/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου», ως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2006/31/ΕΚ και ως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Οδηγία 2004/109/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ», ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Οδηγία 2013/36/ΕΕ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ·

«Οδηγία 2015/849/ΕΕ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2015 σχετικά µε την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής”·

«οδηγίες» σημαίνει τις οδηγίες κανονιστικού περιεχομένου της Επιτροπής ή της Κεντρικής Τράπεζας ή της ΥΕΑΣΕ, ως Εποπτικών Αρχών, οι οποίες εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος Νόμου και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας∙

«όμιλος» σημαίνει τον όμιλο του οποίου η ΕΠΕΥ είναι μέρος και ο οποίος αποτελείται από -

(α) Τη μητρική επιχείρηση∙

(β) τις θυγατρικές της·

(γ) τις οντότητες στις οποίες η μητρική επιχείρηση ή οι θυγατρικές της κατέχουν συμμετοχή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (α) του ορισμού του όρου «στενοί δεσμοί»∙

(δ)(i) την επιχείρηση ή τις επιχειρήσεις που, χωρίς να συνδέονται με τη μητρική επιχείρηση με τις σχέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (γ), έχουν τεθεί με τη μητρική επιχείρηση υπό ενιαία διεύθυνση κατόπιν συμβάσεως που έχει συναφθεί με τη μητρική επιχείρηση ή σύμφωνα με τους όρους των καταστατικών τους· ή

(ii) την επιχείρηση ή τις επιχειρήσεις που, χωρίς να συνδέονται με τη μητρική επιχείρηση με τις σχέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (γ), τα διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά τους όργανα αποτελούνται κατά πλειοψηφία από τα ίδια τα πρόσωπα, τα οποία ασκούν καθήκοντα κατά τη διάρκεια της χρήσης και μέχρι την κατάρτιση των ενοποιημένων λογαριασμών·

«Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες» ή «ΟΣΕΚΑ» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί του Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου∙

«οριακή εντολή» (limit order) σημαίνει την εντολή αγοράς ή πώλησης χρηματοοικονομικού μέσου σε συγκεκριμένη οριακή ή καλύτερη τιμή και για συγκεκριμένο μέγεθος∙

«παρεπόμενες υπηρεσίες» σημαίνει οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες οι οποίες καθορίζονται στο Μέρος ΙΙ του Τρίτου Παραρτήματος·

«πελάτης» σημαίνει κάθε πρόσωπο στο οποίο μια ΕΠΕΥ παρέχει επενδυτικές ή/και παρεπόμενες υπηρεσίες∙

«πιστωτικό ίδρυμα» σημαίνει πιστωτικό ίδρυμα όπως ορίζεται στο Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 1), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

«πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης» ή «ΠΜΔ» σημαίνει το πολυμερές σύστημα που το εκμεταλλεύεται ΕΠΕΥ ή διαχειριστής αγοράς, εντός του οποίου συναντώνται πλείονα συμφέροντα τρίτων για την αγορά και την πώληση χρηματοοικονομικών μέσων - εντός του συστήματος και σύμφωνα με κανόνες που δεν παρέχουν διακριτική ευχέρεια - κατά τρόπο καταλήγοντα στη σύναψη σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των Μερών ΙΙΙ και V∙

«προσωπική συναλλαγή» σημαίνει μια συναλλαγή σε χρηματοοικονομικό μέσο που πραγματοποιείται από ή για λογαριασμό αρμοδίου προσώπου, εφόσον πληρούται τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) Το αρμόδιο πρόσωπο ενεργεί εκτός του πεδίου των δραστηριοτήτων τις οποίες ασκεί υπό την ιδιότητα αυτή,

(β) η συναλλαγή πραγματοποιείται για λογαριασμό ενός από τα ακόλουθα πρόσωπα:

(i) του αρμόδιου προσώπου,

(ii) οποιουδήποτε προσώπου με το οποίο το αρμόδιο πρόσωπο έχει οικογενειακή σχέση ή στενούς δεσμούς, ή

(iii) ενός προσώπου του οποίου η σχέση με το αρμόδιο πρόσωπο είναι τέτοια ώστε το αρμόδιο πρόσωπο έχει άμεσο ή έμμεσο ουσιώδες συμφέρον στο αποτέλεσμα της συναλλαγής, άλλο από την αμοιβή ή την προμήθεια για την εκτέλεση της συναλλαγής·

«πρόσωπο με το οποίο το αρμόδιο πρόσωπο έχει οικογενειακή σχέση» σημαίνει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πρόσωπα:

(α) Σύζυγο του αρμόδιου προσώπου ή πρόσωπο το οποίo συμβιώνει για ένα τουλάχιστον έτος με το αρμόδιο πρόσωπο·

(β) εξαρτώμενο τέκνο ή θετό τέκνο του αρμόδιου προσώπου·

(γ) άλλος συγγενής του αρμόδιου προσώπου, ο οποίος κατά την ημερομηνία της σχετικής προσωπικής συναλλαγής ήταν μέλος του νοικοκυριού του προσώπου αυτού για τουλάχιστον ένα έτος·

«πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν» ή «μέλη διοικητικού συμβουλίου» σημαίνει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου νομικού προσώπου∙

«ρυθμιζόμενη αγορά» ή «οργανωμένη αγορά» σημαίνει το πολυμερές σύστημα που το διευθύνει ή το εκμεταλλεύεται διαχειριστής αγοράς και το οποίο επιτρέπει ή διευκολύνει την προσέγγιση πλείονων συμφερόντων τρίτων για την αγορά ή/και την πώληση χρηματοοικονομικών μέσων - εντός του συστήματος και σύμφωνα με τους κανόνες του που δεν παρέχουν διακριτική ευχέρεια - κατά τρόπο καταλήγοντα στη σύναψη σύμβασης σχετικής με χρηματοοικονομικά μέσα εισηγμένα προς διαπραγμάτευση βάσει των κανόνων ή/και των συστημάτων του, και το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε κράτος μέλος και λειτουργεί κανονικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Χ του παρόντος Νόμου ή αντίστοιχων νομοθεσιών άλλων κρατών μελών οι οποίες θεσπίζονται για σκοπούς συμμόρφωσης με την Οδηγία 2004/39/ΕΚ∙

«ρυθμιζόμενη οντότητα» σημαίνει ΕΠΕΥ ή πιστωτικό ίδρυμα ή ασφαλιστική επιχείρηση·

«στενοί δεσμοί» σημαίνει κατάσταση κατά την οποία δύο ή περισσότερα πρόσωπα συνδέονται με-

(α) Σχέση συμμετοχής, δηλαδή κατοχή, άμεσα ή μέσω ελέγχου, τουλάχιστον του είκοσι της εκατόν (20%) των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου μιας επιχείρησης·

(β) σχέση ελέγχου, δηλαδή σχέση μεταξύ μητρικής και θυγατρικής επιχείρησης, σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 148 του περί Εταιρειών Νόμου και στο Άρθρο 1, παράγραφοι 1 και 2, της Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ, ή παρόμοια σχέση μεταξύ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και μιας επιχείρησης· κάθε θυγατρική της θυγατρικής επιχείρησης θεωρείται επίσης θυγατρική της μητρικής επιχείρησης που είναι επικεφαλής των επιχειρήσεων αυτών· κατάσταση στην οποία δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνδέονται μόνιμα με ένα και το αυτό πρόσωπο με σχέση ελέγχου θεωρείται επίσης ότι συνιστά στενό δεσμό μεταξύ αυτών των προσώπων·

«συνδεδεμένος αντιπρόσωπος» σημαίνει πρόσωπο εγκατεστημένο σε κράτος μέλος το οποίο, ενεργώντας υπό την πλήρη και άνευ όρων ευθύνη μιας και μόνης ΕΠΕΥ κράτους μέλους, για λογαριασμό της οποίας ενεργεί, προωθεί επενδυτικές ή/και παρεπόμενες υπηρεσίες, προσελκύει πελάτες ή πιθανούς πελάτες, λαμβάνει και διαβιβάζει εντολές πελατών σχετικά με επενδυτικές υπηρεσίες ή χρηματοοικονομικά μέσα, διαθέτει χρηματοοικονομικά μέσα ή/και παρέχει συμβουλές σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες σχετικά με τα εν λόγω χρηματοοικονομικά μέσα ή υπηρεσίες·

«συνεργατική νομοθεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου·

«συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου ή συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί σύμφωνα με αντίστοιχες νομοθεσίες άλλων κρατών μελών·

«συστηματικός εσωτερικοποιητής» (systematic internaliser) σημαίνει την ΕΠΕΥ η οποία συναλλάσσεται κατά τρόπο οργανωμένο, συχνά και συστηματικά για ίδιο λογαριασμό εκτελώντας εντολές πελατών εκτός ρυθμιζόμενης αγοράς ή ΠΜΔ·

«Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών» ή «ΤΑΕ» σημαίνει το ΤΑΕ Πελατών ΕΠΕΥ, το ΤΑΕ Πελατών Τραπεζών και το ΤΑΕ Πελατών ΣΠΙ, ως καθορίζονται στο Μέρος VΙI·

«τράπεζα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου·

«τραπεζική νομοθεσία» σημαίνει τον περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμο και τους κανονισμούς και οδηγίες που εκάστοτε εκδίδονται δυνάμει των νόμων αυτών, και περιλαμβάνει τις αντίστοιχες νομοθεσίες άλλων κρατών μελών·

«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα που δεν είναι κράτος μέλος·

«Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών» ή «ΥΕΑΣΕ» σημαίνει την Επιτροπή ΥΕΑΣΕ, όσον αφορά αρμοδιότητες έκδοσης οδηγιών δυνάμει του παρόντος Νόμου και τον Έφορο ΥΕΑΣΕ, όσον αφορά οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα δυνάμει του παρόντος Νόμου·

«υποκατάστημα» σημαίνει τον τόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας πλην της έδρας, ο οποίος αποτελεί τμήμα ΕΠΕΥ, στερείται νομικής προσωπικότητας και παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες ή/και ασκεί επενδυτικές δραστηριότητες, ενδεχομένως δε και παρεπόμενες υπηρεσίες για τις οποίες η ΕΠΕΥ έχει λάβει άδεια λειτουργίας· όλοι οι τόποι επιχειρηματικής δραστηριότητας που συγκροτούνται στο ίδιο κράτος μέλος από ΕΠΕΥ με έδρα σε άλλο κράτος μέλος θεωρούνται ως ένα και μόνο υποκατάστημα·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών·

«χαρτοφυλάκιο συναλλαγών» σημαίνει χαρτοφυλάκιο συναλλαγών όπως ορίζεται στο Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 86), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013·

«Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου» ή «ΧΑΚ» σημαίνει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου που έχει συσταθεί δια του άρθρου 3 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμο·

«χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών» σημαίνει χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών όπως ορίζεται στο Άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 20), του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013∙

«χρηματοοικονομικά μέσα» σημαίνει οποιαδήποτε από τα μέσα τα οποία καθορίζονται στο Μέρος ΙΙΙ του Τρίτου Παραρτήματος∙

«χρηματοπιστωτικός όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων» σημαίνει τον όμιλο που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις, τηρουμένων των κατώτατων ορίων που καθορίζονται με οδηγίες της Επιτροπής:

(α) Επικεφαλής του ομίλου είναι ρυθμιζόμενη οντότητα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος ή τουλάχιστον μια από τις θυγατρικές του ομίλου αποτελεί ρυθμιζόμενη οντότητα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος,

(β) στην περίπτωση που επικεφαλής του ομίλου είναι ρυθμιζόμενη οντότητα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος, ή πρόκειται για μητρική επιχείρηση επιχείρησης του χρηματοπιστωτικού τομέα, ή για επιχείρηση που κατέχει συμμετοχή σε επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, ή για επιχείρηση που, χωρίς να συνδέεται με επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα με σχέση κατά την έννοια του άρθρου 148 του περί Εταιρειών Νόμου, έχει τεθεί με την επιχείρηση αυτή υπό ενιαία διεύθυνση κατόπιν μεταξύ τους σύμβασης ή σύμφωνα με όρους των καταστατικών τους ή τα διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά τους όργανα αποτελούνται κατά πλειοψηφία από τα ίδια πρόσωπα κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους και μέχρι την κατάρτιση των ενοποιημένων λογαριασμών,

(γ) στην περίπτωση που δεν είναι επικεφαλής του ομίλου ρυθμιζόμενη οντότητα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος, οι δραστηριότητες του ομίλου ασκούνται κυρίως στο χρηματοπιστωτικό τομέα κατά τα οριζόμενα με οδηγίες της Επιτροπής,

(δ) μία τουλάχιστον από τις επιχειρήσεις του ομίλου υπάγεται στον ασφαλιστικό τομέα και μία τουλάχιστον στον τραπεζικό τομέα ή στον τομέα παροχής επενδυτικών υπηρεσιών,

(ε) τόσο οι ενοποιημένες ή/και οι αθροιστικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων του ομίλου στον ασφαλιστικό τομέα όσο και οι ενοποιημένες ή/και οι αθροιστικές δραστηριότητες των οντοτήτων του ομίλου στον τραπεζικό τομέα και στον τομέα παροχής επενδυτικών υπηρεσιών είναι ουσιώδεις κατά την έννοια οδηγίας της Επιτροπής αναφορικά με τους χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων· οποιοσδήποτε υποόμιλος ομίλου πληροί τα κριτήρια του παρόντος ορισμού θεωρείται χρηματοπιστωτικός όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων·

«χρηματοπιστωτικός τομέας» σημαίνει τομέα που αποτελείται από μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες επιχειρήσεις:

(α) Τράπεζα, ή συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα, ή εταιρεία που διεξάγει εργασίες που είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με τραπεζικές εργασίες κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (3) του άρθρου 13 του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου, ή επιχείρηση της οποίας η κύρια δραστηριότητα συνίσταται στην κατοχή ή διαχείριση ακινήτων, ή σε κάθε άλλη δραστηριότητα βοηθητικού χαρακτήρα σε σχέση με την κύρια δραστηριότητα μίας ή περισσοτέρων τραπεζών·

(β) ασφαλιστική επιχείρηση·

(γ) αντασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου, όπως αυτές οι επιχειρήσεις ορίζονται από το άρθρο 2 του περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου·

(δ) ΕΠΕΥ·

(ε) μικτή χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών.

(2) Ποσά τα οποία στο παρόντα Νόμο αναφέρονται σε ευρώ λογίζονται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2007 ως αναφορές σε λίρες, στην εκάστοτε ισχύουσα ισοτιμία.

(3) Στον παρόντα Νόμο και στις κανονιστικού περιεχομένου πράξεις που εκδίδονται δυνάμει αυτού, οποιαδήποτε αναφορά σε νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως Οδηγία, Κανονισμός ή Απόφαση, σημαίνει την εν λόγω πράξη όπως εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(4) Όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον εν λόγω Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

(5) Όπου στον παρόντα Νόμο γίνεται αναφορά σε υποχρέωση συμμόρφωσης με τον παρόντα Νόμο, τις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες οδηγίες ή/και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 θεωρείται ότι στην εν λόγω υποχρέωση περιλαμβάνεται και η υποχρέωση συμμόρφωσης με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 καθώς και όλες τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδίδονται δυνάμει οποιουδήποτε εκ των προαναφερομένων Κανονισμών.

Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

3. [Διαγράφηκε]
ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων και λειτουργία ρυθμιζόμενης αγοράς

4. [Διαγράφηκε]
Όνομα εταιρείας άλλης από ΚΕΠΕΥ

5. [Διαγράφηκε]
Μέρος ΙΙΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠΕΥ
Κεφάλαιο Α - Γενικές διατάξεις
Άδεια λειτουργίας ΚΕΠΕΥ

6. [Διαγράφηκε]
Δημόσιο μητρώο ΚΕΠΕΥ

7. [Διαγράφηκε]
Δημοσιοποίηση στοιχείων άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ

8. [Διαγράφηκε]
Διαβουλεύσεις μεταξύ αρμόδιων αρχών πριν τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ

9. [Διαγράφηκε]
Κεφάλαιο Β - Προϋποθέσεις και διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ
Αρχικό Κεφάλαιο ΚΕΠΕΥ

10. [Διαγράφηκε]
Ιδρυτικό έγγραφο ΚΕΠΕΥ

11. [Διαγράφηκε]
Πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν την ΚΕΠΕΥ

12. [Διαγράφηκε]
Μέτοχοι ΚΕΠΕΥ

13. [Διαγράφηκε]
Στενοί δεσμοί

14. [Διαγράφηκε]
Πρόσωπα που απασχολούνται στην ΚΕΠΕΥ

15. [Διαγράφηκε]
Κεντρικά γραφεία ΚΕΠΕΥ

16. [Διαγράφηκε]
Μέλος ΤΑΕ Πελατών ΕΠΕΥ

17. Η ΚΕΠΕΥ οφείλει να είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Πελατών ΕΠΕΥ (ΤΑΕ Πελατών ΕΠΕΥ) και να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της κατά τα προβλεπόμενα στο Μέρος VII.

Οργανωτικές απαιτήσεις

18. [Διαγράφηκε]
Ρυθμίσεις διακυβέρνησης

18Α. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 87(I)/2017
Διαδικασία διαπραγμάτευσης και οριστικοποίη-ση των συναλ-λαγών σε ΠΜΔ

19. [Διαγράφηκε]
Έκδοση οδηγιών

20. [Διαγράφηκε]
Κεφάλαιο Γ - Αίτηση για χορήγηση ή επέκταση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ
Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ

21. [Διαγράφηκε]
Προθεσμία λήψης απόφασης

22. [Διαγράφηκε]
Αίτηση για επέκταση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ

23. [Διαγράφηκε]
ΜΕΡΟΣ IV ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠΕΥ
Τερματισμός άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ

24. [Διαγράφηκε]
Ανάκληση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ

25. [Διαγράφηκε]
Αναστολή άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ

26. [Διαγράφηκε]
Υπό εκκαθάριση ΚΕΠΕΥ

27. [Διαγράφηκε]
ΜΕΡΟΣ V ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠΕΥ
Κεφάλαιο Α - Συνεχείς υποχρεώσεις ΚΕΠΕΥ
Συνεχείς υποχρεώσεις ΚΕΠΕΥ

28. [Διαγράφηκε]
Συγκρούσεις συμφερόντων

29. [Διαγράφηκε]
Διοικητικές κυρώσεις

30. [Διαγράφηκε]
Κεφάλαιο Β - Τροποποίηση και μεταβολή στοιχείων της ΚΕΠΕΥ
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ΚΕΠΕΥ

31. [Διαγράφηκε]
Μεταβολές προσώπων που πραγματικά διευθύνουν την ΚΕΠΕΥ

32. [Διαγράφηκε]
Απόκτηση, πώληση, αύξηση ή μείωση συμμετοχής σε ΚΕΠΕΥ

33. [Διαγράφηκε]
Περίοδος αξιολόγησης

33A. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 87(I)/2017
Διαδικασία αξιολόγησης

33Β. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 87(I)/2017
Μεταβολές πληροφοριών και στοιχείων ΚΕΠΕΥ

34. [Διαγράφηκε]
Διοικητικές κυρώσεις

35. [Διαγράφηκε]
Κεφάλαιο Γ - Διατάξεις για την προστασία των επενδυτών
Υποχρεώσεις επαγγελματικής δεοντολογίας κατά την παροχή υπηρεσιών σε πελάτες

36. [Διαγράφηκε]
Παροχή υπηρεσιών μέσω άλλης ΕΠΕΥ ή πιστωτικού ιδρύματος που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος

37. [Διαγράφηκε]
Υποχρέωση εκτέλεσης των εντολών με τους πλέον ευνοϊκούς για τον πελάτη όρους

38. [Διαγράφηκε]
Κανόνες εκτέλεσης εντολών πελατών

39. [Διαγράφηκε]
Υποχρεώσεις ΚΕΠΕΥ όταν ορίζει συνδεδεμένους αντιπροσώπους

40. [Διαγράφηκε]
Συναλλαγές με επιλέξιμους αντισυμβαλλο-μένους

41. [Διαγράφηκε]
Διοικητικές κυρώσεις

42. [Διαγράφηκε]
Κεφάλαιο Δ - Διαφάνεια και ακεραιότητα της αγοράς
Υποχρέωση για καταχώρηση συναλλαγών

43. [Διαγράφηκε]
Τήρηση αρχείων

44. [Διαγράφηκε]
Υποχρέωση για αναφορά συναλλαγών

45. [Διαγράφηκε]
Έλεγχος της συμμόρφωσης με τους κανόνες του ΠΜΔ και με άλλες εκ του νόμου υποχρεώσεις

46. [Διαγράφηκε]
Υποχρέωση ΚΕΠΕΥ να ανακοινώνει δημόσια δεσμευτικά ζευγών εντολών

47. [Διαγράφηκε]
Πληροφορίες που πρέπει να ανακοινώνει η ΚΕΠΕΥ μετά τη διαπραγμάτευση

48. [Διαγράφηκε]
Προδιαπραγμα-τευτικές απαιτήσεις διαφάνειας για τους ΠΜΔ

49. [Διαγράφηκε]
Μεταδιαπραγμα-τευτικές απαιτήσεις διαφάνειας για τους ΠΜΔ

50. [Διαγράφηκε]
Διοικητικές κυρώσεις

51. [Διαγράφηκε]
ΜΕΡΟΣ VI ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΠΕΥ
Πιστοποίηση προσώπων που απασχολούνται στην ΚΕΠΕΥ

52. [Διαγράφηκε]
Δημόσιο μητρώο

53. [Διαγράφηκε]
Καταβολή τελών

54. [Διαγράφηκε]
Υφιστάμενες εγγραφές στο δημόσιο μητρώο

55. [Διαγράφηκε]
Έκδοση Οδηγιών

56. [Διαγράφηκε]
Διοικητικές Κυρώσεις

57. [Διαγράφηκε]
ΜΕΡΟΣ VII ΤΑΜΕΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
Έναρξη παροχής υπηρεσιών

58. [Διαγράφηκε]
Λειτουργία Ταμείων Αποζημίωσης Επενδυτών

59. [Διαγράφηκε]
Διοίκηση ΤΑΕ

60. [Διαγράφηκε]
Διαχειριστική Επιτροπή ΤΑΕ Πελατών ΕΠΕΥ

61. [Διαγράφηκε]
Διαχειριστική Επιτροπή ΤΑΕ Πελατών Τραπεζών

62. [Διαγράφηκε]
Διαχειριστική Επιτροπή ΤΑΕ Πελατών ΣΠΙ

63. [Διαγράφηκε]
Έκδοση Οδηγιών

64. [Διαγράφηκε]
Ενημέρωση επενδυτών για την κάλυψή τους από σύστημα αποζημίωσης επενδυτών

65. [Διαγράφηκε]
Διοικητικές κυρώσεις

66. [Διαγράφηκε]
ΜΕΡΟΣ VIII ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΕΠΕΥ
Ίδια κεφάλαια ΚΕΠΕΥ

67. [Διαγράφηκε]
Διαδικασία αξιολόγησης ΚΕΠΕΥ

68. [Διαγράφηκε]
Χρηματοδοτικά ανοίγματα ΚΕΠΕΥ

69. [Διαγράφηκε]
Εποπτεία Επιτροπής

70. [Διαγράφηκε]
Μεμονωμένη και ενοποιημένη βάση

71. [Διαγράφηκε]
Δημοσιοποίηση και υποβολή πληροφοριών σχετικών με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΕΠΕΥ

72. [Διαγράφηκε]
Χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών και μικτές χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών

72Α. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 91(I)/2021
Έκδοση οδηγιών

73. [Διαγράφηκε]
Διοικητικό πρόστιμο και άλλες διοικητικές κυρώσεις

74. [Διαγράφηκε]
ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΠΕΥ ΚΑΙ ΕΠΕΥ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Κεφάλαιο Α - Ίδρυση υποκαταστήματος
Ίδρυση υποκαταστήματος ΚΕΠΕΥ στη Δημοκρατία

75. [Διαγράφηκε]
Ίδρυση υποκαταστήμα-τος ΚΕΠΕΥ σε άλλο κράτος μέλος ή και τρίτη χώρα

76. [Διαγράφηκε]
Ίδρυση υποκαταστήματος στη Δημοκρατία από ΕΠΕΥ άλλου κράτους μέλους

77. [Διαγράφηκε]
Ίδρυση υποκαταστήματος στη Δημοκρατία από ΕΠΕΥ τρίτης χώρας

78. [Διαγράφηκε]
Κεφάλαιο Β - Ελεύθερη παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών ή και άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων
Ελεύθερη παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών ή και άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων από ΚΕΠΕΥ σε άλλο κράτος μέλος ή και τρίτη χώρα

79. [Διαγράφηκε]
Ελεύθερη παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών ή και άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων στη Δημοκρατία από ΕΠΕΥ άλλου κράτους μέλους

80. [Διαγράφηκε]
Κεφάλαιο Γ - ʼΑλλα δικαιώματα ΚΕΠΕΥ και ΕΠΕΥ κρατών μελών
Πρόσβαση σε ρυθμιζόμενες αγορές

81. [Διαγράφηκε]
Πρόσβαση στα συστήματα κεντρικού αντισυμβαλ-λομένου, εκκαθάρισης και διακανονισμού και δικαίωμα επιλογής του συστήματος εκκαθάρισης

82. [Διαγράφηκε]
Διατάξεις για τα συστήματα κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης και διακανονισμού ως προς τους ΠΜΔ

83. [Διαγράφηκε]
Διοικητικές κυρώσεις

84. [Διαγράφηκε]
ΜΕΡΟΣ Χ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Εφαρμογή διατάξεων παρόντος Μέρους

85. [Διαγράφηκε]
Άδεια λειτουργίας ρυθμιζόμενης αγοράς

86. [Διαγράφηκε]
Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ρυθμιζόμενης αγοράς

87. [Διαγράφηκε]
Προθεσμία λήψης απόφασης

88. [Διαγράφηκε]
Αίτηση για μεταβολή, τροποποίηση ή επέκταση άδειας λειτουργίας ρυθμιζόμενης αγοράς

89. [Διαγράφηκε]
Δημοσιοποίηση στοιχείων άδειας λειτουργίας ρυθμιζόμενης αγοράς

90. [Διαγράφηκε]
Διαχειριστής αγοράς

91. [Διαγράφηκε]
Εφαρμοστέο δίκαιο

92. [Διαγράφηκε]
Τερματισμός άδειας λειτουργίας ρυθμιζόμενης αγοράς

93. [Διαγράφηκε]
Ανάκληση άδειας λειτουργίας ρυθμιζόμενης αγοράς

94. [Διαγράφηκε]
Αναστολή άδειας λειτουργίας ρυθμιζόμενης αγοράς

95. [Διαγράφηκε]
Προϋποθέσεις σχετικές με το αρχικό κεφάλαιο του διαχειριστή αγοράς

96. [Διαγράφηκε]
Προϋποθέσεις σχετικές με τα πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες και τη λειτουργία της ρυθμιζόμενης αγοράς

97. [Διαγράφηκε]
Προϋποθέσεις σχετικές με τα πρόσωπα που ασκούν ουσιαστική επιρροή στη διαχείριση της ρυθμιζόμενης αγοράς

98. [Διαγράφηκε]
Οργανωτικές απαιτήσεις

99. [Διαγράφηκε]
Έκδοση οδηγιών

100. [Διαγράφηκε]
Συνεχείς υποχρεώσεις

101. [Διαγράφηκε]
Αρχεία ρυθμιζόμενης αγοράς

102. [Διαγράφηκε]
Μεταβολές πληροφοριών και στοιχείων ρυθμιζόμενης αγοράς

103. [Διαγράφηκε]
Εισαγωγή χρημα-τοοικονομικών μέσων προς διαπραγμάτευση

104. [Διαγράφηκε]
Αναστολή και διαγραφή χρηματοοικονο-μικών μέσων από τη διαπραγμάτευση

105. [Διαγράφηκε]
Πρόσβαση στη ρυθμιζόμενη αγορά

106. [Διαγράφηκε]
Ρυθμιζόμενη αγορά άλλου κράτους μέλους

107. [Διαγράφηκε]
Έλεγχος της συμμόρφωσης προς τους κανόνες της ρυθμιζόμενης αγοράς και προς άλλες νόμιμες υποχρεώσεις

108. [Διαγράφηκε]
Προδιαπραγματευτικές προϋποθέσεις διαφάνειας για τη ρυθμιζόμενη αγορά

109. [Διαγράφηκε]
Μεταδιαπραγματευτικές προϋποθέσεις διαφάνειας για τη ρυθμιζόμενη αγορά

110. [Διαγράφηκε]
Διατάξεις για τα συστήματα κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης και διακανονισμού

111. [Διαγράφηκε]
Κατάλογος των ρυθμιζόμενων αγορών

112. [Διαγράφηκε]
Διοικητικές κυρώσεις

113. [Διαγράφηκε]
MEΡΟΣ ΧΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΕΠΕΥ
Υποβολή οικονομικών καταστάσεων ΚΕΠΕΥ

114. [Διαγράφηκε]
Σχέσεις με ελεγκτές

115. [Διαγράφηκε]
Υποβολή έκθεσης καταλληλότητας ρυθμίσεων

116. [Διαγράφηκε]
Διοικητικές κυρώσεις

117. [Διαγράφηκε]
ΜΕΡΟΣ ΧΙΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Προϋποθέσεις παροχής επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών ή και άσκησης επενδυτικών δραστηριοτήτων

118. [Διαγράφηκε]
Μέλος ΤΑΕ Πελατών Τραπεζών

119. Τράπεζα, η οποία έλαβε άδεια λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα για να παρέχει επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες ή/και να ασκεί επενδυτικές δραστηριότητες, οφείλει να είναι μέλος του ΤΑΕ Πελατών Τραπεζών και να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσείς της κατά τα προβλεπόμενα στο Μέρος VII.

Εφαρμοζόμενες διατάξεις

120. [Διαγράφηκε]
Συμπληρωματικές διατάξεις

121. [Διαγράφηκε]
ΜΕΡΟΣ ΧΙΙΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Προϋποθέσεις παροχής επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών ή και άσκησης επενδυτικών δραστηριοτήτων

122. [Διαγράφηκε]
Μέλος ΤΑΕ Πελατών ΣΠΙ

123. [Διαγράφηκε]
Εφαρμοζόμενες διατάξεις

124. [Διαγράφηκε]
Συμπληρωματικές διατάξεις

125. [Διαγράφηκε]
ΜΕΡΟΣ ΧΙV ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
Διορισμός και συνεργασία Εποπτικών Αρχών

126. [Διαγράφηκε]
Εξουσίες Εποπτικών Αρχών

127. [Διαγράφηκε]
Συμπληρωματικές διατάξεις

128. [Διαγράφηκε]
Επαγγελματικό απόρρητο

129. [Διαγράφηκε]
Υποχρέωση συνεργασίας Επιτροπής με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών

130. [Διαγράφηκε]
Υποχρέωση συνεργασίας Επιτροπής και ανταλλαγής πληροφοριών με ΕΑΚΑΑ

130Α. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 87(I)/2017
Συνεργασία σε δραστηριότητες εποπτείας, ελέγχου και έρευνας

131. [Διαγράφηκε]
Συνεργασία αναφορικά με την εποπτεία ιδρυμάτων

131Α. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 91(I)/2021
Σημαντικά υποκαταστήματα

131Β. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 91(I)/2021
Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρχών

132. [Διαγράφηκε]
Ανταλλαγή πληροφοριών με φορείς επίβλεψης

132Α. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 91(I)/2021
Δημοσιοποίηση και γνωστοποίηση πληροφοριών και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

132Β. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 91(I)/2021
Άρνηση συνεργασίας Επιτροπής με τις αρμόδιες αρχές κρατών μελών

133. [Διαγράφηκε]
Εξουσίες για λήψη προληπτικών μέτρων

134. [Διαγράφηκε]
Σχέσεις με τρίτες χώρες

135. [Διαγράφηκε]
Ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες

136. [Διαγράφηκε]
Αναφορά παραβάσεων

136Α. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 87(I)/2017
ΜΕΡΟΣ XV ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΕΠΕΥ
Συμπληρωματική εποπτεία ΚΕΠΕΥ

137. [Διαγράφηκε]
Διοικητικές κυρώσεις

138. [Διαγράφηκε]
ΜΕΡΟΣ ΧVI ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Γενικές Υποχρεώσεις

139. [Διαγράφηκε]
ΜΕΡΟΣ ΧVΙΙ ΠΟΙΝΙΚΗ, ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ποινικό αδίκημα

140. [Διαγράφηκε]
Διοικητικές κυρώσεις

141. [Διαγράφηκε]
Δικαίωμα άσκησης ένδικων μέσω προσφυγής

142. [Διαγράφηκε]
Αστική ευθύνη

143. [Διαγράφηκε]
ΜΕΡΟΣ ΧVIΙΙ ΤΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Καταβολή τελών και συνδρομών

144. [Διαγράφηκε]
ΜΕΡΟΣ ΧΙΧ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κατάργηση αντίθετων διατάξεων

145. [Διαγράφηκε]
Έκδοση και εφαρμογή Οδηγιών

146. [Διαγράφηκε]
Συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων ΚΕΠΕΥ

147. [Διαγράφηκε]
Συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων ΕΠΕΥ τρίτων χωρών

148. [Διαγράφηκε]
Συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων τραπεζών ως ΕΠΕΥ

149. [Διαγράφηκε]
Υφιστάμενοι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι

150. [Διαγράφηκε]
Υφιστάμενοι επαγγελματίες πελάτες

151. [Διαγράφηκε]
Υφιστάμενες κοινοποιήσεις

152. [Διαγράφηκε]
Κατάργηση της Γνωστοποίησης 217/2008

153. [Διαγράφηκε]
Συνέχιση λειτουργίας ΧΑΚ

154. [Διαγράφηκε]
Συνέχιση ισχύος Κανονισμών

155.-(1) [Καταργήθηκε].

(2) Οι περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Τραπεζών Κανονισμοί, οι οποίοι εκδόθηκαν δυνάμει του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου, συνεχίζουν να ισχύουν μέχρις ότου αντικατασταθούν δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Επιφυλάξεις

156. [Διαγράφηκε]
Μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές

157. [Διαγράφηκε]
Μεταβατικές διατάξεις περί εποπτείας ΚΕΠΕΥ με υποκατάστημα σε κράτος μέλος

157Α. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 87(I)/2017
Κατάργηση νόμου

158. [Διαγράφηκε]
Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου

159. [Διαγράφηκε]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
[Διαγράφηκε]
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 2)

Επαγγελματίες πελάτες

 

Επαγγελματίας πελάτης είναι ο πελάτης που διαθέτει την πείρα, τις γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη ώστε να λαμβάνει τις δικές του επενδυτικές αποφάσεις και να εκτιμά δεόντως τον κίνδυνο που αναλαμβάνει. Για να θεωρηθεί επαγγελματίας, ο πελάτης πρέπει να ανταποκρίνεται στα παρακάτω κριτήρια:

Α. Κατηγορίες πελατών που θεωρούνται επαγγελματίες:

Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, επαγγελματίες θεωρούνται για όλες τις επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες και τα χρηματοοικονομικά μέσα:

1. Οι οντότητες που υποχρεούνται να λάβουν άδεια λειτουργίας ή να υπαχθούν σε ρυθμίσεις για να ασκήσουν δραστηριότητες στις χρηματοοικονομικές αγορές. Ο κατωτέρω κατάλογος πρέπει να θεωρηθεί ότι περιλαμβάνει όλες τις οντότητες που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας και ασκούν τις χαρακτηριστικές για τις αναφερόμενες οντότητες δραστηριότητες: οντότητες που έχουν λάβει άδεια από ένα κράτος μέλος κατ' εφαρμογή Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οντότητες που έχουν λάβει άδεια ή υπόκεινται στις ρυθμίσεις κράτους μέλους χωρίς αναφορά σε τέτοια Οδηγία, και οντότητες που έχουν λάβει άδεια ή υπόκεινται στις ανάλογες ρυθμίσεις τρίτης χώρας:

(α)  Πιστωτικά ιδρύματα

(β)  ΕΠΕΥ

(γ)  Άλλα χρηματοοικονομικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια ή υπόκεινται σε ρυθμίσεις

(δ)  Ασφαλιστικές επιχειρήσεις

(ε)  Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων και εταιρείες διαχείρισής τους

(στ) Συνταξιοδοτικά ταμεία και εταιρείες διαχείρισής τους

(ζ)   Διαπραγματευτές σε χρηματιστήρια εμπορευμάτων και συναφών παραγώγων

(η)  Τοπικές επιχειρήσεις

(θ)  Άλλοι θεσμικοί επενδυτές

 

2. Μεγάλες επιχειρήσεις που πληρούν τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα κριτήρια μεγέθους, σε αναλογική βάση:

- σύνολο ισολογισμού τουλάχιστον 20 000 000 ευρώ
- καθαρός κύκλος εργασιών τουλάχιστον 40 000 000 ευρώ
- ίδια κεφάλαια τουλάχιστον 2 000 000 ευρώ

 

3. Εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, δημόσιοι φορείς που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος, κεντρικές τράπεζες, διεθνείς και υπερεθνικοί οργανισμοί όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλοι παρόμοιοι διεθνείς οργανισμοί.

 

4. ʼAλλοι θεσμικοί επενδυτές των οποίων η κύρια δραστηριότητα είναι η επένδυση σε χρηματοοικονομικά  μέσα, συμπεριλαμβανομένων οντοτήτων που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την τιτλοποίηση στοιχείων ενεργητικού ή άλλες χρηματοδοτικές συναλλαγές.

 

Οι ανωτέρω οντότητες θεωρούνται επαγγελματίες. Πρέπει ωστόσο να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν να αντιμετωπιστούν ως μη επαγγελματίες και οι ΕΠΕΥ μπορούν να δεχθούν να τους παράσχουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας. Εάν ο πελάτης μιας ΕΠΕΥ είναι μια από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται ανωτέρω, η ΕΠΕΥ πρέπει, προτού του παράσχει υπηρεσίες, να τον ενημερώσει ότι θεωρείται, με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει η ΕΠΕΥ, επαγγελματίας πελάτης και ότι θα αντιμετωπιστεί ως τέτοιος, εκτός εάν η ΕΠΕΥ και ο πελάτης συμφωνήσουν διαφορετικά. Η ΕΠΕΥ πρέπει επίσης να ενημερώσει τον πελάτη ότι δύναται να ζητήσει την αλλαγή των όρων της σύμβασης για να τύχει υψηλότερης προστασίας.

 

Ο επαγγελματίας πελάτης έχει ευθύνη ο ίδιος να ζητήσει υψηλότερο επίπεδο προστασίας εάν θεωρεί ότι δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει ή να διαχειριστεί ορθά τους κινδύνους που αναλαμβάνει.

 

Το υψηλότερο επίπεδο προστασίας θα παρέχεται εάν ο πελάτης που θεωρείται επαγγελματίας συνάπτει γραπτή συμφωνία με την ΕΠΕΥ ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως επαγγελματίας για τους σκοπούς της εφαρμογής των κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας της ΕΠΕΥ. Η συμφωνία πρέπει να διευκρινίζει εάν αυτό ισχύει για μία ή περισσότερες υπηρεσίες ή συναλλαγές ή για ένα ή περισσότερα είδη προϊόντων ή συναλλαγών.

 

Β. Πελάτες που δύνανται να αντιμετωπίζονται ως επαγγελματίες μετά από αίτησή τους:

1. Κριτήρια καταλληλότητας

Δύναται επίσης να επιτραπεί σε πελάτες εκτός εκείνων που αναφέρονται στο Μέρος Α ανωτέρω, περιλαμβανομένων των δημόσιων φορέων και των μεμονωμένων ιδιωτών επενδυτών, να παραιτηθούν από μέρος της προστασίας που τους παρέχουν οι κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας των ΕΠΕΥ.

Πρέπει συνεπώς να επιτρέπεται στις ΕΠΕΥ να αντιμετωπίζουν οποιονδήποτε από τους ανωτέρω πελάτες ως επαγγελματία, εφόσον τηρούνται τα κριτήρια και οι διαδικασίες που αναφέρονται κατωτέρω. Οι πελάτες αυτοί δεν πρέπει ωστόσο να θεωρούνται ότι έχουν γνώση της αγοράς και πείρα συγκρίσιμη με εκείνη των πελατών που απαριθμούνται στο Μέρος Α ανωτέρω.

Η παραίτηση από την προστασία των κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας θεωρείται ότι ισχύει μόνο εάν μια κατάλληλη αξιολόγηση της ικανότητας, της πείρας και των γνώσεων του πελάτη επιτρέπει στην ΕΠΕΥ να πεισθεί σε εύλογο βαθμό ότι, λαμβανομένης υπόψη της φύσης των σχεδιαζόμενων συναλλαγών ή υπηρεσιών, ο πελάτης είναι ικανός να λάβει μόνος επενδυτικές αποφάσεις και να κατανοήσει τους κινδύνους που αυτές ενέχουν.

Τα κριτήρια καταλληλότητας που εφαρμόζονται στους διευθυντές και διοικητικούς συμβούλους οντοτήτων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας δυνάμει των Ευρωπαϊκών οδηγιών για τον χρηματοοικονομικό τομέα δύνανται να θεωρηθούν ως ένα παράδειγμα τέτοιας αξιολόγησης πείρας και γνώσεων.  Στην περίπτωση μιας μικρής οντότητας, το πρόσωπο που αποτελεί αντικείμενο της ανωτέρω αξιολόγησης είναι το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να διενεργεί συναλλαγές για λογαριασμό της.

Κατά την αξιολόγηση αυτή πρέπει να πληρούνται δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα κριτήρια:

-  ο πελάτης πραγματοποίησε κατά μέσον όρο 10 συναλλαγές επαρκούς όγκου ανά τρίμηνο στη σχετική αγορά στη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων,

-  η αξία του χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών μέσων του πελάτη, οριζόμενο ως καταθέσεις μετρητών συν χρηματοοικονομικά μέσα, υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ,

-  ο πελάτης κατέχει ή κατείχε επί ένα έτος τουλάχιστον επαγγελματική θέση στο χρηματοοικονομικό τομέα η οποία απαιτεί γνώση των σχεδιαζόμενων συναλλαγών ή υπηρεσιών.

 

2. Διαδικασία

Οι ανωτέρω οριζόμενοι πελάτες δύνανται να παραιτηθούν από την προστασία των κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας μόνο με την ακόλουθη διαδικασία:

- οι πελάτες γνωστοποιούν γραπτώς στην ΕΠΕΥ την επιθυμία τους να αντιμετωπιστούν ως επαγγελματίες πελάτες, είτε γενικά, είτε για μια συγκεκριμένη επενδυτική υπηρεσία ή συναλλαγή, είτε για ένα είδος συναλλαγών ή προϊόντων,

-  η ΕΠΕΥ τους αποστέλλει γραπτή προειδοποίηση στην οποία διευκρινίζει σαφώς τις προστασίες και τα δικαιώματα αποζημίωσης που ενδέχεται να απολέσουν,

-  οι πελάτες δηλώνουν γραπτώς, σε έγγραφο χωριστό από τη σύμβαση, ότι έχουν επίγνωση των συνεπειών που έχει η απώλεια αυτών των προστασιών.

 

Προτού αποφασίσει να δεχθεί την παραίτηση από την προστασία αυτή, η ΕΠΕΥ πρέπει να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για να βεβαιωθεί ότι ο πελάτης που επιθυμεί να αντιμετωπιστεί ως πελάτης επαγγελματίας πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο (1) του Μέρους Β ανωτέρω.

Ωστόσο, εάν οι πελάτες έχουν ήδη ταξινομηθεί ως επαγγελματίες με κριτήρια και διαδικασίες ανάλογες με τις προβλεπόμενες ανωτέρω, οι σχέσεις τους με τις ΕΠΕΥ δεν δύνανται να επηρεαστούν από ενδεχόμενους νέους κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα.

Οι ΕΠΕΥ πρέπει να ταξινομούν τους πελάτες με εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες που έχουν διατυπωθεί εγγράφως. Οι επαγγελματίες πελάτες οφείλουν να γνωστοποιούν στην ΕΠΕΥ κάθε μεταβολή που μπορεί να επηρεάσει την ταξινόμησή τους. Εάν η ΕΠΕΥ διαπιστώσει ότι ένας πελάτης δεν πληροί πλέον τους όρους βάσει των οποίων αντιμετωπίστηκε ως επαγγελματίας πελάτης, λαμβάνει κατάλληλα μέτρα.

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρα 2, 3(2) και 33(1))

ΜΕΡΟΣ Ι

Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες

 

1. Λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικών με ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά  μέσα.

2. Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών.

3. Διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό.

4. Διαχείριση χαρτοφυλακίων.

5. Παροχή επενδυτικών συμβουλών.

6. Αναδοχή χρηματοοικονομικών μέσων ή/και διάθεση χρηματοοικονομικών μέσων με δέσμευση ανάληψης.

7. Διάθεση χρηματοοικονομικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης.

8. Λειτουργία πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης.

 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

Παρεπόμενες υπηρεσίες

 

1. Φύλαξη και διαχείριση χρηματοοικονομικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της θεματοφυλακής και συναφών υπηρεσιών, όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων/παρεχόμενων ασφαλειών.

2. Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε πελάτες προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα στην οποία εμπλέκεται η επιχείρηση, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο.

3. Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.

4. Υπηρεσίες ξένου συναλλάγματος, εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

5. Έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά μέσα.

6. Υπηρεσίες σχετιζόμενες με την αναδοχή.

7. Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες καθώς και παρεπόμενες υπηρεσίες του είδους που αναφέρεται στα Μέρη Ι και ΙΙ σχετικά με τα υποκείμενα μέσα των παραγώγων που περιλαμβάνονται στις παραγράφους 5, 6, 7 και 10 του Μέρους ΙΙΙ εφόσον σχετίζονται με την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών.

 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙI

Χρηματοοικονομικά  μέσα

 

1. Μεταβιβάσιμες κινητές αξίες.

2. Μέσα χρηματαγοράς.

3. Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

4. Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (options), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων (forward-rate agreements) και άλλες παράγωγες συμβάσεις (derivative contracts) σχετιζόμενες με κινητές αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις, ή άλλα παράγωγα μέσα, χρηματοοικονομικούς δείκτες ή άλλα χρηματοοικονομικά μεγέθη δεκτικά εκκαθαρίσεως με φυσική παράδοση ή με ρευστά διαθέσιμα.

5. Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (options), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου (forward-rate agreements) και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου (derivative contracts) σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που πρέπει να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα κατ' επιλογή ενός συμβαλλόμενου μέρους (αλλά όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λύση της σύμβασης).

6. Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (options), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που επιδέχονται εκκαθαρίσεως με φυσική παράδοση, εφόσον είναι διαπραγματεύσιμα σε ρυθμιζόμενη αγορά ή/και ΠΜΔ.

7. Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (options), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσμιακές συμβάσεις (forwards) και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που επιδέχονται εκκαθαρίσεως με φυσική παράδοση, εφόσον δεν αναφέρονται άλλως στην παράγραφο 6 του Μέρους III και δεν προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς και που έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, το κατά πόσον υπόκεινται σε εκκαθάριση ή διακανονισμό μέσω αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων.

8. Παράγωγα μέσα για τη μετακύληση του πιστωτικού κινδύνου.

9. Χρηματοοικονομικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences).

10.Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (options), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου (forwards) και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με κλιματικές μεταβλητές, ναύλους, άδειες εκπομπής ρύπων, ή ποσοστά πληθωρισμού ή άλλες επίσημες οικονομικές στατιστικές, που πρέπει να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα κατ' επιλογή ενός συμβαλλόμενου μέρους (αλλά όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λύση της σύμβασης) καθώς και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα, υποχρεώσεις, δείκτες και μέτρα, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν Μέρος, που έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, το κατά πόσον είναι διαπραγματεύσιμα σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠMΔ, υπόκεινται σε εκκαθάριση ή διακανονισμό μέσω αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων.

Σημείωση
18 του Ν.141(I)/2012Σημείωση Συντάκτη

Εκ παραδρομής η Βουλή στο άρθρο 18 του τροποποιητικού Ν.141(I)/2012 αναφέρει να τροποποιηθεί το άρθρο 141 αντί το άρθρου 142.

Σημείωση
5 του Ν. 154(Ι)/2012Σημείωση Συνάκτη

Το άρθρο 5 του Ν. 154(Ι)/2012, τροποποιεί και αντικαθιστά το άρθρο 54 του βασικού, εκ παραδρομής όμως της Βουλής το εδάφιο (2) περιλαμβάνει δύο υποεδάφια (γ).

Σημείωση
104 του Ν. 87(Ι)/2017Κατάργηση νόμων

104.-(1) Με την επιφύλαξη των εδαφίων (2) και (3) και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), καταργούνται οι διατάξεις των περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμων του 2007 έως 2016 ως διορθώθηκαν.

(2) Οι  διατάξεις των άρθρων 2, 8, 10, 17,18(2)(ζ), 18(2)(ε), 18(2)(στ),18(3), 68, 70, 71 (1) και (2), 72A 73, 74,115(1) μέχρι (3), 119, 126, 127, 128, 130, 131,  131Α, 131Β,132, 132Α, 132Β, 134 (5) και (6),136, 141(3), και 155(2)  των περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμων του 2007 έως 2016 ως διορθώθηκαν, διατηρούνται σε ισχύ.

(3) Οι διατάξεις των άρθρων 71(3), 141 (1) και (2) και (4) μέχρι (8) των περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμων του 2007 έως 2016 ως διορθώθηκαν, διατηρούνται σε ισχύ.

(4) Τα άρθρα των περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμων του 2007 έως 2016 ως διορθώθηκαν, τα οποία καταργούνται διά του εδαφίου (1) και στα οποία παραπέμπουν τα άρθρα των εν λόγω Νόμων τα οποία αναφέρονται στο εδάφιο (2) και (3) συνεφαρμόζονται με τα τελευταία αυτά άρθρα για τους σκοπούς των τελευταίων αυτών άρθρων, ως εάν να μην καταργούνται δια του εδαφίου (1).

Σημείωση
105 του Ν. 87(Ι)/2017Έναρξη της Ισχύος του Ν. 87(Ι)/2017

105.-(1) Με την επιφύλαξη των εδαφίων (2) και (3), ο παρών Νόμος [Σ.Σ: δηλαδή ο Ν. 87(Ι)/2017] τίθεται σε ισχύ την 3η Ιανουαρίου 2018.

(2)  Τα άρθρα 45(1)(γ) και 74(1) τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου [Σ.Σ: δηλαδή του Ν. 87(Ι)/2017] στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3)  Το άρθρο 66(2) τίθεται σε ισχύ την 3η Σεπτεμβρίου 2019.