ΜΕΡΟΣ II ΕΞΟΥΣΙΕΣ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Εξουσίες και καθήκοντα Υπουργού

5. Ο Υπουργός έχει τις ακόλουθες εξουσίες και καθήκοντα:

(α) Να εκδίδει, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 51, Διατάγματα για τη ρύθμιση τεχνικών θεμάτων και για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής του παρόντος Νόμου, τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

(β) να κοινοποιεί στην Επιτροπή για έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (4) και (5) του άρθρου 3 της Οδηγίας 98/70/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2009/30/ΕΚ, την πρόθεση για διάθεση στην αγορά κατά τη θερινή περίοδο βενζίνης που περιέχει αιθανόλη με μέγιστη τάση ατμών εξήντα κιλοπασκάλ (60 kPa) και επιπρόσθετα την επιτρεπόμενη απόκλιση της τάσης ατμών που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ, υπό τον όρο ότι η χρησιμοποιούμενη αιθανόλη είναι βιοκαύσιμο·

(γ) να υποβάλει αίτημα στην Επιτροπή για έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της Οδηγίας 98/70/ΕΚ, για καθορισμό αυστηρότερων προδιαγραφών από τις εκάστοτε καθοριζόμενες από την ανωτέρω Οδηγία για πετρελαιοειδή και καύσιμα, τα οποία αποτελούν αντικείμενο εμπορίας, σε συγκεκριμένες περιοχές για μέρος ή για το σύνολο του στόλου μηχανοκίνητων οχημάτων, με σκοπό την προστασία της υγείας του πληθυσμού σε συγκεκριμένη αστική περιοχή ή του περιβάλλοντος σε συγκεκριμένη οικολογικά ευαίσθητη περιοχή, σε περίπτωση που η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί ή εύλογα αναμένεται ότι θα αποτελέσει σοβαρό και επαναλαμβανόμενο πρόβλημα για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον·

(δ) να ορίζει, με Γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Εντεταλμένους Επιθεωρητές για τη διενέργεια επιτόπιων δειγματοληπτικών ελέγχων σε αποθήκες και την εκτέλεση των εξουσιών που καθορίζονται στο άρθρο 8·

(ε) να ορίζει, με Γνωστοποίησή του, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τα εργαστήρια, εκτός της Κινητής Εργαστηριακής Μονάδας, του δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, στα οποία διενεργούνται οι εργαστηριακοί έλεγχοι για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι τα εν λόγω εργαστήρια κατέχουν πιστοποιητικό διαπίστευσης με πεδίο εφαρμογής δοκιμές σε πετρελαιοειδή ή πετρελαιοειδή και καύσιμα στον συγκεκριμένο τύπο δοκιμής επί του αντικειμένου, το οποίο έχει εκδοθεί από-

(i) τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας· ή

(ii) φορέα διαπίστευσης άλλου κράτους μέλους· ή

(iii) φορέα που συμμετέχει στην Πολυμερή Συμφωνία (Multilateral Agreement-MLA) με την Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Διαπίστευση (European Co-operation for Accreditation - EA) που πληροί τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008∙

(στ) να συνεργάζεται με τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για-

(i) τον καθορισμό των προδιαγραφών των καυσίμων που προορίζονται για χρήση από τα μηχανοκίνητα οχήματα· και

(ii) την ενθάρρυνση, ως εναλλακτική λύση για τη μείωση των εκπομπών, της χρήσης συστημάτων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από τη ξηρά για τα ελλιμενισμένα πλοία στα λιμάνια της Δημοκρατίας·

(ζ) να συνεργάζεται με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας σχετικά με τη χρήση μεθόδων μείωσης εκπομπών και να εκδίδει σχετικές εγκυκλίους·

(η) να κοινοποιεί το εθνικό καθεστώς που θεσπίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29 στην Επιτροπή για αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001.

Εξουσίες και αρμοδιότητες της αρμόδιας αρχής

6.-(1) Η αρμόδια αρχή έχει τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες:

(α) Τηρεί ενημερωμένο αρχείο με τις αποθήκες που βρίσκονται σε χερσαίες αδειοδοτούμενες εγκαταστάσεις∙

(β) τηρεί ενημερωμένο αρχείο προδιαγραφών αναφορικά με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στον παρόντα Νόμο ή σε Κανονισμούς και Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 49 και 51, αντίστοιχα∙

(γ) συνεργάζεται με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας σχετικά με τη ρύθμιση των ελέγχων των καυσίμων πλοίων∙

(δ) παρακολουθεί τη συμμόρφωση των προδιαγραφών της βενζίνης και του ντίζελ που διατέθηκαν στη Δημοκρατία με βάση τις αντίστοιχες αναλυτικές μεθόδους που καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51∙

(ε) ζητεί από τα πρόσωπα που προβαίνουν σε εμπορία καυσίμων πληροφόρηση για τις πρόσθετες ουσίες που περιέχουν τα πετρελαιοειδή και καύσιμα που διατίθενται στην αγορά:

Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή χειρίζεται την εν λόγω πληροφόρηση ως εμπιστευτική, νοουμένου ότι έχει χαρακτηριστεί ως τέτοια από το πρόσωπο που προβαίνει σε εμπορία καυσίμων·

(στ) τηρεί, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, μητρώο τοπικών προμηθευτών καυσίμων πλοίων, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και καταχωρίζεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και του Υφυπουργείου Ναυτιλίας∙

(ζ) λαμβάνει όλα τα μέτρα προώθησης της διαθεσιμότητας των καυσίμων πλοίων που πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές και πληροφορεί την Επιτροπή για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω καυσίμων πλοίων στα λιμάνια και τους σταθμούς της Δημοκρατίας·

(η) εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες, που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας, αναφορικά με τις απαιτήσεις του εθνικού καθεστώτος τήρησης των κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που θεσπίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29·

(θ) ελέγχει κατά πόσο τα πιστοποιητικά αειφορίας περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 31·

(ι) ελέγχει την τήρηση του ισοζυγίου μάζας που καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 28·

(ια) διενεργεί τυχαίους ελέγχους και επιθεωρήσεις, για να διαπιστώνει κατά πόσο οι εγκεκριμένοι ελεγκτές εκτελούν αποτελεσματικά και με βάση τις απαιτήσεις του εθνικού καθεστώτος τα ελεγκτικά τους καθήκοντα και κατά πόσο η δήλωση επαλήθευσης της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι αληθής·

(ιβ) διενεργεί τυχαίους ελέγχους και επιθεωρήσεις, για να διαπιστώσει κατά πόσο οι οικονομικοί φορείς εφαρμόζουν τις απαιτήσεις του εθνικού καθεστώτος και κατά πόσο τα πιστοποιητικά αειφορίας που εκδίδουν είναι αληθή·

(ιγ) τηρεί ενημερωμένο μητρώο με τους προμηθευτές καυσίμων και οικονομικούς φορείς που έχουν υποχρέωση να διαθέτουν ή καταναλώνουν βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας τα οποία πληρούν τα κριτήρια αειφορίας·

(ιδ) ενημερώνει την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου κατά πόσο οι οικονομικοί φορείς που έχουν επιλεγεί για χρηματοδοτική στήριξη με βάση τα εκάστοτε σχέδια για παραγωγή ή/και χρήση βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας έχουν συμμορφωθεί με τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και δύναται να τους καταβληθεί η επιδότηση, διαβιβάζοντας τα σχετικά στοιχεία·

(ιε) ενημερώνει τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής κατά πόσο οι οικονομικοί φορείς παραγωγής ηλεκτρισμού από βιορευστά και καύσιμα βιομάζας με τους οποίους έχει συνάψει συμβόλαιο για αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά και καύσιμα βιομάζας πληρούν τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, διαβιβάζοντας αντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών αειφορίας·

(ιστ) ενημερώνει, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των οικονομικών φορέων που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από βιορευστά και καύσιμα βιομάζας, την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου και τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, προκειμένου να διακοπεί η οικονομική στήριξη και η υποχρέωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αντίστοιχα.

(2) Η αρμόδια αρχή δύναται να αναθέτει μέρος ή το σύνολο των προβλεπόμενων στο εδάφιο (1) αρμοδιοτήτων της σε κατάλληλο κατά την κρίση της οργανισμό ή υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο.

Αρχιεπιθεωρητής, Εντεταλμένοι Επιθεωρητές και Επιθεωρητές Πλοίων

7.-(1) Ο Υπουργός δύναται, με Γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να διορίζει Εντεταλμένους Επιθεωρητές από το προσωπικό του Υπουργείου για σκοπούς επιθεώρησης, ελέγχου και εφαρμογής του παρόντος Νόμου, καθώς και Κανονισμών και Διαταγμάτων, που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 49 και 51, αντίστοιχα.

(2) Οι εξουσίες που χορηγούνται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου αναφορικά με τον έλεγχο της ποιότητας των καυσίμων πλοίων που προορίζονται για καύση επί των πλοίων χορηγούνται σε-

(α) οποιονδήποτε επιθεωρητή, ο οποίος διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμου· και

(β) οποιονδήποτε επόπτη πλοίων, ο οποίος διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμου.

(3) Ο Υπουργός ορίζει ένα από τα πρόσωπα, το οποίο διορίστηκε ως Εντεταλμένος Επιθεωρητής με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1), ως Αρχιεπιθεωρητή.

(4) Ο Αρχιεπιθεωρητής ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι Εντεταλμένοι Επιθεωρητές εκτελούν τα καθήκοντα και ασκούν τις εξουσίες που τους παρέχονται, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8.

(5) Ο Υπουργός δύναται να διορίζει αναπληρωτή Αρχιεπιθεωρητή, ο οποίος αντικαθιστά τον Αρχιεπιθεωρητή σε περίπτωση απουσίας, ασθένειας ή ανικανότητας αυτού.

(6) Καμία ευθύνη δεν καταλογίζεται σε οποιονδήποτε Εντεταλμένο Επιθεωρητή ή Επιθεωρητή Πλοίων για οποιαδήποτε πράξη ή απόφαση αυτού που έγινε ή λήφθηκε εντός των πλαισίων άσκησης από αυτόν των προβλεπόμενων από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 49 εξουσιών, αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων του.

Εξουσίες εισόδου και επιθεώρησης

8.-(1) Εντεταλμένος Επιθεωρητής δύναται, κατά οποιονδήποτε εύλογο χρόνο, επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό της ιδιότητάς του, να ασκεί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες εξουσίες:

(α) Να εισέρχεται ελεύθερα και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση σε οποιαδήποτε εγκατάσταση όπου λειτουργεί αποθήκη για έλεγχο της ποιότητας του περιεχομένου της για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών και Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 49 και 51, αντίστοιχα:

Νοείται ότι, η είσοδος σε κατοικία γίνεται μόνο ύστερα από την εξασφάλιση της συγκατάθεσης του ενοίκου της ή κατόπιν έκδοσης δικαστικού εντάλματος·

(β) να ασκεί το ανωτέρω δικαίωμα εισόδου και ελέγχου, συνοδευόμενος από εξουσιοδοτημένο από τον Αρχιεπιθεωρητή πρόσωπο ή, σε περίπτωση που έχει εύλογη αιτία να αναμένει σοβαρή παρεμπόδιση στην εκτέλεση των καθηκόντων του, από αστυνομικό·

(γ) να φέρει οποιονδήποτε εξοπλισμό και υλικό κρίνει αναγκαίο για την άσκηση των εξουσιών και καθηκόντων του·

(δ) να προβαίνει σε οποιαδήποτε εξέταση ή διερεύνηση, όπως ο ίδιος κρίνει αναγκαίο υπό τις περιστάσεις·

(ε) να διατάσσει όπως η αποθήκη από την οποία έχει ληφθεί δείγμα ή οτιδήποτε εντός αυτής ή οποιοδήποτε μέρος εγκατάστασης όπου λειτουργεί αποθήκη παραμείνει άθικτο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για τη διενέργεια οποιασδήποτε εξέτασης ή διερεύνησης, με βάση την παράγραφο (δ)·

(στ) να προβαίνει σε οποιεσδήποτε αναγκαίες καταμετρήσεις, λήψεις φωτογραφιών και καταγραφές για τους σκοπούς εξέτασης ή διερεύνησης, με βάση την παράγραφο (δ)·

(ζ) να προβαίνει στη λήψη δειγμάτων καυσίμων από οποιαδήποτε αποθήκη, περιλαμβανομένων ντεπόζιτων αποθήκευσης καυσίμων που αποτελούν μέρος οποιουδήποτε συστήματος ή μηχανοκίνητων οχημάτων, σύμφωνα με τις μεθόδους δειγματοληψίας που καθορίζονται σε σχετικά πρότυπα ή Κανονισμούς ή Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και να διενεργεί, εφόσον είναι δυνατόν, ανάλυση του δείγματος·

(η) να αποσυναρμολογεί ή να υποβάλλει σε οποιαδήποτε διαδικασία ή έλεγχο, χωρίς να προκαλέσει ζημιά ή άλλη οικονομική επιβάρυνση ή να καταστρέψει, εκτός εάν αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο, οποιοδήποτε αντικείμενο ή πετρελαιοειδές ή καύσιμο ή ουσία που βρίσκεται σε οποιαδήποτε εγκατάσταση όπου λειτουργεί αποθήκη, στην οποία έχει εισέλθει, με βάση την παράγραφο (α)·

(θ) να κατάσχει και να κατακρατεί οποιοδήποτε αντικείμενο ή ουσία που βρίσκεται σε οποιαδήποτε εγκατάσταση όπου λειτουργεί αποθήκη για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο με σκοπό-

(i) να το εξετάσει ή να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο (η)· ή

(ii) να διασφαλίσει ότι δεν θα παραποιηθεί ή αλλοιωθεί πριν τη συμπλήρωση της εξέτασής του· ή

(iii) να διασφαλίσει ότι είναι διαθέσιμο ως τεκμήριο σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία διενεργείται·

(ι) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο να απαντήσει σε ερωτήσεις, εφόσον κρίνει ότι το πρόσωπο αυτό κατέχει πληροφορίες σχετικές με την εξέταση οποιουδήποτε θέματος που διερευνά, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(ια) να απαιτεί όπως του επιτραπεί η πρόσβαση σε οποιοδήποτε αρχείο, περιλαμβανομένου ψηφιακού αρχείου, το οποίο είναι αναγκαίο για τη διενέργεια εξέτασης ή διερεύνησης, με βάση την παράγραφο (δ)·

(ιβ) να απαιτεί, κατά τη διενέργεια εξέτασης ή διερεύνησης, όπως του παρουσιαστεί η απόδειξη προέλευσης της παρτίδας των καυσίμων που περιέχονται σε οποιαδήποτε αποθήκη, περιλαμβανομένων ντεπόζιτων αποθήκης καυσίμων που αποτελούν μέρος οποιουδήποτε συστήματος ή μηχανοκίνητων οχημάτων·

(ιγ) να λαμβάνει αντίγραφα των αρχείων που αναφέρονται στην παράγραφο (ια) ή οποιασδήποτε καταχώρισης εντός αυτών·

(ιδ) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο υπεύθυνο για τη διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση ή φύλαξη αποθήκης να του παρέχει όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, για την άσκηση των καθηκόντων του·

(ιε) να προβαίνει σε οποιαδήποτε διερεύνηση, προκειμένου να διαπιστώνει κατά πόσο παρτίδα πρώτων υλών, βιοκαυσίμων ή βιορευστών ή καυσίμων βιομάζας πληροί τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

(ιστ) να προβαίνει σε οποιαδήποτε διερεύνηση, προκειμένου να διαπιστώνει κατά πόσο οι οικονομικοί φορείς χρησιμοποιούν σύστημα ισοζυγίου μάζας για να αποδεικνύουν ότι τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου πληρούνται.

(2) Επιπροσθέτως των εξουσιών που αναφέρονται στο εδάφιο (1), Εντεταλμένοι Επιθεωρητές και Επιθεωρητές Πλοίων δύναται στο πλαίσιο διενέργειας επιθεωρήσεων και ελέγχων που αφορούν πετρελαιοειδή και καύσιμα που προορίζονται για καύση επί των πλοίων, οποιαδήποτε ώρα, επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό ή την ταυτότητα της ιδιότητάς τους, να ασκούν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες εξουσίες:

(α) Να επιβιβάζονται στα πλοία για έλεγχο της ποιότητας του περιεχομένου των δεξαμενών πετρελαιοειδών και καυσίμων πλοίων για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου, των Κανονισμών και των Διαταγμάτων, που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 49 και 51, αντίστοιχα·

(β) να ασκούν το αναφερόμενο στην παράγραφο (α) δικαίωμα επιβίβασης και ελέγχου σε πλοίο συνοδευόμενοι από αστυνομικό, σε περίπτωση που έχουν εύλογη αιτία να αναμένουν σοβαρή παρεμπόδιση στην εκτέλεση των καθηκόντων τους·

(γ) να απαιτούν να ελέγχουν τα ημερολόγια των πλοίων και των δελτίων παράδοσης της αποθήκης καυσίμων (bunker delivery notes), καθώς και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου σχετικού με τις προδιαγραφές των πετρελαιοειδών και καυσίμων που προορίζονται για καύση επί των πλοίων·

(δ) να απαιτούν τη λήψη δειγμάτων καυσίμων πλοίων κατά την παράδοσή τους στα πλοία, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες για τη δειγματοληψία καύσιμου πετρελαίου με σκοπό τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με το αναθεωρημένο Παράρτημα VI της MARPOL·

(ε) να υποδεικνύουν τη δεξαμενή ή τις δεξαμενές καυσίμων πλοίων από τις οποίες θα ληφθούν δείγματα καυσίμων πλοίων που προορίζονται για καύση επί των πλοίων για ανάλυση, μεταξύ άλλων, της περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο, όταν είναι τεχνικά εφικτό και οικονομικά σκόπιμο, καθώς και να λαμβάνουν για ανάλυση τα σφραγισμένα δείγματα που συνοδεύουν το δελτίο παράδοσης καυσίμων σε δεξαμενές καυσίμων πλοίων.

Εργαστηριακός έλεγχος ποιότητας καυσίμων

9.-(1) Ο Αρχιεπιθεωρητής μεριμνά για τη διεξαγωγή εργαστηριακών ελέγχων σε δείγματα καυσίμων, όπως καθορίζεται σε Κανονισμούς ή Διατάγματα, που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 49 ή 51, αντίστοιχα, ο αριθμός των οποίων είναι τέτοιος, ώστε να μπορούν να συντάσσονται οι ετήσιες εκθέσεις που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 35:

Νοείται ότι, οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι επί των πλοίων που αφορούν καύσιμα που προορίζονται για καύση επί αυτών διενεργούνται σε συνεργασία με τους Επιθεωρητές Πλοίων.

(2) Για τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων στα δείγματα καυσίμων, ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται να αναθέτει τη διενέργεια οποιουδήποτε εργαστηριακού ελέγχου-

(α) στην Κινητή Εργαστηριακή Μονάδα· ή/και

(β) έναντι αμοιβής, σε οποιοδήποτε οριζόμενο από τον Υπουργό, δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (ε) του άρθρου 5, εργαστήριο στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, για την ανάθεση των εργαστηριακών ελέγχων σε οριζόμενο από τον Υπουργό εργαστήριο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμου και των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμου, ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται, στην περίπτωση που οι εργαστηριακοί έλεγχοι δεν δύναται να διενεργηθούν από οριζόμενο από τον Υπουργό εργαστήριο, να αναθέτει τη διενέργεια των εν λόγω ελέγχων σε οποιοδήποτε εργαστήριο στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό.