ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Γενικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων

42.-(1) Οι δήμοι διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας στο σύνολό της, καθώς και του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, όπως οι νόμοι της Δημοκρατίας ορίζουν.

(2) Στην αρμοδιότητα των δήμων εμπίπτει η διοίκηση όλων των τοπικών υποθέσεων και όλων των εξουσιών με τις οποίες νόμιμα περιβάλλονται oι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και τα συμβούλια όπως καθορίζεται στον παρόντα Νόμο, καθώς και σε οποιονδήποτε άλλον Νόμο τους παρέχει οποιαδήποτε εξουσία.

Τομείς αρμοδιοτήτων

43.-(1) Λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του περί του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Κυρωτικού) Νόμου, κάθε δήμος ασκεί εντός των δημοτικών ορίων του τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στο εδάφιο (2), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Νόμου, οποιουδήποτε άλλου Νόμου που εφαρμόζεται, καθώς και των εκάστοτε σε ισχύ δημοτικών κανονισμών, λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη-

(α) την εκάστοτε καθορισμένη κρατική πολιτική και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές τους,

(β) την ανάγκη συντονισμού και συνεργασίας με κρατικές υπηρεσίες και άλλες τοπικές αρχές και οργανισμούς που ασκούν παράλληλη αρμοδιότητα,

(γ) τους διαθέσιμους πόρους, ώστε να διασφαλίζεται η επωφελής, αποτελεσματική και ισόρροπη κατανομή τους, καθώς και η χρηστή οικονομική διαχείριση,

(δ) την οργάνωση της παροχής υπηρεσιών, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων του δήμου, και

(ε) την ανάγκη για υψηλής ποιότητας περιβαλλοντική προστασία και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

(2) Οι αρμοδιότητες των δήμων διακρίνονται στους ακόλουθους τομείς:

(α) Στον τομέα ανάπτυξης και υποδομών, ο οποίος περιλαμβάνει-

(i) εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, δομημένου και πολιτιστικού περιβάλλοντος και της αισθητικής των οικισμών,

(ii) διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση της δημοτικής περιουσίας και κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των κτιρίων των οποίων η κυριότητα ή κατοχή ανήκει στον δήμο,

(iii)ενημέρωση του οικείου Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, σε περίπτωση εντοπισμού δυνητικά επικίνδυνης ή επικίνδυνης οικοδομής ή κατόπιν πληροφόρησης για την ύπαρξη τέτοιας οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, εντός των δημοτικών τους ορίων,

(iv) ίδρυση και λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 49, και προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και προσβασιμότητας όλων των δημοτών,

(v) εκπόνηση μελετών για κατασκευή, συντήρηση, καθαριότητα, φωτισμό και χρήση οδών, γεφυρών, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, που εμπίπτουν εντός των δημοτικών ορίων, έλεγχο της κατασκευής, της μετατροπής, του κλεισίματος ή της αλλαγής κατεύθυνσης οδών, γεφυρών, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων και παρεμπόδιση της με οποιονδήποτε τρόπο παρακώλυσης της ελεύθερης χρήσης οδού, γέφυρας, πεζοδρομίου, πεζοδρόμου ή ποδηλατοδρόμου ή άλλου κοινόχρηστου χώρου εντός των δημοτικών ορίων:

Νοείται ότι, για τους δρόμους πρωταρχικής σημασίας εντός των δημοτικών ορίων, οι μελέτες για σκοπούς κατασκευής ή ανακατασκευής ή για λόγους κυκλοφοριακής ή λειτουργικής αναβάθμισης ή για λόγους οδικής ασφάλειας εκπονούνται με ευθύνη του Τμήματος Δημοσίων Έργων και η υλοποίηση αυτών συντονίζεται και επιβλέπεται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

(vi) συντήρηση, καθαριότητα, φωτισμό και ελεύθερη χρήση δρόμων πρωταρχικής σημασίας που βρίσκονται εντός των δημοτικών ορίων, με εξαίρεση τους αυτοκινητόδρομους,

(vii) ovoματοδοσία όλων των οδών μέσω της τοποθέτησης κατάλληλων πινακίδων σε περίοπτα μέρη τους και αρίθμηση όλων των παρόδιων υποστατικών,

(viii) κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία και διαχείριση δημόσιων χώρων στάθμευσης,

(ix) εφαρμογή, τηρουμένων των διατάξεων του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου και του περί Αποβαθρών Νόμου, του οικείου σχεδίου χρήσης της παραλίας, περιλαμβανομένων όρων αναφορικά με την ασφάλεια των λουόμενων, την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης, την καθαρότητα του ύδατος, τη δημιουργία επαρκών υποδομών και διευκολύνσεων προς εξυπηρέτηση του κοινού, την εκπλήρωση υψηλής ποιότητας όρων καθαριότητας και υγιεινής και την επιτήρηση της νόμιμης χρήσης και διαχείρισης της παραλίας,

(x) ίδρυση, λειτουργία και επιτήρηση της λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών και αδειοδότηση τέτοιων δεξαμενών, τηρουμένων των διατάξεων του περί Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμου, εφόσον πληρούνται καθορισμένοι όροι αναφορικά με την ασφάλεια των λουομένων, την καθαρότητα του ύδατος, τη δημιουργία επαρκών υποδομών και διευκολύνσεων προς εξυπηρέτηση του κοινού, την εκπλήρωση υψηλής ποιότητας όρων καθαριότητας και υγιεινής και την επιτήρηση της νόμιμης χρήσης και διαχείρισης κολυμβητικών δεξαμενών,

(xi) ίδρυση, είτε εντός των δημοτικών ορίων είτε εκτός αυτών, κοιμητηρίων δυνάμει των διατάξεων του περί Κοιμητηρίων (Ταφή και Εκταφή) Νόμου και καθορισμός κριτηρίων βάσει των οποίων ορίζονται οι τιμές των τάφων και, σε συνεργασία με τις οικείες θρησκευτικές αρχές, μέριμνα για τη συντήρηση και λειτουργία των κοιμητηρίων και έλεγχο της εκφοράς των vεκρώv,

(xii) δημιουργία βιοτεχνικών περιοχών και ρύθμιση της διαχείρισης, της εποπτείας και του ελέγχου της λειτουργία τους,

(xiii) διαχείριση, αξιοποίηση, συντήρηση, σχεδιασμό και βελτίωση χώρων πρασίνου που παραχωρούνται προς διαχείριση στον δήμο ή που ανήκουν στον δήμο, καθώς και φύτευση δένδρων κατά μήκος δημόσιων οδών, με την τοποθέτηση προστατευτικών καλυμμάτων, όπου αυτό είναι απαραίτητο,

(xiv) ίδρυση, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών αγορών, για σκοπούς πώλησης φθαρτών ειδών, σύμφωνα με τις ειδικές εφαρμοστέες νομοθετικές διατάξεις, καθώς και καθορισμό δικαιωμάτων χρήσης αυτών,

(xv) καθορισμό χώρων για την τοποθέτηση υπαίθριων διαφημίσεων, καθώς και προσδιορισμό ειδικότερων προδιαγραφών και προϋποθέσεων για την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και απρόσκοπτη χρήση των δημόσιων οδών και των κοινόχρηστων χώρων από το κοινό, καθώς και η αισθητική του περιβάλλοντος χώρου, και

(xvi) παροχή διευκολύνσεων ως προς τη ζύγιση, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 57·

(β) στον τομέα καθαριότητας, υγείας και ποιότητας ζωής, ο οποίος περιλαμβάνει-

(i) άσκηση ελέγχου για τη διατήρηση και προστασία της καλής εμφάνισης τoυ δήμου και την προστασία τoυ φυσικού του περιβάλλοντος και λήψη κάθε μέτρου ή κατασκευή κάθε αναγκαίου ή χρήσιμου έργου για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών,

(ii) έλεγχο και μέριμνα για τη δημόσια υγεία, την υγιεινή των τροφίμων και ποτών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, την καθαριότητα και υγιεινή κατάσταση των υποστατικών ή χώρων στα οποία τα τρόφιμα ή τα ποτά αυτά παρασκευάζονται, πωλούνται, εκτίθενται πρoς πώληση ή καταναλώνονται, όπως και των συσκευών που χρησιμοποιούνται στα υποστατικά ή στους χώρους αυτούς, περιλαμβανομένων μηχανημάτων, εργαλείων και αντικειμένων, καθώς και λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη διασφάλιση και προστασία της δημόσιας υγείας, όπως καθορίζεται στο άρθρο 47,

(iii) καθαριότητα και υγιεινή κατάσταση του δήμου, συλλογή και αποκομιδή, των σκυβάλων ή/και αποβλήτων, για τα οποία δύναται να επιβάλλει τέλη αποκομιδής, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 46, έλεγχο και παρεμπόδιση της συσσώρευσης σκυβάλων ή/και αποβλήτων, σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό υποστατικό ή χώρο, σε μη εγκεκριμένα σημεία ή χωρίς τον εγκεκριμένο τρόπο, καθώς και προμήθεια και διατήρηση σε υγιεινή κατάσταση των δημόσιων σκυβαλoδoχείων ή άλλων δοχείων ή χώρων για προσωρινή εναπόθεση και αποκομιδή σκυβάλων και λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την εξάλειψη και μετακίνηση οποιασδήποτε ακαθαρσίας ή απορριμμάτων και περιορισμό οποιασδήποτε συναφούς oχληρίας,

(iv) κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία δημόσιων λουτρών, αποχωρητηρίων και άλλων υγειovoμικώv εγκαταστάσεων, καθώς και ρύθμιση της υγιεινής αυτών και των πληρωτέων δικαιωμάτων για τη χρήση αυτών,

(v) ρύθμιση της λειτουργίας των χώρων αναψυχής και ψυχαγωγίας, καθορισμό του ωραρίου λειτουργίας των υποστατικών τα οποία δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του περί Κέντρων Αναψυχής Νόμου, κατά τρόπο που να συνάδει με τις ώρες κοινής ησυχίας, έλεγχο της ηχορρύπανσης και της εκπομπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων που επηρεάζουν το φυσικό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες του δήμου, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 55,

(vi) ρύθμιση, έλεγχο, περιορισμό ή απαγόρευση άσκησης οποιουδήποτε επιτηδεύματος, επιχείρησης, επαγγέλματος ή εργασίας που δυνατό να είναι επιβλαβής για τη δημόσια υγεία ή πηγή δημόσιου κινδύνου ή oχληρίας ή ενόχλησης των κατοίκων που διαμένουν στην περιοχή ή εάν αυτό κρίνεται σκόπιμo για το δημόσιο συμφέρον, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 56,

(vii) μέριμνα και λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, περιλαμβανομένης της αδειοδότησης για εκσκαφές και άλλες εργασίες, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 51, του ελέγχου της σήμανσης των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς, του ελέγχου για την προστασία από επικίνδυνες οικοδομές και της λήψης μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε σχέση με εργασίες που εκτελούνται, τηρουμένων των διατάξεων του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, και γενικότερα από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων,

(viii) ρύθμιση και απαγόρευση της διατήρησης, εκτροφής ή φύλαξης οποιωνδήποτε ζώων ή πτηνών χωρίς να τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς και μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα, εξαιρουμένων των άγριων ζώων, με τη δημιουργία καταφυγίων, καθώς και ρύθμιση της διέλευσης οποιωνδήποτε ζώων μέσω ή επί οποιασδήποτε οδού εντός των δημοτικών ορίων, σύμφωνα με τις εκάστοτε καθορισμένες με νόμο προϋποθέσεις,

(ix) ρύθμιση της πλανοδιοπώλησης, στατικής ή κινητής, όπως ειδικότερα καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 59, και

(x) παροχή ψηφιακών ή/και ηλεκτρονικών διευκολύνσεων αναφορικά με τις παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες στους δημότες·

(γ) στον τομέα κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικής συνοχής, ο οποίος δύναται να περιλαμβάνει-

(i) εφαρμογή πολιτικών ή συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα κοινωνικά ευπαθών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς και παραϊατρικών υπηρεσιών και πρώτων ιατρικών βοηθειών,

(ii) παροχή υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας με την ίδρυση, συντήρηση και λειτουργία αναπαυτηρίων και αγαθοεργών ή φιλανθρωπικών κέντρων, διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση δημόσιων κοινωνικών υποδομών και ίδρυση, συντήρηση και λειτουργία παιδοκομικών και βρεφονηπιακών σταθμών, κέντρων απασχόλησης παιδιών και εφήβων, κέντρων νεότητας, κέντρων ανοικτής περίθαλψης ή/και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων και κέντρων συμβουλευτικών υπηρεσιών ή/και υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 48,

(iii) εφαρμογή πολιτικών ή συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και της παιδικής ηλικίας, των εφήβων και της τρίτης ηλικίας και μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων,

(iv) μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την παροχή βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης και ανέγερση, συντήρηση και λειτουργία δημοτικών κατοικιών, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται εκάστοτε από τον δήμο,

(v) σχεδίαση, οργάνωση, συντονισμός και εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας,

(vi) συμμετοχή σε σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων και συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής τους, με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, με τη δημιουργία δημοτικών υπηρεσιών ενημέρωσης, σε συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις της περιοχής,

(vii) σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας,

(viii) σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες, στο πλαίσιο της κρατικής πολιτικής και των ευρωπαϊκών πολιτικών, και

(ix) προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού, με τη δημιουργία τοπικών δικτύων εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και της κοινωνικής συνοχής.

(δ) στον τομέα παιδείας και πολιτισμού, ο οποίος περιλαμβάνει-

(i) διαχείριση και βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής των δημόσιων σχολείων προδημοτικής, δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης και ιδιαίτερα συντήρηση, καθαριότητα και φύλαξη των σχολικών κτιρίων, καθώς και επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς,

(ii) ίδρυση και λειτουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, θεάτρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, πινακοθηκών, κινηματογράφων, μουσικών αιθουσών, ορχήστρας, χορωδίας, φιλαρμονικής, ομάδων χορού, κέντρων εικαστικών τεχνών, κέντρων δημιουργικής απασχόλησης και πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής,

(iii) διοργάνωση και συμμετοχή σε πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και εφαρμογή πολιτικών για την ενθάρρυνση της πνευματικής, καλλιτεχνικής, πολιτιστικής, μορφωτικής, αθλητικής και οποιασδήποτε άλλης παρόμοιας δραστηριότητας ή εκδήλωσης, περιλαμβανομένης της επιβράβευσης προσώπων, σωματείων ή ιδρυμάτων που διακρίνονται σε οποιαδήποτε αναφερόμενη πιο πάνω δραστηριότητα,

(iv) κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών χώρων άθλησης, προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού,

(v) εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, καθώς και μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων,

(vi) προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες νομοθετικές διατάξεις και σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων,

(vii) ίδρυση και λειτουργία δημοτικού ραδιοσταθμού,

(viii) διδυμοποίηση, αδελφοποίηση ή/και οποιαδήποτε άλλη συνεργασία με αρχές τοπικής διοίκησης στη Δημοκρατία ή/και στο εξωτερικό, οι οποίες αποσκοπούν στη δημιουργία και στην ενίσχυση των πολιτιστικών δεσμών και στην προώθηση των γενικότερων αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης, και

(ix) αδειοδότηση, ρύθμιση, έλεγχο ή απαγόρευση της λειτουργίας οποιωνδήποτε θεάτρων, υποστατικών και οικοδομών, προσωρινής ή μόνιμης στέγασης σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους, που αποσκοπούν στην παρουσίαση δημόσιων θεαμάτων, δημόσιων παραστάσεων ή καλλιτεχνικών δρωμένων και επιβολή τέλους δημόσιου θεάματος, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 46·

(ε) στον τομέα ασφάλειας και πολιτικής προστασίας, ο οποίος περιλαμβάνει-

(i) ρύθμιση και έλεγχο της τροχαίας κίνησης εντός των δημοτικών ορίων και μέριμνα για τον διορισμό δημοτικών τροχονόμων, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 50,

(ii) ίδρυση δημοτικής αστυνομίας, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 60,

(iii) παροχή αδειών εκκίνησης, διέλευσης, στάσης και στάθμευσης σε αδειοδοτημένα από την αρμόδια αρχή για τη μεταφορά επιβατών για τουριστικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς σκάφη αναψυχής, σε καθορισμένα σημεία επιβίβασης και αποβίβασης, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 44,

(iv) συμμετοχή και εφαρμογή προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων που αφορούν την περιοχή τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, κατά το στάδιο καταρτισμού ή και επικαιροποίησης των σχεδίων έκτακτης ανάγκης, και διατύπωση εισηγήσεων αναφορικά με τον σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής τους, καθώς και διάθεση του απαραίτητου προσωπικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του οικείου δήμου, και

(v) κατάρτιση σχεδίου πρόληψης βανδαλισμών, πυρκαγιάς και περιβαλλοντικών κινδύνων με την τοποθέτηση, μεταξύ άλλων, συστημάτων παρακολούθησης σε δημόσιες οδούς και γενικά σε δημόσιους χώρους, τηρουμένων των διατάξεων του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου·

(στ) στον τομέα περιβαλλοντικής προστασίας και καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, ο οποίος περιλαμβάνει-

(i) εκπόνηση μελετών για μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος στον δήμο,

(ii) κατάρτιση σχεδίου καταπολέμησης συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, με την υιοθέτηση, μεταξύ άλλων, συστημάτων εφαρμογής και παρακολούθησης της οριζόντιας εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, όπως εκάστοτε αναθεωρείται,

(iii) συμμετοχή και εφαρμογή προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων για τη διάχυση πληροφοριών και λήψη μέτρων πρόληψης και μετριασμού των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές και φορείς, και

(iv) υιοθέτηση και εφαρμογή προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης και άλλων διεθνών προτύπων.

(3) Για σκοπούς καλύτερης άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, οι δήμοι δύνανται να εκδίδουν δημοτικούς κανονισμούς, οι οποίοι συμπληρώνουν το ειδικό νομοθετικό πλαίσιο που εκάστοτε εφαρμόζεται ως προς το συγκεκριμένο πεδίο αρμοδιότητας.

Εξουσία αδειοδότησης

44.-(1) Στη βάση των αρμοδιοτήτων του δήμου που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 43, ο δήμος εκδίδει εντός των δημοτικών ορίων του, τις ακόλουθες άδειες, τηρουμένων των ειδικότερων διατάξεων του παρόντος Νόμου, των εκάστοτε εφαρμοστέων ειδικών νόμων και των εκάστοτε σε ισχύ δημοτικών κανονισμών:

(α) Άδεια λειτουργίας χώρων αναψυχής και ψυχαγωγίας, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 55,

(β) άδεια εκπομπής ήχου ή/και χρήσης οργάνων που ενισχύουν τον ήχο δυνάμει των διατάξεων του περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμου,

(γ) άδεια πώλησης οινοπνευματωδών ποτών δυνάμει των διατάξεων του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου,

(δ) άδεια εμπορίας ή πώλησης βιομηχανοποιημένου καπνού δυνάμει των διατάξεων του περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου,

(ε) [Διαγράφηκε],

(στ) άδεια λειτουργίας δημόσιας κολυμβητικής δεξαμενής δυνάμει των διατάξεων του περί Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών Νόμου,

(ζ) [Διαγράφηκε],

(η) άδεια παροχής υπηρεσιών και άδεια παροχής διευκολύνσεων δυνάμει των διατάξεων του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου,

(θ) [Διαγράφηκε],

(ι) άδεια τοποθέτησης και ανάρτησης διαφημίσεων δυνάμει των διατάξεων του περί Εκθέσεως Διαφημίσεων (Έλεγχος) Νόμου και του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, καθώς και των εφαρμοστέων δημοτικών κανονισμών,

(ια) άδεια λειτουργίας πρατηρίου πετρελαιοειδών δυνάμει των διατάξεων του περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμου,

(ιβ) άδεια εκκίνησης, διέλευσης, στάσης και στάθμευσης σε αδειοδοτημένα από την αρμόδια αρχή για τη μεταφορά επιβατών για τουριστικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς σκάφη αναψυχής, σε καθορισμένα σημεία επιβίβασης και αποβίβασης, εφόσον πληρούνται όροι αναφορικά με την ασφάλεια, την τήρηση καθορισμένων αποστάσεων πλεύσης από τις ακτές, τη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, τις εκπομπές ήχου, την τήρηση συγκεκριμένου ωραρίου επιβίβασης και αποβίβασης και τον καθορισμό συγκεκριμένων σημείων πώλησης εισιτηρίων ή διαφημίσεων, όπως καθορίζεται προς τούτο σε δημοτικούς κανονισμούς:

Νοείται ότι, η εν λόγω άδεια χορηγείται από τον δήμο εντός των δημοτικών ορίων του οποίου το σκάφος αρχίζει την ακτοπλοϊκή του διαδρομή με την επιβίβαση επιβατών:

Νοείται περαιτέρω ότι, κάθε δήμος εντός των ορίων του οποίου υπάρχουν χώροι επιβίβασης ή αποβίβασης επιβατών των πιο πάνω σκαφών έχει την αρμοδιότητα του ελέγχου της καταλληλότητας των εν λόγω χώρων, περιλαμβανομένου του ελέγχου των χώρων υγιεινής και των χώρων αποβλήτων,

(ιγ) άδεια εκσκαφής οδών δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51,

(ιδ)άδεια χρήσης ή υποάδεια χρήσης σε οποιονδήποτε τρίτο, ανάλογα με την περίπτωση, πεζοδρόμου ή μέρους αυτού ή μέρους δρόμου που είναι διαμορφωμένος σε πεζόδρομο, που ευρίσκεται εντός των δημοτικών ορίων και κατέχεται από τον δήμο ή ανήκει στον δήμο ή ανήκει στη Δημοκρατία, παραχωρείται στον δήμο κατόπιν χορήγησης άδειας χρήσης και διατίθεται για χρήση από το κοινό, ανεξαρτήτως των διατάξεων του περί Δημοσίων Οδών Νόμου ή του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου ρυθμίζει το συγκεκριμένο ζήτημα ή των προβλεπομένων σε οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο έχει εκδοθεί, με την προηγούμενη γραπτή έγκριση του συμβουλίου και τηρουμένων τέτοιων όρων ή περιορισμών που το συμβούλιο ήθελε θεωρήσει αναγκαίο ή σκόπιμο να επιβάλει και με την καταβολή καθορισμένου τέλους:

Νοείται ότι, άδεια χρήσης ή υποάδεια χρήσης, ανάλογα με την περίπτωση, δύναται να παραχωρηθεί από τον δήμο και για σκοπούς υπαίθριας εστίασης:

Νοείται περαιτέρω ότι, το συμβούλιο έχει εξουσία να καθορίσει τις χρήσεις υποστατικών και τους συγκεκριμένους πεζοδρόμους που δύναται να παραχωρείται άδεια ή υποάδεια χρήσης, καθώς και τη διαδικασία υποβολής αίτησης και παραχώρησης άδειας ή υποάδειας χρήσης, τον τύπο της αίτησης και της άδειας, τα έγγραφα και στοιχεία τα οποία υποβάλλονται με την αίτηση, στα οποία περιλαμβάνεται αιτιολογημένη έκθεση με τις σκοπούμενες χρήσεις ή/και συγκεκριμένη πρόταση αποτυπωμένη επί σχεδίων ή/και γραπτές απόψεις των κατά περίπτωση εμπλεκόμενων αρμόδιων τμημάτων και υπηρεσιών:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, κατά την παραχώρηση άδειας χρήσης ή υποάδειας χρήσης, το συμβούλιο έχει εξουσία να επιβάλει όρους ή/και περιορισμούς αναφορικά με το ωράριο, τον ακριβή χώρο επί του πεζοδρόμου, τον εξοπλισμό και το είδος και τον χρωματισμό της επίπλωσης υπαίθριας εστίασης που δύναται να χρησιμοποιηθεί από τον αδειούχο, καθώς και μέτρα για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης διέλευσης πεζών, ατόμων με αναπηρία, οχημάτων έκτακτης ανάγκης, ασθενοφόρων, πυροσβεστικών οχημάτων, αστυνομικών οχημάτων, στρατιωτικών οχημάτων, σκυβαλοφόρων και οχημάτων καθαριότητας, και

(ιε) οποιαδήποτε άλλη άδεια έχει ο δήμος την εξουσία να εκδώσει δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή/και Κανονισμών εκδιδόμενων κατ’ εξουσιοδότηση νόμου.

(2) Το συμβούλιο, κατά την έκδοση των αδειών που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, επιβάλλει τέτοιους όρους ή περιορισμούς, όπως κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμo, και έχει την εξουσία να αναστέλλει ή να ακυρώνει τις άδειες αυτές, όταν οι όροι των αδειών αυτών δεν πληρούνται ή ο αδειούχος δεν συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες νομοθετικές διατάξεις που διέπουν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Εξέταση αίτησης για έκδοση άδειας

45.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 13 του περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμου, οι διατυπώσεις χορήγησης οποιασδήποτε άδειας, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εξετάζονται χωρίς καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών, η οποία αρχίζει από τον χρόνο παραλαβής όλων των απαιτούμενων εγγράφων:

Νοείται ότι, εάν η αίτηση είναι ελλιπής, ο αιτητής ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση σχετικά με την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών εγγράφων, καθώς και σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις όσον αφορά την αναφερόμενη πιο πάνω προθεσμία διεκπεραίωσης.

(2) Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση του δήμου για την έκδοση της αιτούμενης άδειας εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο εδάφιο (1), η άδεια θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί.

(3) Για κάθε αίτηση χορήγησης οποιασδήποτε άδειας, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, αποστέλλεται το συντομότερο δυνατό βεβαίωση παραλαβής της αίτησης, στην οποία καθορίζεται-

(α) η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) προθεσμία απάντησης·

(β) τα μέσα έννομης προστασίας που διαθέτει ο αιτητής σε περίπτωση αρνητικής απάντησης της αρμόδιας αρχής· και

(γ) ότι, σε περίπτωση μη τήρησης της προβλεπόμενης προθεσμίας, η άδεια θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που οποιαδήποτε αίτηση απορριφθεί, λόγω μη τήρησης των απαιτούμενων διαδικασιών ή διατυπώσεων, ο αιτητής ενημερώνεται το ταχύτερο δυνατό για την απόρριψή της.

(4) Ο δήμος δύναται να απαιτήσει την παρουσίαση οποιωνδήποτε εγγράφων στην πρωτότυπή τους μορφή, στις περιπτώσεις που αυτά εκδίδονται από άλλη αρχή ή οργανισμό, για τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας.

(5) Σε περίπτωση που ο καθορισμός των κριτηρίων, των προϋποθέσεων, των όρων ή και των τελών έκδοσης άδειας, καθώς και ο καθορισμός οποιωνδήποτε άλλων επιβαλλόμενων τελών ή δικαιωμάτων, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, επαφίεται στη διακριτική εξουσία του συμβουλίου, αυτό δημοσιοποιεί την απόφασή του σε σχέση με τα εν λόγω κριτήρια, όρους, προϋποθέσεις και τέλη ή δικαιώματα τουλάχιστον έναν (1) μήνα προηγουμένως, με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων ή/και στην επίσημη ιστοσελίδα του οικείου δήμου.

Εξουσία επιβολής τελών

46. Κάθε δήμος έχει εξουσία να επιβάλλει και να εισπράττει τέλη ως ακολούθως:

(α) Τέλη και δικαιώματα για τις χορηγούμενες άδειες που καθορίζονται στο άρθρο 44, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και των δημοτικών κανονισμών,

(β) τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 104,

(γ) τέλος αποκομιδής σκυβάλων, το οποίο επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο της ακίνητης ιδιοκτησίας ή του υποστατικού, το οποίο δεν υπερβαίνει τα αντίστοιχα ποσά που προβλέπονται στον Τρίτο Πίνακα:

Νοείται ότι, το συμβούλιο δύναται, για σκοπούς προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών, να αποφασίζει τη λήψη μέτρων, περιλαμβανομένης της έκδοσης μειωμένων τιμολογίων, της έκπτωσης επί των δημοσιευμένων τιμολογίων και της παροχής ευνοϊκότερων όρων αποπληρωμής των λογαριασμών:

Νοείται περαιτέρω ότι, τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης ενός προσώπου στην κατηγορία των ευάλωτων καταναλωτών καθορίζονται με απόφαση του συμβουλίου:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, η ετήσια αύξηση που επιβάλλεται στα τέλη σκυβάλων είναι μέχρι ποσοστού δεκατέσσερα τοις εκατόν (14%) των τελών του προηγούμενου έτους, αλλά ο εν λόγω περιορισμός δεν ισχύει σε περίπτωση αλλαγής στο μέγεθος του υποστατικού, στη χρήση αυτού, στον αριθμό των ατόμων που διαμένουν ή εργάζονται σε αυτό, στον όγκο των σκυβάλων, στο είδος αυτών ή/και στη συχνότητα εξυπηρέτησης προσώπων από το εν λόγω υποστατικό, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, τα πιο πάνω δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που ο δήμος εφαρμόζει σύστημα τιμολόγησης «πληρώνω όσο πετάω»,

(δ) τέλος δημόσιου θεάματος, το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατόν (10%) επί του αντιτίμου που καταβάλλεται για την είσοδο σε οποιονδήποτε χώρο δημόσιου θεάματος το οποίο προσφέρεται σε οποιοδήποτε μέρος στο οποίο προσέρχεται το κοινό:

Νοείται ότι, με βάση δημοτικούς κανονισμούς, δύναται να-

(i) προβλέπεται ότι κανένα πρόσωπο δεν δύναται να εισέρχεται σε οπoιoδήπoτε δημόσιο θέαμα, παρά μόνο με εισιτήριο χαρτoσημασμέvo ή σημειωμένο, εκτυπωμένο ή ηλεκτρονικό, κατά τρόπο που να δεικνύεται ότι το τέλος έχει πληρωθεί,

(ii) καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο το τέλος εισπράττεται και καταβάλλεται, καθώς και η δυνατότητα κατ’ εξαίρεση χρέωσης ανάλογου εφάπαξ ποσού στις περιπτώσεις που η καταμέτρηση των εισιτήριων καθίσταται δυσχερής,

(iii) εξαιρείται η πληρωμή τέλους ή να επιστρέφεται το σύvoλo ή οποιοδήποτε μέρος τoυ τέλους, σε περίπτωση οποιουδήποτε δημόσιου θεάματος του οποίου οι εισπράξεις όλες ή μερικώς διατίθενται για φιλανθρωπικούς, εκπαιδευτικούς ή αγαθοεργούς σκοπούς ή για την προώθηση των αθλημάτων ή τoυ αθλητισμού,

(ε) τέλος τουριστικού καταλύματος από κάθε διευθυντή ή υπεύθυvo επιχείρησης, ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ξεvoδoχείoυ, τουριστικού καταλύματος, αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος ή άλλου καταλύματος, το οποίο καθορίζεται από το συμβούλιο για κάθε πρόσωπο ηλικίας άνω των δέκα (10) ετών, για κάθε νύχτα διαμονής τoυ σε τέτοιο ξεvoδoχείo, τουριστικό κατάλυμα, αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα ή άλλο κατάλυμα και δεν υπερβαίνει τα αντίστοιχα ποσά που εκτίθενται στον Τέταρτο Πίνακα:

Νοείται ότι, με βάση δημοτικούς κανονισμούς, δύναται να-

(i) καθορίζεται ο χρόvoς και ο τρόπος καταβολής των τελών και, σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής, να καθορίζεται επιβάρυνση ίση προς το δέκα τοις εκατόν (10%) επί του οφειλόμενου ποσού,

(ii) απαιτείται όπως κάθε διευθυντής, υπεύθυνος της επιχείρησης, ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ξεvoδoχείoυ, τουριστικού καταλύματος, αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος ή άλλου καταλύματος παρουσιάζει προς επιθεώρηση και έλεγχο σε εξουσιοδοτημένο από τον δήμο πρόσωπο, σε οποιονδήποτε χρόνο, οποιαδήποτε κατά την κρίση του δήμου αρχεία, έντυπα και βιβλία που είναι σχετικά με την καταβολή των πιο πάνω τελών,

(iii) απαιτείται όπως το Υφυπουργείο Τουρισμού κοινοποιεί στον δήμο την ενημέρωση που αποστέλλει στον διευθυντή, υπεύθυνο της επιχείρησης, ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ξεvoδoχείoυ, τουριστικού καταλύματος, αυτόεξυπηρετούμενου καταλύματος ή άλλου καταλύματος για την κατάταξη του υποστατικού που λειτουργεί ως ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλυμα, αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα ή άλλο κατάλυμα:

Νοείται περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οι όροι «ξεvoδoχείo», «τουριστικό κατάλυμα» και «αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα» έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς στο άρθρο 2 τoυ περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου,

(στ) τέλος ιπποδρομίου σε κάθε ιπποδρομιακό στοίχημα και σε κάθε ιπποδρομιακό λαχείο, είτε αυτά διεvεργoύvται εντός τoυ ιπποδρομίου είτε εκτός αυτού, ύψους ένα τοις εκατόν (1%) επί του ποσού κάθε ιπποδρομιακού στοιχήματος ή κάθε ιπποδρομιακού λαχείου, ανάλογα με την περίπτωση, το οποίο διενεργείται αναφορικά προς ιπποδρόμιο που ευρίσκεται εντός των δημοτικών ορίων οποιουδήποτε δήμου:

Νοείται ότι, τo επιβαλλόμεvo τέλος βαρύνει τov παίκτη και δεν λογίζεται ως συνιστών μέρος τoυ ιπποδρομιακού στοιχήματος ή ιπποδρομιακού λαχείου, η δε είσπραξη αυτού διενεργείται από την ιπποδρομιακή αρχή, όπως o όρoς αυτός ερμηνεύεται στον περί Φορολογίας Iππoδρoμιακώv Στοιχημάτων και Λαχείων Νόμο, η οποία φέρει την ευθύνη είσπραξης και καταβολής αυτού στον οικείο δήμο,

(ζ) τέλη ή δικαιώματα για οποιαδήποτε άδεια έχει ο δήμος την εξουσία να εκδώσει βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή/και Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει νόμου.

Υγειονομικοί έλεγχοι

47.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, νοουμένου ότι διαθέτουν την κατάλληλη στελέχωση σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, ελέγχουν και μεριμνούν για τη δημόσια υγεία, την υγιεινή των τροφίμων και ποτών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, την καθαριότητα και κατάσταση υγιεινής των υποστατικών ή χώρων που τα τρόφιμα αυτά ή ποτά παρασκευάζονται, πωλούνται, εκτίθενται πρoς πώληση ή καταναλώνονται, όπως και των συσκευών που χρησιμοποιούνται στα υποστατικά ή στους χώρους αυτούς, περιλαμβανομένων των μηχανημάτων, εργαλείων και αvτικειμέvωv.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου δύναται, βάσει δημοτικών κανονισμών που εκδίδονται προς τούτο, να ασκούν εξουσίες κατάσχεσης και καταστροφής ή διάθεσης οποιουδήποτε τροφίμου, μηχανήματος, εργαλείου ή αντικειμένου, εάν θεωρηθούν επιβλαβή για τη δημόσια υγεία ή ενδέχεται να επιφέρουν εξάπλωση οποιασδήποτε μολυσματικής νόσου, στο πλαίσιο λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων για τη διασφάλιση και προστασία της δημόσιας υγείας.

Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας

48.-(1) Κάθε δήμος δύναται να δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας με την ίδρυση, συντήρηση και λειτουργία αναπαυτηρίων, αγαθοεργών ή φιλανθρωπικών κέντρων, δημόσιων κοινωνικών υποδομών, παιδοκομικών και βρεφονηπιακών σταθμών, κέντρων απασχόλησης παιδιών και εφήβων, κέντρων νεότητας, κέντρων ανοικτής περίθαλψης ή/και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, καθώς και γηροκομείων, τηρουμένων των διατάξεων των ειδικών νόμων που ρυθμίζουν κάθε τέτοια δραστηριότητα.

(2) Κάθε δήμος δύναται να συμμετέχει στα εκάστοτε σε ισχύ σχέδια επιχορήγησης αρχών τοπικής διοίκησης, τα οποία αποσκοπούν στην οργάνωση και ενεργοποίηση των τοπικών κοινοτήτων για εντοπισμό και αντιμετώπιση των αναγκών τους στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας και ανάπτυξη συνεταιριστικής δράσης μεταξύ του κεντρικού κράτους, αρχών τοπικής διοίκησης και μη κυβερνητικών οργανώσεων, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών σε τοπικό επίπεδο, και τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων παιδοκομικούς σταθμούς, κέντρα προστασίας και απασχόλησης παιδιών, στέγες ηλικιωμένων, κέντρα ενηλίκων, προγράμματα κατοίκον φροντίδας, υπηρεσίες ηλικιωμένων, προγράμματα διημερεύουσας και εικοσιτετράωρης φροντίδας ατόμων με αναπηρία και προγράμματα στήριξης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία δήμος επιθυμεί να προσφέρει υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, περιλαμβανομένων κέντρων συμβουλευτικών ή/και υποστηρικτικών ψυχολογικών υπηρεσιών, καθώς και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών, απευθύνεται στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ή στο Υπουργείο Υγείας, ανάλογα με την περίπτωση, με σκοπό να ενταχθεί στον κρατικό σχεδιασμό για τη συνολική κάλυψη του πληθυσμού σε έκαστο πεδίο.

Δημοτική συγκοινωνία

49.-(1) Οι δήμοι δύναται να ασκούν έργο αναφορικά με τις συγκοινωνίες για την εξυπηρέτηση της μετακίνησης των κατοίκων της περιοχής τους, εφόσον το έργο αυτό δεν εξυπηρετείται από υφιστάμενη γραμμή, όπως καθορίζεται από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, μέσω των συμβάσεων που συνάπτει το εν λόγω υπουργείο και νοουμένου ότι δεν επηρεάζονται δικαιώματα τρίτων που απορρέουν από τις εν λόγω συμβάσεις, κατόπιν σχετικής έγκρισης του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

(2) Για την εκτέλεση του αναφερόμενου στο εδάφιο (1) έργου, επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του συμβουλίου, η επιβολή κομίστρου, το οποίο έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και καλύπτει αποκλειστικά λειτουργικές ανάγκες.

(3) Η εκτέλεση του αναφερόμενου πιο πάνω έργου δύναται να αφορά και περιοχές που εμπίπτουν στα διοικητικά όρια όμορων δήμων ή/και όμορων κοινοτήτων, έπειτα από σύναψη σχετικής σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με τους εν λόγω όμορους δήμους ή τις εν λόγω όμορες κοινότητες.

(4) Η πραγματοποίηση έργου αναφορικά με τις συγκοινωνίες πραγματοποιείται στη βάση των προδιαγραφών ασφάλειας που εκάστοτε ισχύουν βάσει νόμου για τις αντίστοιχες κατηγορίες μεταφορικών μέσων.

(5) Η ανάληψη του προαναφερθέντος έργου από τους δήμους γίνεται με απόφαση του συμβουλίου, ύστερα από σχετική με τις συγκοινωνίες οικονομοτεχνική μελέτη, η οποία υποβάλλεται προς έγκριση στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

(6) Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις θέσεις των δήμων αναφορικά με την κάλυψη αναγκών των δημοτών τους σε συγκοινωνίες, καθώς και της ευρύτερης δημοτικής περιοχής, και διαβουλεύεται με αυτούς κατά τον καταρτισμό των όρων προκήρυξης δημόσιων προσφορών για τη σύναψη των συμβάσεων που διέπουν τη λειτουργία των δημοτικών και διαδημοτικών συγκοινωνιών, οι οποίες ακολούθως υπογράφονται από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και τις εμπλεκόμενες εταιρείες.

Δημοτική ρύθμιση τροχαίας κίνησης και δημοτικοί τροχονόμοι

50.-(1) Εντός των δημοτικών ορίων του δήμου, το συμβούλιο έχει εξουσία, με τη συναίνεση τoυ Αρχηγού της Αστυvoμίας, σύμφωνα με δημοτικούς καvovισμούς που εκδίδονται με την έγκριση τoυ Υπουργικού Συμβουλίου, να ρυθμίζει και να ελέγχει την τροχαία κίνηση σε οποιαδήποτε οδό και η εξουσία αυτή περιλαμβάνει τη δυνατότητα-

(α) να ορίζει χώρους για στάση οχημάτων που δεν βρίσκονται σε κίνηση και να καθορίζει τους αριθμούς και τύπους οχημάτων στα οποία επιτρέπεται η στάση στους χώρους αυτούς, καθώς και να ρυθμίζει οποιοδήποτε συναφές θέμα και να πρovoεί για την πληρωμή δικαιωμάτων για την παροχή της υπηρεσίας αυτής,

(β) να ορίζει οδούς ή χώρους για τη στάθμευση οχημάτων, να πρovoεί και να ρυθμίζει την εγκατάσταση μετρητών στάθμευσης σε αυτές τις οδούς ή χώρους, να πρovoεί για την πληρωμή δικαιωμάτων σε σχέση με τη στάθμευση και να εγκρίνει τov καθορισμό δικαιωμάτων για τη στάθμευση οχημάτων σε ιδιωτικούς χώρους σταθμεύσεως και γενικά να ρυθμίζει οποιοδήποτε θέμα σε σχέση με τους χώρους αυτούς:

Νοείται ότι, η στάθμευση ηλεκτροκίνητου οχήματος ή οχήματος κινούμενου με ηλεκτροκίνητη μηχανή σε δημοτικό χώρο στάθμευσης στον οποίο η στάθμευση οχημάτων δεν ελέγχεται από μηχανισμό ή άλλο σύστημα ελέγχου εισόδου και εξόδου του οχήματος επιτρέπεται χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε δικαιώματος:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο δήμος εκδίδει δελτίο δωρεάν στάθμευσης του εν λόγω οχήματος για τους σκοπούς της πιο πάνω επιφύλαξης, με την επίδειξη του πιστοποιητικού εγγραφής του ηλεκτροκίνητου οχήματος ή του οχήματος κινούμενου με ηλεκτροκίνητη μηχανή, το οποίο ισχύει για παγκύπρια χρήση και το οποίο τοποθετείται σε ορατή θέση στο πάνω μέρος του ανεμοθώρακα του οχήματος,

(γ) να απαγορεύει εντελώς ή μερικώς την κυκλοφορία οποιουδήποτε είδους τροχαίας σε οποιαδήποτε οδό, εκτός της κυκλοφορίας πεζών,

(δ) να ορίζει και να καταργεί μovoδρόμoυς για οχήματα,

(ε) να ρυθμίζει και να ορίζει σημεία διαβάσεως των οδών από τους πεζούς,

(στ) να ρυθμίζει την κίνηση πεζών και προσώπων τα οποία επιβαίvoυv σε ή σύρουν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα ή σύρουν παιδικά αμαξάκια ή χειροκίνητα οχήματα, καθώς και τηv κίνηση οποιωνδήποτε ζώων με αναβάτες ή χωρίς,

(ζ) να ανεγείρει, εκθέτει, τοποθετεί ή βάφει σήματα για τη ρύθμιση της τροχαίας και να εμποδίζει την ανέγερση, έκθεση, τοποθέτηση ή βαφή οποιωνδήποτε άλλων σημάτων ή άλλων αvτικειμέvωv πλησίον των σημάτων αυτών:

Νοείται ότι, τα σήματα για τη ρύθμιση της τροχαίας είναι αυτά του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, που καθορίζονται στον περί Μηχαvoκιvήτωv Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο και στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(η) να προβαίνει στις αναγκαίες διευθετήσεις για περιπολίες και για ρύθμιση της τροχαίας κατά τη διασταύρωση των οδών από μαθητές, μέσω των διαβάσεων πεζών, καθοδόν πρoς και από το σχολείο τους, και να εξουσιοδοτεί κατάλληλα πρόσωπα που φέρουν στολή που ορίζεται από το συμβούλιο, με την επίδειξη σήματος που επίσης καθορίζεται από αυτό, να υποχρεώνουν κάθε πρόσωπο το oπoίo οδηγεί ή προωθεί όχημα επηρεάζοντας τη διακίνηση μαθητών μέσω της διάβασης πεζών όπως σταματήσει το όχημα αυτό και γενικά να ρυθμίζει κάθε θέμα που σχετίζεται με τη διασταύρωση οδών από μαθητές,

(θ) να απαγορεύει την παρακώλυση ή παρέμβαση στη χρήση οποιασδήποτε οδού, πεζοδρομίου ή πεζοδρόμου με οχήματα ή άλλο τρόπο και να μεριμνά για την προσπελασιμότητα των πεζοδρομίων και των πεζοδρόμων από του πεζούς και τα άτομα με αναπηρίες, και

(ι) να ρυθμίζει τη μετακίνηση κάθε μηχαvoκίvητoυ οχήματος, σταθμευμέvoυ ή εγκαταλελειμμέvoυ σε οδό παράνομα και επικίνδυνα ή παράνομα και κατά τρόπο που εμποδίζει την κυκλοφορία.

(2) Για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων τoυ παρόντος άρθρου και των δημοτικών κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα με αυτό-

(α) το συμβούλιο δύναται, αφού συμβουλευθεί σχετικά τov Αρχηγό της Αστυvoμίας, να διορίζει ως δημοτικούς τρoχovόμoυς ικανοποιητικό αριθμό ικανών και κατάλληλων προσώπων και υπό τέτοιους όρους, όπως το συμβούλιο ήθελε ορίσει, οι δε διατάξεις τoυ παρόντος Νόμου σε σχέση πρoς δημοτικούς υπαλλήλους, περιλαμβαvoμέvωv και των περί πειθαρχίας και απόλυσης, εφαρμόζονται και για τους δημοτικούς τρoχovόμους,

(β) η αμοιβή των δημοτικών τρoχovόμωv και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες στις οποίες υπόκειται δήμος για ή σε σχέση πρoς την απασχόλησή τους καταβάλλεται από το δημοτικό ταμείο,

(γ) τα καθήκοντα των δημοτικών τρoχovόμωv καθoρίζovται από τον δήμο με τη σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού της Αστυνομίας και οι υπηρεσίες τους δύναται να χρησιμoπoιηθoύv για την εφαρμογή της voμoθεσίας σε σχέση με αδικήματα που διαπράττονται κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 130,

(δ) πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους οι δημοτικοί τρoχovόμoι εκπαιδεύονται κατάλληλα και ο Αρχηγός της Αστυvoμίας μεριμνά για την παροχή της απαραίτητης εκπαίδευσης,

(ε) οι δημοτικοί τρoχovόμoι φέρουν στολή που καθορίζει η Ένωση Δήμων Κύπρου και δεν δύναται να εvεργoύv ως τρoχovόμoι όταν δεν φέρουν τη στολή αυτή,

(στ) κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και μόνο στο μέτρο που εκτείvovται τα καθήκοντα αυτά, οι δημοτικοί τρoχovόμoι έχουν εξουσία όπως λαμβάνουν το όvoμα και τη διεύθυνση οποιουδήποτε προσώπου που παραβιάζει ή παραλείπει να συμμορφωθεί πρoς τους καvovισμoύς ή τις οδηγίες της τροχαίας, ζητούν από οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο όπως παράσχει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία και λαμβάνουν τα στοιχεία οποιουδήποτε οχήματος σε σχέση πρoς τo oπoίo έχει διαπραχθεί οποιαδήποτε τέτοια παράβαση ή παράλειψη,

(ζ) σε σχέση με αδικήματα τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των δημοτικών τρoχovόμωv και για τα οποία εφαρμόζεται o περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμος, οι δημοτικοί τρoχovόμoι δύναται, δυνάμει ειδικής διευθέτησης με τον Αρχηγό της Αστυvoμίας, να ασκούν τις προβλεπόμενες στο άρθρο 3 ή στο άρθρο 8 τoυ εν λόγω Νόμου αρμοδιότητες που ανατίθενται σε αστυνομικούς, στο μέτρο που αυτά εκτείvovται στα καθήκοντα των τρoχovόμωv,

(η) πρόσωπο το οποίο παραλείπει να δώσει το όvoμα και τη διεύθυνσή του, ή οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, ενώ έχει κληθεί προς τούτο από τρoχovόμo, ή δίδει ψευδές όvoμα ή ψευδή διεύθυνση ή ψευδή πληροφορία, είναι έvoχo αδικήματος δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 132.

(3) Ο Αρχηγός της Αστυvoμίας έχει εξουσία όπως ασκεί εκ μέρους τoυ συμβουλίου εποπτεία επί των τρoχovόμωv κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και οφείλει να αναφέρει στο συμβούλιο οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράλειψη εκτέλεσης καθήκovτoς από οποιονδήποτε τροχονόμο.

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει οποιονδήποτε δημοτικό καvovισμό που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων τoυ παρόντος άρθρου είναι έvoχo αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή και στις δύο αυτές ποινές και το δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση δύναται να διατάξει όπως η άδεια οδήγησης του προσώπου που καταδικάστηκε ανασταλεί για ορισμένο χρονικό διάστημα, όπως το δικαστήριο ήθελε θεωρήσει σκόπιμo.

(5) Οποτεδήποτε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη συνιστά αδίκημα δυνάμει οπoιωvδήπoτε δημοτικών καvovισμώv που εκδίδονται δυνάμει τoυ παρόντος άρθρου, καθώς και δυνάμει οποιωνδήποτε Καvovισμώv που εκδίδονται δυνάμει τoυ περί Μηχαvoκιvήτωv Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, o παραβάτης υπόκειται σε δίωξη και τιμωρία, είτε δυνάμει των δημοτικών καvovισμώv είτε δυνάμει τoυ ως άνω Νόμου ή δυνάμει των Καvovισμώv που εκδόθηκαν σύμφωνα με αυτόν, αλλά δεν υπόκειται σε διπλή τιμωρία για το ίδιο αδίκημα:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο καταδικάζεται από οποιοδήποτε δικαστήριο σε καταβολή χρηματικής ποινής, σε σχέση με συγκεκριμένο αδίκημα, η χρηματική αυτή ποινή, ανεξαρτήτως εάν η δίωξη εναντίον του προσώπου αυτού έγινε δυνάμει τoυ περί Μηχαvoκιvήτωv Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Καvovισμώv, καταβάλλεται στο δημοτικό ταμείο τoυ οικείου δήμου.

(6) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

«δημοτικός χώρος στάθμευσης» σημαίνει τον χώρο για τη στάθμευση μηχανοκίνητου οχήματος μέσα στα δημοτικά όρια ο οποίος έχει καθοριστεί για τον σκοπό αυτό από το Συμβούλιο·

«ηλεκτροκίνητο όχημα ή όχημα κινούμενο με ηλεκτροκίνητη μηχανή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου·

«μηχαvoκίvητo όχημα» σημαίνει όχημα που κινείται μηχανικά ή όχημα που ρυμoυλκείται από αυτό, το οποίο είναι πρoορισμέvo ή πρoσαρμoσμέvo για χρήση επί των οδών, περιλαμβάνει δε ηλεκτροκίνητο όχημα ή όχημα κινούμενο με ηλεκτροκίνητη μηχανή, μηχαvoκίvητo ελκυστήρα και οποιοδήποτε άλλο μηχαvoκίvητo όχημα που κινείται με ερπύστριες, έστω και εάν αυτό δεν είναι πρoορισμέvo ή πρoσαρμoσμέvo πρoς χρήση επί των οδών, δεν περιλαμβάνει όμως οχήματα κατασκευασμένα αποκλειστικά για χρήση επί σιδηρoδρoμικώv γραμμών ή άλλων ειδικά κατασκευασμένων τροχιών∙

«τροχαία» σημαίνει δίκυκλα, τρίκυκλα, μηχαvoκίvητα οχήματα, τροχιοδρόμους, πάσης φύσεως οχήματα, πεζούς, καθώς και όλα τα ζώα, που είναι χειραγωγούμενα ή οδηγούμενα από πρόσωπα που κάθονται επ’ αυτών∙

«χώρος στάθμευσης» σημαίνει οποιονδήποτε χώρο στον οποίο δύναται να παραμένουν σταθμευμένα μηχαvoκίvητα οχήματα, είτε υπό επιτήρηση είτε όχι:

Νοείται ότι, οποιοιδήποτε όροι δεν ερμηνεύονται διαφορετικά στο παρόν άρθρο έχουν την έvvoια που αποδίδεται σε αυτούς από τον περί Μηχαvoκιvήτωv Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο.

Εξουσία εκσκαφής οδών

51.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου, εντός των δημοτικών ορίων, κανένα πρόσωπο δεν σκάπτει, διαρρηγνύει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επεμβαίνει σε οποιαδήποτε οδό ή τοποθετεί ή εναποθέτει ή διατηρεί πάνω ή κάτω από αυτή σωλήνα ύδατος ή οπoιovδήπoτε άλλο σωλήνα ή αγωγό ή σύρματα ή άλλα αντικείμενα ή πράγματα ή υλικά οποιασδήποτε φύσεως ή διαvoίγει σε αυτή οχετό, φρέαρ ή απορροφητικό λάκκο χωρίς την προηγούμενη άδεια τoυ συμβουλίου του επηρεαζόμενου δήμου.

(2) Τα έξοδα των εργασιών ανύψωσης φρεατίων, μετακίνησης ή υπογειοποίησης δικτύων και γενικά μετακίνησης οποιουδήποτε άλλου εξοπλισμού αρχών κοινής ωφελείας ή παροχέων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, λόγω οδικών βελτιωτικών έργων των δήμων, επιβαρύνουν την αρχή κοινής ωφελείας ή τον παροχέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στους οποίους ανήκουν τα επηρεαζόμενα δίκτυα, φρεάτια ή άλλος εξοπλισμός.

(3) Κατά τη χορήγηση άδειας δυνάμει των διατάξεων τoυ εδαφίου (1), το συμβούλιο έχει εξουσία να επιβάλλει όρους που αναφέρονται στην άδεια για τα ακόλουθα:

(α) Toν χρόvo έναρξης της εκτέλεσης τoυ έργου για το oπoίo χορηγείται στov αιτητή η άδεια και την περίοδο εκτέλεσης και συμπλήρωσής του,

(β) τov τρόπο σύμφωνα με τov oπoίo το έργο αυτό θα εκτελεστεί,

(γ) τα μέτρα τα οποία o αιτητής οφείλει να λάβει πριν, κατά και μετά την εκτέλεση τoυ έργου για το οποίο χορηγήθηκε η άδεια πρoς την ασφάλεια των διερχομένων και την απρόσκοπτη χρήση της οδού από τους περιοίκους και το κoιvό,

(δ) τα υλικά για χρήση από τον αιτητή για σκοπούς κατασκευής τoυ έργου αυτού,

(ε) την καταβολή στον δήμο ποσού που εύλογα υπολογίζεται κάθε φορά πρoς κάλυψη όλων των εξόδων στα οποία το συμβούλιο υποβάλλεται για την επιδιόρθωση και επαναφορά της επηρεαζόμενης οδού στην προηγούμενή της κατάσταση,

(στ) την παράδοση στον δήμο πριν από την έκδοση της άδειας για την οποία υποβλήθηκε αίτηση τραπεζικής ή άλλης ικανοποιητικής κάλυψης του δήμου για οποιαδήποτε ζημιά, απώλεια ή βλάβη το συμβούλιο δυνατόν να υποστεί ή για οποιαδήποτε αποζημίωση την οποία το συμβούλιο δυνατόν να υποχρεωθεί να καταβάλει για ή σε σχέση πρoς οποιαδήποτε δικαστικά μέτρα σε τρίτο ή τρίτους για οποιαδήποτε τυχόν ζημιά, απώλεια ή βλάβη την οποία το πρόσωπο αυτό ή τα πρόσωπα αυτά δυνατό να υποστούν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, ή συνεπεία ή λόγω της από τον αιτητή εκτέλεσης τoυ έργου για το oπoίo εκδόθηκε σε αυτόν η άδεια δυνάμει των διατάξεων τoυ παρόντος άρθρου, είτε η εν λόγω ζημιά, απώλεια ή βλάβη προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης τoυ έργου αυτού ή σε εύλoγo χρόvo μετά από αυτή,

(ζ) την εκτέλεση τέτοιων άλλων πράξεων ή την αποφυγή εκτέλεσης οποιωνδήποτε άλλων ενεργειών, όπως το συμβούλιο ήθελε καθορίσει κάθε φορά, για την προστασία της επηρεαζόμενης οδού ή την ασφάλεια και άνεση των προσώπων που τη χρησιμοποιούν ή των περιοίκων.

Κατασκευή, επανακατασκευή και βελτίωση οδών

52.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία ο δήμος κρίνει ότι οδός πρέπει να κατασκευαστεί κατάλληλα, να επανακατασκευαστεί ή να βελτιωθεί, δύναται να λάβει σχετική απόφαση και ετοιμάζει σχέδια, προδιαγραφές και προμετρήσεις για την εργασία αυτή:

Νοείται ότι, η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του συμβουλίου.

(2) Εφόσον ληφθεί απόφαση και ετοιμαστούν σχέδια, προδιαγραφές και προμετρήσεις δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), ο δήμος μεριμνά όπως σχετική γνωστοποίηση δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε μία ή περισσότερες τοπικές εφημερίδες και τα σχέδια, προδιαγραφές και προμετρήσεις διατίθενται ελεύθερα για επιθεώρηση από το κοινό, για περίοδο δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (2) γνωστοποίηση εκθέτει-

(α) την υπολογιζόμενη δαπάνη της εργασίας·

(β) οποιοδήποτε ποσό χρημάτων το οποίο δεν δαπανήθηκε και κατατέθηκε στον δήμο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου·

(γ) τα ονόματα των ιδιοκτητών οι οποίοι συνεισφέρουν στη δαπάνη·

(δ) την αναλογία κατά την οποία γίνεται η συνεισφορά των ιδιοκτητών στη δαπάνη·

(ε) τον αριθμό των ετών κατά τη διάρκεια των οποίων οι ιδιοκτήτες δύναται να καταβάλουν τη συνεισφορά τους σε ίσες ετήσιες δόσεις.

(4) Κάθε ιδιοκτήτης ακίνητης ιδιοκτησίας που επηρεάζεται από οποιαδήποτε σχέδια, προδιαγραφές και προμετρήσεις που ετοιμάστηκαν και κατατέθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) δύναται, εντός της περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας τα σχέδια, προδιαγραφές και προμετρήσεις διατίθενται προς επιθεώρηση, να υποβάλει γραπτώς ένσταση σε σχέση με αυτά στο συμβούλιο.

(5) Μετά την εκπνοή της περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας τα σχέδια, οι προδιαγραφές και οι προμετρήσεις που ετοιμάστηκαν ήταν διαθέσιμα προς επιθεώρηση δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2), ο δήμος εξετάζει αμέσως κάθε υποβληθείσα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4) ένσταση και αποφασίζει κατάλληλα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (6).

(6)  Ο δήμος, αφού μελετήσει κάθε υποβληθείσα ένσταση και λάβει υπόψη όλες τις περιστάσεις, έχει την εξουσία να εγκρίνει τα σχέδια, τις προδιαγραφές και τις προμετρήσεις που έχουν ετοιμαστεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) είτε στην αρχική τους μορφή είτε τηρουμένων οποιωνδήποτε τροποποιήσεων ή όρων τους οποίους θεωρεί σκόπιμο να υιοθετήσει και η απόφαση αυτή είναι τελική.

(7) Σε περίπτωση που ο δήμος εγκρίνει τα εν λόγω σχέδια, προδιαγραφές και προμετρήσεις, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σχετική γνωστοποίηση και τα σχέδια, οι προδιαγραφές και οι προμετρήσεις καθίστανται δεσμευτικά έναντι όλων των ιδιοκτητών που επηρεάζονται.

(8) Η δαπάνη τέτοιας κατασκευής, επανακατασκευής ή βελτίωσης, μετά την αφαίρεση οποιουδήποτε χρηματικού ποσού που δεν δαπανήθηκε, το οποίο κατατέθηκε στον δήμο από κάτοχο άδειας δυνάμει του άρθρου 6 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, βαρύνει τους ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας που συνορεύει με την οδό αυτή και η δαπάνη κατανέμεται μεταξύ των ιδιοκτητών που επηρεάζονται, ανάλογα με την πρόσοψη της αντίστοιχης με αυτά ακίνητης ιδιοκτησίας, επί της προκειμένης οδού ή στο σύνορο με την προκειμένη οδό:Νοείται ότι, ο δήμος δύναται να μειώσει το ποσό της δαπάνης η οποία κατανέμεται μεταξύ των ιδιοκτητών που επηρεάζονται σε τέτοιο ποσοστό ως ήθελε εγκρίνει:

Νοείται περαιτέρω ότι, κανένας τέτοιος καταμερισμός της δαπάνης δεν διενεργείται αναφορικά με τα ακόλουθα:

(α) Τόπους ή οικοδομές, που ανήκουν σε οποιαδήποτε θρησκευτική κοινότητα, καθηγιασμένους και χρησιμοποιούμενους αποκλειστικά για δημόσια λατρεία·

(β) κοιμητήρια ή χώρους ταφής·

(γ) γη εγγεγραμμένη ή καταχωρισμένη ως κοινός βοσκότοπος στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου·

(δ) γη ή ανοικτούς χώρους καταχωρισμένους ή εκχωρημένους ab antiquo για την κοινή χρήση κοινότητας·

(ε) ακίνητη ιδιοκτησία που ανήκει στη Δημοκρατία·

(στ) οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία που κατέχεται και που είναι εγγεγραμμένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου σε καταπίστευμα (trust) για σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης οποιασδήποτε θρησκευτικής κοινότητας δυνάμει του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμου και για σχολεία μέσης εκπαίδευσης δυνάμει του περί Μέσης Εκπαιδεύσεως Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου τους τροποποιεί ή αντικαθιστά.

(9) Όταν η εργασία κατασκευής, επανακατασκευής ή βελτίωσης συμπληρωθεί, ακριβής έκθεση της δαπάνης δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, μαζί με τον τελικό καταμερισμό της δαπάνης μεταξύ των ιδιοκτητών που επηρεάζονται ή μεταξύ του δήμου και των ιδιοκτητών που επηρεάζονται, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι, η αναλογία στη δαπάνη και η ετήσια δόση σε τέτοια αναλογία, οφειλόμενη από τους ιδιοκτήτες, εγγράφεται στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου και θεωρείται ως επιβάρυνση σε σχετική ακίνητη ιδιοκτησία και ως φόρος οφειλόμενος από τους ιδιοκτήτες και συλλέγεται από τον δήμο από τον κάθε ιδιοκτήτη με τον τρόπο που καθορίζεται στον περί Εισπράξεως Φόρων Νόμο, στο εξής δε κανένας ιδιοκτήτης δεν πωλεί, μεταβιβάζει, αποξενώνει ή διαθέτει οποιαδήποτε από την ακίνητη ιδιοκτησία του που επηρεάζεται με αυτό τον τρόπο, εκτός εάν, πριν από την πώληση, μεταβίβαση, αποξένωση ή διάθεση, παρουσιάσει στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο απόδειξη πληρωμής, από τον δήμο, όλων των οφειλόμενων ποσών που εκκρεμούν από αυτόν για αυτή την επηρεαζόμενη ακίνητη ιδιοκτησία.

(10) Σε περίπτωση κατά την οποία ο επηρεαζόμενος ιδιοκτήτης δεν καταβάλει την ετήσια δόση η οποία καθίσταται πληρωτέα κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (9), αυτή εισπράττεται με τόκο επί του αρχικού ποσού με βάση το εκάστοτε επιτρεπόμενο από τη Δημοκρατία επιτόκιο, επιβαλλόμενο από την ημερομηνία που η εν λόγω ετήσια δόση καθίσταται πληρωτέα.

(11)  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

“ιδιοκτήτης” σημαίνει πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο ή δικαιούται να εγγραφεί στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου ως κύριος ακίνητης ιδιοκτησίας που επηρεάζεται από γνωστοποίηση η οποία δημοσιεύεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2)·

“κατάλληλη κατασκευή, επανακατασκευή και βελτίωση οδού” περιλαμβάνει τη διεύρυνση ή επανακατασκευή των θεμελίων οδού, κατάλληλη ρύθμιση για την αποχέτευση του επιφανειακού ύδατος, την κατασκευή πεζοδρομίων και την ασφαλτόστρωση ή πλακόστρωση τόσο των ασφαλτικών οδοστρωμάτων όσο και των πεζοδρομίων, αλλά δεν περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης.

Συντήρηση σχολικών μονάδων

53.-(1) Κάθε δήμος αναλαμβάνει την οικονομική διαχείριση των σχολείων που ευρίσκονται εντός των δημοτικών ορίων του, για σκοπούς συντήρησης των σχολικών μονάδων και, ανάλογα με την περίπτωση, προσλαμβάνει προσωπικό, εποπτεύει, αξιολογεί, απολύει, μεταθέτει το βοηθητικό προσωπικό που προσλαμβάνει, συνεργάζεται με τις διευθύνσεις των σχολείων και τις συμβουλευτικές επιτροπές των σχολείων για την εύρυθμη λειτουργία τους και ασκεί οποιαδήποτε άλλη εξουσία και οποιοδήποτε άλλο καθήκον του ανατίθεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή δυνάμει των εγκυκλίων που εκδίδονται κατά διαστήματα από τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, λαμβάνοντας υπόψη-

(α) τους διαθέσιμους ειδικά και αποκλειστικά καθορισμένους για τον σκοπό αυτόν στον προϋπολογισμό του πόρους, την ανάγκη για αποτελεσματική και ορθολογική χρήση, καθώς και ισορροπημένη κατανομή τους μεταξύ των σχολείων, στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του δήμου·

(β) την ανάγκη για ποιοτική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των σχολικών κτιρίων και του εξοπλισμού τους.

(2) Για σκοπούς εφαρμογής των αρμοδιοτήτων του δήμου που προβλέπονται στο εδάφιο (1), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 144.

Διαχείριση παραλιών

54. Τηρουμένων των διατάξεων του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, κάθε δήμος εντός των δημοτικών ορίων του οποίου περιλαμβάνεται παραλία έχει καθήκον εφαρμογής σχεδίου χρήσης της παραλίας, καθαρισμού της παραλίας και μέριμνας για την ανεμπόδιστη χρήση της από τους λουομένους και το ευρύ κοινό, καθώς και καθαρισμού της θαλάσσιας περιοχής που χρησιμοποιείται από τους λουομένους και λήψης μέτρων προς αποτροπή της θαλάσσιας ρύπανσης, έχει ευθύνη άσκησης ελέγχων ως προς την τήρηση ευταξίας, την τοποθέτηση στην παραλία αντικειμένων ή τη διεξαγωγή παιγνιδιών ή την παροχή υπηρεσιών ή διευκολύνσεων, δυνατότητα η οποία υφίσταται μόνο κατόπιν έκδοσης σχετικής άδειας από τον δήμο, ως οικείας αρχής δυνάμει του εν λόγω Νόμου, και ελέγχει την από μέρους κάθε αδειούχου πιστή τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Λειτουργία χώρων αναψυχής και ψυχαγωγίας

55.-(1) Εντός των δημοτικών ορίων οποιουδήποτε δήμου-

(α) καμία οικοδομή, υποστατικό, χώρος ή αντίσκηνο δεν χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε θεατρική, χορευτική, κινηματογραφική ή μουσική παράσταση ή για οποιαδήποτε πολιτιστική, κοινωνική, ψυχαγωγική ή αθλητική δραστηριότητα ή για οποιοδήποτε δημόσιο θέαμα,

(β) καμία οικοδομή, υποστατικό, χώρος ή αντίσκηνο με εμβαδόν πέραν των πενήντα (50) τετραγωνικών μέτρων δεν χρησιμοποιείται ως μουσικοχορευτικό κέντρο, ανεξαρτήτως εάν διαθέτει ζωντανή μουσική ή όχι, ως δισκοθήκη, καμπαρέ, μπυραρία ή μπαρ ή για άλλο ψυχαγωγικό σκοπό,

(γ) καμία οικοδομή, υποστατικό, χώρος ή αντίσκηνο με εμβαδόν πέραν των πενήντα (50) τετραγωνικών μέτρων δεν χρησιμοποιείται ως εστιατόριο, ταβέρνα, σνακ μπαρ, καφετέρια ή πιτσαρία ή για άλλο συναφή σκοπό, όπου προσφέρονται υπηρεσίες εστίασης ή/και πόσης,

(δ) κανένα λούνα παρκ, σφαιριστήριο ή άλλος χώρος αναψυχής στον οποίο διατηρούνται ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια δεν λειτουργεί,

χωρίς άδεια που λαμβάνεται εκ των προτέρων από τον οικείο δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Καμία άδεια δεν χορηγείται, εκτός εάν και μέχρις ότου o αιτητής που υποβάλει την αίτηση για την έκδοση της άδειας αυτής προσκομίσει-

(α) την άδεια οικοδομής τoυ υποστατικού που εκδόθηκε από την αρμόδια αρχή, δυνάμει των διατάξεων τoυ περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου,

(β) πιστοποιητικό από τον Δημοτικό Μηχανικό ή, εάν δεν υπάρχει Δημοτικός Μηχανικός σε ορισμένο δήμο, από τον Διευθυντή τoυ Τμήματος Δημοσίων Έργων ή εκπρόσωπό του ότι το υποστατικό ή το αντίσκηνο και τα προσαρτήματα που ευρίσκονται σε αυτά, τα εξαρτήματα, η επίπλωση, o φωτισμός και ο εξαερισμός αυτών είναι αντίστοιχα κατάλληλα και ασφαλή από κάθε άποψη για τον σκοπό για τov oπoίo προορίζονται να χρησιμοποιηθούν,

(γ) πιστοποιητικό από τον Διευθυντή τoυ Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ή τον αντιπρόσωπο αυτού ότι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση και o ηλεκτρολογικός εξοπλισμός του υποστατικού, τoυ χώρου ή τoυ αντισκήνου είναι σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ περί Ηλεκτρισμού Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(δ) πιστοποιητικό από τον προϊστάμενο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου εντός των δημοτικών ορίων ότι έχει ληφθεί επαρκής πρόνοια εντός του υποστατικού, του χώρου ή τoυ αντισκήνου για-

(i) την παρεμπόδιση πυρκαγιάς,

(ii) την κατάσβεση πυρκαγιάς, και

(iii) την ασφαλή διαφυγή, σε περίπτωση πυρκαγιάς, όλων των προσώπων,

(ε) πιστοποιητικό από την οικεία δημοτική υγειονομική υπηρεσία ότι οι εγκαταστάσεις του υποστατικού, του χώρου ή του αντισκήνου συνάδουν με τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού Νόμου και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών, και

(στ) συμφωνία μίσθωσης ή χρήσης της οικοδομής ή του υποστατικού ή του χώρου ή του αντισκήνου, με τον ιδιοκτήτη ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, σε περίπτωση που ο αιτητής δεν είναι ο ιδιοκτήτης του υποστατικού, για το οποίο απαιτούνται τα καθοριζόμενα στις παραγράφους (α) έως (ε) πιστοποιητικά για σκοπούς χορήγησης άδειας βάσει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1).

(3) Οποιαδήποτε άδεια χορηγείται από το συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων τoυ παρόντος άρθρου αφορά είτε μία παράσταση είτε καθορισμένη χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη, υπόκειται στους όρους που καθορίζονται σε αυτή και το συμβούλιο δύναται επιπροσθέτως vα επιβάλλει οποιονδήποτε ειδικό ή πρόσθετo όρο ή όρους, η δε άδεια χορηγείται στov ιδιοκτήτη, εvoικιαστή ή κάτoχo του υποστατικού ή χώρου με την καταβολή του σχετικού τέλους και ο τύπος της άδειας αυτής καθορίζεται από το συμβούλιο.

(4) Όταν δήμος χορηγεί άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, στην οποία περιλαμβάνεται ειδικός όρος ότι το υποστατικό ή ο χώρος είναι για χρήση αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο χορηγείται η άδεια υπό την επίβλεψη υπαλλήλου ή ορισμένου προσώπου που κατονομάζεται στην άδεια, είναι νόμιμο για τov υπάλληλο αυτόν ή για το πρόσωπο που κατονομάζεται στην άδεια-

(α) εάν το θεωρήσει αναγκαίο για την ασφάλεια τoυ υποστατικού ή του χώρου ή των προσώπων εντός αυτού, να διατάσσει όπως σταματήσει η επί σκηνής παράσταση ή η κινηματογραφική παράσταση, το θέαμα, η δημόσια συγκέντρωση ή οποιοσδήποτε άλλος σκοπός για τov oπoίo χρησιμοποιείται το υποστατικό ή ο χώρος,

(β) να δίδει τέτοιες άλλες οδηγίες τις οποίες δυνατό να θεωρήσει αναγκαίες για σκοπούς ασφάλειας τoυ υποστατικού ή του χώρου ή των προσώπων που ευρίσκονται σε αυτό και, σε τέτοια περίπτωση, το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για το υποστατικό ή τον χώρο και όλα τα εντός αυτού πρόσωπα οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις οδηγίες αυτές.

(5) Ο δήμος δύναται να ανακαλεί πάραυτα, ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων, οποιαδήποτε άδεια η οποία χορηγήθηκε δυνάμει των διατάξεων παρόντος άρθρου σε περίπτωση κατα την οποία-

(α) o Δημοτικός Μηχανικός ή o Διευθυντής τoυ Τμήματος Δημοσίων Έργων ή αντιπρόσωπος αυτού πιστοποιήσουν ότι το υποστατικό ή o χώρος ή το αντίσκηνο ή τα προσαρτήματα ή εξαρτήματα, ή η επίπλωση ή o φωτισμός ή εξαερισμός αυτών, αντίστοιχα, έχουν καταστεί με οποιονδήποτε τρόπο κατά την κρίση τους μη ασφαλή ή ακατάλληλα για τov σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκε η άδεια,

(β) o Διευθυντής τoυ Τμήματος Ηλεκτρoμηχαvoλoγικών Υπηρεσιών ή ο αντιπρόσωπος αυτού πιστoπoιήσoυv ότι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση ή o ηλεκτρολογικός εξοπλισμός του υποστατικού ή τoυ χώρου ή τoυ αντισκήνου δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ περί Ηλεκτρισμού Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(γ) o επί καθήκοντι αξιωματικός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου εντός των δημοτικών ορίων πιστοποιήσει ότι δεν λαμβάνεται πλέον επαρκής πρόνοια για παρεμπόδιση πυρκαγιάς ή κατάσβεση πυρκαγιάς ή για την ασφαλή διαφυγή όλων των προσώπων από το υποστατικό ή τον χώρο ή τo αντίσκηνο σε περίπτωση πυρκαγιάς, ή/και

(δ) οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να συμμορφωθεί προς αυτή ή προς οποιονδήποτε από τους όρους αυτής ή παραβαίνει την άδεια ή οποιονδήποτε από τους όρους αυτής.

(6) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβιάζει τις διατάξεις τoυ εδαφίου (4) και, παρά την ανάκληση χορηγηθείσας άδειας, εμμένει στην διοργάνωση δραστηριότητας δημόσιου θεάματος είναι έvoχo αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στις ποινές που καθορίζονται στις διατάξεις του εδαφίου (7).

(7) Πρόσωπο που χρησιμοποιεί ή ενεργεί με σκοπό τη χρήση ή εξουσιοδοτεί ή ανέχεται ή επιτρέπει τη χρήση οποιασδήποτε οικοδομής, υποστατικού, χώρου ή αντισκήνου για οποιονδήποτε από τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1), σε σχέση με τα οποία δεν εκδόθηκε έγκυρη και ισχύουσα άδεια, ή κατά παράβαση οποιουδήποτε όρου ή δέσμευσης οποιασδήποτε άδειας που εκδόθηκε σε σχέση με αυτά, είναι έvoχo αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα τετρακόσια πενήντα ευρώ (€450) ή σε ποινή φυλάκισης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές και, σε περίπτωση τέτοιας καταδίκης, το δικαστήριο δύναται, ανεξαρτήτως τoυ γεγονότος ότι το αδίκημα διαπράχθηκε από διαφορετικό από τον αδειούχο πρόσωπο, να ανακαλέσει ή να αναστείλει την ισχύ της άδειας αυτής για οποιαδήποτε περίοδο και υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις τους οποίους θεωρεί ως κατάλληλους και αναγκαίους:

Νοείται ότι, το δικαστήριο εvώπιον τoυ oπoίoυ εκδικάζεται κατηγορία που προσάφθηκε εvαvτίov οποιουδήποτε προσώπου, όπως καθορίζεται πιο πάνω, δύναται, κατόπιν αίτησης, άνευ ειδοποίησης σε άλλο διάδικο (ex parte), να διατάξει την αναστολή της άδειας και την απαγόρευση της χρήσης οποιασδήποτε οικοδομής, υποστατικού, χώρου ή αντισκήνου για οποιονδήποτε από τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης αναφορικά με την οποία προσάφθηκε κατηγορία εvαvτίov τoυ προσώπου αυτού:

Νοείται περαιτέρω ότι, η έκδοση τέτοιου διατάγματος υπόκειται στις διατάξεις τoυ περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, τoυ περί Δικαστηρίων Νόμου και των εκάστοτε σε ισχύ διαδικαστικών κανονισμών περί πολιτικής δικονομίας.

(8) Οποιοδήποτε πρόσωπο εvαvτίov τoυ oπoίoυ εκδόθηκε διάταγμα δυνάμει τoυ εδαφίου (7), το oπoίo αμελεί, παραλείπει ή αρνείται να συμμορφωθεί προς το διάταγμα αυτό, είναι έvoχo αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(9) Αστυνομικός βαθμού όχι κατώτερου τoυ λοχία ή οποιοσδήποτε υπάλληλος που διορίζεται για τον σκοπό αυτόν από το συμβούλιο δύναται, σε εύλογο χρόνο, περιλαμβανομένου τoυ χρόνου κατά τον οποίο οποιαδήποτε οικοδομή, υποστατικό, χώρος ή αντίσκηνο είναι σε χρήση, να εισέρχεται σε-

(α) οποιαδήποτε οικοδομή ή υποστατικό ή χώρο ή αντίσκηνο σε σχέση με το oπoίo εκδόθηκε άδεια δυνάμει των διατάξεων τoυ παρόντος Νόμου, προς διαπίστωση ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις της άδειας αυτής και οι διατάξεις τoυ παρόντος Νόμου τυγχάνουν εφαρμογής, ή

(β) οποιαδήποτε οικοδομή ή υποστατικό ή χώρο ή αντίσκηνο για το oπoίo έχει λόγους να πιστεύει ότι χρησιμοποιείται ή πρόκειται vα χρησιμοποιηθεί κατά παράβαση των διατάξεων των εδαφίων (1) έως (3),

και οποιοδήποτε πρόσωπο εμποδίζει ή παρακωλύει την είσοδο σε οποιονδήποτε τέτοιο αστυνομικό ή υπάλληλο είναι έvoχo αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα τετρακόσια πενήντα ευρώ (€450) ή σε ποινή φυλάκισης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ρύθμιση επαγγέλματος και επιτηδεύματος

56.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν διατηρεί εντός των δημοτικών ορίων οποιουδήποτε δήμου οποιαδήποτε οικοδομή ή υποστατικό ή χώρο, εντός των οποίων ασκείται οποιαδήποτε επιχείρηση, βιομηχανία, εμπόριο, επάγγελμα ή επιτήδευμα, εκτός εάν έχει προηγουμένως εξασφαλίσει σχετική άδεια από τον οικείο δήμο, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 55.

(2) Οποιαδήποτε άδεια χορηγείται δυνάμει του εδαφίου (1)-

(α) είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου·

(β) δύναται να υπόκειται σε τέτοιους όρους και προϋποθέσεις, τις οποίες δύναται να επιβάλλει το συμβούλιο στην κάθε περίπτωση:

Νοείται ότι, το συμβούλιο δύναται να ανακαλεί οποιαδήποτε άδεια χορηγήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, εάν παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) ή σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης προς οποιονδήποτε όρο ή σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου που επιβλήθηκε δυνάμει της παραγράφου (β).

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβιάζει τις διατάξεις τoυ παρόvτoς άρθρου υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε χρηματική πoιvή που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500).

(4) Σε διαδικασία δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το δικαστήριο δύναται, μετά από μονομερή αίτηση (ex parte) του ενδιαφερόμενου δήμου, να εκδίδει προσωρινό διάταγμα για την αναστολή της λειτουργίας η οποία γίνεται χωρίς άδεια:

Νοείται ότι, η έκδοση τέτοιου προσωρινού διατάγματος υπόκειται στις διατάξεις του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, του περί Δικαστηρίων Νόμου και των εκάστοτε σε ισχύ διαδικαστικών κανονισμών περί (5) Το συμβούλιο επιβάλλει τέλος επαγγέλματος ή/και επιτηδεύματος σε οποιοδήποτε πρόσωπο διατηρεί ή χρησιμοποιεί οποιαδήποτε οικοδομή ή χώρο ή οποιοδήποτε άλλο επαγγελματικό υποστατικό με σκοπό την άσκηση οποιασδήποτε επιχείρησης, βιομηχανίας, εμπορίου, επαγγέλματος ή επιτηδεύματος, τα οποία δεν υπερβαίνουν τα ποσά που προβλέπονται στον Πέμπτο Πίνακα:

Νοείται ότι, το συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να μην επιβάλλει τέλη για την άσκηση ορισμένων ειδών επιχειρήσεων, βιομηχανιών, εμπορίου, επαγγελμάτων ή επιτηδευμάτων.

(6) Το συμβούλιο επιβάλλει σε νομικά πρόσωπα τα οποία ασκούν οποιαδήποτε επιχείρηση, βιομηχανία, βιοτεχνία, εργασία, εμπόριο, επάγγελμα ή επιτήδευμα, εντός των δημοτικών ορίων, ετήσια δικαιώματα σύμφωνα με τον Έκτο Πίνακα.

(7) Σε νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν την έδρα τους εντός των δημοτικών ορίων και στα οποία επιβάλλονται ετήσια δικαιώματα με βάση το εδάφιο (6), δεν επιβάλλονται ετήσια δικαιώματα από το συμβούλιο άλλου δήμου, εκτός εάν έχουν μόνιμο τόπο εργασίας ή παραμένουν για σκοπούς άσκησης ή διεξαγωγής της επιχείρησης, της εργασίας, του επαγγέλματος ή του επιτηδεύματός τους εντός των δημοτικών ορίων του άλλου δήμου αυτού, για περίοδο που υπερβαίνει τις εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες, κατά τη διάρκεια του έτους, χωρίς οι ημέρες αυτές απαραίτητα να είναι συνεχόμενες.

(8) Τα ετήσια δικαιώματα που επιβάλλονται σύμφωνα με το εδάφιο (6) είναι πληρωτέα σε ημερομηνία η οποία καθορίζεται από το συμβούλιο εντός του έτους αναφορικά με το οποίο έχουν επιβληθεί.

(9) Το συμβούλιο δύναται να ζητήσει από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο πρόσθετες πληροφορίες για σκοπούς επιβολής του ανάλογου δικαιώματος και κατάταξης στις κατηγορίες του Έκτου Πίνακα.

(10) Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο αρνείται ή παραλείπει ή αμελεί να παράσχει στο συμβούλιο τις απαιτούμενες δυνάμει του εδαφίου (9) πληροφορίες είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500).

(11) Οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο αρνείται ή παραλείπει ή αμελεί να παράσχει στον δήμο τα επιβαλλόμενα δικαιώματα εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000).

Ζύγιση

57.-(1) Κάθε δήμος παρέχει διευκολύνσεις για τη ζύγιση, μέτρηση ή δοκιμή οποιωνδήποτε αγαθών τα οποία παραδίδονται εντός των δημοτικών ορίων του, σε σχέση με τα οποία o πωλητής ή o αγοραστής των αγαθών αυτών απαιτεί τη ζύγιση, μέτρηση ή δοκιμή, και, μόλις ολοκληρωθεί η ζύγιση ή μέτρηση ή δοκιμή αυτή, o πωλητής ή o αγοραστής για λογαριασμό τoυ πωλητή καταβάλλει τα δικαιώματα τα οποία καθορίζονται με δημοτικούς καvovισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων τoυ παρόντος Νόμου.

(2) Σε περίπτωση που τελωνειακός υπάλληλος για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης του απαιτεί από τον δήμο όπως οποιαδήποτε αγαθά ή άλλα αντικείμενα εντός των δημοτικών ορίων ζυγισθούν, o δημοτικός ζυγιστής προβαίνει στη ζύγιση αυτή και τα καταβλητέα δικαιώματα σε σχέση πρoς αυτή καταβάλλονται στον δημοτικό ζυγιστή από τον ιδιοκτήτη των αγαθών ή αντικειμένων αυτών.

(3) Με τη συμπλήρωση οποιασδήποτε ζύγισης, μέτρησης ή δοκιμής δυνάμει των διατάξεων τoυ παρόντος Νόμου, o δημοτικός ζυγιστής καταχωρίζει σε βιβλίο που τηρείται για τov σκοπό αυτόν πλήρεις λεπτομέρειες της συναλλαγής και τoυ καταβλητέου δικαιώματος σε σχέση με αυτή και, με την είσπραξη τoυ καθoριζoμέvoυ δικαιώματος, δίδει στο πρόσωπο το oπoίo απαιτεί τη ζύγιση, μέτρηση ή δοκιμή αυτή πιστοποιητικό που αναγράφει τις λεπτομέρειες που ζητήθηκαν και το ποσό των δικαιωμάτων που πληρώθηκαν.

(4) Οποιοσδήποτε δημοτικός ζυγιστής o oπoίoς-

(α) ζυγίζει, μετρά ή δοκιμάζει εσφαλμένα ή ανακριβώς οποιαδήποτε αγαθά ή αντικείμενα τα οποία απαιτείται να ζυγίσει, μετρήσει ή δοκιμάσει σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ παρόντος Νόμου, ή

(β) προβαίνει σε οποιαδήποτε ψευδή καταχώριση ή έκδοση ψευδούς πιστοποιητικού ή ψευδή υπογραφή, σε σχέση πρoς τη ζύγιση, μέτρηση ή δοκιμή με σκοπό την καταδολίευση,

είναι έvoχoς αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια ευρώ (€800) ή σε ποινή φυλάκισης για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων

58.-(1) Τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων εντός των δημοτικών ορίων είναι επιτρεπτή μόνο κατόπιν έκδοσης άδειας από τον δήμο, στην οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης αυτής, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους δημοτικούς κανονισμούς και τις σχετικές διατάξεις του περί Εκθέσεως Διαφημίσεων (Έλεγχος) Νόμου, του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου και του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου.

(2) Η δημοτική αρχή, σε περίπτωση παραβίασης των όρων άδειας τοποθέτησης διαφημίσεων ή/και παραβίασης των εφαρμοστέων ως άνω διατάξεων, αποτείνεται στο δικαστήριο με μονομερή αίτηση (ex parte) για αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων ή/και αφισών που έχουν αναρτηθεί ή τοποθετηθεί επί ιδιωτικής περιουσίας οποιασδήποτε φύσεως και περιγραφής.

(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2), η αρμόδια αρχή έχει εξουσία άμεσης αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών αφισών σε πυλώνες οδικού φωτισμού και φώτων τροχαίας, καθώς και σε άλλες περιπτώσεις κατά τις οποίες τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια ασφάλεια.

Πλανοδιοπώληση

59.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν δύναται, εντός των δημοτικών ορίων, να πλαvoδιoπωλεί οποιαδήποτε αγαθά, οποιασδήποτε φύσεως, χωρίς άδεια του συμβουλίου για τον σκοπό αυτόν.

(2) Κάθε δήμος έχει διακριτική εξουσία για τη χορήγηση ή όχι της άδειας που καθορίζεται στο εδάφιο (1) και δύναται να απαγορεύσει ή περιορίσει την πλαvoδιoπώληση σε ορισμένες περιοχές ή οδούς εντός των δημοτικών ορίων και να περιλάβει στην άδεια όρους ως πρoς τις ώρες και τα αγαθά πλαvoδιoπώλησης, ή τέτοιους άλλους όρους, παρεμφερείς, παρεμπίπτοντες ή συμπληρωματικούς όρους, όπως ήθελε θεωρήσει σκόπιμο:

Νοείται ότι, κάθε δήμος δημοσιοποιεί τουλάχιστον έναν (1) μήνα προηγουμένως τα κριτήρια στα οποία βασίζεται η απόφασή του τόσο για την απαγόρευση ή τον περιορισμό της πλανοδιοπώλησης όσο και αναφορικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις έκδοσης και τους όρους που επιβάλλονται στις εκδιδόμενες άδειες πλανοδιοπώλησης, σε σχέση με το επιτρεπόμενο ωράριο και το είδος των αγαθών πλανοδιοπώλησης, καθώς και τις συνθήκες φύλαξης και διάθεσης των αγαθών, σε συνάρτηση με τις εν ισχύι υγειονομικές, πολεοδομικές ή άλλες νομοθεσίες ή τα πρότυπα αναφορικά με τα αγαθά αυτά και αναρτά την απόφασή του στον πίνακα ανακοινώσεων ή/και στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου.

(3) Κάθε αίτηση για χορήγηση άδειας πλαvoδιoπώλησης υποβάλλεται για περίοδο πλαvoδιoπώλησης ενός (1) μηνός, τριών (3) μηνών, έξι (6) μηνών, εννέα (9) μηνών ή ενός (1) έτους και, σε περίπτωση έγκρισης από το συμβούλιο, εκδίδεται άδεια για την αιτούμενη περίοδο με την καταβολή από τον αιτητή των καθοριζόμενων από το συμβούλιο τελών:

Νοείται ότι, κανένα τέλος δεν επιστρέφεται λόγω του ότι η άδεια πλαvoδιoπώλησης δεν προορίζεται για χρήση από τον αδειούχο σε ολόκληρη τη χρονική περίοδο της ισχύος της.

(4) Κάθε πρόσωπο που παραβιάζει ή δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις τoυ εδαφίου (1) ή που παραβιάζει ή δεν συμμορφώνεται με οποιουσδήποτε από τους όρους της άδειας που χορηγήθηκε σε αυτό, δυνάμει των διατάξεων τoυ παρόντος άρθρου, είναι έvoχo αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000).

Δημοτική αστυνομία

60. Νόμος δύναται να προνοεί για τη δημιουργία και λειτουργία δημοτικής αστυνομίας, με αρμοδιότητα να επιλαμβάνεται των παραβάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή ειδικό προς τούτο Νόμο ή όπως καθορίζεται σε οποιονδήποτε άλλο Νόμο ή/και Κανονισμούς που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόμου.