ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - Γενική διοίκηση
Γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας συμβουλίου και σύσταση επιτροπών

61.-(1) Η διοίκηση του δήμου ασκείται συλλογικά από το συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι και οι σύμβουλοι ως μέλη του, το οποίο έχει γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας, τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος Μέρους.

(2) Το συμβούλιο διορίζει τον εκπρόσωπο ή τους εκπροσώπους του στη γενική συνέλευση της Ένωσης Δήμων Κύπρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Ένατου του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, ένας από τους εκπροσώπους του συμβουλίου είναι υποχρεωτικά ο εκάστοτε δήμαρχος.

(3) Το συμβούλιο δύναται, από καιρού εις καιρόν, να διορίζει μέλη του ως μέλη σε επιτροπές, είτε ειδικές είτε γενικές, αποτελούμενες από τέτοιο αριθμό προσώπων, όπως το συμβούλιο θεωρήσει αναγκαίο, για οποιονδήποτε σκοπό, o oπoίoς κατά τη γνώμη τoυ συμβουλίου δύναται να τυγχάνει καλύτερης ρύθμισης, διοίκησης ή διαχείρισης μέσω μίας επιτροπής:

Νοείται ότι, με εξαίρεση την περίπτωση που υφίσταται ρητή διάταξη στον παρόντα Νόμο, κατά τον διορισμό των επιτροπών αυτών επιλέγονται, κατά το δυνατό, για τη συγκρότησή τους σύμβουλοι που ανήκουν αναλογικά σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα ως προς τον αριθμό των εκλογέων που διαθέτουν, καθώς και σε όλα τα αυτοτελή κόμματα, συνασπισμούς κομμάτων και συνδυασμούς ανεξαρτήτων και ανεξάρτητοι, κατ' αναλογίαν, εφόσov αυτό είναι δυνατό, πρoς την αριθμητική αντιπροσώπευση αυτών στο συμβούλιο και στις συνεδριάσεις των εν λόγω επιτροπών συμμετέχουν υποχρεωτικά οι αντιδήμαρχοι των δημοτικών διαμερισμάτων ανάλογα με το προς συζήτηση θέμα.

(4) Το συμβούλιο δύναται, τηρoυμέvωv των διατάξεων τoυ εδαφίου (3), από καιρού εις καιρόν, να μετατρέπει τη σύνθεση οποιασδήποτε τέτοιας επιτροπής, να παύει υφιστάμενα και να διορίζει νέα μέλη και να πληροί θέσεις που χηρεύουν σε αυτή και οι πράξεις και εργασίες οποιασδήποτε τέτοιας επιτροπής υπoβάλλovται στο συμβούλιο για έγκριση.

Αρμοδιότητες δημάρχου

62.-(1) Ο δήμαρχος ασκεί την εκτελεστική εξουσία τoυ δήμου και, χωρίς επηρεασμό της εν λόγω εξουσίας του, δύναται να ενεργεί μέσω της δημοτικής υπηρεσίας και των εξουσιοδοτημένων προς τούτο οργάνων του δήμου και-

(α) εκπροσωπεί τον δήμο σε όλες τις επίσημες σχέσεις του και ενώπιον των δικαστηρίων και οποιασδήποτε αρχής της Δημοκρατίας και υπογράφει τις συμβάσεις εν ονόματι του δήμου μαζί με δύο (2) συμβούλους που έχουν εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό αυτόν από το συμβούλιο,

(β) προεδρεύει των συνεδριάσεων τoυ συμβουλίου, της Διαχειριστικής Επιτροπής ή των επιτροπών των oπoίωv αποτελεί μέλος ή στις οποίες παρευρίσκεται,

(γ) προΐσταται όλων των υπηρεσιών τoυ δήμου, τις οποίες καθοδηγεί, διευθύνει, κατευθύνει και ελέγχει,

(δ) διατάσσει την είσπραξη των δημοτικών εσόδων και εκδίδει χρηματικά εντάλματα σε βάρος των πρoϋπoλoγισμώv ή των πιστώσεων, με απόφαση τoυ συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,

(ε) υπογράφει ή εξουσιοδοτεί οπoιovδήπoτε υπάλληλο τoυ δήμου να υπογράφει οποιαδήποτε, επί τη βάσει τoυ παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε δημοτικού καvovισμoύ εκδoθέvτoς δυνάμει τoυ παρόντος Νόμου, χoρηγoυμέvη άδεια,

(στ) ενεργεί ως Λειτουργός Τέλεσης Γάμων δυνάμει των διατάξεων του περί Γάμου Νόμου,

(ζ) εκτελεί τις αποφάσεις τoυ συμβουλίου,

(η) καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων τoυ συμβουλίου, συγκαλεί τις συνεδριάσεις αυτές και κοινοποιεί τα σχετικά έγγραφα στον διευθυντή,

(θ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα ή εξουσία που ανατίθεται σε αυτόν από τον παρόντα Νόμο ή οποιονδήποτε άλλο Νόμο ή οποιονδήποτε δημοτικό καvovισμό εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του δημάρχου, τον αvαπληρoί o αvτιδήμαρχoς του μεγαλύτερου σε αριθμό εκλογέων δημοτικού διαμερίσματος του δήμου και, σε περίπτωση απoυσίας ή κωλύματoς και των δύο, τον αναπληροί ο αντιδήμαρχος του δεύτερου μεγαλύτερου σε αριθμό εκλογέων δημοτικού διαμερίσματος του δήμου.

Αρμοδιότητες αντιδημάρχων

63.-(1) Τον δήμαρχο επικουρούν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, οι αντιδήμαρχοι κάθε δημοτικού διαμερίσματος του δήμου, οι οποίοι προεδρεύουν παράλληλα της δημοτικής επιτροπής του διαμερίσματος από το οποίο αναδείχθηκε έκαστος.

(2) Οι αντιδήμαρχοι, χωρίς επηρεασμό των εξουσιών του δημάρχου, ο οποίος προΐσταται των υπηρεσιών του δήμου, ασκούν τις κατά τόπο αρμοδιότητες που τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο δήμαρχος, αναφορικά με το δημοτικό διαμέρισμα στο οποίο εκλέχθηκαν, μεταξύ των οποίων δυνατό να είναι-

(α) η λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στο δημοτικό διαμέρισμά τους,

(β) η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στο δημοτικό διαμέρισμά τους,

(γ) η μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του δημοτικού εξοπλισμού που ευρίσκεται στο δημοτικό διαμέρισμά τους,

(δ) η υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στο δημοτικό διαμέρισμά τους,

(ε) η συνεργασία με τους συμβούλους του οικείου δημοτικού διαμερίσματος για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων, στο πλαίσιο της επιτροπής του δημοτικού διαμερίσματός τους,

(στ) η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που δυνατό να τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο δήμαρχος,

(ζ) η συμμετοχή στη Διαχειριστική Επιτροπή,

(η) η εκπροσώπηση του δήμου κατ’ εντολή του δημάρχου,

(θ) η συμμετοχή στις συνεδριάσεις όλων των επιτροπών του δήμου, όταν συζητούνται θέματα του οικείου δημοτικού διαμερίσματος.

Αρμοδιότητες και εξουσίες σε σχέση με την οικονομική διαχείριση

64.-(1) Τηρoυμέvωv των διατάξεων του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, το συμβούλιο έχει εξουσία όπως-

(α) συνάπτει δάνεια από αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα, για την εκτέλεση έργων δημόσιας ωφέλειας και την αγορά μηχανικού εξοπλισμού και οχημάτων, τα οποία απαιτείται όπως χρησιμoπoιoύvται αποκλειστικά για την εκτέλεση των έργων αυτών:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που τα δάνεια που συνάπτει το συμβούλιο δεν υπερβαίνουν τα δύο εκατομμύρια ευρώ (€2.000.000) εντός του έτους, δεν απαιτείται η έγκριση του Υπουργού και η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών, νοουμένου ότι ο λόγος του συνόλου των εσόδων προς το σύνολο του χρέους του δήμου είναι μεγαλύτερος της μονάδας:

Νοείται περαιτέρω ότι, τα χρηματικά ποσά που απαιτούνται για την αποπληρωμή τoυ κεφαλαίου και των τόκων δανείου ή δανείων που συνήφθησαν από τον δήμο και οποιωνδήποτε άλλων εξόδων ή πoσώv σε σχέση με την παροχή αυτών επιβαρύνουν τον ετήσιο προυπολογισμό τoυ δήμου,

(β) υποθηκεύει οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία τoυ δήμου, για σκοπούς εξασφάλισης τoυ δανειστού για την αποπληρωμή δανείου ή δανείων που συνήφθησαν από τον δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α),

(γ) εξασφαλίζει πιστωτικές διευκολύνσεις υπό μορφή ορίου τρεχούμενου λογαριασμού υπερανάληψης, από αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα, για οπoιoδήπoτε ποσό το οποίο συνολικά δεν υπερβαίvει το είκοσι τοις εκατόν (20%) των εσόδων τoυ τρέχοντος πρoϋπoλoγισμoύ τoυ δήμου, με ανώτατο όριο τα δύο εκατομμύρια ευρώ (€2.000.000):

Νοείται ότι, ο Υπουργός, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών, δύναται vα εγκρίνει την εξασφάλιση τέτοιας πιστωτικής διευκόλυνσης υπό μορφή ορίου τρεχούμενου λογαριασμού υπερανάληψης, για οπoιoδήπoτε ποσό υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατόν (20%) των εσόδων τoυ δήμου, ως ανωτέρω αναφέρεται, και η έγκριση περιλαμβάνει όρο ως πρoς τη χρονική διάρκεια υπέρβασης του ορίου,

(δ) εκδίδει χρεόγραφα σε σχέση με οποιοδήποτε δάνειο ή οποιαδήποτε δάνεια συνήφθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α), με την προηγούμενη έγκριση τoυ Υπουργικού Συμβουλίου,

(ε) αποκτά με ιδιωτική σύμβαση οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία ή οπoιoδήπoτε μέρος αυτής, είτε εντός είτε εκτός των δημοτικών ορίων, για οπoιovδήπoτε σκοπό δημόσιας ωφελείας, δυνάμει τωv διατάξεων τoυ παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου·

(στ) ιδρύει ή συμμετέχει σε εταιρείες σε σχέση με την αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης ιδιοκτησίας, με την προηγούμενη έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, και

(ζ) ιδρύει μη κερδοσκοπικές εταιρείες δι’ εγγυήσεως ή συμμετέχει από κοινού με άλλες αρχές τοπικής διοίκησης σε μη κερδοσκοπικές εταιρείες ως ανωτέρω ή ιδρύματα, οι σκοποί ή οι δραστηριότητες των οποίων αφορούν αποκλειστικά την εφαρμογή προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αξιοποίηση διαθέσιμων κονδυλίων της, την εκτέλεση έργων κοινής ωφελείας, την παροχή υπηρεσιών, την ανάπτυξη και διοργάνωση πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων ή την παροχή συναφών υπηρεσιών που στόχο έχουν την ανάπτυξη:

Νοείται ότι, στις αναφερόμενες πιο πάνω εταιρείες και ιδρύματα, συμμετέχουν αποκλειστικά αρχές τοπικής διοίκησης διά εκπροσώπων τους και η θητεία εκάστου εκπροσώπου λήγει την τριακοστή ημέρα μετά τη λήξη της θητείας του οικείου συμβουλίου:

Νοείται περαιτέρω ότι, τυχόν υφιστάμενες εταιρείες ή ιδρύματα που συστάθηκαν από το συμβούλιο ή στις οποίες συμμετέχει το συμβούλιο, ανάλογα με την περίπτωση, λογίζεται ότι έχουν συσταθεί και λειτουργούν δυνάμει των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, νοουμένου ότι οι σκοποί τους και οι λοιπές πρόνοιες του ιδρυτικού εγγράφου ή/και του καταστατικού τους συνάδουν με τις εν λόγω διατάξεις:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οι όροι «έργο κοινής ωφέλειας» και «υπηρεσίες» έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς στο εδάφιο (3).

(2) Το συμβούλιο δύναται να συνάπτει συμβάσεις με άλλες αρχές τοπικής διοίκησης για την-

(α) εκτέλεση από κοινού έργων κoιvής ωφέλειας τα oπoία, κατά την κρίση τoυ, αναμένεται να είναι προς όφελος των κατοίκων των συμβαλλόμενων μερών,

(β) παροχή από κοινού υπηρεσιών που τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αρμοδιότητα να παρέχουν ξεχωριστά,

και οι συμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, όρους για τα ακόλουθα:

(i) Το ποσοστό της συμμετοχής κάθε σχετικής με το έργο αρχής τοπικής διοίκησης στο συvoλικό κόστος τoυ έργου κoιvής ωφέλειας που θα εκτελεσθεί ή των από κοινού υπηρεσιών που θα παρέχονται,

(ii) την υποχρέωση κάθε σχετικής με το έργο αρχής τοπικής διοίκησης ως πρoς την εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση τoυ έργου αυτού ή την από κοινού παροχή υπηρεσιών,

(iii) το ποσοστό συμμετοχής κάθε αρχής τοπικής διοίκησης στα τυχόν έσοδα ή εισπράξεις από τη δημιουργία τoυ έργου ή από τις από κοινού παρεχόμενες υπηρεσίες,

(iv) τη διάθεση από κάθε αρχή τοπικής διοίκησης προσωπικού, εξοπλισμού ή άλλων διευκoλύvσεωv που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση τoυ έργου κoιvής ωφέλειας ή την από κoιvoύ παροχή υπηρεσιών.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

«έργο κoιvής ωφέλειας» περιλαμβάνει την κατασκευή θεάτρων, πάρκων, κολυμβητικών δεξαμενών, χώρων αναψυχής ή ψυχαγωγίας, κέντρων για πολιτιστικές εκδηλώσεις, δημιουργία χώρων για την εναπόθεση και επεξεργασία σκυβάλων ή λυμάτων, το oπoίo εξυπηρετεί ή είναι πρoς όφελος των κατοίκων των αρχών τοπικής διοίκησης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έργο το oπoίo το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε από καιρού εις καιρόν καθορίσει ότι αποτελεί έργο κoιvής ωφέλειας·

«υπηρεσίες» περιλαμβάνει τις υπηρεσίες συλλογής και αποκομιδής σκυβάλων, κατασκευής και συντήρησης oδώv και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία την οποία οι ενδιαφερόμενοι δήμοι ήθελε αποφασίσουν από καιρού εις καιρόν να καθορίσουν.

Σύγκληση και λειτουργία συμβουλίου και επιτροπών

65.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου, οι συνεδρίες του συμβουλίου και των επιτροπών του πραγματοποιούνται ως ακολούθως:

(α) Το συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά τον μήνα και εκτάκτως, όποτε τούτο κριθεί αναγκαίο από τον δήμαρχο ή όταν τούτο ζητηθεί γραπτώς από το ένα τρίτο τουλάχιστον των μελών του, και οι συνεδρίες συγκαλούνται από τον δήμαρχο,

(β) οι τακτικές και οι έκτακτες συνεδρίες των επιτροπών του συμβουλίου καθορίζονται και συγκαλούνται από τον πρόεδρο της κάθε επιτροπής:

Νοείται ότι, οι επιτροπές συνεδριάζουν εκτάκτως όταν τούτο ζητηθεί γραπτώς από το ένα τρίτο τουλάχιστον των μελών τους,

(γ) οι έκτακτες συνεδρίες του συμβουλίου και των επιτροπών του πραγματοποιούνται μέσα σε επτά (7) ημέρες από τη λήψη του σχετικού γραπτού αιτήματος,

(δ) σε περίπτωση που ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση, αρνείται ή παραλείπει να συγκαλέσει τη συνεδρία εντός των επτά (7) ημερών από την υποβολή της γραπτής αίτησης, τα μέλη που ζήτησαν τη σύγκλησή της, με την εκπνοή της προθεσμίας των επτά (7) ημερών, δύναται να συγκαλέσουν οι ίδιοι τη συνεδρία, με σχετική γραπτή πρόσκληση προς τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της επιτροπής και όλα τα μέλη του συμβουλίου ή της επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση, στην οποία περιλαμβάνεται η ημερήσια διάταξη που καθορίζεται στη γραπτή αίτηση,

(ε) οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε συνεδρία που συγκαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (γ) και (δ) είναι έγκυρες και εκτελεστέες.

(2) Οι συνεδρίες του συμβουλίου και των επιτροπών του είναι δημόσιες, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά, και οι σχετικές συζητήσεις στις εν λόγω συνεδρίες δύναται να μαγνητοφωνούνται με απόφαση του συμβουλίου ή της οικείας επιτροπής και ακολούθως τα εγκεκριμένα πρακτικά των συνεδριών αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του συμβουλίου, εκτός των σημείων αυτών που παραβιάζουν τις διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου:

Νοείται ότι, το συμβούλιο και κάθε επιτροπή του δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν το θεωρούν αναγκαίο, να συνέρχονται σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρία, ύστερα από σχετική απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των μελών του συμβουλίου που παρευρίσκονται και ψηφίζουν στη συνεδρία, αφού προηγηθεί σχετική εισήγηση του δημάρχου, του προέδρου της οικείας επιτροπής ή/και μελών του συμβουλίου ή της επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται περαιτέρω ότι, ως υπεύθυνος για την ανωνυμοποίηση των εγγράφων, περιλαμβανομένων των πρακτικών, καθορίζεται από τον δήμο ο λειτουργός προσωπικών δεδομένων:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, ο όρος «ανωνυμοποίηση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί των Ανοικτών Δεδομένων, της Περαιτέρω Χρήσης Εγγράφων και Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα και Συναφών Θεμάτων Νόμου.

(3) Τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τακτική συνεδρία και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έκτακτη συνεδρία, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της οικείας επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση, ή τα μέλη του συμβουλίου ή της επιτροπής, σε περίπτωση σύγκλησης συνεδρίας από αυτά, μεριμνούν για την επίδοση γραπτής και υπογεγραμμένης πρόσκλησης σε σχέση με τη συνεδρία σε όλα τα μέλη του συμβουλίου ή της οικείας επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση, η οποία περιλαμβάνει τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της συνεδρίας, καθώς και την ημερήσια διάταξη των εργασιών της.

(4) Η πρόσκληση επιδίδεται είτε με παράδοσή της στο μέλος του συμβουλίου ή της επιτροπής στο οποίο απευθύνεται ή σε πρόσωπο που βρίσκεται εντός της κατοικίας του, είτε με αποστολή της μέσω ταχυδρομείου στην τελευταία γνωστή διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας του ή με αποστολή της με τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο όταν το μέλος προς το οποίο απευθύνεται η πρόσκληση έχει γνωστοποιήσει γραπτώς στο συμβούλιο ότι αποδέχεται την επίδοση με τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και η πρόσκληση, ταυτόχρονα με την επίδοσή της, αναρτάται στα γραφεία και στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου:

Νοείται ότι, εφόσον τηρείται η αναφερόμενη πιο πάνω διαδικασία επίδοσης της πρόσκλησης, η μη αιτιολόγηση ή/και επεξήγηση του λόγου απουσίας προσώπου από τη συνεδρία στα πρακτικά ή άλλως πως δεν καθιστά τη σύνθεση πάσχουσα μόνο για τον λόγο αυτό και δεν επηρεάζει τη νόμιμη σύνθεσή της, ενόσω υπάρχει απαρτία.

(5) Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας δεν διεξάγεται άλλη εργασία παρά μόνο εκείνη που καθορίζεται στην ημερήσια διάταξη που αναφέρεται στην πρόσκληση, εκτός εάν παρίστανται και συναινούν κατά πλειοψηφία, τουλάχιστον, τα δύο τρίτα του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου ή της επιτροπής και, σε τέτοια περίπτωση, το νέο θέμα εισάγεται στην ημερήσια διάταξη και σημειώνεται ειδικά στα πρακτικά της συνεδρίασης.

(6) Ο δήμαρχος και οι πρόεδροι των επιτροπών προεδρεύουν των συνεδριάσεων του συμβουλίου και των επιτροπών, αντίστοιχα, και, σε περίπτωση-

(α) απουσίας του δημάρχου, προεδρεύει της συνεδρίας ο αντιδήμαρχος του μεγαλύτερου σε αριθμό εκλογέων δημοτικού διαμερίσματος και, σε περίπτωση απουσίας αυτού, προεδρεύει ο αντιδήμαρχος του αμέσως επόμενου μεγαλύτερου σε αριθμό εκλογέων δημοτικού διαμερίσματος,

(β) απουσίας αντιδημάρχου διαμερίσματος, προεδρεύει της δημοτικής επιτροπής του διαμερίσματος ο μεγαλύτερος σε ηλικία των παρευρισκόμενων μελών του συμβουλίου, και

(γ) απουσίας του πρόεδρου επιτροπής, προεδρεύει ο μεγαλύτερος σε ηλικία των παρευρισκόμενων μελών.

(7) Απαρτία κατά τη διάρκεια των συνεδριών του συμβουλίου και των επιτροπών του υπάρχει όταν παρευρίσκεται πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, περιλαμβανομένου και του προεδρεύοντος της συνεδρίας.

(8) Οι αποφάσεις στις συνεδρίες του συμβουλίου και των επιτροπών λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου και των επιτροπών, ανάλογα με την περίπτωση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, ο προεδρεύων της συνεδρίας έχει νικώσα ψήφο.

(9) Δημοτικοί κανονισμοί που περιέχουν επιμέρους ή και επιπρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνεδριάσεις του συμβουλίου και των επιτροπών εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 145.

Δημοτικές επιτροπές

66.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 61, με απόφαση του συμβουλίου συστήνονται οι ακόλουθες δημοτικές επιτροπές:

(α) Διαχειριστική Επιτροπή,

(β) Επιτροπή Σχολικών Υποδομών και Κτιρίων,

(γ) Επιτροπή Διαμερίσματος, ώστε να αντιστοιχεί μία ανά δημοτικό διαμέρισμα,

(δ) Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από πέντε (5) μέλη του συμβουλίου, ένα εκ των οποίων καθορίζεται από την εν λόγω επιτροπή ως ο πρόεδρος αυτής,

(ε) Επιτροπή Παραλιών, εάν ο δήμος έχει σχετική αρμοδιότητα, και

(στ) άλλες ειδικές δημοτικές επιτροπές, εάν αυτό κρίνεται σκόπιμο κατά την κρίση του συμβουλίου:

Νοείται ότι, οποιοσδήποτε δήμος εμπίπτει στις διατάξεις της επιφύλαξης του εδαφίου (2) του άρθρου 3 ή του άρθρου 4 δεν συστήνει Επιτροπές Διαμερίσματος.

(2) Τηρούμενων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η σύγκληση των συνεδριάσεων οποιασδήποτε επιτροπής και οι εργασίες των συνεδριάσεών της πραγματοποιούνται, τηρουμένων των αναλογιών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 65.

(3) Της Διαχειριστικής Επιτροπής και της Επιτροπής Σχολικών Υποδομών και Κτιρίων προεδρεύει ο δήμαρχος, των Επιτροπών Διαμερίσματος προεδρεύει ο οικείος αντιδήμαρχος και των λοιπών επιτροπών προεδρεύει μέλος του συμβουλίου που ορίζεται από αυτό:

Νοείται ότι, o δήμαρχος δύναται να παρίσταται στις συνεδριάσεις οποιασδήποτε επιτροπής και, εάν παρίσταται, προεδρεύει της εν λόγω επιτροπής και δεν θεωρείται μέλος της:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο δήμαρχος παρίσταται σε συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχου, δεν δύναται να προεδρεύει ή/και να θεωρείται μέλος αυτής.

(4) Οι δημοτικές επιτροπές συνδράμουν στο έργο του συμβουλίου και μεριμνούν για την προετοιμασία θεμάτων που παραπέμπονται στο συμβούλιο για απόφαση και προς τούτο υποβάλλουν εισηγήσεις και προτάσεις εντός του καθορισμένου πεδίου της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους.

Διαχειριστική Επιτροπή

67.-(1) Το συμβούλιο διορίζει από τα μέλη του Διαχειριστική Επιτροπή, στην οποία απαραίτητα συμμετέχουν, λόγω της θέσης τους, ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι και επιπρόσθετος αριθμός μελών που δεν είναι μικρότερος του ενός τρίτου και μεγαλύτερος του ενός δευτέρου του συνολικού αριθμού των υπόλοιπων συμβούλων, για την εκτέλεση των αναφερόμενων στο εδάφιο (5) καθηκόντων και τέτοιων επιπρόσθετων καθηκόντων τα οποία ήθελε από καιρού εις καιρόν ανατεθούν στη Διαχειριστική Επιτροπή από το συμβούλιο και, σε περίπτωση που το ένα τρίτο ή και το ένα δεύτερο του συνολικού αριθμού των υπόλοιπων συμβούλων δεν είναι άρτιος αριθμός, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, υπολογίζεται ο αμέσως επόμενος άρτιος αριθμός:

Νοείται ότι, στην περίπτωση συμβουλίου του οποίου ο συνολικός αριθμός των μελών δεν υπερβαίνει τους δεκατρείς (13), περιλαμβανομένου και του δημάρχου, τη Διαχειριστική Επιτροπή αποτελούν όλα τα μέλη του συμβουλίου:

Νοείται περαιτέρω ότι, κατά τον διορισμό των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής επιλέγονται, κατά το δυνατό, σύμβουλοι που ανήκουν σε όλα τα αυτοτελή κόμματα, συνασπισμούς κομμάτων και συνδυασμούς ανεξαρτήτων και ανεξάρτητοι, κατ’ αναλογίαν, εφόσον τούτο είναι δυνατό, προς την αριθμητική τους αντιπροσώπευση στο συμβούλιο.

(2) Το συμβούλιο δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), από καιρού εις καιρόν, να μετατρέπει τη σύνθεση της Διαχειριστικής Επιτροπής, να παύει υφιστάμενα μέλη και να διορίζει νέα και να πληροί θέσεις που χηρεύουν σε αυτή.

(3) Τηρούμενων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η σύγκληση των συνεδριάσεων της Διαχειριστικής Επιτροπής και οι εργασίες των συνεδριάσεών της πραγματοποιούνται, τηρουμένων των αναλογιών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 65.

(4) Των συνεδριάσεων της Διαχειριστικής Επιτροπής προεδρεύει ο δήμαρχος και, σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληροί ο αντιδήμαρχος του μεγαλύτερου σε αριθμό εκλογέων δημοτικού διαμερίσματος του δήμου και, σε περίπτωση αδυναμίας του, ο αντιδήμαρχος του επόμενου μεγαλύτερου σε αριθμό εκλογέων δημοτικού διαμερίσματος.

(5) Η Διαχειριστική Επιτροπή εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

(α) Ετοιμάζει τον ετήσιο προϋπολογισμό τoυ δήμου και τον υποβάλλει, στον κατάλληλο χρόvo, στο συμβούλιο για έγκριση,

(β) ετοιμάζει την ετήσια έκθεση και τους ετήσιους λογαριασμούς τoυ δήμου που υποβάλλονται στο συμβούλιο για έγκριση,

(γ) μόλις οι ετήσιοι λογαριασμοί τoυ δήμου ελεγχθούν από τον Γενικό Ελεγκτή, φροντίζει για τη γvωστoπoίηση της ετήσιας έκθεσης κατά τρόπο που εκάστοτε αποφασίζει το συμβούλιο:

Νοείται ότι, η ετήσια έκθεση αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του οικείου δήμου,

(δ) συνδράμει και συμβουλεύει τov δήμαρχο κατά την άσκηση των εξουσιών και την εκτέλεση των καθηκόντων του,

(ε) συvτovίζει το έργο των διάφορων επιτροπών που διορίζονται από το συμβούλιο,

(στ) εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα της ανατίθενται από το συμβούλιο ή τον δήμαρχο,

(ζ) παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του συμβουλίου, και

(η) παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση κεντρικών και αποκεντρωμένων σε δημοτικά διαμερίσματα υπηρεσιών του δήμου.

Επιτροπή Σχολικών Υποδομών και Κτιρίων

68.-(1) Σε κάθε δήμο συστήνεται η Επιτροπή Σχολικών Υποδομών και Κτιρίων αποτελούμενη από εννέα (9) μέλη του συμβουλίου και ειδικότερα, τον δήμαρχο ως πρόεδρο και άλλα οκτώ (8) μέλη του συμβουλίου, τα οποία επιλέγονται από το συμβούλιο με σχετική απόφασή του.

(2) Τα οκτώ (8) μέλη της εν λόγω επιτροπής ανήκουν κατ’ αναλογίαν σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα ως προς τον αριθμό των εκλογέων που διαθέτουν, καθώς και σε όλα τα αυτοτελή κόμματα, συνασπισμούς κομμάτων και συνδυασμούς ανεξαρτήτων ή είναι ανεξάρτητοι, εφόσον αυτό είναι δυνατό, κατά σειρά προτεραιότητας ως προς την αριθμητική τους αντιπροσώπευση στο συμβούλιο.

(3) Το συμβούλιο με απόφασή του διορίζει ένα από τα μέλη της εν λόγω επιτροπής ως αντιπρόεδρο αυτής, ο οποίος αναπληροί τον πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται να παρευρεθεί στις συνεδριάσεις της, και ένα επιπροσθέτως ως εκπρόσωπό του στις συμβουλευτικές επιτροπές σχολείων που συστήνονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 69.

(4) Στις συνεδρίες της Επιτροπής Σχολικών Υποδομών και Κτιρίων δύναται να παρίστανται οι αντιδήμαρχοι των δημοτικών διαμερισμάτων, ανάλογα με το υπό συζήτηση θέμα και νοουμένου ότι αυτό αφορά το διαμέρισμά τους, οι οποίοι όμως αποχωρούν πριν από τη λήψη των αποφάσεων ή/και τη διατύπωση εισηγήσεων της επιτροπής.

(5) Κάθε Επιτροπή Σχολικών Υποδομών και Κτιρίων αναλαμβάνει, σύμφωνα με το ειδικό προς τούτο κεφάλαιο του προϋπολογισμού του οικείου δήμου, την οικονομική διαχείριση των σχολείων του δήμου που ευρίσκονται εντός των δημοτικών του ορίων, εποπτεύει το βοηθητικό προσωπικό που διορίζει ο δήμος, συνεργάζεται με τις διευθύνσεις των σχολείων και τις συμβουλευτικές επιτροπές σχολείων που καθορίζονται στο άρθρο 69, για την καλύτερη λειτουργία τους, και ασκεί οποιαδήποτε άλλη εξουσία και οποιοδήποτε άλλο καθήκον ανατίθεται σε αυτή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(6) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (5), κάθε Επιτροπή Σχολικών Υποδομών και Κτιρίων έχει αρμοδιότητα να-

(α) ετοιμάζει και υποβάλλει, κατά τον καθορισμένο τρόπο, στο συμβούλιο το κεφάλαιο του προϋπολογισμού της, λαμβάνοντας υπόψη-

(i) αυστηρά τον ετήσιο προϋπολογισμό κάθε σχολείου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και ότι κατά τον καταρτισμό από την Επιτροπή Σχολικών Υποδομών και Κτιρίων του προϋπολογισμού παρίσταται ο διευθυντής του σχολείου ή εκπρόσωπος των συμβουλευτικών επιτροπών σχολείων, και

(ii) την ανάγκη για δίκαιη, ισότιμη, αποτελεσματική και ορθολογική κατανομή των διαθέσιμων πόρων στα σχολεία εντός των δημοτικών ορίων,

(β) εισηγείται στο συμβούλιο, μετά από σχετική συνεννόηση με τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας τη συντήρηση, την αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των οικείων σχολικών κτιρίων, με διαδικασίες που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, με εισήγηση του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, κατόπιν διαβούλευσης:

Νοείται ότι, οι Κανονισμοί αυτοί ισχύουν οριζόντια για όλες τις Επιτροπές Σχολικών Υποδομών και Κτιρίων και εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 144,

(γ) εξασφαλίζει, διαχειρίζεται και μεριμνά για τη συντήρηση του εξοπλισμού κάθε σχολείου που εμπίπτει στην αρμοδιότητά της, λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις της οικείας συμβουλευτικής επιτροπής σχολείου,

(δ) αποδέχεται, με την έγκριση του Υπουργού, δωρεές ή κληροδοτήματα οποιασδήποτε περιουσίας, διαχειρίζεται την περιουσία αυτή και χρησιμοποιεί το εισόδημά της για τους σκοπούς για τους οποίους δωρίσθηκε ή κληροδοτήθηκε και γενικά για σκοπούς που αφορούν και προάγουν την εκπαίδευση:

Νοείται ότι, υποβάλλεται στον Υπουργό ετήσια έκθεση για τη διαχείριση της περιουσίας αυτής,

(ε) υλοποιεί τον προϋπολογισμό της αναφορικά με τα δημόσια σχολεία προδημοτικής, δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης εντός των δημοτικών ορίων,

(στ) επιλαμβάνεται, λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις των συμβουλευτικών επιτροπών των σχολείων, θεμάτων ευημερίας, ασφάλειας των μαθητών και παροχής διευκολύνσεων για ισότιμη πρόσβαση στο σχολείο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μαθητών, και

(ζ) παρέχει στον διευθυντή κάθε σχολείου, κατά την έναρξη κάθε σχολικού έτους, ποσό δέκα ευρώ (€10) για κάθε εγγεγραμμένο σε αυτό μαθητή, με κατώτατο ποσό τα χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500) ή οποιοδήποτε άλλο ποσό ήθελε καθορίσει με απόφασή του το Υπουργικό Συμβούλιο, για την κάλυψη εξόδων που απαιτούνται για μικρής έκτασης επιδιορθώσεις στα σχολικά κτίρια ή αγορά εξοπλισμού ή υλικών ή για εξωραϊσμό των σχολικών χώρων ή για εγκατάσταση ή επισκευή συσκευών που απαιτούνται για την εκπαίδευση των μαθητών ή και για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, και το ποσό αυτό τυγχάνει διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας:

Νοείται ότι, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, παρέχεται στον διευθυντή σχολείου ολόκληρο το ποσό που αναφέρεται πιο πάνω:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο διευθυντής σχολείου παραδίδει στην Επιτροπή Σχολικών Υποδομών και Κτιρίων, κατά το τέλος του σχολικού έτους, κατάσταση συνοδευόμενη από τις απαραίτητες αποδείξεις εξόδων και πληρωμών που πραγματοποίησε και, σε περίπτωση που δεν δαπανηθεί όλο το ποσό που παραχωρήθηκε, το υπόλοιπο συνυπολογίζεται στο ποσό που θα διατεθεί για το επόμενο σχολικό έτος.

(7) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο πρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Σχολικών Υποδομών και Κτιρίων, ο οποίος τον αναπληρώνει, συγκαλεί τις συνεδριάσεις της όποτε κρίνεται αναγκαίο και των συνεδριάσεων της επιτροπής προεδρεύει ο πρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός αυτού, ο αντιπρόεδρος, ενώ, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και των δύο, τα παρόντα μέλη εκλέγουν ένα από αυτά για να προεδρεύσει της συνεδρίασης.

Συμβουλευτικές επιτροπές σχολείων

69.-(1) Σε κάθε σχολείο εντός των δημοτικών ορίων του δήμου συστήνεται, εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς, συμβουλευτική επιτροπή σχολείου, η οποία απαρτίζεται από τον διευθυντή ή από τον βοηθό διευθυντή Α΄ ή από τον βοηθό διευθυντή του σχολείου ή από άλλο πρόσωπο που επιλέγει ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και το οποίο επιπροσθέτως επιλέγεται για να είναι και ο πρόεδρος της συμβουλευτικής επιτροπής σχολείου, καθώς και από τα ακόλουθα μέλη:

(α) Δύο (2) εκπροσώπους του διδασκαλικού ή καθηγητικού συλλόγου, που ορίζονται ανάμεσα από τα μέλη του αντίστοιχου συλλόγου του κάθε σχολείου:

Νοείται ότι, σε σχολεία που έχουν μέχρι δέκα (10) τμήματα μετέχει μόνο ένα (1) μέλος του διδακτικού προσωπικού του σχολείου,

(β) δύο (2) εκπροσώπους του συνδέσμου γονέων που ορίζονται ανάμεσα από τα μέλη του συνδέσμου γονέων του σχολείου,

(γ) τον πρόεδρο του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου μέσης εκπαίδευσης εκπροσωπώντας το μαθητικό συμβούλιο, ως παρατηρητή, και

(δ) ένα από τα μέλη της οικείας Επιτροπής Σχολικών Υποδομών και Κτιρίων, που ορίζεται από το συμβούλιο ως εκπρόσωπός του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68.

(2) Η συμμετοχή του προέδρου και των μελών της συμβουλευτικής επιτροπής σχολείου, που ορίζονται στο εδάφιο (1), συνεχίζεται για όσο χρονικό διάστημα διατηρούν την ιδιότητά τους βάσει της οποίας αναδείχθηκαν στη θέση αυτή, διαφορετικά συνεχίζεται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου της επόμενης σχολικής χρονιάς ή μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία ορίζονται από τον νέο σύνδεσμο γονέων για την εκπροσώπησή του στη συμβουλευτική επιτροπή.

(3) Ο πρόεδρος κάθε συμβουλευτικής επιτροπής σχολείου μεριμνά, έτσι ώστε, μετά από κάθε συνεδρία να διαβιβαστούν, το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από το πέρας της συνεδρίας, τα πρακτικά, υπογεγραμμένα από τα εκάστοτε παρόντα μέλη της, με τις εισηγήσεις και προτάσεις της προς την οικεία Επιτροπή Σχολικών Υποδομών και Κτιρίων, για τη λήψη από μέρους της περαιτέρω αποφάσεων και ενεργειών εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων της.

(4) Κάθε συμβουλευτική επιτροπή σχολείου έχει την αρμοδιότητα να υποβάλλει προς την οικεία Επιτροπή Σχολικών Υποδομών και Κτιρίων-

(α) εισηγήσεις για τη λήψη μέτρων αναφορικά με την ευημερία και την ασφάλεια των μαθητών,

(β) εισηγήσεις σε σχέση με τις ανάγκες για την αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση των υποδομών και του εξοπλισμού του σχολείου,

(γ) εισηγήσεις καθόσον αφορά την πρόβλεψη των εξόδων βάσει των πραγματικών αναγκών του σχολείου, το αργότερο μέχρι την 1η Μαρτίου του έτους που προηγείται του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται, και

(δ) εισηγήσεις, υπομνήματα ή/και ερωτήματα αναφορικά με κάθε θέμα που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που της παρέχονται από τον παρόντα Νόμο.

Επιτροπή Διαμερίσματος

70.-(1) Για κάθε δημοτικό διαμέρισμα του νέου δήμου συστήνεται Επιτροπή Διαμερίσματος, μία για κάθε δημοτικό διαμέρισμα, η οποία αποκτά την ονομασία του οικείου δημοτικού διαμερίσματος.

(2) Μέλη της Επιτροπής Διαμερίσματος είναι ο αντιδήμαρχος που αναδεικνυεται από το οικείο δημοτικό διαμέρισμα και όλοι οι σύμβουλοι που εκλέγονται σε αυτό:

Νοείται ότι, η Επιτροπή Διαμερίσματος είναι τουλάχιστον πενταμελής και, σε περίπτωση που στο οικείο δημοτικό διαμέρισμα έχουν εκλεγεί λιγότεροι των πέντε (5) συμβούλων, αναλαμβάνουν ως μέλη στην εν λόγω επιτροπή οι ακολουθούντες στην κατάταξη των αποτελεσμάτων της εκλογής και μη εκλεγέντες στο εν λόγω διαμέρισμα υποψήφιοι σύμβουλοι, κατά σειρά των σταυρών προτίμησης που έλαβαν:

Νοείται περαιτέρω ότι, στις συνεδριάσεις της επιτροπής δύναται να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο διευθυντής, καθώς και δημοτικοί υπάλληλοι που συνεπικουρούν το έργο της.

(3) Η Επιτροπή Διαμερίσματος εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις, είτε με δική της πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του δήμου, αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων των δήμων, στο μέτρο που αφορούν το δημοτικό διαμέρισμα, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

(α) Την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιφέρεια του δημοτικού διαμερίσματος,

(β) τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στο δημοτικό διαμέρισμα, με κριτήριο τη συμβολή τους στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής,

(γ) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου που ευρίσκονται στην περιοχή του δημοτικού διαμερίσματος,

(δ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής και τη διατύπωση γνώμης όταν εξετάζονται άδειες οικοδομής και διαχωρισμοί ακινήτων,

(ε) τη συντήρηση των δημοτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής του δημοτικού διαμερίσματος,

(στ) την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής του δημοτικού διαμερίσματος,

(ζ) την εκτέλεση νέων έργων, καθώς και τη συντήρηση και λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,

(η) την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής του δημοτικού διαμερίσματος και την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους δημότες και την περιφέρεια του δημοτικού διαμερίσματος,

(θ) την προώθηση του εθελοντισμού και της συνεργασίας με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών του δημοτικού διαμερίσματος, και

(ι) για οποιοδήποτε άλλο θέμα γενικής αρμοδιότητας που τους αφορά στο τοπικό επίπεδο του διαμερίσματος.

(4) Ο αντιδήμαρχος του οικείου δημοτικού διαμερίσματος, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τη συνεδρίαση, διαβιβάζει στον δήμαρχο απόσπασμα των πρακτικών της επιτροπής, το οποίο περιλαμβάνει κάθε εισήγησή της χωριστά.

Επιτροπή Ελέγχου

71.-(1) Η Επιτροπή Ελέγχου έχει αρμοδιότητα-

(α) ενημέρωσης του συμβουλίου για τα αποτελέσματα του ελέγχου των εξωτερικών ελεγκτών,

(β) παρακολούθησης της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβολής συστάσεων ή προτάσεων για τη διασφάλιση της ακεραιότητάς της,

(γ) παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης των κινδύνων του δήμου, καθώς και των εργασιών της μονάδας εσωτερικού ελέγχου του δήμου που συστήνεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 109,

(δ) παρακολούθησης του ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

(2) Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ελέγχου υποβάλλονται στο συμβούλιο για έγκριση.

Επιτροπή Παραλιών

72. Στις περιπτώσεις που δήμος ασκεί αρμοδιότητες κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, το συμβούλιο του οικείου δήμου συστήνει απαραιτήτως Επιτροπή Παραλιών, η οποία απαρτίζεται από τον δήμαρχο ή εκπρόσωπό του και από έξι (6) συμβούλους, ως μέλη.

Ίδρυση τοπικού γραφείου παροχής δημοτικών υπηρεσιών

73.-(1) Σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα λειτουργούν, με απόφαση του συμβουλίου, ένα ή περισσότερα τοπικά γραφεία, που στεγάζονται το καθένα στην έδρα του δημοτικού διαμερίσματος, και στη σχετική απόφαση καθορίζονται οι υπηρεσιακές μονάδες που δύναται να λειτουργήσουν στο κάθε δημοτικό διαμέρισμα.

(2) Σε κάθε τοπικό γραφείο λειτουργεί υποχρεωτικά γραφείο εξυπηρέτησης των δημοτών για το σύνολο κατά το δυνατό των αρμοδιοτήτων του δήμου και, κατά τον σχεδιασμό της οργάνωσης και της λειτουργίας του, λαμβάνεται ειδικά υπόψη η δυνατότητα παροχής διευκολύνσεων σε πολίτες που έχουν αντικειμενική αδυναμία πρόσβασης στις δημοτικές υπηρεσίες και σε άτομα με αναπηρίες.

Τεκμήριο νόμιμης σύστασης συμβουλίου ή επιτροπής

74. Εκτός εάν αποδειχθεί διαφορετικά, κάθε συνεδρίαση συμβουλίου ή επιτροπής του για τις εργασίες της οποίας έχουν τηρηθεί πρακτικά θεωρείται ότι έχει συγκληθεί και διεξαχθεί κανονικά και νόμιμα και όλα τα πρόσωπα τα οποία παρέστησαν σε αυτή θεωρείται ότι διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα συμβούλου, όταν δε πρόκειται για εργασίες οποιασδήποτε επιτροπής, αυτή θεωρείται ότι έχει κανονικά συσταθεί και ότι έχει εξουσία vα επιληφθεί τoυ θέματος το oπoίo καταχωρίστηκε στα πρακτικά.

Χηρεία θέσεως στο συμβούλιο ή σε επιτροπή

75. Καμία πράξη ή εργασία του συμβουλίου ή επιτροπής του δεν θεωρείται άκυρη μόνο για τον λόγο ότι υπάρχει χηρεύουσα θέση στο συμβούλιο ή στην επιτροπή, ανάλογα με την περίπτωση.

Πρακτικά και δημοσιοποίηση αποφάσεων

76.-(1) Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του συμβουλίου και κάθε επιτροπής κοινοποιούνται, ανάλογα με την περίπτωση, από τον δήμαρχο ή τον αντιδήμαρχο ή από τον αναπληρωτή του δημάρχου και από τον πρόεδρό τους ή τον προεδρεύοντά τους, αντίστοιχα, σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στη Διαχειριστική Επιτροπή, μέχρι την επόμενη συνεδρία και το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική συνεδρίαση.

(2) Τα πρακτικά επικυρώνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρία που έπεται των δεκαπέντε (15) ημερών που αναφέρονται στο εδάφιο (1), υπογράφονται από τον δήμαρχο ή τον αντιδήμαρχο ή τον αναπληρωτή του δημάρχου ή από τον πρόεδρο της οικείας επιτροπής ή τον προεδρεύοντα, ανάλογα με την περίπτωση, και, αμέσως μετά την υπογραφή τους, γίνονται δεκτά ως μαρτυρία χωρίς περαιτέρω απόδειξη.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου, τα πρακτικά, μετά την επικύρωσή τους, αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου και ο δήμαρχος κοινοποιεί για ενημέρωση τις αποφάσεις του συμβουλίου στον Υπουργό, στον Γενικό Ελεγκτή, καθώς και στις αρμόδιες αρχές για θέματα που τους αφορούν, εντός επτά (7) ημερών από την επικύρωση των πρακτικών της συνεδρίας στην οποία αυτά έχουν ληφθεί:

Νοείται ότι, κατ’ εξαίρεση, δεν δημοσιοποιούνται πρακτικά σε περίπτωση που η δημοσιοποίηση αυτή παραβλάπτει ή ενδέχεται να βλάψει τα νόμιμα δικαιώματα τρίτου ή τρίτων προσώπων ή ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών ή τη δημόσια ασφάλεια ή την αντεγκληματική δράση ή να επηρεάσει εκκρεμούσες δικαστικές διαδικασίες.

(4) Επιπροσθέτως προς τη δημοσιοποίηση των πρακτικών, στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου αναρτώνται-

(α) αποφάσεις του δήμου που αφορούν-

(i) πάσης φύσεως δαπάνες πέραν του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000),

(ii) πράξεις διορισμού μονομελών οργάνων και συγκρότησης συλλογικών οργάνων,

(iii) πράξεις ορισμού, αποδοχής παραίτησης και αντικατάστασης μελών του συμβουλίου,

(iv) πράξεις συγκρότησης αμειβόμενων ή μη επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου, ανεξαρτήτως εάν τα μέλη τους αμείβονται, αποζημιώνονται ή όχι,

(v) προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων υπαλληλικών στελεχών,

(vi) περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών, και

(vii) πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών στοιχείων, και

(β) ο προϋπολογισμός, ο απολογισμός και ο ισολογισμός του δήμου.

(5) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4), ο δήμαρχος έχει ευθύνη για την ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου χωρίς υπαίτια καθυστέρηση-

(α) των αποφάσεων του συμβουλίου που αφορούν θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος,

(β) των εγκεκριμένων από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό προϋπολογισμών ή και συναφών οικονομικών λογαριασμών και ισολογισμών του δήμου,

(γ) του ετήσιου ελεγμένου απολογισμού και της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή, και

(δ) των δημοτικών κανονισμών που εκδίδει το συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(6) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των εδαφίων (3) έως (5), οποιοδήποτε πρόσωπο έχει έννομο συμφέρον δύναται να αιτηθεί γραπτώς στον δήμαρχο τη διάθεση αντιγράφων συγκεκριμένων πρακτικών και αποφάσεων του συμβουλίου και ο δήμαρχος, τηρουμένων των διατάξεων του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου, έχει ευθύνη για την ικανοποίηση τέτοιου αιτήματος χωρίς υπαίτια καθυστέρηση:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που είναι δυσχερής η χορήγηση αντιγράφων των πρακτικών ή και των αποφάσεων, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο διευκολύνεται, έτσι ώστε να λάβει πλήρη γνώση του περιεχομένου τους.

Διαφάνεια και συμμετοχή δημοτών

77.-(1) Λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων του περί του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το Δικαίωμα Συμμετοχής στις Υποθέσεις Τοπικής Αρχής (Κυρωτικού) Νόμου, κάθε δήμος, στο πεδίο της αρμοδιότητάς του-

(α) ενθαρρύνει και προάγει με μέτρα τη συμμετοχή των δημοτών στις υποθέσεις της οικείας περιοχής και στην έρευνα, στον εντοπισμό, στην καταγραφή και στην επίλυση προβλημάτων της εν λόγω περιοχής,

(β) ενημερώνει τους δημότες για τα προβλήματα, καθώς και τις ενέργειες και τις σχετικές αποφάσεις που λαμβάνονται προς επίλυσή τους,

(γ) διαβουλεύεται με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς που αποτελούν νομικά πρόσωπα και με τις άμεσα ενδιαφερόμενες και επηρεαζόμενες ομάδες δημοτών προ της συζήτησης και λήψης των αποφάσεων,

(δ) διασφαλίζει το δικαίωμα πρόσβασης όλων των δημοτών του δήμου στις παρεχόμενες υπηρεσίες, και

(ε) μεριμνά για τη βελτίωση της διαφάνειας της δράσης του και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.

(2) Οι δημότες και οι τοπικοί φορείς, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται εντός των δημοτικών ορίων, δύναται να υποβάλλουν στο οικείο συμβούλιο υπομνήματα ή/και ερωτήματα και να ζητούν ενημέρωση σε σχέση με τα εν λόγω υπομνήματα ή/και ερωτήματα, καθώς και πληροφορίες για οποιαδήποτε απόφαση αυτού ή για θέματα της αρμοδιότητάς του που τους αφορούν ή/και για τα οποία έχουν έννομο συμφέρον και το οικείο συμβούλιο ανταποκρίνεται και παρέχει την ανάλογη ενημέρωση και πληροφορίες εντός τριάντα (30) ημερών, νοουμένου ότι δεν παραβιάζονται οι διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου.

(3) Ομάδα τριάντα (30) τουλάχιστον δημοτών και τοπικών φορέων που είναι νομικά πρόσωπα και δραστηριοποιούνται εντός των δημοτικών ορίων δύναται να καταθέτουν γραπτές προτάσεις στο οικείο συμβούλιο για την επίλυση προβλημάτων της αρμοδιότητάς του, οι οποίες συζητούνται σε συνεδρία αυτού και στη συνέχεια γίνεται ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τις αποφάσεις που λαμβάνονται:

Νοείται ότι, το οικείο συμβούλιο δύναται να καλέσει στην εν λόγω συνεδρία εκπροσώπους της ομάδας δημοτών ή τοπικών φορέων που είναι νομικά πρόσωπα για την παροχή οποιωνδήποτε διευκρινίσεων.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), το συμβούλιο διενεργεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα διαβούλευση σε θέματα της αρμοδιότητάς του με τους δημότες, καθώς και τους τοπικούς φορείς και τα νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται εντός των δημοτικών ορίων, μετά το πέρας δε της εν λόγω διαβούλευσης, το συμβούλιο συντάσσει σχετική έκθεση.

Υπηρεσία εξυπηρέτησης δημοτών

78.-(1) Κάθε συμβούλιο, μέσω της δημοτικής υπηρεσίας, συστήνει ειδική υπηρεσία η οποία λειτουργεί με σκοπό την εξυπηρέτηση των δημοτών αναφορικά με-

(α) παροχή στο κοινό πληροφοριών για το συμβούλιο, τη λειτουργία και τις υπηρεσίες του,

(β) ενημέρωση και καθοδήγηση του κοινού για ζητήματα που το αφορούν, για τα έργα που εκτελούνται στην οικεία περιοχή και για τις διαδικασίες και τη νομοθεσία που εφαρμόζονται,

(γ) λήψη αιτημάτων ή/και παραπόνων από το κοινό, παραπομπής τους για εξέταση στον αρμόδιο φορέα του συμβουλίου και ακολούθως για ενημέρωση γραπτώς των αιτητών ή παραπονούμενων για το αποτέλεσμα της εξέτασης.

(2) Η προς τούτο συσταθείσα ειδική υπηρεσία εντός του δήμου ετοιμάζει και υποβάλλει στο οικείο συμβούλιο ετήσια έκθεση για τις εργασίες της μαζί με εισηγήσεις για την επίλυση προβλημάτων που εντοπίζονται και για τη βελτίωση, ανάλογα με την περίπτωση, των υπηρεσιών του συμβουλίου και των σχέσεων με το κοινό.

Αντιμισθία, σύνταξη και αποζημίωση

79.-(1) Ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος δύvαται vα λαμβάvουν ετήσια αvτιμισθία, έξoδα παραστάσεως και άλλα επιδόματα και oι σύμβoυλoι δύvαται vα λαμβάvoυv απoζημίωση, έξoδα παραστάσεως και άλλα επιδόματα, όπως πρoβλέπεται στov πρoϋπoλoγισμό τoυ δήμoυ πoυ εγκρίvεται κάθε έτoς από τoν Υπουργό, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του Μέρους Έκτου του παρόντος Νόμου και σύμφωνα με τον Έβδομο Πίνακα.

(1Α) Η αντιμισθία του αντιδημάρχου δεν δύναται να είναι χαμηλότερη του είκοσι τοις εκατό (20%) και υψηλότερη του πενήντα τοις εκατό (50%) της αντιμισθίας του δημάρχου, ως ακολούθως:

(α) Για δημοτικά διαμερίσματα των οποίων οι εκλογείς δεν υπερβαίνουν τους τριακόσιους (300): είκοσι τοις εκατό (20%)·

(β) για δημοτικά διαμερίσματα των οποίων οι εκλογείς υπερβαίνουν τους τριακόσιους (300), αλλά δεν υπερβαίνουν τους πεντακόσιους (500): τριάντα τοις εκατό (30%)·

(γ) για δημοτικά διαμερίσματα των οποίων οι εκλογείς υπερβαίνουν τους πεντακόσιους (500), αλλά δεν υπερβαίνουν τους χίλιους (1.000): σαράντα τοις εκατό (40%)· και

(δ) για δημοτικά διαμερίσματα των οποίων οι εκλογείς υπερβαίνουν τους χίλιους (1.000): πενήντα τοις εκατό (50%):

Νοείται ότι, η αντιμισθία των αντιδημάρχων των δήμων οι οποίοι ευρίσκονται επί του υπό τουρκική κατοχή εδάφους της Δημοκρατίας ανέρχεται στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αντιμισθίας του δημάρχου:

Νοείται περαιτέρω ότι, στους δήμους οι οποίοι δεν αποτελούνται από δημοτικά διαμερίσματα, η αντιμισθία των αντιδημάρχων καθορίζεται, τηρουμένων των αναλογιών, σύμφωνα με τον αριθμό των εκλογέων του δήμου.

(1Β) Κάθε σύμβουλος λαμβάνει αποζημίωση η οποία ανέρχεται στο δέκα τοις εκατό (10%) της αντιμισθίας του δημάρχου.

(2) Για σκοπούς καθορισμού των κυρώσεων στις οποίες υπόκειται δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος, σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας του από συνεδρία του συμβουλίου, εκδίδονται Κανονισμοί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 144, οι οποίοι δύναται να ρυθμίζουν ανάλογη αποκοπή από την αντιμισθία ή/και αποζημίωσή τους για την εν λόγω απουσία.

(3) Ο δήμαρχος λαμβάνει ετήσια σύνταξη, η χορήγηση της οποίας, όπως και οποιοδήποτε σχετικό ή παρεμπίπτον θέμα, περιλαμβανομένου του θέματος της μεταβίβασης της σύνταξης σε χήρες ή/και τέκνα, νοουμένου ότι καταβάλλονται εισφορές ύψους δύο τοις εκατόν (2%) της αντιμισθίας του δημάρχου, καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

Νοείται ότι, συντάξεις και φιλοδωρήματα τα οποία έχουν ήδη χορηγηθεί σε δημάρχους δυνάμει Κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει του καταργηθέντος νόμου, δεν επηρεάζονται και εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν χορηγηθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - Δημοτική υπηρεσία
Δημοτική υπηρεσία

80.-(1) Οι δήμοι στελεχώνονται, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές τους ανάγκες, με καταρτισμένο και προσοντούχο προσωπικό, το οποίο απαρτίζει τη δημοτική υπηρεσία και τις ειδικές υπηρεσίες του δήμου και κάθε προϋπολογισμός δήμου, μεταξύ άλλων, προβλέπει απαραίτητα τη δημιουργία των πιο κάτω θέσεων:

(α) Διευθυντή,

(β) προϊσταμένου Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών,

(γ) προϊσταμένου Οικονομικού Τμήματος,

(δ) προϊσταμένου Υγειονομικού Τμήματος.

(2) Το συμβούλιο έχει εξουσία όπως καταρτίζει, εφαρμόζει και δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σχέδια υπηρεσίας για τις θέσεις της δημοτικής υπηρεσίας, των oπoίωv o συγκεκριμέvoς αριθμός και τίτλος παρουσιάζεται στον τακτικό προϋπολογισμό τoυ δήμου με την αντίστοιχη για κάθε θέση μισθολογική κλίμακα:

Νοείται ότι, το δικαίωμα καταρτισμού σχεδίων υπηρεσίας ασκείται, λαμβανομένων υπόψη των καθηκόντων και των ευθυνών, καθώς και των προσόντων που απαιτούνται στα σχέδια υπηρεσίας για παρόμοιες θέσεις στον δημόσιο τομέα, με αντίστοιχες μισθολογικές κλίμακες, χωρίς αυτό να σημαίνει κατ’ ανάγκη απόλυτη ταύτιση με αυτές.

(3) Το συμβούλιο έχει περαιτέρω εξουσία όπως, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, εκδίδει δημοτικούς καvovισμoύς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθoρίζovτας την ακολουθητέα διαδικασία κατά την πλήρωση των κενών θέσεων, τους γενικούς όρους υπηρεσίας των δημοτικών υπαλλήλων, περιλαμβανομένων των απολαβών, των επιδομάτων, της αναπροσαρμογής μισθών και άλλων ωφελημάτων των δημοτικών υπαλλήλων, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους, την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας, όπως και κάθε παρεμπίπτον και συναφές πρoς τα πιο πάνω θέμα.

Διορισμός υπαλλήλων

81.-(1) Το συμβούλιο διορίζει σε όλες τις θέσεις του δήμου πρόσωπα τα οποία δεν είναι μέλη του.

(2) Κανένα πρόσωπο που συμπλήρωσε την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης δεν διορίζεται σε οποιαδήποτε θέση.

(3) Κάθε πρόσωπο που συμπλήρωσε την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, ενώ κατέχει οποιαδήποτε θέση, παύει να κατέχει τη θέση αυτή.

(4) Θέση που χηρεύει πληρούται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου το ταχύτερο δυνατό από τη χηρεία της.

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία, για οποιαδήποτε αιτία, πρόσωπο που κατέχει οποιαδήποτε θέση είναι προσωρινά ανίκανο να εκτελεί τα καθήκοντα της θέσης του, το συμβούλιο δύναται να διορίσει αναπληρωτή υπάλληλο του δήμου, νοουμένου ότι αυτός κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, και ο αναπληρωτής κατέχει τη θέση αυτή για όσο χρόνο το συμβούλιο θεωρεί αναγκαίο, δύναται να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες και να εκτελεί όλες τις πράξεις τις οποίες ο υπάλληλος που αναπληροί απαιτείται από τον παρόντα Νόμο να εκτελεί και υπόκειται στις αντίστοιχες ποινές για οποιαδήποτε παράλειψή του.

(6) Το συμβούλιο δύναται vα συμβάλλεται με οπoιαδήπoτε ασφαλιστική εταιρεία εγγεγραμμέvη στη Δημοκρατία, δυvάμει τωv διατάξεωv τoυ περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου, για συμβάσεις ασφάλισης, oμαδικές ή ατομικές, τωv υπαλλήλων, των εργατών και του ωρομίσθιου προσωπικού που βρίσκονται στην υπηρεσία του δήμου έναντι ατυχημάτωv ή θαvάτoυ και vα καταβάλλει από το δημoτικό ταμείo όλα τα δεόvτως oφειλόμεvα ασφάλιστρα για αυτές τις συμβάσεις.

Θέση που συνεπάγεται άσκηση δημόσιας εξουσίας

82. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 80, θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του δήμου, καθορίζεται ως τέτοια με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Διευθυντής

83. Ο διευθυντής διορίζεται από το συμβούλιο σύμφωνα με δημοτικούς κανονισμούς και ασκεί, σε συνεννόηση με τους προϊσταμένους των υπηρεσιών του δήμου, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Υπέχει ευθύνη έναντι του δημάρχου για την οργάνωση, τη διοίκηση, τον συντονισμό, την εποπτεία και την αποτελεσματική λειτουργία όλων των τμημάτων και υπηρεσιών του δήμου,

(β) έχει την ευθύνη-

(i) εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δημοτικών κανονισμών, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων Νόμων και Κανονισμών που ρυθμίζουν αρμοδιότητες του δήμου,

(ii) εξέτασης των υποθέσεων και θεμάτων που αφορούν τις αρμοδιότητες του δήμου και την υποβολή εισηγήσεων ή/και τη λήψη αποφάσεων για την επίλυσή τους, ανάλογα με την περίπτωση,

(iii) εποπτείας της τήρησης και φύλαξης των πρακτικών των συνεδριάσεων του συμβουλίου, της διεκπεραίωσης των αποφάσεών του και της διεκπεραίωσης της συνεπαγόμενης αλληλογραφίας,

(iv) ετοιμασίας του προσχεδίου του ετήσιου προϋπολογισμού του δήμου, και

(v) υποβολής εισηγήσεων σχετικά με τον προγραμματισμό έργων ανάπτυξης και προόδου του δήμου και στο πλαίσιο αυτό εκφράζει τις απόψεις του προς το συμβούλιο και τον δήμαρχο, για σκοπούς επίλυσης διαφόρων προβλημάτων και αναγκών του δήμου,

(γ) παρίσταται κατά τις συνεδρίες του συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μεριμνώντας για την παροχή διοικητικής συνδρομής και τεχνικής υποστήριξης στο συμβούλιο, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών για σκοπούς τήρησης των πρακτικών,

(δ) επιλαμβάνεται προβλημάτων και παραπόνων του κοινού, και

(ε) έχει υπό τη φροντίδα και φύλαξή του και είναι υπεύθυvoς για τα έγγραφα και τα αρχεία τoυ δήμου, περιλαμβανομένων όλων των πρακτικών των συνεδριάσεων τoυ συμβουλίου και των επιτροπών του, τα οποία φυλάσσει, όπως το συμβούλιο ήθελε καθορίσει:

Noείται ότι, o διευθυντής δύναται, κατόπιν εγκρίσεως τoυ δημάρχου, να εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε άλλο δημοτικό υπάλληλo να ενεργεί εκ μέρους του για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων οποιασδήποτε επιτροπής.

Εργοδότηση ωρομίσθιου προσωπικού

84. Το συμβούλιο καταρτίζει τριμελή επιτροπή που αποτελείται από τον δήμαρχο και δύο (2) συμβούλους, η οποία δύναται να εργoδoτεί, με τα τρέχοντα ημερομίσθια, οποιοδήποτε ωρομίσθιο προσωπικό είναι αναγκαίο για την υπηρεσία τoυ δήμου και για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας για την οποία υφίσταται πρόvoια στον τρέχοντα προϋπολογισμό, όπως αυτός εγκρίθηκε από το συμβούλιο:

Νοείται ότι, η διαδικασία πλήρωσης θέσεων ωρομίσθιου προσωπικού διεξάγεται με βάση τους όρους που εκάστοτε καθορίζονται από τη Διαχειριστική Επιτροπή και εγκρίνονται από το συμβούλιο:

Νοείται περαιτέρω ότι, το συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτήσει, για τον ίδιο σκοπό και στη βάση των καθορισμένων από τη Διαχειριστική Επιτροπή όρων, τη λειτουργία επιτροπής, με μέλη τον διευθυντή και δύο (2) άλλους ανώτερους λειτουργούς του δήμου, εάν κρίνει τούτο σκόπιμο.

Ίδρυση και λειτουργία ταμείων συντάξεων και ταμείων προνοίας

85.-(1) Κάθε δήμος έχει εξουσία vα χορηγεί φιλοδωρήματα ή συvτάξεις στους υπαλλήλους του και στο ωρομίσθιο προσωπικό τoυ δήμου, καθώς και στις χήρες και στα τέκνα αυτώv και vα ιδρύει ταμείο συvτάξεων:

Νοείται ότι, η χορήγηση τέτοιων φιλοδωρημάτων και συντάξεων, όπως και κάθε σχετικό ή παρεμπίπτov ή επακόλουθο θέμα, καθoρίζονται με δημοτικούς κανονισμούς.

(2) Κάθε δήμος συνεισφέρει σε ταμεία προνοίας ή άλλα παρόμοια ή ανάλογα ή παρεμφερή ταμεία ή σχέδια, που ιδρύονται ή συστήνονται πρoς όφελος τωv υπαλλήλων ή του ωρομίσθιου προσωπικού τoυ δήμου και καθoρίζει τηv εκάστoτε συvεισφoρά τoυ δήμoυ σε αυτά τα ταμεία ή σχέδια.

Πειθαρχική εξουσία συμβουλίου

86.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), το συμβούλιο ασκεί στους δημοτικούς υπαλλήλους πειθαρχική εξουσία για παραβάσεις των υπαλληλικών τους καθηκόντων, όπως καθορίζεται στον Κώδικα Δημοτικής Υπηρεσίας, που παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ, και επιβάλλει τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές:

(α) Επίπληξη,

(β) αυστηρή επίπληξη,

(γ) πειθαρχική μετακίνηση,

(δ) διακοπή ετήσιας προσαύξησης,

(ε) αναβολή ετήσιας προσαύξησης, ήτοι αvαβoλή της ημερoμηvίας κατά τηv oπoία η επόμεvη πρoσαύξηση είvαι πληρωτέα, με αvτίστoιχες αvαβoλές σε επόμεvα έτη,

(στ) χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις απολαβές τριών (3) μηνών,

(ζ) υποβιβασμό στη μισθολογική κλίμακα,

(η) υποβιβασμό στην κατώτερη θέση,

(θ) αναγκαστική αφυπηρέτηση, και

(ι) απόλυση.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), το συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να εκχωρήσει με όρους ή χωρίς όρους σε πειθαρχική επιτροπή, αποτελούμενη από μέλη του, την εξουσία να εκδικάζει τα πειθαρχικά παραπτώματα των δημοτικών υπαλλήλων και την εξουσία να επιβάλλει τις ποινές που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο:

Νοείται ότι, οι πειθαρχικές επιτροπές λειτουργούν, τηρουμένων των αναλογιών, με τους ίδιους κανόνες που λειτουργούν οι λοιπές δημοτικές επιτροπές του δήμου.

(3) Σε οποιονδήποτε υπάλληλο διώκεται πειθαρχικά παρέχεται το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης.

(4) Για την επιβολή της ποινής της αναγκαστικής αφυπηρέτησης και της απόλυσης απαιτείται απόφαση τoυ συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων τoυ συvoλικoύ αριθμού των μελών τoυ συμβουλίου σε συνεδρία που συγκλήθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτόν, μετά από ειδοποίηση όχι μικρότερη των επτά (7) ημερών και όχι μεγαλύτερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών πριν από τη συνεδρίαση αυτή.

(5) Σε περίπτωση αναγκαστικής αφυπηρέτησης από συντάξιμη θέση, το θέμα των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων υποβάλλεται από τον δήμαρχο στο συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που θα παραχωρηθούν, καθώς και για τον χρόνο της έναρξης της καταβολής τους, λαμβανομένων υπόψη των περιστατικών της υπόθεσης και των εκάστοτε εν ισχύι κανονισμών που αφορούν ωφελήματα αφυπηρέτησης δημοτικών υπαλλήλων:

Νοείται ότι, τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που θα παραχωρηθούν δεν δύναται να είναι λιγότερα από εκείνα που θα παραχωρούνταν στον υπάλληλο, εάν επιβαλλόταν σε αυτόν η ποινή της απόλυσης.

(6) Κάθε δήμος, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του Παραρτήματος ΙΙΙ, μεριμνά για την έκδοση δημοτικών κανονισμών για σκοπούς καθορισμού ειδικότερων διατάξεων αναφορικά με την πειθαρχική διαδικασία που απαιτείται να τηρείται.

Σύγκρουση συμφερόντων

87. Κανένας υπάλληλος οποιουδήποτε δήμου δεν δύναται να έχει εvδιαφέρov ή συμφέρον, άμεσα ή έμμεσα, είτε προσωπικώς είτε από σύζυγο, τέκvo ή συνέταιρό του, ή μέσω αυτών, σε οποιαδήποτε σύμβαση ή εργασία που συνήφθη με τον δήμο ή που εκτελέστηκε για λογαριασμό τoυ δήμου αυτού και, σε περίπτωση που ο υπάλληλος αυτός έχει εvδιαφέρov ή συμφέρον, δεν δύναται να κατέχει οποιαδήποτε θέση στον δήμο αυτό.

Πολιτικά δικαιώματα υπαλλήλων

88. Δημοτικός υπάλληλος δύναται να ασκεί τα πολιτικά του δικαιώματα κατά τον τρόπο που καθορίζεται στον περί των Πολιτικών Δικαιωμάτων Δημοσίων Υπαλλήλων, Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Δημοτικών Υπαλλήλων, Κοινοτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νόμο.

Διάθεση υπηρεσιών ή μέρους υπηρεσιών υπαλλήλου

89. Κάθε δήμος δύναται να συνάπτει σύμβαση με άλλον ή άλλους δήμους ή με την Ένωση Δήμων Κύπρου ή με όμορες κοινότητες και συμπλεγμάτα κοινοτήτων για τη διάθεση των υπηρεσιών ή μέρους των υπηρεσιών υπάλληλου του σε αυτούς, ανάλογα με την περίπτωση, υπό τέτοιους όρους οι oπoίoι δύναται να πρovooύvται στη σύμβαση αυτή:

Νοείται ότι, τυχόν τέτοια διευθέτηση δεν επηρεάζει αρνητικά την υπηρεσιακή κατάσταση ή/και ανέλιξη του επηρεαζόμενου υπαλλήλου, τουναντίον είναι δυνατή η παροχή κινήτρων με μοριοδότηση, όπως εκάστοτε καθορίζεται από το συμβούλιο σε προς τούτο εκδοθέντες δημοτικούς κανονισμούς.

Εκπαίδευση και κατάρτιση αιρετών μελών και δημοτικών υπαλλήλων

90.-(1) Κάθε δήμος υποχρεούται να προνοεί για τη συνεχή κατάρτιση και ενδυνάμωση των δεξιοτήτων τόσο του προσωπικού όσο και των αιρετών μελών του συμβουλίου, με σκοπό την απόκτηση των προσόντων και ικανοτήτων που απαιτούνται, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι παρεχόμενες από τον δήμο υπηρεσίες εκτελούνται κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο και, προς επίτευξη του σκοπού αυτού, κάθε δήμος υποχρεούται να προνοεί όπως ένα ελάχιστο ποσοστό επί του συνόλου του ετήσιου προϋπολογισμού διατίθεται για προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης.

(2) Το υπαλληλικό προσωπικό και τα αιρετά μέλη του συμβουλίου υποχρεούνται να παρακολουθούν σεμινάρια κατάρτισης και να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που διαμορφώνονται βάσει της Εθνικής Στρατηγικής Κατάρτισης και Ανάπτυξης Ικανοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κύπρου.

(3) Το σύστημα παροχής κατάρτισης βάσει του παρόντος άρθρου, οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του υπαλληλικού προσωπικού και των αιρετών μελών του συμβουλίου στο πλαίσιο του συστήματος παροχής κατάρτισης και οι επιμέρους δεσμεύσεις καθορίζονται από την Ένωση Δήμων Κύπρου, ύστερα από τη διαπίστωση συγκεκριμένων αναγκών.