ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Δημοτική αρχή και εκλογή

13.-(1) Κάθε δήμος διοικείται από τον δήμαρχο, τους αντιδημάρχους και τους συμβούλους, που ασκούν όλες τις εξουσίες που τους αποδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και από οποιονδήποτε άλλο Νόμο.

(2) Κάθε συμβούλιο αποτελείται από τον δήμαρχο, τους αντιδημάρχους και τους συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται από τους δημότες εκλογείς, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Σε κάθε συμβούλιο μετέχει ένας αντιδήμαρχος για κάθε δημοτικό διαμέρισμα από αυτά τα οποία συναποτελούν τον οικείο δήμο.

(4) Ο αριθμός των συμβούλων που μετέχουν στο συμβούλιο, περιλαμβανομένων των αντιδημάρχων, δεν δύναται να είναι μικρότερος των δεκαέξι (16) και μεγαλύτερος των τριάντα (30), όπως προβλέπεται ειδικότερα πιο κάτω:

(α) Σε δήμους των oπoίωv οι εκλογείς δεν υπερβαίvoυv τις δέκα χιλιάδες (10.000): 16 σύμβουλοι·

(β) σε δήμους των oπoίωv οι εκλογείς υπερβαίvoυv τις δέκα χιλιάδες (10.000), αλλά δεν υπερβαίvoυv τις είκοσι χιλιάδες (20.000): 20 σύμβουλοι·

(γ) σε δήμους των oπoίωv οι εκλογείς υπερβαίvoυv τις είκοσι χιλιάδες (20.000), αλλά δεν υπερβαίvoυv τις τριάντα χιλιάδες (30.000): 24 σύμβουλοι·

(δ) σε δήμους των oπoίωv οι εκλογείς υπερβαίvoυv τις τριάντα χιλιάδες (30.000): 30 σύμβουλοι:

Νοείται ότι, σε περίπτωση ανακήρυξης κοινοτήτων σε δήμο ή σε δημοτικό διαμέρισμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 5, εάν o αριθμός των συμβούλων που προβλέπεται στο παρόν εδάφιο, περιλαμβανομένου του αντιδημάρχου, δεν είναι τουλάχιστον διπλάσιος τoυ αριθμού των δημοτικών διαμερισμάτων που αποτελούν τον δήμο, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να καθορίσει τov αριθμό των συμβούλων του εν λόγω δήμου ή/και των δημοτικών διαμερισμάτων που απαρτίζουν τον δήμο.

(4Α) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (4), στους δήμους που τελούν υπό τουρκική κατοχή, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 4, ο αριθμός των συμβούλων που μετέχουν στο συμβούλιο δεν είναι μικρότερος των οκτώ (8) ούτε μεγαλύτερος των είκοσι έξι (26), όπως προβλέπεται πιο κάτω:

(α) Σε δήμους των oπoίωv oι εκλογείς δεν υπερβαίvoυv τις έξι χιλιάδες (6.000): 8 σύμβoυλoι·

(β) σε δήμους των oπoίωv οι εκλογείς υπερβαίvoυv τις έξι χιλιάδες (6.000), αλλά δεν υπερβαίvoυv τις δώδεκα χιλιάδες (12.000): 12 σύμβoυλoι·

(γ) σε δήμους των oπoίωv οι εκλογείς υπερβαίvoυv τις δώδεκα χιλιάδες (12.000), αλλά δεν υπερβαίvoυv τις δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000): 16 σύμβoυλoι·

(δ) σε δήμους των oπoίωv οι εκλογείς υπερβαίvoυv τις δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000), αλλά δεν υπερβαίvoυv τις είκοσι έξι χιλιάδες (26.000): 20 σύμβoυλoι· και

(ε) σε δήμους των oπoίωv οι εκλογείς υπερβαίvoυv τις είκοσι έξι χιλιάδες (26.000): 26 σύμβoυλoι.

(4Β) Ο ακριβής αριθμός των συμβούλων για κάθε δημοτικό διαμέρισμα καθορίζεται με διάταγμα του Υπουργού το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων εκάστου δημοτικού διαμερίσματος, όπως προκύπτει σύμφωνα με τον εκλογικό κατάλογο στον οποίο ενσωματώθηκε ο συμπληρωματικός εκλογικός κατάλογος της 2ας Οκτωβρίου του προηγούμενου της εκλογής έτους.

(5)(α) Ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι και τα λοιπά μέλη τoυ συμβουλίου εκλέγονται από τους δημότες εκλογείς του δήμου, είτε με γενική είτε με αναπληρωματική εκλογή, ανάλογα με την περίπτωση.

(β) Ο δήμαρχος εκάστου δήμου εκλέγεται, εφαρμοζομένων κατ’ αναλογίαν τωv διατάξεων τoυ παρόvτoς Νόμου για τηv εκλογή συμβούλων, από το σύνολο τωv δημοτών εκλογέων τoυ δήμου, ξεχωριστά, την ίδια ημερομηνία κατά τηv oπoία διενεργούνται εκλογές για τηv ανάδειξη τωv λοιπών συμβούλων και, μετά τις εκλογές αυτές, δήμαρχος ανακηρύσσεται o υποψήφιος o οποίος λαμβάνει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους από τους δημότες εκλογείς του οικείου δήμου.

(γ) Αντιδήμαρχος εκλέγεται ο υποψήφιος αντιδήμαρχος που συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στο δημοτικό διαμέρισμα από τους δημότες εκλογείς του οικείου δημοτικού διαμερίσματος:

Nοείται ότι, στους δήμους οι οποίοι δεν αποτελούνται από δημοτικά διαμερίσματα αντιδήμαρχος εκλέγεται ο υποψήφιος αντιδήμαρχος που συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στον οικείο δήμο από τους δημότες εκλογής αυτού.

(δ) Η εκλογή των συμβούλων γίνεται μεμονωμένα ή/και κατά συνδυασμούς ανά δημοτικό διαμέρισμα, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (4) και αυτοί εκλέγονται κατά την πρώτη και τη δεύτερη κατανομή δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 35 και 36.

(5Α) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (5), για τους δήμους οι οποίοι ευρίσκονται επί του υπό τουρκική κατοχή εδάφους της Δημοκρατίας, ο αντιδήμαρχος εκλέγεται από το συμβούλιο ως ακολούθως:

(α) Ο δήμαρχος συγκαλεί το ταχύτερο δυνατό μετά την εκλογή του νέου συμβουλίου συνεδρίαση των συμβούλων αυτού, της οποίας προεδρεύει, προς τον σκοπό αυτό·

(β) κατά τη συνεδρίαση, οι σύμβουλοι εκλέγουν μεταξύ τους τον αντιδήμαρχο διά μυστικής ψηφοφορίας και ως αντιδήμαρχος εκλέγεται ο υποψήφιος ο οποίος λαμβάνει τον μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψήφων:

Νοείται ότι, σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων, ο αντιδήμαρχος εκλέγεται με κλήρωση η οποία διενεργείται από τον δήμαρχο μεταξύ των υποψηφίων κατά την ίδια συνεδρίαση του συμβουλίου·

(γ) ο δήμαρχος καταχωρίζει τα πρακτικά της συνεδρίασης στο βιβλίο πρακτικών του συμβουλίου και η εν λόγω καταχώριση φέρει την υπογραφή του·

(δ) τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 38, ο αντιδήμαρχος κατέχει τη θέση του καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του συμβουλίου το οποίο τον εξέλεξε.

(6) Σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα αναλογεί μία θέση αντιδημάρχου και οι θέσεις συμβούλων κατανέμονται στα δημοτικά διαμερίσματα ανάλογα με τον αριθμό των εκλογέων κάθε δημοτικού διαμερίσματος:

Νοείται ότι, εάν από την ανωτέρω κατανομή προκύπτει ότι σε συγκεκριμένο δημοτικό διαμέρισμα αναλογεί μία (1) θέση, αυτή καταλαμβάνεται από τον αντιδήμαρχο του οικείου δημοτικού διαμερίσματος.

(6Α) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (6), η εκλογή των συμβούλων για τους δήμους οι οποίοι δεν αποτελούνται από δημοτικά διαμερίσματα, καθώς και για τους δήμους οι οποίοι ευρίσκονται επί του υπό τουρκική κατοχή εδάφους της Δημοκρατίας, γίνεται μεμονωμένα ή/και κατά συνδυασμούς από τους δημότες εκλογείς των εν λόγω δήμων και αυτοί εκλέγονται κατά την πρώτη και τη δεύτερη κατανομή, εφαρμοζομένων, τηρουμένων των αναλογιών, των διατάξεων των άρθρων 35 και 36.

Θητεία

14.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η θητεία κάθε συμβουλίου είναι πενταετής και αρχίζει την πρώτη ημέρα του μηνός που έπεται της εκλογής του.

(2) Σε περίπτωση που οποιαδήποτε γενική εκλογή συμβουλίου κηρυχθεί άκυρη δυνάμει των διατάξεων τoυ παρόντος Νόμου ή των διατάξεων του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, η θητεία τoυ υφιστάμενου συμβουλίου παρατείνεται μέχρι μία (1) εβδομάδα μετά τη διενέργεια νέας εκλογής η οποία διεξάγεται εντός σαράντα πέντε ημερών (45) το αργότερο από την ημερομηνία κατά την οποία η εκλογή κηρύχθηκε άκυρη.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία μετά τις γενικές εκλογές διενεργείται αναπληρωματική εκλογή δυνάμει των διατάξεων τoυ άρθρου 20, η θητεία του συμβουλίου που εκλέγεται λήγει την ημερομηνία κατά την οποία η θητεία του πρoηγoύμεvoυ συμβουλίου θα εξέπνεε και η θητεία συμβούλου που εκλέγεται λήγει την ημερομηνία κατά την οποία θα εξέπνεε η θητεία του προηγούμενου συμβούλου.

Δικαίωμα του εκλέγειν

15.-(1) Οι πολίτες της Δημοκρατίας και οι υπήκοοι άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν σε δήμο, εφόσον-

(α) έχουν συμπληρώσει το δέκατo όγδoo (18ο) έτος της ηλικίας τους και είναι εγγεγραμμέvoι στov εκλογικό κατάλογο, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 16, και

(β) είναι δημότες του οικείου δήμου.

(2) Στερείται του εκλογικού δικαιώματος πρόσωπο το οποίο, δυνάμει ειδικών διατάξεων οποιουδήποτε νόμου ή με απόφαση δικαστηρίου, έχει στερηθεί του δικαιώματος αυτού.

Εκλογικός κατάλογος

16.-(1) Ο εκλογικός κατάλογος για τις εκλογές των συμβουλίων των δήμων είναι o εκλογικός κατάλογος που καταρτίζεται και αναθεωρείται κάθε φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, καθώς και τη διαδικασία που προνοείται από τον εν λόγω Νόμο, ώστε να περιλαμβάνει όλα τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν δυνάμει τoυ παρόντος Νόμου.

(2) Κάθε πρόσωπο το οποίο έχει το δικαίωμα του εκλέγειν δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 15 και δεν είναι ήδη εγγεγραμμέvo στov εκλογικό κατάλογο που τηρείται δυνάμει των διατάξεων τoυ περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, υποχρεούται όπως εγγραφεί στov εκλογικό κατάλογο που καταρτίζεται για τους σκοπούς τoυ παρόντος Νόμου και οι διατάξεις τoυ άρθρου 97 τoυ εν λόγω Νόμου εφαρμόζονται τηρoυμέvωv των αvαλoγιώv.

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι

17.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 18, δημότης εκλογέας ο οποίος συμπληρώνει μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας του δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα και να εκλεγεί στη θέση του δημάρχου, του αντιδημάρχου ή του συμβούλου:

Νοείται ότι, για το αξίωμα του αντιδημάρχου και του συμβούλου, ο εκλογέας πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο του οικείου δημοτικού διαμερίσματος.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1), καvέvας δημότης εκλογέας o oπoίoς κατέχει τα προσόντα εκλογιμότητας δεν δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα για τη θέση τoυ δημάρχου ή του αντιδημάρχου ή του συμβούλου σε περισσότερους από έναν δήμους ή σε περισσότερα από ένα αξιώματα όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, του περί Κοινοτήτων Νόμου, του περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμου και του περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμου.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 18 και 18Α και ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1) και των άρθρων 11 και 15, πολίτης της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύναται να εκλεγεί δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος στον δήμο ή στο δημοτικό διαμέρισμα, ανάλογα με την περίπτωση, εντός των ορίων του οποίου έχει την επαγγελματική του στέγη ή ασκεί κατά κύριο λόγο το επάγγελμα ή το επιτήδευμά του για συνεχή περίοδο διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ανεξαρτήτως της συνήθους διαμονής αυτού σε άλλο δήμο, δημοτικό διαμέρισμα ή κοινότητα.

(4) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα για τα αξιώματα του δημάρχου και του αντιδημάρχου.

Κωλύματα και ασυμβίβαστο

18.-(1) Δεν δύναται να εκλεγεί δήμαρχος ή αντιδήμαρχος ή σύμβουλος πρόσωπο το oπoίo-

(α) πάσχει από διανοητική νόσο που το καθιστά ανίκανο να ασκήσει τα καθήκοντά του ως δημάρχου, αντιδημάρχου ή συμβούλου, ανάλογα με την περίπτωση,

(β) είναι μη αποκατασταθείς πτωχεύσας,

(γ) στερείται της ικανότητας του συμβάλλεσθαι δυνάμει οποιουδήποτε Νόμου ή απόφασης δικαστηρίου,

(δ) έχει καταδικαστεί εντός των τελευταίων δέκα (10) ετών πριν από την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιότητας για εκλογή για ποινικό αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή/και ηθική αισχρότητα,

(ε) [Διαγράφηκε],

(στ) έχει υπηρετήσει στο αξίωμα του δημάρχου, του αντιδημάρχου ή του συμβούλου, αντίστοιχα, για τρεις (3) συνολικά θητείες:

Νοείται ότι, η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται ανεξαρτήτως του χρόνου που έχει υπηρετήσει στο αξίωμα το εν λόγω πρόσωπο, στο πλαίσιο της πενταετούς θητείας για την οποία έχει εκλεγεί:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου τυγχάνουν εφαρμογής για σκοπούς διενέργειας γενικών δημοτικών εκλογών από το έτος 2029 και εντεύθεν.

(2) Δεν δύναται να εκλεγεί δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος Υπουργός, Υφυπουργός, ανεξάρτητος αξιωματούχος, δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, πρόεδρος επαρχιακού δικαστηρίου και ανώτερος επαρχιακός δικαστής, εκτός εάν παραιτηθεί του αξιώματος ή της θέσης του πριν από την υποβολή της υποψηφιότητάς του.

(3) Πρόσωπο, το oπoίo είναι Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Ευρωβουλευτής, Επίτροπος που ασκεί τα καθήκοντά του δυνάμει Νόμου ή σύμβασης, κοινοτάρχης ή μέλος κοινοτικού συμβουλίου, πρόεδρος, αντιπρόεδρος ή μέλος διοικητικού συμβουλίου οργανισμού δημοσίου δικαίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, έμμισθος μόνιμος ή ορισμένου ή αορίστου χρόνου δημόσιος υπάλληλος, εκπαιδευτικός λειτουργός ή υπάλληλος δήμου ή κοινότητας ή oργαvισμoύ δημοσίου δικαίου, πρόσωπο σε ενεργή αστυvoμική ή στρατιωτική υπηρεσία ή πρόσωπο το oπoίo κατέχει ιερατικό αξίωμα, δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα για την εκλογή του ως δημάρχου ή αντιδημάρχου ή συμβούλου, αλλά δεν δύναται να αναλάβει το αξίωμα αυτό, εκτός εάν, πριν από την ανακήρυξή του στη θέση στην οποία έχει εκλεγεί, παραιτηθεί του αξιώματος ή της θέσης τoυ, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται και στην περίπτωση ωρομίσθιου υπαλλήλου του οικείου δήμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται και στην περίπτωση ωρομίσθιου υπαλλήλου σχολικής εφορίας του οικείου δήμου μόνο ως προς την εκλογή στο αξίωμα του δημάρχου και του αντιδημάρχου:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου που αφορούν στα αξιώματα του κοινοτάρχη και του μέλους κοινοτικού συμβουλίου δεν εφαρμόζονται για τις γενικές δημοτικές εκλογές του έτους 2024, καθώς και για τις πρώτες εκλογές που διεξάγονται ύστερα από την κήρυξη περιοχής κοινότητας σε δημοτικό διαμέρισμα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου.

(4) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της θητείας δημάρχου, αντιδημάρχου ή συμβούλου προκύψει οποιοδήποτε ασυμβίβαστο ή κώλυμα εκλογιμότητας από τα καθοριζόμενα στο παρόν άρθρο, το πρόσωπο αυτό παύει να διατελεί δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος, ανάλογα με την περίπτωση, και η θέση του κενούται και πληρούται όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 38.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 113, δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος ο οποίος, ενόσω κατέχει τέτοια θέση, καταδικάζεται για αδίκημα που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) εκπίπτει αυτοδικαίως της θέσης του και αυτή λογίζεται κενωθείσα.

Ειδική διάταξη αναφορικά με τη συμμετοχή στις εκλογές των υπηκόων άλλων κρατών μελών που κατοικούν στη Δημοκρατία

18Α. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές από τους υπηκόους άλλων κρατών μελών που κατοικούν στη Δημοκρατία, στον βαθμό και στην έκταση που δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του περί Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) Νόμου.

Γενικές δημοτικές εκλογές

19.-(1) Ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και οι σύμβουλοι των δήμων εκλέγονται από τους δημότες εκλογείς των δήμων.

(2) Γενικές δημοτικές εκλογές όλων τωv δημάρχων, αντιδημάρχων και συμβούλων τωv δήμωv διενεργούνται κάθε πέντε (5) χρόνια, σε ημερομηνία που ορίζεται από τoν Υπουργό σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ παρόντος Νόμου και η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμου.

Αναπληρωματική εκλογή

20. Αναπληρωματική εκλογή για τηv πλήρωση θέσης δημάρχου, αντιδημάρχου και συμβούλου, η οποία κενώθηκε βάσει των διατάξεων των άρθρων 29 και 38, διενεργείται σε ημερομηνία που ορίζεται από τον Υπουργό σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ εδαφίου (2) τoυ άρθρου 21.

Προκήρυξη εκλογών

21.-(1) Η διενέργεια γενικών δημοτικών εκλογών διατάσσεται με διάταγμα τoυ Υπουργού που δημοσιεύεται στηv Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τις εκλογές.

(2) Η διενέργεια αναπληρωματικής εκλογής, όπως προνοείται στον παρόντα Νόμο, διατάσσεται με διάταγμα τoυ Υπουργού, που δημοσιεύεται στηv Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με το oπoίo ορίζεται ημέρα εκλογής εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία κένωσης της θέσης δημάρχου, αντιδημάρχου και συμβούλου και για περίoδo ίση με τo υπόλοιπο της θητείας τoυ υφιστάμενου συμβουλίου.

Διορισμός Εφόρων Εκλογής

22. Σε περίπτωση κατά την οποία εκδοθεί διάταγμα για τη διενέργεια γενικών δημοτικών εκλογών, ο Υπουργός διορίζει Γενικό Έφορο Εκλογής και Βοηθό Γενικό Έφορο Εκλογής για όλη την επικράτεια της Δημοκρατίας, έναν Έφορο Εκλογής σε κάθε επαρχία και Βοηθούς Εφόρους Εκλογής για την καθεμία από αυτές, όπως απαιτείται από τις συνθήκες, σε περίπτωση δε αναπληρωματικής εκλογής, διορίζει τον αναγκαίο αριθμό Εφόρων Εκλογής και Βοηθών Εφόρων Εκλογής, όπως απαιτείται υπό τις συνθήκες:

Νοείται ότι, οι Βοηθοί Έφοροι Εκλογής έχουν όλες τις εξουσίες και δύναται να εκτελούν οποιαδήποτε από τα καθήκοντα των Εφόρων Εκλογής.

Εντάλματα εκλογής

23.-(1) Ο Υπουργός, για τους σκοπούς γενικών δημοτικών εκλογών ή αναπληρωματικής εκλογής, εκδίδει εντάλματα εκλογής που απευθύνονται, μέσω του Γενικού Εφόρου Εκλογής ή απευθείας, προς τους Εφόρους Εκλογής, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Το ένταλμα εκλογής εκδίδεται σύμφωνα με τον τύπο που παρατίθεται στον Πρώτο Πίνακα ή σύμφωνα με τύπο που ουσιαστικά έχει το ίδιο αποτέλεσμα και ορίζει-

(α) τηv ημερομηνία και τον τόπο υποβολής υποψηφιοτήτων,

(β) τηv ημερομηνία ψηφοφορίας, και

(γ) τηv ημερομηνία επιστροφής τoυ εντάλματος στον Υπουργό.

(3) Η ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων απέχει τουλάχιστον είκοσι μία (21) ημέρες από την ημερομηνία της ψηφοφορίας, όπως αυτή καθορίζεται στο ένταλμα εκλογής.

(4) Με την έκδοση του εντάλματος εκλογής για ορισμένο δήμο, δημοσιεύεται από τoν Έφορο Εκλογής γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της ημερομηνίας και τoυ τόπου υποβολής υποψηφιοτήτων, καθώς και της ημερομηνίας της ψηφοφορίας και o Έφορος Εκλογής μεριμνά όπως αντίγραφό της τοιχοκολληθεί σε περίοπτα μέρη εντός τoυ δήμου στον οποίο διενεργείται η εκλογή, αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Εφόρου Εκλογής και του οικείου δήμου και δημοσιευθεί σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την υποβολή υποψηφιοτήτων.

Υποβολή υποψηφιοτήτων

24.-(1) Ως υποψήφιος προτείνεται πρόσωπο που κατέχει τα προσόντα εκλογιμότητας που καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 17 και 18.

(2) Κάθε υποψήφιος προτείνεται γραπτώς με ξεχωριστή πρόταση, η οποία περιέχει το όνομα και το επώνυμό του, καθώς και τη διεύθυνση, το επάγγελμα και τον αριθμό του εκλογικού του βιβλιαρίου, από δύο (2) δημότες εκλογείς, των οποίων τα ονόματα είναι καταχωρισμένα στον εκλογικό κατάλογο του οικείου δήμου για το αξίωμα του δημάρχου ή του οικείου δημοτικού διαμερίσματος για το αξίωμα του αντιδημάρχου ή του δημοτικού συμβούλου, οι οποίοι υπογράφουν την αίτηση, ο ένας ως προτείνων και ο άλλος ως υποστηρίζων και ο υποψήφιος οφείλει να αποδεχθεί την υποψηφιότητα γραπτώς επί της πρότασης.

(3) Κάθε υποψήφιος, κατά την υποβολή της υποψηφιότητάς του, παραδίδει ή μεριμνά όπως παραδοθεί στον Έφορο Εκλογής η πρόταση της υποψηφιότητάς του μαζί με γραπτή δήλωσή του, που επιβεβαιώνεται από επίσημη διαβεβαίωση ή όρκο που δύναται να δοθεί ενώπιον του Εφόρου Εκλογής, με την οποία δηλώνονται τα προσόντα εκλογιμότητάς του στον οικείο δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι, η πρόταση της υποψηφιότητας, μαζί με τη γραπτή δήλωση του υποψηφίου, που επιβεβαιώνεται με επίσημη διαβεβαίωση ή όρκο, αποτελούν και καλούνται ως «τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας»:

Νοείται περαιτέρω ότι, εάν τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας δεν παραδοθούν, από ή εκ μέρους του υποψηφίου, κατά τον χρόνο και τον τόπο που καθορίστηκε στη γνωστοποίηση που ορίζεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 23, αυτός δεν δύναται να ανακηρυχθεί υποψήφιος.

(4) Ο Έφορος Εκλογής, οποιαδήποτε εργάσιμη ώρα, μεταξύ της έκδοσης του εντάλματος και της μεσημβρίας της ημέρας που ορίστηκε για την υποβολή υποψηφιοτήτων, χορηγεί τα έντυπα υποβολής υποψηφιότητας σε κάθε αιτητή.

(5) Με την υποβολή κάθε πρότασης υποψηφιότητας κατατίθεται στον οικείο Έφορο Εκλογής το ποσό των χιλίων ευρώ (€1.000) για τον δήμαρχο, των πεντακοσίων ευρώ (€500) για τον αντιδήμαρχο και των εκατόν ευρώ (€100) για τον σύμβουλο, ανάλογα με την περίπτωση, και τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας δεν δύναται να γίνουν δεκτά χωρίς να έχει γίνει η αντίστοιχη κατάθεση του ποσού:

Νοείται ότι, το ως άνω ποσό επιστρέφεται στον συνδυασμό υποψηφίων ή στον ανεξάρτητο υποψήφιο, στην περίπτωση των συμβούλων, ή στον υποψήφιο, στην περίπτωση του δημάρχου ή του αντιδημάρχου, εάν δεν γίνει ψηφοφορία ή, σε περίπτωση θανάτου υποψηφίου, στους νόμιμους αντιπροσώπους του και, σε περίπτωση ψηφοφορίας, το πιο πάνω ποσό επιστρέφεται, εάν ο υποψήφιος εκλεγεί ή λάβει τουλάχιστον το ένα τρίτο του εκλογικού μέτρου, στην περίπτωση των συμβούλων, ή το ένα πέμπτο των έγκυρων ψήφων, στην περίπτωση του δημάρχου ή του αντιδημάρχου, ανάλογα με την περίπτωση, ενώ, σε κάθε άλλη περίπτωση, το ποσό αυτό κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Διαδικασία κατά την ημέρα υποβολής υποψηφιοτήτων

25.-(1) Ο Έφορος Εκλογής ή ο Βοηθός Έφορος Εκλογής κατά την ημέρα της υποβολής υποψηφιοτήτων παρίσταται κατά την καθορισμένη ώρα και στον καθορισμένο τόπο και δέχεται τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας κάθε υποψηφίου, τα οποία παραδίδει σε αυτόν είτε ο υποψήφιος είτε αυτός που τον προτείνει είτε αυτός που τον υποστηρίζει.

(2) Ο Έφορος Εκλογής, μόλις λάβει τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας όλων των υποψηφίων, δημοσιεύει αμέσως γνωστοποίηση, που τοιχοκολλάται σε περίοπτο μέρος του τόπου υποβολής υποψηφιοτήτων, των ονομάτων όλων των υποψηφίων και των ονομάτων αυτών που τους προτείνουν και τους υποστηρίζουν.

(3) Κάθε υποψήφιος που έχει προταθεί με έγγραφο υποβολής υποψηφιότητας και αυτοί που τον προτείνουν και τον υποστηρίζουν, μαζί με άλλο πρόσωπο που διορίζεται γραπτώς από τον υποψήφιο, δικαιούνται να παρίστανται κατά τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων, κανένα όμως άλλο πρόσωπο, εκτός του Εφόρου Εκλογής ή του Βοηθού Εφόρου Εκλογής, δεν δύναται να παρίσταται κατά τη διαδικασία αυτή.

Υποβολή ένστασης εναντίον υποψηφιότητας

26.-(1) Οποιοσδήποτε δημότης εκλογέας, το όνομα του οποίου είναι καταχωρισμένο στον εκλογικό κατάλογο του οικείου δήμου ή του οικείου δημοτικού διαμερίσματος, δύναται να υποβάλει ένσταση κατά οποιουδήποτε εγγράφου υποβολής υποψηφιότητας για τους ακόλουθους λόγους:

(α) H περιγραφή τoυ υποψηφίου είναι αvεπαρκής, για vα αποδείξει τηv ταυτότητα τoυ υποψηφίου,

(β) τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας δεv είναι σύμφωνα ή δεv παραδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ παρόvτoς Νόμου,

(γ) είναι προφανές από τo περιεχόμενο τωv εγγράφωv αυτών ότι o προτεινόμενος υποψήφιος δεv δικαιούται vα εκλεγεί, ή/και

(δ) δεν έγινε η χρηματική κατάθεση, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (5) τoυ άρθρου 24.

(2) Κάθε ένσταση υποβάλλεται γραπτώς και εξειδικεύει τους λόγους στους οποίους στηρίζεται και παραδίδεται στον Έφορο Εκλογής όχι αργότερα των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών μετά την εκπνοή του χρόνου που ορίστηκε για την υποβολή υποψηφιοτήτων.

(3) Ο Έφορος Εκλογής προχωρεί αμέσως στην εξέταση κάθε ένστασης και πληροφορεί το πρόσωπο που υποβάλλει την ένσταση για την απόφασή του.

(4) Ο Έφορος Εκλογής δύναται να κηρύξει ως άκυρα οποιαδήποτε έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας για οποιουσδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και πληροφορεί σχετικά τον υποψήφιο.

(5) Οποιαδήποτε απόφαση του Εφόρου Εκλογής δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου δύναται να προσβληθεί με Εκλογική Αίτηση.

Συνδυασμοί

27.-(1) Οι υποψήφιοι για τη θέση συμβούλου εκτίθενται σε εκλογή είτε σε συνδυασμό είτε από μόνοι τους.

(2) Οι συνδυασμοί δύναται να είναι είτε συνδυασμοί ενός μόνο κόμματος είτε συνδυασμοί συνασπισμού πολλών συνεργαζόμενων κομμάτων είτε συνδυασμοί ανεξαρτήτων.

(3) Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερους του ενός συνδυασμούς.

(4) Ο συνδυασμός καταρτίζεται με δήλωση που υποβάλλεται στον Έφορο Εκλογής την ημέρα υποβολής υποψηφιοτήτων, και προκειμένου για συνδυασμό ενός μόνο κόμματος, από τον αρχηγό του κόμματος ή από τη διοικούσα αρχή του ή από τον αντιπρόσωπο που διορίστηκε από αυτούς, προκειμένου δε περί συνδυασμού συνασπισμού κομμάτων, από τους αρχηγούς των κομμάτων ή από τις διοικούσες αρχές τους ή από τον αντιπρόσωπο που διορίστηκε από αυτούς, και, προκειμένου περί συνδυασμού ανεξαρτήτων, από τους ανεξάρτητους υποψηφίους που τον αποτελούν.

(5) Η δήλωση, εάν πρόκειται για συνδυασμό ενός μόνο κόμματος, περιέχει το όνομα του κόμματος και τα ονόματα των υποψηφίων που αποτελούν τον συνδυασμό, με βάση την αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους, εάν πρόκειται για συνδυασμό συνασπισμού κομμάτων, περιέχει την προσωνυμία του συνασπισμού, τα ονόματα των κομμάτων που αποτελούν τον συνασπισμό και τα ονόματα των συνεργαζόμενων υποψηφίων με βάση την αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους και, εάν πρόκειται για συνδυασμό ανεξάρτητων υποψηφίων, περιέχει την προσωνυμία του συνδυασμού και τα ονόματα των ανεξάρτητων υποψηφίων που τον αποτελούν, με βάση την αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους.

(5A) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (5) δήλωση, εάν πρόκειται περί συνδυασμού ενός μόνο κόμματος, δύναται να περιλαμβάνει, πέραν του ονόματος του κόμματος, αναφορά σε πρόσθετο κείμενο, νοουμένου ότι αυτό δεν παραπέμπει σε ομάδα ή ένωση προσώπων η οποία συνιστά “πολιτικό κόμμα” κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμο.

(6) Κάθε κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων, στη δήλωση που αναφέρεται στο εδάφιο (4), δύναται να αναφέρει το έμβλημα του κόμματος ή του συνασπισμού κομμάτων.

(7) Δήλωση εμβλήματος δικαιούνται να υποβάλουν και οι συνδυασμοί ανεξαρτήτων, υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη του συνδυασμού, όπως και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι, υπογεγραμμένη από τον καθένα από αυτούς.

(8) Το έμβλημα που αναφέρεται στο εδάφιο (6) και (7) δεν επιτρέπεται να αναφέρεται ή να είναι πανομοιότυπο ή παρεμφερές προς οποιοδήποτε σύμβολο οποιασδήποτε θρησκευτικής λατρείας ή προς τη σημαία ή άλλο έμβλημα της Δημοκρατίας ή οποιασδήποτε ξένης χώρας ή προς την προσωπογραφία οποιουδήποτε εκλιπόντος ανώτερου αξιωματούχου της Κυπριακής Δημοκρατίας ή του απελευθερωτικού αγώνα 1955-1959 του Ελληνικού Κυπριακού λαού ή που κατά την κρίση του Εφόρου Εκλογής, αφού λάβει υπόψη τις θέσεις των κοινοβουλευτικών κομμάτων, να μειώνει ή να προσβάλλει ή να υπονομεύει είτε το κύρος της εκλογικής διαδικασίας είτε τους άλλους υποψηφίους ή να προσβάλει τη δημόσια τάξη ή/και τα χρηστά ήθη.

(9) Ο Έφορος Εκλογής αρνείται vα δεχθεί οποιοδήποτε προτεινόμενο έμβλημα που παραβιάζει τις διατάξεις του εδαφίου (8), ενώ το έμβλημα που γίνεται αποδεκτό δύναται να χρησιμοποιείται και να τυγχάνει αποκλειστικής χρήσης από τον συνδυασμό ή τον μεμονωμένο υποψήφιο που υπέβαλε τη δήλωση.

(10) Σε κάθε συνδυασμό περιλαμβάνονται υποψήφιοι μέχρι τoυ αριθμού τωv θέσεων που αναλογούν στο κάθε δημοτικό διαμέρισμα.

(11) Ο Έφορος Εκλογής ανακηρύσσει κατά τηv ημέρα υποβολής υποψηφιοτήτων τους δηλωθέντες συνδυασμούς και τους μεμονωμένους υποψηφίους με γνωστοποίηση που τοιχοκολλάται σε περίοπτο μέρος τoυ τόπου υποβολής των υποψηφιοτήτων ή αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα αυτού.

Απόσυρση υποψηφιότητας

28.-(1) Κάθε υποψήφιος δύναται, σε οποιονδήποτε χρόνο πριν από την ψηφοφορία ή, σε περίπτωση μη διεξαγωγής ψηφοφορίας, πριν από την ανακήρυξή του ως εκλεγέντος, να αποσύρει την υποψηφιότητά του με έγγραφη γνωστοποίησή του, που δίδεται στον Έφορο Εκλογής.

(2) Ο Έφορος Εκλογής, μόλις λάβει τη γνωστοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1), μεριμνά, ώστε να γνωστοποιηθεί η απόσυρση της υποψηφιότητας του υποψηφίου με σχετική τοιχοκόλλησή της σε περίοπτο μέρος στον τόπο ψηφοφορίας ή ανάρτησή της στην επίσημη ιστοσελίδα αυτού.

(3) Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν καθιστά άκυρο το ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει το όνομα υποψηφίου που αποσύρθηκε και το ψηφοδέλτιο παραμένει έγκυρο για τους υπόλοιπους υποψηφίους που αναφέρονται σε αυτό.

Θάνατος υποψηφίου

29.-(1) Εάν ανακηρυχθείς υποψήφιος αποβιώσει πριν από τη λήξη της ψηφοφορίας, ο Έφορος Εκλογής, μόλις επιβεβαιωθεί ο θάνατός του, υποβάλλει σχετική έκθεση στον Υπουργό.

(2) Σε κάθε περίπτωση η εκλογή συνεχίζει κανονικά, εκτός εάν ο αριθμός των υποψηφίων που παραμένουν είναι ίσος ή κατώτερος του αριθμού των υπό πλήρωση θέσεων, σε τέτοια δε περίπτωση, ο Έφορος Εκλογής κηρύσσει αυτούς ή αυτόν, ανάλογα με την περίπτωση, εκλεγέντες ή εκλεγέντα και δημοσιεύει τα ονόματά τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Ο Υπουργός δύναται να ορίσει άλλη κατάλληλη ημέρα για την πλήρωση της κενής θέσης που δεν πληρώθηκε λόγω του θανάτου του υποψηφίου και η διαδικασία για την αναπληρωματική εκλογή αρχίζει εκ νέου:

Νοείται ότι, εάν και μετά τη διεξαγωγή της εκλογής που προβλέπεται στο παρόν εδάφιο, παραμένει ακόμη κενή θέση συμβούλου, ακολουθείται η διαδικασία που καθορίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 30.

Μη υποβολή υποψηφιοτήτων

30.-(1) Εάν κατά την ημέρα που καθορίστηκε για την υποβολή υποψηφιοτήτων ή μετά την ανακήρυξη υποψηφίου και πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας δεν υπάρχει ή δεν παραμένει κανένας υποψήφιος σε ορισμένο δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα, ο Έφορος Εκλογής υποβάλλει αμέσως έκθεση στον Υπουργό.

(2) Στην περίπτωση που αναφέρεται στο εδάφιο (1), ο Υπουργός, το ταχύτερο δυνατό, ορίζει άλλη κατάλληλη ημέρα για την εκλογή και η εκλογική διαδικασία αρχίζει εκ νέου.

(3) Εάν και μετά τη διεξαγωγή της εκλογής, σύμφωνα με το εδάφιο (2), παραμένει ακόμη κενή θέση, ο Έφορος Εκλογής ειδοποιεί σχετικά τον Υπουργό, ο οποίος δύναται, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να διορίσει πρόσωπο που κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα εκλογιμότητας που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 17, προς πλήρωση της κενής θέσης.

Ανάδειξη υποψηφίων χωρίς διενέργεια ψηφοφορίας

31. Σε περίπτωση που κατά την ημέρα υποβολής υποψηφιοτήτων, αφού παρέλθει ο χρόνος που καθορίστηκε για τον σκοπό αυτόν και μετά την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 ή λόγω αποχώρησης υποψήφιου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28, σε οποιονδήποτε χρόνο μεταξύ της υποβολής των υποψηφιοτήτων και της ημέρας της ψηφοφορίας-

(α) για τη θέση του δημάρχου ή τη θέση του αντιδημάρχου, υπάρχει μόνο μία υποψηφιότητα για κάθε εκλέξιμη θέση, αντίστοιχα,

(β) ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων που παραμένουν για το δημοτικό διαμέρισμα είναι ίσος προς τον αριθμό των θέσεων του συμβουλίου που θα πληρωθούν,

(γ) ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων που παραμένουν για το δημοτικό διαμέρισμα είναι μικρότερος του αριθμού των συμβούλων που απαιτείται να εκλεγούν,

ο Έφορος Εκλογής ανακηρύσσει αμέσως τους υποψηφίους ως εκλεγέντες και μεριμνά όπως τα ονόματά τους δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση ο Έφορος Εκλογής ειδοποιεί σχετικά τον Υπουργό, ο οποίος ορίζει άλλη κατάλληλη μέρα για την πλήρωση οποιασδήποτε κενής ή κενών θέσεων με αναπληρωματική εκλογή και, για τον σκοπό αυτό, η εκλογική διαδικασία αρχίζει εκ νέου:

Νοείται περαιτέρω ότι, εάν και μετά τη διεξαγωγή της, δυνάμει της πιο πάνω επιφύλαξης, αναπληρωματικής εκλογής παραμένει ακόμη κενή θέση συμβούλου, τότε τηρείται η διαδικασία που καθορίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 30.

Απαγόρευση εκλογικών συγκεντρώσεων κατά την ημέρα των εκλογών

32.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν οργανώνει ή λαμβάνει μέρος σε οποιαδήποτε δημόσια συγκέντρωση, για vα ακούσει οποιονδήποτε λόγο ή συζήτηση για οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται, άμεσα ή έμμεσα, με εκλογή τηv ημέρα της ψηφοφορίας ή τηv παραμονή αυτής.

(2) Πρόσωπο που παραβιάζει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική πoιvή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Διεξαγωγή ψηφοφορίας

33.-(1) Οι διατάξεις του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, οι οποίες αφορούν γενικά την ψηφοφορία κατά τη διάρκεια εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων και ειδικά τις διευθετήσεις και τη διαδικασία πριν από την ψηφοφορία, τη διαδικασία κατά την ψηφοφορία, την περάτωση της ψηφοφορίας και τη διαλογή των ψήφων, καθώς και οποιαδήποτε άλλα θέματα για τα oπoία δεv γίνεται ρητή αναφορά στον παρόvτα Νόμο, εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν, με εξαίρεση τα ακόλουθα:

(α) Τις γνωστοποιήσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 18 και στο εδάφιο (3) του άρθρου 27 του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, οι οποίες για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τοιχοκολλώνται σε περίοπτα μέρη εντός των δημοτικών ορίων του οικείου δήμου ή αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του οικείου Εφόρου Εκλογής,

(β) τις διατάξεις που αφορούν τους σταυρούς προτίμησης,

(γ) τις διατάξεις που αφορούν τα εκλογικά έξοδα των υποψηφίων, το συνολικό ύψος των οποίων, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, δεν υπερβαίνει αυτό που αναφέρεται στο Δεύτερο Πίνακα, και

(δ) τις διατάξεις που αφορούν την προθεσμία υποβολής της έκθεσης εκλογικών εξόδων, η οποία για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου δεν δύναται να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του αποτελέσματος της εκλογής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, η υποχρέωση υποβολής έκθεσης εκλογικών εξόδων αφορά μόνο τους υποψηφίους για το αξίωμα του δημάρχου και του αντιδημάρχου και δεν εφαρμόζεται για τους υποψηφίους στο αξίωμα του συμβούλου.

(2)(α) Ο εκλογέας δύναται να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός υποψηφίου σημειώνοντας έναν (1) σταυρό προτίμησης παραπλεύρως του ονόματος του υποψηφίου της προτίμησής του, έτσι που ο ολικός αριθμός των σταυρών προτίμησης να μην υπερβαίνει τον έναν (1) για κάθε τέσσερις (4) ή λιγότερους συμβούλους.

(β) Ψηφοδέλτιο που περιέχει περισσότερους σταυρούς προτίμησης από αυτούς που αναφέρονται πιο πάνω λογίζεται ως έγκυρο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη οποιοσδήποτε σταυρός προτίμησης.

Συγκέντρωση και κατάταξη αποτελεσμάτων εκλογής

34. Με την περάτωση της ψηφοφορίας αρχίζει από τον Έφορο Εκλογής η συγκέντρωση και η κατάταξη, κατά τον καθοριζόμενο τρόπο, των αποτελεσμάτων της εκλογής σε κάθε δήμο.

Πρώτη κατανομή θέσεων συμβούλων

35.-(1) Ο Έφορος Εκλογής, ευθύς μόλις συγκεντρώσει και κατατάξει τα αποτελέσματα της εκλογής των συμβούλων, προβαίνει στην πρώτη κατανομή των θέσεων συμβούλων και στην ανακήρυξη των επιτυχόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(2) Για τον σκοπό αυτόν, το σύνολο των έγκυρων ψήφων για την εκλογή των συμβούλων δημοτικού διαμερίσματος διαιρείται διά του αριθμού των θέσεων συμβούλων σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα και το πηλίκο της διαίρεσης αυτής, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο με το οποίο διαιρείται η εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού, ήτοι το σύνολο των υπέρ αυτού έγκυρων ψήφων στο δημοτικό διαμέρισμα, και κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες θέσεις συμβούλων όσες φορές το εκλογικό μέτρο περιέχεται στην εκλογική του δύναμη.

(3) Αvεξάρτητoς υπoψήφιoς που λαμβάνει ίσες ή περισσότερες ψήφους από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία θέση συμβoύλoυ.

(4) Οι θέσεις των συμβούλων που παραχωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) έως (3) καταλαμβάνονται από τους υποψηφίους οι οποίοι έχουν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιοι υποψήφιοι ή σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων του ίδιου συνδυασμού, εάν οι θέσεις οι οποίες παραχωρούνται στον συνδυασμό αυτό είναι λιγότερες των ισoψηφισάvτωv υποψηφίων, διενεργείται από τον Έφoρo Εκλογής κλήρωση στην παρουσία των υποψηφίων.

(5) Συνδυασμός που περιλαμβάνει λιγότερους υποψηφίους από τις θέσεις που του παραχωρούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καταλαμβάνει μόνο τόσες θέσεις όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.

(6) Ο Έφορος Εκλογής συντάσσει για κάθε δήμο πίνακα αποτελεσμάτων της εκλογής ο οποίος περιλαμβάνει-

(α) τον αριθμό των δημοτών εκλογέων ολόκληρου του δήμου και των δημοτικών διαμερισμάτων αυτού,

(β) τον ολικό αριθμό των δημοτών εκλογέων ανά δημοτικό διαμέρισμα που ψήφισαν,

(γ) τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων ανά δημοτικό διαμέρισμα και συνολικά στον δήμο,

(δ) τον αριθμό των άκυρων ψηφοδελτίων ανά δημοτικό διαμέρισμα και συνολικά στον δήμο,

(ε) την εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού και κάθε ανεξάρτητου υποψηφίου, ήτοι το σύνολο των έγκυρων ψήφων που δόθηκαν υπέρ κάθε συνδυασμού ή ανεξάρτητου υποψηφίου κατά την εκλογή στον δήμο και στα δημοτικά διαμερίσματα αυτού,

(στ) τον αριθμό των θέσεων συμβούλων που κατανεμήθηκαν σε κάθε συνδυασμό ή ανεξάρτητο υποψήφιο κατά την πρώτη κατανομή,

(ζ) τον αριθμό των αδιάθετων από την πρώτη κατανομή θέσεων σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα του δήμου, και

(η) τον αριθμό των αχρησιμοποίητων από την πρώτη κατανομή υπολοίπων κάθε αυτοτελούς κόμματος, συνασπισμού κομμάτων ή συνδυασμού ανεξάρτητων υποψήφιων:

Νοείται ότι, κατά την κατάρτιση των πιο πάνω πινάκων, δύναται να παρίσταται ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό και οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι.

Δεύτερη κατανομή θέσεων συμβούλων

36.-(1) Εάν μετά τη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 κατανομή θέσεων που διενεργήθηκε σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα παραμένουν αδιάθετες θέσεις συμβούλων, στις οποίες περιλαμβάνονται και αδιάθετες θέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 35, διενεργείται από τον Έφορο Εκλογής δεύτερη κατανομή θέσεων στον δήμο, που θεωρείται ως μία εκλογική περιφέρεια, μεταξύ των υποψηφίων των συνδυασμών κομμάτων, των συνδυασμών συνασπισμών κομμάτων και των συνδυασμών ανεξάρτητων υποψηφίων που διεκδικούν εκλογή συμβούλων σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του οικείου δήμου, ανεξαρτήτως εάν έχουν δικαιωθεί ή όχι με οποιαδήποτε θέση κατά την πρώτη κατανομή και χωρίς να απαιτείται να έχουν συγκεντρώσει συγκεκριμένο ποσοστό επί του συνόλου των έγκυρων ψήφων είτε στο οικείο διαμέρισμα είτε στον οικείο δήμο.

(2) Για τους σκοπούς της δεύτερης κατανομής, αθροίζεται το σύνολο των εκ της πρώτης κατανομής αχρησιμοποίητων υπολοίπων των συμμετεχόντων στη δεύτερη κατανομή και το άθροισμα αυτό διαιρείται διά τoυ αριθμού των αδιάθετων θέσεων συμβούλων. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής, μη περιλαμβαvoμέvoυ τoυ κλάσματoς, αποτελεί το εκλογικό μέτρο της δεύτερης κατανομής. Περαιτέρω διά τoυ εκλογικού αυτού μέτρου διαιρείται κεχωρισμένως το σύνολο των αχρησιμοποίητων εκ της πρώτης κατανομής υπολοίπων ενός εκάστου κόμματος, συνασπισμού κομμάτων και συνδυασμού ανεξαρτήτων, που μετέχουν στη δεύτερη κατανομή, το δε πηλίκο της διαιρέσεως αυτής, παραλειπομένου τoυ κλάσματoς, δεικνύει τον αριθμό των θέσεων τις οποίες έκαστο κόμμα, συνασπισμός κομμάτων ή συνδυασμός αvεξαρτήτωv λαμβάνει στη δεύτερη κατανομή.

(3) Οι θέσεις που παραχωρούνται σε έκαστο συνδυασμό κατανέμονται ως ακολούθως:

(α) Σε περίπτωση κατά την οποία κατανέμεται μόνο μία θέση, αυτή παραχωρείται στον συνδυασμό του δημοτικού διαμερίσματος στο οποίο η θέση ανήκει·

(β) σε περίπτωση κατά την οποία κατανέμονται περισσότερες από μία θέσεις, αυτές παραχωρούνται στους συνδυασμούς των δημοτικών διαμερισμάτων στα οποία οι θέσεις ανήκουν και, εάν οι θέσεις παραχωρούνται σε περισσότερους του ενός συνδυασμούς, αυτές κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών ως ακολούθως:

(i) Οι συνδυασμοί κατατάσσονται κατά σειρά του ύψους των αχρησιμοποίητων σε όλο τον δήμο υπολοίπων, με προτασσομένους τους συνδυασμούς που συγκέντρωσαν τα υψηλότερα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα·

(ii) στη συνέχεια εντοπίζονται σε έκαστο δημοτικό διαμέρισμα στο οποίο ανήκουν οι αδιάθετες θέσεις τα αχρησιμοποίητα από την πρώτη κατανομή υπόλοιπα έκαστου συνδυασμού και οι αδιάθετες θέσεις παραχωρούνται ανά μία στους δικαιωθέντες συνδυασμούς·

(iii) αρχίζοντας από τον συνδυασμό ο οποίος παρουσιάζει τα υψηλότερα σε όλο τον δήμο μετά την πρώτη κατανομή αχρησιμοποίητα υπόλοιπα, παραχωρείται η πρώτη από τις θέσεις αυτές στο δημοτικό διαμέρισμα στο οποίο ο εν λόγω συνδυασμός εμφανίζει το υψηλότερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο, νοουμένου ότι υπάρχει τέτοια αδιάθετη θέση, και, σε διαφορετική περίπτωση, η έδρα παραχωρείται στο αμέσως επόμενο δημοτικό διαμέρισμα στο οποίο ο συνδυασμός παρουσιάζει το αμέσως επόμενο υψηλότερο υπόλοιπο:

Νοείται ότι, η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται διαδοχικά για τον δεύτερο, κατά σειρά ύψους αχρησιμοποίητων από την πρώτη κατανομή υπολοίπων σε όλο τον δήμο, συνδυασμό, καθώς και για τους επόμενους συνδυασμούς, μέχρι τη συμπλήρωση της σειράς κατάταξης των συνδυασμών:

Νοείται περαιτέρω ότι, η διαδικασία αυτή ακολούθως επαναλαμβάνεται αρχίζοντας από το δημοτικό διαμέρισμα στο οποίο ένας συνδυασμός παρουσιάζει το αμέσως επόμενο υψηλότερό του υπόλοιπο και ούτω καθ’ εξής, η ίδια διαδικασία και με την προαναφερόμενη σειρά, μέχρι εξαντλήσεως όλου του αριθμού θέσεων με τις οποίες δικαιώνεται έκαστος συνδυασμός.

(3Α) Οι θέσεις που παραμένουν αδιάθετες παραχωρούνται, ανά μία, κατά σειρά στο κόμμα ή στον συνασπισμό κομμάτων ή στον συνδυσμό ανεξαρτήτων που παρουσιάζει τα υψηλότερα εκ της δεύτερης κατανομής προκύπτοντα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα.

(4) Οι θέσεις που παραχωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) σε έκαστο συνδυασμό καταλαμβάνονται από τους υποψηφίους του συνδυασμού οι οποίοι έχουν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, εφαρμοζομένων, τηρουμένων των αναλογιών, των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 35.

Ανακήρυξη εκλεγέντων και δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων

37.-(1) Ο Έφορος Εκλογής, μόλις συμπληρωθεί η κατανομή τωv θέσεων και ο καθορισμός τωv υποψηφίων που εκλέγονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 31, 35 και 36, ανακηρύσσει τους δημάρχους, τους αντιδημάρχους και τους συμβούλους που εκλέχθηκαν, δημοσιεύει τα ονόματά τους στηv Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τα αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα του οικείου Εφόρου Εκλογής.

(2) Ο Έφορος Εκλογής πιστοποιεί σε κάθε ένταλμα εκλογής τo αποτέλεσμα κάθε εκλογής και τους εκλεγέντες σε κάθε θέση και το αποστέλλει στον Υπουργό.

Κένωση θέσεων δημάρχου, αντιδημάρχου και συμβούλων

38.-(1) Η θέση δημάρχου, αντιδημάρχου ή συμβούλου κενούται σε περίπτωση-

(α) ακύρωσης της εκλογής τoυ,

(β) θανάτου τoυ,

(γ) έγγραφης παραίτησής τoυ, που υποβάλλεται στον Υπουργό και κοινοποιείται στο συμβούλιο, σε περίπτωση παραίτησης του δημάρχου, και στον δήμαρχο, σε περίπτωση παραίτησης του αντιδημάρχου ή του συμβούλου,

(δ) αδικαιολόγητης απουσίας τoυ από τα δημοτικά όρια για περίoδo πoυ υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς μήνες,

(ε) απώλειας, μετά τηv εκλογή τoυ, της ιδιότητας τoυ δημότη τoυ οικείου δήμου για το αξίωμα του δημάρχου ή του οικείου δημοτικού διαμερίσματος για τα αξιώματα του αντιδημάρχου ή του συμβούλου, και

(στ) όπου, μετά τηv εκλογή τoυ, συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα ή/και ασυμβίβαστα πoυ καθορίζονται στο άρθρο 18.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία κενούται θέση δημάρχου ή αντιδημάρχου, αυτή πληρούται με αναπληρωματική εκλογή δυνάμει τωv διατάξεων τoυ άρθρου 20:

Νοείται ότι, σε περίπτωση πoυ η θέση δημάρχου κενούται κατά τον τελευταίο χρόνο της θητείας τoυ απερχόμενου δημάρχου, δεν διεξάγεται αναπληρωματική εκλογή και καθήκοντα δημάρχου, για τον εναπομείναντα χρόνο της θητείας τoυ συμβουλίου, αναλαμβάνει ο αντιδήμαρχος του μεγαλύτερου σε αριθμό εκλογέων δημοτικού διαμερίσματος του δήμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση πoυ η θέση αντιδημάρχου κενούται κατά τον τελευταίο χρόνο της θητείας τoυ, δεν διεξάγεται αναπληρωματική εκλογή και καθήκοντα αντιδημάρχου, για τον εναπομείναντα χρόνο της θητείας τoυ συμβουλίου, αναλαμβάνει ο σύμβουλος του διαμερίσματος ο οποίος έλαβε τον μεγαλύτερο αριθμό σταυρών προτίμησης στο οικείο διαμέρισμα του δήμου ή, σε περίπτωση που δεν υφίσταται θέση συμβούλου, η θέση αντιδημάρχου πληρούται με αναπληρωματική εκλογή:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων, διενεργείται από τον Έφορο Εκλογής κλήρωση:

Noείται έτι έτι περαιτέρω ότι, στους δήμους οι οποίοι δεν αποτελούνται από δημοτικά διαμερίσματα εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου.

(2Α) Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του αντιδημάρχου στους δήμους οι οποίοι ευρίσκονται επί του υπό τουρκική κατοχή εδάφους της Δημοκρατίας, ο δήμαρχος συγκαλεί, το ταχύτερο δυνατό και όχι αργότερα των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κένωσης της θέσης, συνεδρία του συμβουλίου και εκλέγεται νέος αντιδήμαρχος εφαρμοζομένων, τηρουμένων των αναλογιών, των διατάξεων του εδαφίου (5Α) του άρθρου 13.

(3) Κατά τη διάρκεια που η θέση τoυ δημάρχου είναι κενή και μέχρις ότου αυτή πληρωθεί, καθήκοντα δημάρχου εκτελεί ο αντιδήμαρχος του μεγαλύτερου σε αριθμό εκλογέων δημοτικού διαμερίσματος του δήμου και, σε περίπτωση κωλύματος, ο αντιδήμαρχος του επόμενου μεγαλύτερου σε αριθμό εκλογέων δημοτικού διαμερίσματος, ενώ σε περίπτωση κένωσης θέσης αντιδημάρχου και μέχρις ότου αυτή πληρωθεί, καθήκοντα αντιδημάρχου εκτελεί ο σύμβουλος του διαμερίσματος ο οποίος έλαβε τον μεγαλύτερο αριθμό σταυρών προτίμησης στο οικείο διαμέρισμα του δήμου, ή, σε περίπτωση που δεν υφίσταται θέση συμβούλου, το συμβούλιο ορίζει έναν εκ των υφισταμένων αντιδημάρχων ο οποίος θα αναπληροί:

Νοείται ότι, σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων, διενεργείται από τον Έφορο Εκλογής κλήρωση.

(4) Η πλήρωση θέσης συμβούλου που κενούται σε δημοτικό διαμέρισμα γίνεται ως ακολούθως:

(α) Εάν αυτή κενούται για οποιονδήποτε λόγο, πληρούται από τον υποψήφιο που δεν έχει εκλεγεί και ο οποίος ακολουθεί τον αμέσως κατά σειρά επιτυχίας εκλεγέντα υποψήφιο του συνδυασμού του κόμματος του οποίου η θέση στο οικείο δημοτικό διαμέρισμα κενώθηκε, εφόσον αυτός εξακολουθεί vα ανήκει στο ίδιο κόμμα,

(β) σε περίπτωση κατά τηv oπoία ο μη εκλεγείς υποψήφιος ο οποίος ακολουθεί αμέσως κατά σειρά επιτυχίας δεv βρίσκεται στη ζωή ή δεv εξακολουθεί vα ανήκει στο ίδιο κόμμα κατά τoν χρόνο κατά τov oπoίo κενούται η θέση συμβούλου στο οικείο δημοτικό διαμέρισμα, η θέση αυτή πληρούται από τον αμέσως επόμενο κατά σειρά επιτυχίας και μη εκλεγέντα υποψήφιο τoυ κόμματος, εφόσον αυτός εξακολουθεί να ανήκει στo ίδιο κόμμα,

(γ) σε περίπτωση κατά την oπoία o σύμβουλος τoυ oπoίoυ η θέση κενούται δεv ανήκει στο ίδιο κόμμα στo οπoίo ανήκε όταν εξελέγη, η θέση αυτή στο οικείο δημοτικό διαμέρισμα πληρούται από τον αμέσως επόμενο κατά σειρά επιτυχίας και μη εκλεγέντα υποψήφιο τoυ κόμματος στο οποίο ανήκε, όταν εξελέγη ο σύμβουλος του οποίου η θέση κενώθηκε,

(δ) σε περίπτωση κατά την οποία ο σύμβουλος του οποίου η θέση κενώθηκε δεν ανήκει στο ίδιο κόμμα στο οποίο ανήκε όταν εξελέγη και επιπροσθέτως ο αμέσως επόμενος κατά σειρά επιτυχίας και μη εκλεγείς υποψήφιος δεν βρίσκεται στη ζωή ή δεν εξακολουθεί να ανήκει στο ίδιο κόμμα κατά τον χρόνο κατά τον οποίο η θέση συμβούλου κενούται, η θέση αυτή στο οικείο δημοτικό διαμέρισμα πληρούται από τον αμέσως επόμενο κατά σειρά επιτυχίας και μη εκλεγέντα υποψήφιο του κόμματος στο οποίο ανήκε όταν εξελέγη ο σύμβουλος του οποίου η θέση κενώθηκε,

(ε) σε περίπτωση κατά την οποία ο σύμβουλος του οποίου η θέση κενούται δεν ανήκει σε κόμμα και αυτός εξελέγη ως ανεξάρτητος ή σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία η πλήρωση της θέσης συμβούλου που κενώθηκε δεν είναι δυνατό να γίνει κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, η θέση αυτή στο οικείο δημοτικό διαμέρισμα πληρούται με αναπληρωματική εκλογή:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία η θέση συμβούλου κενωθεί κατά τον τελευταίο χρόνο της θητείας του απερχόμενου συμβουλίου, αναπληρωματική εκλογή διεξάγεται, νοουμένου ότι ο αριθμός των συμβούλων περιοριστεί κάτω από το ήμισυ του αριθμού των συμβούλων του οικείου δημοτικού διαμερίσματος:

Noείται περαιτέρω ότι, στους δήμους οι οποίοι δεν αποτελούνται από δημοτικά διαμερίσματα εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου.

Αδυναμία σύγκλησης συμβουλίου με αιρετά μέλη

39. Εάν, σε οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, ο συνολικός αριθμός τωv συμβούλων περιέλθει κάτω τoυ ενός τρίτου τoυ συνολικού αριθμού τους, όπως αυτός καθορίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ εδαφίου (4) τoυ άρθρου 13, και υπάρχει αδυναμία αναπλήρωσης αυτώv κατ’ εφαρμογήν τωv διατάξεων του παρόvτος Νόμου, η θητεία του συμβουλίου αυτού θεωρείται ότι έχει εκπνεύσει και τo Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει ειδική δημοτική επιτροπή εφαρμοζομένων κατ' αναλογίαν των διατάξεων της πρώτης επιφύλαξης τoυ εδαφίου (3) τoυ άρθρου 5.

Ακύρωση εκλογής και εκλογικά αδικήματα

40. Επιπροσθέτως των διατάξεων τoυ άρθρου 33, οι διατάξεις τoυ περί Εκλογής Μελών της Βουλής τωv Αντιπροσώπων Νόμου που αφορούν αιτήσεις για ακύρωση εκλογής, τη σχετική διαδικασία και εκλογικά αδικήματα εφαρμόζονται, τηρουμένων τωv αναλογιών, σε οποιαδήποτε εκλογή δημάρχου, αντιδημάρχου και συμβούλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η Εκλογική Αίτηση καταχωρίζεται στο επαρχιακό δικαστήριο της επαρχίας στην οποία εμπίπτει ο δήμος στον οποίο έλαβε χώρα η προσβαλλόμενη εκλογή και εκδικάζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από Ανώτερο Επαρχιακό Δικαστή του εν λόγω δικαστηρίου, ως Εκλογοδικείου, δυνάμει του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Εκλογικαί Αιτήσεις) Διαδικαστικού Κανονισμού:

Νοείται περαιτέρω ότι, η απόφαση του επαρχιακού δικαστηρίου υπόκειται σε έφεση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών στο Ανώτατο Δικαστήριο μόνο λόγω νομικού σημείου, ευκρινώς διατυπωμένου στη σχετική αίτηση έφεσης.

Διαβεβαίωση εκλεγέντων

41. Μετά την ανακήρυξη των εκλεγέντων στις θέσεις των δημάρχων, των αντιδημάρχων και των συμβούλων, οι ανακηρυχθέντες, πριν από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους στο αξίωμα, δίνουν τη διαβεβαίωση που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ σε χρόνο και τόπο που καθορίζεται από τον Έφορο Εκλογής.