ΜΕΡΟΣ VII ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Δόλιες ή εσφαλμένες καταχωρίσεις

29.-(1) Κάθε καταχώριση στο Μητρώο η οποία αποδεικνύεται προς ικανοποίηση του Συμβουλίου ότι επιτεύχθηκε με δόλο ή ψευδείς παραστάσεις διαγράφεται και κάθε καταχώριση που αποδεικνύεται ως εσφαλμένη διορθώνεται.

(2) Κάθε διαγραφή ή διόρθωση δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), συνοδεύεται από σημείωση αναφορικά με τους λόγους διαγραφής ή διόρθωσης, η οποία υπογράφεται από τον πρόεδρο του Συμβουλίου.

Αδικήματα και ποινές

30. Πρόσωπο, το οποίο-

(α) προκαλεί ή αποπειράται να προκαλέσει την εγγραφή του ή την εγγραφή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο Μητρώο με ψευδείς ή δόλιες παραστάσεις∙

(β) παρουσιάζεται σκόπιμα με ψευδείς παραστάσεις ως εγγεγραμμένος μουσικοθεραπευτής ή αποπειράται να χρησιμοποιήσει ή χρησιμοποιεί οποιονδήποτε τίτλο, όνομα, χαρακτηρισμό ή προσθήκη με την οποία να μπορεί να συναχθεί το λανθασμένο συμπέρασμα ότι είναι εγγεγραμμένος μουσικοθεραπευτής∙

(γ) ασκεί το επάγγελμα του μουσικοθεραπευτή κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου∙ ή

(δ) ασκεί το επάγγελμα του μουσικοθεραπευτή, ενώ του απαγορεύθηκε η άσκηση του επαγγέλματος·

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Κανονισμοί

31.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τη ρύθμιση κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, οι οποίοι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται να-

(α) ρυθμίζουν τη δεοντολογία του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή∙ και

(β) προνοούν για τη διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή στη Δημοκρατία.

Μεταβατικές διατάξεις

32. Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 9, πρόσωπο το οποίο αποδεδειγμένα κατέχει επαγγελματική εμπειρία στη μουσικοθεραπεία για περίοδο επτά (7) τουλάχιστον ετών πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, δύναται να υποβάλει αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, με την καταβολή του καθορισμένου τέλους, εάν κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι-

(α) είναι κάτοχος πτυχίου, διπλώματος ή πιστοποιητικού στη μουσικοθεραπεία το οποίο αναγνωρίζεται από τη χώρα που χορηγήθηκε∙ και

(β) κατέχει επαρκείς γνώσεις για την άσκηση του επαγγέλματος:

Νοείται, ότι το Συμβούλιο δύναται για σκοπούς διαπίστωσης της επάρκειας των γνώσεων να καλέσει τον αιτητή σε γραπτή ή/και προφορική εξέταση ή σε άλλης μορφής εξέταση και αξιολόγηση ή σε οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών με προπληρωτέο το κόστος της κάθε εξέτασης ή αξιολόγησης, το οποίο επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον αιτητή.