ΜΕΡΟΣ VI ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Ίδρυση Συλλόγου Εγγεγραμμένων Μουσικοθεραπευτών

23. Ιδρύεται Σύλλογος Εγγεγραμμένων Μουσικοθεραπευτών του οποίου μέλη είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι μουσικοθεραπευτές που ασκούν το επάγγελμά τους στη Δημοκρατία, εξαιρουμένων των μουσικοθεραπευτών που βρίσκονται στη Δημοκρατία για παροχή υπηρεσιών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 16 και 17.

Τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου

24.-(1) Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, και μετέπειτα ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου, όχι αργότερα από την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, συγκαλούν τακτική γενική συνέλευση όλων των εγγεγραμμένων μουσικοθεραπευτών που ασκούν το επάγγελμα στη Δημοκρατία σε χρόνο και τόπο που καθορίζεται από αυτούς.

(2) Για τους σκοπούς της τακτικής γενικής συνέλευσης, η οποία συγκαλείται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), πρόσκληση, στην οποία αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος της συνέλευσης-

(α) αποστέλλεται σε όλα τα πρόσωπα που δικαιούνται να παραστούν σε αυτήν και να ψηφίσουν όχι ενωρίτερα από δεκατέσσερις (14) ημέρες και όχι αργότερα από οκτώ (8) ημέρες πριν από την ημερομηνία της εν λόγω συνέλευσης∙ ή

(β) δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες.

(3) Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου ή, σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητάς του ή λόγω κενής θέσης του προέδρου, μέλος, που ορίζεται από τη γενική συνέλευση, προεδρεύει των εργασιών της γενικής συνέλευσης:

Νοείται ότι, κατά την πρώτη συνεδρία της γενικής συνέλευσης του Συλλόγου προεδρεύει ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

(4) Απαρτία αποτελεί η παρουσία του πενήντα τοις εκατόν (50%) του συνόλου των εγγεγραμμένων μελών.

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία μέσα σε μισή ώρα από την καθορισμένη ώρα έναρξης της γενικής συνέλευσης δεν σχηματιστεί απαρτία, η συνέλευση αναβάλλεται για την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο τόπο, οπότε οποιοσδήποτε αριθμός παρόντων μελών αποτελεί απαρτία.

(6) Οι αποφάσεις για όλα τα θέματα της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, ο πρόεδρος ή ο προεδρεύων έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(7) Η τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου προβαίνει μεταξύ άλλων στην εκλογή-

(α) επτά (7) μελών του Συλλόγου που θα μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου·

(β) τριών (3) μελών του Συλλόγου, που θα εκπροσωπούν τον Σύλλογο στο Συμβούλιο:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που κενούται με οποιοδήποτε τρόπο θέση μέλους στο Συμβούλιο, το οποίο έχει υποδειχθεί δυνάμει της παρούσας παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου υποβάλλει προς τον Υπουργό για διορισμό στη θέση αυτή τον επιλαχόντα κατά την πιο πάνω εκλογή ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει επιλαχών, άλλο εγγεγραμμένο μουσικοθεραπευτή, ο οποίος κατέχει τη θέση μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους στη θέση του οποίου διορίστηκε·

(γ) τεσσάρων (4) μελών του Συλλόγου, για να εκπροσωπούν το Σύλλογο στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Διαδικασία και λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου

25.-(1) Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου είναι τριετής.

(2) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Ταμία του Συλλόγου.

(3) Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου συγκαλεί τις συνεδριάσεις οποτεδήποτε ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο και υποχρεωτικά ύστερα από έγγραφη αίτηση τριών (3) τουλάχιστον μελών του, στην οποία καθορίζονται οι σκοποί της συνεδρίασης.

(4) Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου προεδρεύει των συνεδριάσεων στις οποίες παρευρίσκεται και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου, τα παρόντα μέλη εκλέγουν ένα από αυτά, για να προεδρεύσει της συγκεκριμένης συνεδριάσεως.

(5) Πέντε (5) μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου αποτελούν απαρτία.

(6) Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίασης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(7) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου ρυθμίζει με εσωτερικούς κανονισμούς τις αρμοδιότητες των μελών του, τη λειτουργία του και τη διαδικασία που ακολουθείται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και στις γενικές συνελεύσεις του Συλλόγου.

Έκτακτη γενική συνέλευση του Συλλόγου

26.-(1) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση του Συλλόγου οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο ή υποχρεωτικά ύστερα από γραπτό αίτημα τουλάχιστον του πενήντα τοις εκατόν (50%) των μελών του Συλλόγου.

(2) Το αναφερόμενο στο εδάφιο (1) αίτημα εκθέτει το σκοπό σύγκλησης της συνέλευσης και υπογράφεται από αυτούς που το υπέβαλαν.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου δεν συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2), τα μέλη του Συλλόγου που υπέβαλαν το αίτημα δύνανται να συγκαλέσουν έκτακτη γενική συνέλευση.

(4) Εάν μέσα σε μισή ώρα από την καθορισμένη ώρα έναρξης της έκτακτης γενικής συνέλευσης δεν σχηματιστεί απαρτία, η έκτακτη γενική συνέλευση διαλύεται.

(5) Οι διατάξεις των εδαφίων (2), (3), (4), (5) και (6) του άρθρου 24 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, για κάθε γενική συνέλευση η οποία συγκαλείται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Συνδρομή στο Σύλλογο

27.-(1) Τα μέλη του Συλλόγου καταβάλλουν κάθε δύο (2) έτη συνδρομή, το ύψος της οποίας ορίζεται από τη γενική συνέλευση.

(2) Συνδρομή πληρωτέα δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να διεκδικηθεί από το Σύλλογο με αγωγή και να εισπραχθεί ως χρέος οφειλόμενο προς το Σύλλογο.

(3) Μουσικοθεραπευτής δεν δύναται να προσέλθει σε οποιαδήποτε συνέλευση του Συλλόγου, η οποία συγκαλείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή να είναι υποψήφιος για εκλογή στο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου, εκτός εάν καταβάλει προηγουμένως τη δυνάμει του παρόντος Νόμου πληρωτέα συνδρομή.

Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου

28.-(1) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου εξετάζει όλα τα θέματα που άπτονται του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή και προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες τις οποίες θεωρεί σκόπιμες.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Προωθεί και προστατεύει το κύρος του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή∙

(β) καταρτίζει επιτροπές για την καλύτερη εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του∙

(γ) μεριμνά για την προαγωγή και βελτίωση του επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών μουσικοθεραπείας που προσφέρονται στη Δημοκρατία∙

(δ) επιλαμβάνεται θεμάτων δεοντολογίας και εξετάζει και υποβάλλει εισηγήσεις αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία σε σχέση με το επάγγελμα του μουσικοθεραπευτή∙

(ε) διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου∙ και

(στ) εκδίδει ταυτότητα μέλους του Συλλόγου.