Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπορικών Σημάτων Νόμος.

ΜΕΡΟΣ I ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Πεδίο εφαρμογής

2. Ο παρών Νόμος μαζί με  το βασικό νόμο εφαρμόζεται στα σήματα προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία έχουν εγγραφεί ή για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση εγγραφής στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ως ατομικά σήματα, σήματα εγγύησης ή πιστοποίησης ή συλλογικά σήματα ή τα οποία έχουν εγγραφεί ή ως προς τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση εγγραφής στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Μπενελούξ ή τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο διεθνούς καταχώρισης η οποία παράγει αποτελέσματα στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

Ερμηνεία

3. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αδειούχος χρήσης» σημαίνει το πρόσωπο στο οποίο παραχωρείται άδεια χρήσης σήματος, αποκλειστική ή μη·

«αιτητής» σημαίνει τους πολίτες κρατών μελών της ΕΕ και των συμβαλλόμενων μερών της Σύμβασης των Παρισσίων, της Συμφωνίας της Μαδρίτης ή του Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας της Μαδρίτης ή τα νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στα εν λόγω κράτη·

«ακυρότητα» σημαίνει την ακύρωση του σήματος και την διαγραφή του από το μητρώο για τον λόγο ότι η εγγραφή έγινε κατά παράβαση ενός ή περισσοτέρων απόλυτων ή σχετικών λόγων απαράδεκτου·

«αντιπρόσωπος» σημαίνει πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο από το δικαιούχο, τηρουμένων των διατάξεων του περί Δικηγόρων Νόμου·

«αρχαιότητα» σημαίνει την αρχαιότητα εθνικού σήματος στο πλαίσιο της διαδικασίας για τη διεκδίκηση της αρχαιότητάς του κατά την αίτηση σήματος της ΕΕ ή μετά την υποβολή τέτοιας αίτησης όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 39 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1001·

«Γραφείο» σημαίνει  το Τμήμα του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη·

«διεθνές σήμα» σημαίνει το σήμα που ισχύει στη Δημοκρατία κατόπιν αίτησης που κινήθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του  περί της Τελικής Πράξης του Γύρου της Ουρουγουάης (Κυρωτικού) Νόμου του 1995 ο οποίος τροποποιήθηκε από τον περί του Πρωτοκόλλου το οποίο τροποποιεί την Τελική Πράξη του Γύρου της Ουρουγουάης (Κυρωτικός) Νόμος και των διατάξεων της Συμφωνίας της Μαδρίτης και του Πρωτοκόλλου της·

«δικαιούχος»  σημαίνει το νόμιμο  ιδιοκτήτη του σήματος·

«Δικαστήριο» σημαίνει το αρμόδιο κατά περίπτωση δικαστήριο·

«δικηγόρος» σημαίνει το πρόσωπο που δικαιούται να ασκεί τη δικηγορία σύμφωνα με τον περί Δικηγόρων Νόμο·

«ειδικός πληρεξούσιος» σημαίνει το πρόσωπο που ο δικαιούχος εξουσιοδοτεί να τον εκπροσωπεί και να επιχειρεί στο όνομά του ορισμένες πράξεις μέσα στα όρια των εντολών που του παρέχει για την άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του που προκύπτουν από τη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, τηρουμένων των διατάξεων του περί Δικηγόρων Νόμου·

«Έφορος» σημαίνει τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη και περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που διορίζεται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για να ασκεί όλες ή οποιαδήποτε από τις εξουσίες και εκτελεί όλα ή οποιαδήποτε από τα καθήκοντα του Εφόρου·

«κανονισμοί» σημαίνει κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 62·

«Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1001» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«κλάσεις προϊόντων και υπηρεσιών» σημαίνει τις κλάσεις της ταξινόμησης της Νίκαιας·

«μετατροπή» σημαίνει τη μετατροπή της αίτησης του σήματος της ΕΕ σε αίτηση εθνικού σήματος βάσει των διατάξεων του άρθρου 56 όπου η έννοια και τα έννομα αποτελέσματα αυτής ορίζονται στο άρθρου 139 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1001·

«Μητρώο» σημαίνει το Μητρώο Εμπορικών Σημάτων που τηρείται στο Γραφείο βάσει των διατάξεων του άρθρου 33·

«Οδηγία (ΕΕ) 2015/2436» σημαίνει την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων·

«Πρωτόκολλο της Συμφωνίας της Μαδρίτης» σημαίνει το Πρωτόκολλο που κυρώθηκε με τον περί του Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας της Μαδρίτης για τη Διεθνή Εγγραφή Σημάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 2003∙

«σήματα της ΕΕ» είναι τα εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα στο μητρώο του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Σύμβαση των Παρισίων» σημαίνει τη σύμβαση που κυρώθηκε με τον περί της Συμβάσεως επί της Προστασίας της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Κυρωτικό) Νόμο και τον Κυρωτικό της Σύμβασης του Παρισιού για την Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Νόμο·

«Συμφωνία της Μαδρίτης» σημαίνει τη Συμφωνία που κυρώθηκε με τον περί της Συμφωνίας της Μαδρίτης για τη Διεθνή Εγγραφή Σημάτων (Κυρωτικό) Νόμο∙

«ταυτότητα σημάτων ή σημείων» σημαίνει τα σήματα ή σημεία που είναι πανομοιότυπα μεταξύ τους·

«ταυτότητα προϊόντων ή υπηρεσιών» σημαίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που είναι πανομοιότυπα ή πανομοιότυπες μεταξύ τους·

«ταξινόμηση της Νίκαιας» σημαίνει την ταξινόμηση η οποία εγκαθιδρύθηκε από τη Συμφωνία της Νίκαιας η οποία αφορά τη Διεθνή Ταξινόμηση των Αγαθών και Υπηρεσιών για Σκοπούς Εγγραφής Σημάτων και η οποία υπογράφηκε στη Νίκαια στις 15 Ιουνίου 1957, όπως έχει αναθεωρηθεί και τροποποιηθεί και η οποία θεσπίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 19 της Σύμβασης των Παρισίων·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και  Βιομηχανίας.

ΜΕΡΟΣ II ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Σημεία από τα οποία συνίσταται το σήμα

4. Το σήμα μπορεί να αποτελείται από οποιαδήποτε σημεία, ιδίως δε από λέξεις, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος προσώπων, ή από σχέδια, γράμματα, αριθμούς, χρώματα, το σχήμα του προϊόντος ή τη συσκευασία του προϊόντος, ή από ήχους, υπό την προϋπόθεση ότι τα σημεία αυτά:

(α) Eίναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες άλλων επιχειρήσεων, και

(β) αναπαρίστανται στο Μητρώο όπως καθορίζεται στους κανονισμούς κατά τρόπο που επιτρέπει στις αρχές της Δημοκρατίας και στο κοινό να προσδιορίζουν με σαφήνεια και ακρίβεια το αντικείμενο της προστασίας που παρέχεται στον δικαιούχο τους.

Κτήση δικαιώματος ιδιοκτησίας επί εμπορικού σήματος

5.Το δικαίωμα ιδιοκτησίας επί του σήματος αποκτάται με την εγγραφή του στο Μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Απόλυτοι λόγοι απόρριψης ή ακυρότητας

6.-(1) Δεν εγγράφονται ή, εάν έχουν εγγραφεί, είναι δυνατόν να κηρυχθούν άκυρα:

(α)  Tα σημεία από τα οποία δεν δύναται να συνίσταται ένα σήμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4·

(β) τα σήματα που στερούνται διακριτικού χαρακτήρα·

(γ) τα σήματα που συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις που μπορούν να χρησιμεύσουν στις συναλλαγές για τη δήλωση του είδους, της ποιότητας, της ποσότητας, του προορισμού, της αξίας, της γεωγραφικής προέλευσης ή του χρόνου παραγωγής του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας ή άλλων χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας·

(δ) τα σήματα που συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις, τα οποία έχουν καταστεί συνήθη στην καθομιλουμένη ή στη θεμιτή και πάγια πρακτική του εμπορίου·

(ε)  τα  σημεία  που αποτελούνται αποκλειστικά από το σχήμα του ή άλλο χαρακτηριστικό:

(i) που επιβάλλεται από την ίδια τη φύση του προϊόντος,

(ii) των προϊόντων που είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος,

(iii) του προϊόντος που προσδίδει ουσιαστική αξία στο προϊόν·

(στ) τα σήματα που αντίκεινται στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη·

(ζ) τα σήματα που θα μπορούσαν να παραπλανήσουν το κοινό, ιδίως ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας·

(η) τα σήματα ή στοιχεία αυτών, των θυρεών, σημαιών και κρατικών εμβλημάτων που ανήκουν στα αντισυμβαλλόμενα κράτη μέλη και τα οποία, ελλείψει άδειας του Εφόρου είναι απορριπτέα ή ακυρωτέα  δυνάμει του άρθρου 6 τρις της Σύμβασης των Παρισίων·

(θ) τα σήματα που περιλαμβάνουν διακριτικά σύμβολα, εμβλήματα ή θυρεούς πέραν των προβλεπόμενων στο άρθρο 6 τρις της Σύμβασης των Παρισίων ή σημεία μεγάλης συμβολικής σημασίας και ιδιαίτερου δημόσιου συμφέροντος και ιδίως θρησκευτικά σύμβολα, παραστάσεις και λέξεις.

(2) Δεν εγγράφονται ή, εάν έχουν εγγραφεί, είναι δυνατόν να κηρυχθούν άκυρα:

(α) Τα σήματα των οποίων αποκλείεται η εγγραφή τους δυνάμει των διατάξεων του περί της Προστασίας των Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμου του 2006 όπως εκάστοτε τροποποιείται ή τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος, όπου προβλέπεται προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων,

(β) τα σήματα των οποίων αποκλείεται η εγγραφή σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων Νόμου, τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη νομοθεσία της Δημοκρατίας ή τις διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος, όπου προβλέπεται προστασία των παραδοσιακών ενδείξεων των οίνων,

(γ) τα σήματα των οποίων αποκλείεται η εγγραφή σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος, όπου προβλέπεται προστασία των εγγυημένων  παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων,

(δ) τα σήματα που συνίστανται από ή αναπαράγουν στα βασικά τους στοιχεία προγενέστερη ονομασία φυτικής ποικιλίας εγγεγραμμένης σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Προστασίας των Νέων Ποικιλιών των Φυτών Νόμου ή με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Δημοκρατία είναι συμβαλλόμενο μέρος, όπου προβλέπεται η προστασία των δικαιωμάτων στις φυτικές ποικιλίες και τα οποία σχετίζονται με φυτικές ποικιλίες του ιδίου είδους ή πολύ συγγενικών ειδών.

(3) Ένα σήμα δυνατόν να κηρυχθεί άκυρο ή δεν γίνεται δεκτό προς εγγραφή εάν η αίτηση εγγραφής του έγινε κακόπιστα από τον αιτητή.

(4)(α) Ένα σήμα γίνεται δεκτό προς καταχώριση στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους (β), (γ) ή (δ) του εδαφίου (1), εφόσον, πριν από την ημερομηνία της αίτησης εγγραφής, κατόπιν της χρήσης που του έχει γίνει, απέκτησε διακριτικό χαρακτήρα.

(β) Ένα σήμα δεν κηρύσσεται άκυρο για τους  λόγους  που προβλέπονται στις παραγράφους (β), (γ) ή (δ) του εδαφίου (1), εφόσον, πριν από την ημερομηνία της αίτησης κήρυξης της ακυρότητας, μετά τη χρήση που του έχει γίνει απέκτησε διακριτικό χαρακτήρα.

(5) Οι διατάξεις του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στην περίπτωση όπου ο διακριτικός χαρακτήρας του σήματος αποκτήθηκε μετά την ημερομηνία της αίτησης εγγραφής αλλά πριν από την ημερομηνία εγγραφής του σήματος στο Μητρώο.

Σχετικοί λόγοι απόρριψης ή ακυρότητας

7.-(1) Σήμα δεν εγγράφεται ή, εάν έχει εγγραφεί, είναι δυνατόν να κηρυχθεί άκυρο όταν:

(α) Ταυτίζεται με προγενέστερο σήμα, και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τις οποίες το σήμα ζητείται ή έχει εγγραφεί ταυτίζονται με εκείνες για τις οποίες προστατεύεται το προγενέστερο σήμα,

(β) λόγω του ταυτόσημου ή της ομοιότητας με το προγενέστερο σήμα και του ταυτόσημου ή της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών που τα δύο σήματα προσδιορίζουν, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού· ο κίνδυνος σύγχυσης περιλαμβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισης με το προγενέστερο σήμα.

(2) Για τους σκοπούς των διατάξεων του εδαφίου (1), ως «προγενέστερα σήματα» νοούνται:

(α) Σήματα των οποίων η ημερομηνία της αίτησης εγγραφής είναι  προγενέστερη της ημερομηνίας της αίτησης για εγγραφή του σήματος, αφού ληφθούν υπόψη, κατά περίπτωση, τα προβαλλόμενα δικαιώματα προτεραιότητας για τα σήματα αυτά, και τα οποία ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

(i) Σήματα της ΕΕ,

(ii) σήματα εγγεγραμμένα στη Δημοκρατία,

(iii) σήματα που έχουν αποτελέσει αντικείμενο διεθνούς εγγραφής,  με ισχύ στη Δημοκρατία,

(β) σήματα της ΕΕ των οποίων εγκύρως προβάλλεται η αρχαιότητα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2017/1001, απορρέουσα από σήμα που αναφέρεται στα σημεία (ii) και (iii) της παραγράφου (α), ακόμη και αν έχει προηγηθεί παραίτηση από το εν λόγω σήμα ή απόσβεση του δικαιώματος επί του σήματος,

(γ) αιτήσεις σημάτων που υπάγονται στις παραγράφους (α) και (β), υπό την επιφύλαξη της εγγραφής τους,

(δ) σήματα τα οποία, κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης του σήματος ή ενδεχομένως κατά την ημερομηνία προτεραιότητας που προβάλλεται προς υποστήριξη αυτής, είναι παγκοίνως γνωστά στη Δημοκρατία, κατά την έννοια του άρθρου 6 δις της Σύμβασης των Παρισίων.

(3) Σήμα δεν εγγράφεται ή, εάν έχει εγγραφεί, είναι δυνατόν να κηρυχθεί άκυρο όταν:

(α) Είναι ταυτόσημο ή παρόμοιο με προγενέστερο σήμα, ανεξαρτήτως του αν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τα οποία ή τις οποίες κατατέθηκε ή καταχωρίσθηκε ταυτίζονται ή είναι παρόμοια ή δεν είναι παρόμοια με εκείνα για τα οποία έχει εγγραφεί το προγενέστερο σήμα, εφόσον το προγενέστερο σήμα έχει φήμη στο κράτος μέλος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση εγγραφής ή στο οποίο έχει εγγραφεί το σήμα ή, σε περίπτωση σήματος της ΕΕ, έχει φήμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η δε χρησιμοποίηση του μεταγενέστερου σήματος, χωρίς νόμιμη αιτία, θα προσπόριζε αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος ή θα έβλαπτε το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη αυτού,

(β) ειδικός πληρεξούσιος ή ο αντιπρόσωπος του δικαιούχου του σήματος καταθέτει αίτηση εγγραφής, επ’ ονόματι του και χωρίς την άδεια του δικαιούχου, εκτός αν ο εν λόγω ειδικός πληρεξούσιος ή  αντιπρόσωπος δικαιολογήσει την πράξη του,

(γ) είχε ήδη υποβληθεί αίτηση για ονομασία προέλευσης ή για γεωγραφική ένδειξη δυνάμει των διατάξεων του περί της Προστασίας των Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμου του 2006 όπως εκάστοτε τροποποιείται ή τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από την ημερομηνία της αίτησης εγγραφής του σήματος ή την ημερομηνία προτεραιότητας που προβάλλεται προς υποστήριξη της αίτησης, με την επιφύλαξη της μεταγενέστερης εγγραφής της ονομασίας ή της ένδειξης:

Νοείται ότι ο δικαιούχος ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης δυνάμει των διατάξεων του περί της Προστασίας των Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμου του 2006, έχει  το δικαίωμα να απαγορεύει τη χρήση μεταγενέστερου σήματος.

(4) Ένα σήμα δεν εγγράφεται ή, εάν έχει εγγραφεί, είναι δυνατόν να κηρυχθεί άκυρο όταν εφόσον και κατά το μέτρο που:

(α) Δικαιώματα επί μη εγγεγραμμένου σήματος ή άλλου χρησιμοποιούμενου στις συναλλαγές σημείου έχουν αποκτηθεί πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης του μεταγενέστερου σήματος ή την ημερομηνία προτεραιότητας που προβάλλεται προς υποστήριξη της αίτησης του μεταγενέστερου σήματος και το εν λόγω μη εγγεγραμμένο σήμα ή άλλο σημείο παρέχει στον δικαιούχο του το δικαίωμα να απαγορεύει τη χρήση μεταγενέστερου σήματος,

(β) η χρήση του σήματος μπορεί να απαγορευθεί δυνάμει προγενέστερου δικαιώματος, πέραν των προβλεπόμενων στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου αυτού και της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου και ιδίως δυνάμει:

(i) δικαιώματος επί του ονόματος,

(ii) δικαιώματος επί της προσωπικότητας,

(iii) συγγραφικού δικαιώματος,

(iv) δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας,

(γ) όταν το σήμα ενδέχεται να δημιουργήσει σύγχυση με προγενέστερο σήμα που προστατεύεται σε άλλες χώρες, υπό τον όρο ότι, κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, ο αιτητής ενήργησε κακόπιστα.

(5) Εφόσον το επιτρέπουν οι περιστάσεις, δεν υφίσταται υποχρέωση απόρριψης της καταχώρισης ή κήρυξης της ακυρότητας του σήματος, εάν ο δικαιούχος του προγενέστερου σήματος ή άλλου προγενέστερου δικαιώματος συγκατατίθεται με έγγραφη συναίνεση, με ή χωρίς όρους, στην καταχώριση του μεταγενέστερου σήματος, εκτός εάν δημιουργείται πρφανής κίνδυνος παραπλάνησης του κοινού, ιδίως ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Λόγοι απόρριψης ή ακυρότητας για μέρος μόνον των προϊόντων ή υπηρεσιών

8. Εάν οι λόγοι απόρριψης ή ακυρότητας ενός σήματος αφορούν μέρος μόνον των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία ή τις οποίες το εν λόγω σήμα έχει εγγραφεί, η απόρριψη καλύπτει μόνον τα συγκεκριμένα προϊόντα ή τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ - ΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Δικαιώματα που παρέχει το σήμα

9.-(1) Η εγγραφή του σήματος παρέχει στο δικαιούχο αποκλειστικό δικαίωμα επί του σήματος.

(2) Άνευ επηρεασμού των δικαιωμάτων των δικαιούχων που έχουν αποκτηθεί πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή την ημερομηνία προτεραιότητας του εγγεγραμμένου σήματος, ο δικαιούχος του σήματος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές, χωρίς τη συγκατάθεσή του:

(α) Το σημείο που είναι ταυτόσημο με το σήμα και χρησιμοποιείται για προϊόντα ή υπηρεσίες ταυτόσημες με εκείνες για τις οποίες το σήμα έχει εγγραφεί·

(β) το σημείο που είναι ταυτόσημο ή παρόμοιο  με το σήμα και χρησιμοποιείται για προϊόντα ή υπηρεσίες που είναι ταυτόσημα ή παρόμοια με τα προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία έχει εγγραφεί το σήμα, εάν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού, συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου συσχέτισης του σημείου με το σήμα·

(γ) το σημείο που είναι ταυτόσημο ή παρόμοιο με το σήμα, ανεξαρτήτως του αν χρησιμοποιείται για προϊόντα ή υπηρεσίες ταυτόσημα, παρόμοια ή  μη παρόμοια με εκείνα για τα οποία έχει εγγραφεί το σήμα, εάν αυτό χαίρει φήμης στη Δημοκρατία και η χρησιμοποίηση του σημείου, χωρίς εύλογη αιτία, θα προσπόριζε αθέμιτο όφελος από το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος ή θα έβλαπτε το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη αυτού.

(3) Εάν πληρούνται οι όροι του εδαφίου (2), μπορεί, ιδίως, να απαγορεύεται:

(α) Η τοποθέτηση του σημείου επί των προϊόντων ή της συσκευασίας τους, ή/ και·

(β) η προσφορά ή εμπορία των προϊόντων ή η κατοχή τους προς εμπορία ή η προσφορά ή παροχή υπηρεσιών με τη χρήση του σημείου, ή/ και·

(γ) η εισαγωγή ή εξαγωγή των προϊόντων με τη χρήση του σημείου, ή/ και·

(δ) η χρησιμοποίηση του σημείου ως εμπορικής ή εταιρικής επωνυμίας ή ως μέρους εμπορικής ή εταιρικής επωνυμίας, ή/ και·

(ε) η χρησιμοποίηση του σημείου σε επαγγελματικό έντυπο υλικό και τη διαφήμιση, ή/ και·

(στ) η χρησιμοποίηση του σημείου σε συγκριτική διαφήμιση κατά τρόπο που αντίκειται στην Οδηγία 2006/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-βουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση.

(4) Τηρουμένων των δικαιωμάτων των δικαιούχων που έχουν αποκτηθεί πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή την ημερομηνία προτεραιότητας του εν λόγω εγγεγραμμένου σήματος ο δικαιούχος εγγεγραμμένου σήματος δικαιούται επίσης να εμποδίζει κάθε τρίτο να εισάγει, στο πλαίσιο των εμπορικών του συναλλαγών, προϊόντα στη Δημοκρατία χωρίς να έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία, όταν τα προϊόντα αυτά, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας, προέρχονται από τρίτες χώρες και φέρουν, χωρίς σχετική άδεια, σήμα το οποίο είναι ταυτόσημο με το εγγεγραμμένο σήμα για τα εν λόγω προϊόντα ή το οποίο δεν είναι διακριτό ως προς τα  ουσιώδη χαρακτηριστικά του σε σχέση με το εγγεγραμμένο σήμα.

(5) Το δικαίωμα του δικαιούχου του σήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4), παύει να υφίσταται σε περίπτωση που, στο πλαίσιο της διαδικασίας η οποία κινείται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την κατάργηση το κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου και τις διατάξεις του περί Ελέγχου της Διακίνησης Εμπορευμάτων που Παραβιάζουν Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας Νόμου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το εγγεγραμμένο σήμα έχει προσβληθεί, ο εκτελών τη διασάφηση ή ο κάτοχος των προϊόντων παράσχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο δικαιούχος του εγγεγραμμένου σήματος δεν δικαιούται να απαγορεύει τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά της χώρας του τελικού προορισμού.

(6) Οι διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3) και (5) δεν θίγουν την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου.

Δικαίωμα απαγόρευσης προπαρασκευαστικών πράξεων σε συνάρτηση με τη χρήση συσκευασίας ή άλλων μέσων

10. Όπου υπάρχει κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν η συσκευασία, οι ετικέτες, οι πινακίδες, τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, οι διατάξεις γνησιότητας ή οποιαδήποτε άλλα μέσα επί των οποίων δύναται να τοποθετηθεί το σήμα για προϊόντα ή υπηρεσίες, η δε εν λόγω χρήση θα συνιστούσε παραβίαση των δικαιωμάτων του δικαιούχου του σήματος βάσει των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 9, ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα να απαγορεύει τις ακόλουθες πράξεις εάν διενεργούνται στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών:

(α) Τοποθέτηση σημείου ταυτόσημου ή παρόμοιου με το σήμα στη συσκευασία, τις ετικέτες, τις πινακίδες, τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, τις διατάξεις γνησιότητας ή οποιαδήποτε άλλα μέσα επί των οποίων δύναται να τοποθετηθεί το σήμα, ή/ και

(β) προσφορά ή εμπορία ή κατοχή προς εμπορία ή εισαγωγή ή εξαγωγή συσκευασίας, ετικετών, πινακίδων, χαρακτηριστικών ασφαλείας, διατάξεων γνησιότητας ή οποιωνδήποτε άλλων μέσων επί των οποίων τοποθετείται το σήμα.

Ανατύπωση του σήματος σε λεξικά

11. Όταν η ανατύπωση του σήματος σε λεξικό, εγκυκλοπαίδεια ή παρόμοιο έργο αναφοράς, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, δημιουργεί την εντύπωση ότι αποτελεί την κοινή ονομασία των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία ή τις οποίες έχει εγγραφεί το σήμα, ο εκδότης, μετά από αίτηση του δικαιούχου του σήματος, μεριμνά ώστε η ανατύπωση του σήματος να συνοδεύεται, χωρίς καθυστέρηση, και, στην δε περίπτωση έργου σε έντυπη μορφή, κατά την επόμενη έκδοση του έργου το αργότερο, από ένδειξη ότι πρόκειται για εγγεγραμμένο σήμα.

Απαγόρευση της χρήσης του σήματος το οποίο έχει εγγραφεί επ' ονόματι ειδικού πληρεξουσίου ή αντιπροσώπου

12.-(1) Στην περίπτωση που ο ειδικός πληρεξούσιος ή αντιπρόσωπος ή ο δικηγόρος του, χωρίς την άδεια του δικαιούχου  εγγραφεί επ' ονόματι του δικαιούχου ή αιτείται να εγγράψει επ’ ονόματι του δικαιούχου σήμα, αυτός δικαιούται:

(α) Να αντιταχθεί στη χρήση του σήματός του από τον ειδικό πληρεξούσιο ή τον  αντιπρόσωπο, ή δικηγόρο του, ή/ και

(β) να απαιτήσει την εκχώρηση του σήματος υπέρ αυτού.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται εάν ο ειδικός πληρεξούσιος ή αντιπρόσωπος δικαιολογήσει την πράξη του.

Περιορισμός των αποτελεσμάτων του σήματος

13.-(1)  Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν επιτρέπει στο δικαιούχο του να απαγορεύει στους τρίτους να χρησιμοποιούν στις εμπορικές συναλλαγές:

(α) Το όνομα ή τη διεύθυνση τρίτου προσώπου, όταν το τρίτο πρόσωπο είναι  φυσικό πρόσωπο,

(β) σημεία ή ενδείξεις που δεν έχουν διακριτικό χαρακτήρα ή που αφορούν το είδος, την ποιότητα, την ποσότητα, τον προορισμό, την αξία, τη γεωγραφική προέλευση, το χρόνο παραγωγής του προϊόντος ή της παροχής της υπηρεσίας ή άλλα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών,

(γ) το ίδιο το σήμα για τον προσδιορισμό ή την αναφορά σε προϊόντα ή υπηρεσίες όπως εκείνα του δικαιούχου του εν λόγω σήματος, ιδίως αν η χρήση του σήματος είναι αναγκαία προκειμένου να δηλωθεί ο προορισμός προϊόντος ή υπηρεσίας, και ιδίως όταν πρόκειται για εξαρτήματα ή ανταλλακτικά,

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται μόνον εφόσον η χρήση από τους τρίτους γίνεται σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία και το εμπόριο.

(3) Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν επιτρέπει στο δικαιούχο να απαγορεύει στους τρίτους να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές τους προγενέστερο δικαίωμα τοπικής ισχύος το οποίο αποκτήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και η χρήση του δικαιώματος αυτού γίνεται εντός της επικράτειας της  Δημοκρατίας.

Απώλεια δικαιώματος λόγω ανοχής

14.-(1) Στην περίπτωση που ο δικαιούχος προγενέστερου σήματος, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (2) ή της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 7, έχει ανεχθεί εν γνώσει του, επί πέντε (5) συνεχή έτη, τη χρήση μεταγενέστερου σήματος εγγεγραμμένου στο Μητρώο, δεν δικαιούται πλέον, βάσει του προγενέστερου σήματος, να ζητήσει την ακύρωση του μεταγενέστερου σήματος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε το μεταγενέστερο σήμα, εκτός αν η κατάθεση του μεταγενέστερου σήματος ήταν κακόπιστη.

(2) Στην περίπτωση που εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1) ο δικαιούχος μεταγενέστερου εγγεγραμμένου σήματος δεν δικαιούται να αντιταχθεί στη χρήση του προγενέστερου δικαιώματος, ακόμα και αν το δικαίωμα εκείνο δεν μπορεί πλέον να προβληθεί κατά του μεταγενέστερου σήματος.

Όρια του δικαιώματος που παρέχει το σήμα

15.-(1) Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν επιτρέπει στο δικαιούχο του να απαγορεύει τη χρήση του σήματος για προϊόντα που έχουν διατεθεί υπό το σήμα αυτό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον ίδιο το δικαιούχο ή με τη συγκατάθεσή του.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται αν ο δικαιούχος έχει νόμιμους λόγους να αντιταχθεί στην περαιτέρω εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων, ιδίως όταν η κατάσταση των προϊόντων έχει μεταβληθεί  ή αλλοιωθεί μετά τη διάθεσή τους στο εμπόριο.

Χρήση του σήματος

16.-(1) Εάν σε διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας εγγραφής, ο δικαιούχος δεν έχει κάνει ουσιαστική χρήση του σήματος στη Δημοκρατία, για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία ή τις οποίες έχει εγγραφεί ή εάν έχει διακόψει τη χρήση του επί μία συνεχή πενταετία, το σήμα υπόκειται στους περιορισμούς και τις κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου  31, της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 39, των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 43 και του άρθρου 44, εκτός αν η μη χρήση οφείλεται σε εύλογη αιτία.

(2) Αναφορικά με τα σήματα που έχουν αποτελέσει αντικείμενο διεθνούς εγγραφής με ισχύ τη Δημοκρατία, η περίοδος των πέντε (5) ετών που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία το σήμα δεν δύναται πλέον να αποτελέσει αντικείμενο απόρριψης ή ένστασης. Σε περίπτωση που έχει ασκηθεί ένσταση ή έχει κοινοποιηθεί στο Διεθνές Γραφείο αντίρρηση για απόλυτους ή σχετικούς λόγους απόρριψης, το χρονικό διάστημα υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη τελική η απόφαση με την οποία περατώνεται η διαδικασία ένστασης ή η απόφαση απόρριψης για απόλυτους ή σχετικούς λόγους απαραδέκτου ή αποσύρθηκε η ένσταση.

(3) Η ημερομηνία έναρξης της πενταετούς περιόδου που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) σημειώνεται στο Μητρώο.

(4) Κατά την έννοια των διατάξεων του εδαφίου (1), ως χρήση θεωρείται επίσης:

(α) Η χρήση του σήματος υπό μορφή που διαφέρει ως προς τα στοιχεία τα οποία δεν μεταβάλλουν το διακριτικό χαρακτήρα του σήματος στην εγγεγραμμένη του μορφή, ανεξαρτήτως εάν το σήμα στη μορφή που χρησιμοποιείται είναι επίσης εγγεγραμμένο επ' ονόματι του δικαιούχου ή όχι∙

(β) η τοποθέτηση του σήματος σε προϊόντα ή στη συσκευασία τους στη Δημοκρατία με αποκλειστικό προορισμό την εξαγωγή τους.

(5) Η χρήση του σήματος με τη συγκατάθεση του δικαιούχου θεωρείται ως χρήση από το δικαιούχο.

Προτεραιότητα

17.-(1) Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 της Σύμβασης των Παρισίων όποιος αιτητής υποβάλει αίτηση για εγγραφή σήματος στο Γραφείο ή έχει υποβάλει αίτηση για εγγραφή σήματος σε αντίστοιχα γραφεία των συμβαλλόμενων κρατών μελών της Συμφωνίας της Μαδρίτης ή του Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας της Μαδρίτης ή του περί της Τελικής Πράξης του Γύρου της Ουρουγουάης (Κυρωτικού) Νόμου, έχει προτεραιότητα έναντι άλλης αίτησης για εγγραφή ταυτόσημου σήματος η οποία καταχωρείται στο Γραφείο.

(2) Το προβλεπόμενο ως πιο πάνω δικαίωμα προτεραιότητας διαρκεί έξι (6) μήνες όπου ο αιτητής δύναται να διεκδικήσει προστασία του σήματος του στη Δημοκρατία ή σε οποιοδήποτε άλλο συμβαλλόμενο κράτος και οι μεταγενέστερες αιτήσεις του θεωρούνται σαν να είχαν κατατεθεί την ίδια ημέρα με την πρώτη του αίτηση.

(3) Η οποιαδήποτε χρήση του σήματος από τον αιτητή κατά τη διάρκεια των προαναφερόμενων έξι (6) μηνών στη Δημοκρατία ή σε άλλο συμβαλλόμενο μέρος δεν επηρεάζει την τύχη μεταγενέστερης αίτησης της πρώτης του αίτησης.

(4) Ο αιτητής για την εγγραφή σήματος που προτίθεται να διεκδικήσει την προτεραιότητα μιας προγενέστερης αίτησης για εγγραφή  πρέπει να προσκομίσει δήλωση προτεραιότητας καθώς και αντίγραφο της προγενέστερης αίτησης εγγραφής στο Γραφείο ή σε άλλα γραφεία των συμβαλλόμενων μερών. Εάν η γλώσσα της προγενέστερης αίτησης δεν είναι η Ελληνική τότε ο αιτητής για την εγγραφή υποβάλλει μετάφραση της προγενέστερης αίτησης στην  Ελληνική γλώσσα, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται από τους κανονισμούς.

ΜΕΡΟΣ IV ΤΟ ΣΗΜΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Μεταβίβαση

18.-(1) Το σήμα δύναται να μεταβιβαστεί, για το σύνολο ή μέρος των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία έχει εγγραφεί, ανεξάρτητα από τη μεταβίβαση της επιχείρησης.

(2) Η μεταβίβαση της επιχείρησης στο σύνολό της συνεπάγεται και τη μεταβίβαση του σήματος, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη συμφωνία ή αυτό προκύπτει σαφώς από τις περιστάσεις. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και στη συμβατική υποχρέωση μεταβίβασης της επιχείρησης.

(3) Η πράξη μεταβίβασης κοινοποιείται στον Έφορο  ο οποίος την καταχωρεί   στο Μητρώο σημάτων.

(4) Ο αιτητής για την εγγραφή σήματος δύναται να μεταβιβάσει οποιαδήποτε δικαιώματα προκύπτουν από την αίτησή του.

(5) Όταν το σήμα μεταβιβάζεται πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, ο παραλήπτης αυτού δύναται  να ασκήσει τις απαραίτητες διαδικαστικές πράξεις για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής.

Παραχώρηση άδειας χρήσης

19.-(1) Ο δικαιούχος σήματος εθνικού ή διεθνές  σήματος δύναται να παραχωρεί άδεια χρήσης, αποκλειστική ή μη, για το μέρος ή το σύνολο των προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία έχει εγγραφεί και για το σύνολο ή τμήμα της επικράτειας της Δημοκρατίας.

(2) Ο δικαιούχος του σήματος μπορεί να επικαλεσθεί τα δικαιώματα που παρέχει το σήμα αυτό κατά του αδειούχου χρήσης σήματος εφόσον αυτός παραβιάζει διάταξη της σύμβασης για την παραχώρηση άδειας χρήσης όσον αφορά:

(α) Τη διάρκεια της άδειας·

(β) τη μορφή, υπό την οποία μπορεί, σύμφωνα με την εγγραφή, να χρησιμοποιείται το σήμα·

(γ) τη φύση των προϊόντων ή των υπηρεσιών, για τις οποίες έχει παραχωρηθεί η άδεια·

(δ) την επικράτεια εντός της οποίας επιτρέπεται η τοποθέτηση του σήματος·

(ε) την ποιότητα των προϊόντων που κατασκευάζει ή των υπηρεσιών που παρέχει ο αδειούχος.

(3) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της σύμβασης για την παραχώρηση άδειας χρήσης, ο αδειούχος χρήσης σήματος δύναται να καταχωρίσει αγωγή στο Δικαστήριο για την προσβολή του σήματος μόνο με την συγκατάθεση του δικαιούχου του σήματος αυτού:

Νοείται ότι, ο κάτοχος αποκλειστικής άδειας χρήσης δύναται να προσφύγει στο Δικαστήριο εάν, μετά από έγγραφη προειδοποίηση  εντός εύλογης προθεσμίας, ο δικαιούχος του σήματος δεν καταχωρίσει αγωγή στο Δικαστήριο για προσβολή του σήματος.

(4) Ο κάτοχος αποκλειστικής άδειας χρήσης σήματος δικαιούται να λάβει μέρος στη διαδικασία για προσβολή την οποία έχει κινήσει ο δικαιούχος του σήματος ως τριτοδιάδικος προκειμένου να επιτύχει επανόρθωση της ζημίας που ο ίδιος έχει υποστεί.

(5) Τα μέρη δύνανται να συμφωνήσουν ότι ο κάτοχος αποκλειστικής άδειας χρήσης σήματος δικαιούται να παραχωρεί υπο-άδειες χρήσης αυτού με τη διαδικασία και τους όρους που περιλαμβάνονται στις διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (6) του παρόντος άρθρου.

(6)(α) Η συμφωνία για την παραχώρηση άδειας χρήσης πρέπει να γίνεται γραπτώς.

(β) Τα μέρη κοινοποιούν αντίγραφο της συμφωνίας στον Έφορο ο οποίος την καταχωρεί στο Μητρώο.

(γ) Σε περίπτωση τερματισμού ή τροποποίησής της τα μέρη της συμφωνίας ενημερώνουν άμεσα τον Έφορο ο οποίος επικαιροποιηεί αναλόγως το Μητρώο Σημάτων.

Εμπράγματα δικαιώματα, αναγκαστική εκτέλεση, διαδικασία αφερεγγυότητας

20.-(1) Το σήμα ως αντικείμενο ιδιοκτησίας δύναται να δοθεί ως ασφάλεια ή να αποτελέσει αντικείμενο ενεχυρίασης, άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος ή αναγκαστικής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από την επιχείρηση, ή να υπαχθεί σε διαδικασία αφερεγγυότητας.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρμόζονται και στα δικαιώματα που προκύπτουν από τις αιτήσεις εγγραφής του σήματος.

(3) Οι πράξεις που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (1)  κοινοποιούνται από τα μέρη στον Έφορο ο οποίος τις καταχωρεί στο Μητρώο.

ΜΕΡΟΣ V ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Αίτηση εγγραφής σήματος

21.-(1) Ο αιτητής που αξιώνει να καταστεί δικαιούχος Κυπριακού σήματος το οποίο χρησιμοποιείται ή προτείνεται να χρησιμοποιηθεί από αυτόν, υποβάλλει απευθείας αίτηση για εγγραφή στο Γραφείο ή  μέσω του αντιπρόσωπου του ή του  ειδικού πληρεξούσιου του.

(2) Ο αιτητής δύναται καταβάλλοντας το σχετικό τέλος το οποίο καθορίζεται στους κανονισμούς, να ζητήσει την προκαταρκτική γνώμη του Γραφείου κατά πόσο  το σήμα  που προτίθεται να εγγράψει πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7.

Προϋποθέσεις για χορήγηση ημερομηνία κατάθεσης

22.-(1) Η αίτηση για την εγγραφή σήματος συνοδεύεται από έγγραφο που αποδεικνύει την καταβολή του τέλους κατάθεσης και περιέχει τα εξής:

(α) Αίτημα για εγγραφή σήματος,

(β) αναπαράσταση του σήματος που να πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου (β) του άρθρου 4  του παρόντος Νόμου,

(γ) ονοματεπώνυμο, επαγγελματική διεύθυνση και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αιτούντος την εγγραφή. επί νομικών προσώπων, επωνυμία και διεύθυνση της έδρας των,

(δ) κατάλογο των προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία ή τις οποίες αιτείται η εγγραφή.

(2) Ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για εγγραφή σήματος στο Γραφείο είναι η ημερομηνία υποβολής των εγγράφων σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1).

Λοιπές τυπικές προϋποθέσεις της αίτησης εγγραφής

23.-(1) Πέραν των στοιχείων του άρθρου 22, η αίτηση εγγραφής του σήματος περιέχει περαιτέρω λεπτομέρειες όπως αυτές καθορίζονται στους κανονισμούς.

(2) Η αίτηση εγγραφής, η αναπαράσταση του σήματος, ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αφορά διαδικασία ενώπιον του Γραφείου και καθορίζονται από τον παρόντα Νόμο ή τους κανονισμούς, κατατίθενται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Ταυτοποίηση της αίτησης εγγραφής

24. Η αίτηση εγγραφής λαμβάνει αριθμό, ημερομηνία και ώρα κατάθεσης και καταχωρείται στο Μητρώο.

Εξέταση των τυπικών προϋποθέσεων

25.-(1) Το Γραφείο εξετάζει αν η αίτηση για εγγραφή:

(α) Πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης ημερομηνίας κατάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 22,

(β) πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 23 και 26.

(2) Αν η αίτηση για εγγραφή δεν πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων που αναφέρονται στο εδάφιο (1), το Γραφείο καλεί τον αιτητή να διορθώσει ή συμπληρώσει τις διαπιστωθείσες παρατυπίες ή ελλείψεις εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.

(3) Σχετικά με τις παρατυπίες ή ελλείψεις που αφορούν τα στοιχεία της αίτησης τις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, εάν ο αιτητής για την εγγραφή συμμορφωθεί προς την πρόσκληση του Γραφείου εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο εδάφιο (2), ως ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία διορθώθηκαν ή συμπληρώθηκαν όλες οι διαπιστωθείσες παρατυπίες ή ελλείψεις. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση δεν εξετάζεται ως αίτηση για εγγραφή σήματος, καταχωρείται στο αρχείο και ο  αιτητής  ειδοποιείται σχετικά.

(4) Σχετικά με τις παρατυπίες ή ελλείψεις που αφορούν τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στις διατάξεις των άρθρων 23 και 26, εάν αυτές δεν διορθωθούν ή συμπληρωθούν εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (2), η αίτηση εγγραφής σήματος απορρίπτεται και η απόφαση  κοινοποιείται στον αιτητή.

Προσδιορισμός και ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών

26.-(1) Τα  προϊόντα και οι υπηρεσίες για τα οποία ζητείται εγγραφή σήματος ταξινομούνται σύμφωνα με το σύστημα της ταξινόμησης της Νίκαιας.

(2) Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες για τα οποία ή τις οποίες ζητείται η προστασία προσδιορίζονται από τον αιτητή με επαρκή σαφήνεια και ακρίβεια ώστε να μπορούν οι αρμόδιες αρχές και οι οικονομικοί φορείς, αποκλειστικά σε αυτή τη βάση, να προσδιορίζουν την έκταση της επιδιωκόμενης προστασίας.

(3) Η αίτηση εγγραφής απορρίπτεται αν περιέχει ενδείξεις ή όρους που είναι ασαφείς ή ανακριβείς, ή αν ο αιτητής δεν προτείνει αποδεκτή διατύπωση εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στους κανονισμούς.

(4) Η αίτηση για εγγραφή μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία κλάση. Η κατάθεση και η ανανέωση σήματος υπόκεινται σε καταβολή προσθέτου τέλους για κάθε κλάση προϊόντων και υπηρεσιών πέραν της πρώτης κλάσης το οποίο καθορίζεται στους κανονισμούς.

(5)(α) Πριν από την εγγραφή ενός σήματος, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και κάθε οργάνωση ή φορέας εκπροσώπησης κατασκευαστών, παραγωγών, παρόχων υπηρεσιών, εμπόρων ή καταναλωτών μπορεί να υποβάλει γραπτές παρατηρήσεις στον Έφορο, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους το σήμα θα πρέπει να απορριφθεί αυτεπαγγέλτως.

(β) Τα πρόσωπα και οι οργανώσεις ή φορείς που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δεν αποκτούν την ιδιότητα του διαδίκου στην ενώπιον του Εφόρου διαδικασία.

Εξέταση των λόγων απόρριψης ή εγγραφή σήματος

27.-(1) Εάν δεν συντρέχει κάποιος λόγος απόρριψης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ή του εδαφίου (1) του άρθρου 7, η αίτηση για εγγραφή σήματος γίνεται δεκτή και δημοσιεύεται κατά τον τρόπο που καθορίζουν οι Κανονισμοί.

(2) Η διαδικασία της εξέτασης των λόγων απόρριψης καθορίζεται στους κανονισμούς.

Ένσταση

28.-(1) Κατά της απόφασης του Εφόρου που έκανε δεκτή την αίτηση εγγραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, μπορεί να ασκηθεί ένσταση εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης, για τον λόγο ότι η εγγραφή προσκρούει σε έναν ή περισσότερους λόγους που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του άρθρου 6 ή των εδαφίων (1), (3) και (4) του άρθρου 7.

(2) Αν συντρέχουν απόλυτοι λόγοι απόρριψης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6,  η ένσταση ασκείται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

(3) Αν συντρέχουν οι σχετικοί λόγοι απόρριψης σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1), (3) και (4) του άρθρου 7, η ένσταση ασκείται από τους δικαιούχους των προγενέστερων σημάτων ή δικαιωμάτων καθώς και από τους δικαιούχους των ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων.

(4) Ένσταση ασκείται βάσει ενός ή περισσότερων προγενέστερων σημάτων ή δικαιωμάτων υπό την προϋπόθεση ότι άπαντα ανήκουν στον ίδιο δικαιούχο.

(5) Η ένσταση μπορεί να βασίζεται σε μέρος ή στο σύνολο των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία έχει εγγραφεί το προγενέστερο σήμα ή η προγενέστερη αίτηση εγγραφής και μπορεί να αφορά μέρος ή το σύνολο των προϊόντων ή των υπηρεσιών  της αίτησης εγγραφής.

Στοιχεία της ένστασης

29. Η ένσταση κατατίθεται εγγράφως, θεωρείται ασκηθείσα μόνον μετά την καταβολή του τέλους ένστασης και περιέχει τα στοιχεία που καθορίζονται στους κανονισμούς.

Εξέταση της ένστασης

30.-(1) Εφόσον η ένσταση κριθεί παραδεκτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους κανονισμούς, η ένσταση και τα έγγραφα που στηρίζουν αυτήν διαβιβάζονται στον αιτητή την εγγραφή του σήματος (καθ’ ου η ένσταση).

(2)  Εάν η ένσταση βασίζεται σε σχετικούς λόγους απόρριψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, το Γραφείο γνωστοποιεί στα μέρη της διαδικασίας ότι διαθέτουν προθεσμία δύο (2) μηνών προκειμένου να διερευνήσουν δυνατότητα φιλικής επίλυσης της διαφοράς.  Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται, μέχρι έξι (6) μήνες κατ’ ανώτατο όριο, κατόπιν αιτήματος αμφοτέρων των διαδίκων.

(3) Εάν τα αντίδικα μέρη επιλύσουν την διαφορά με φιλικό διακανονισμό, η διαδικασία της ένστασης θεωρείται περατωθείσα και η ένσταση αρχειοθετείται χωρίς να λαμβάνεται απόφαση επ' αυτής. Εάν η ταχθείσα προθεσμία για φιλικό διακανονισμό παρέλθει χωρίς το Γραφείο να έχει ειδοποιηθεί σχετικά με το αποτέλεσμα αυτής, ο φιλικός διακανονισμός τεκμαίρεται ότι απέβη άκαρπος.

(4) Ο ενιστάμενος διαθέτει προθεσμία δύο (2) μηνών για να τεκμηριώσει την ένσταση υποβάλλοντας δικαιολογητικά και έγγραφα, αναπτύσσοντας παράλληλα τους λόγους που στηρίζουν αυτήν.

(5) Τα έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία που υπέβαλε ο ενιστάμενος διαβιβάζονται στον καθ’ ου η ένσταση ο οποίος καλείται να υποβάλει τις παρατηρήσεις του ως  και τα έγγραφα και το αποδεικτικό υλικό που κρίνει αναγκαίο για την αντίκρουση αυτής.

(6) Οι παρατηρήσεις του καθ’ ου η ένσταση και το αποδεικτικό υλικό διαβιβάζονται, στον ενιστάμενο ο οποίος δύναται να απαντήσει εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο. Εάν υπάρξει απάντηση, αυτή διαβιβάζεται στον καθ’ ου η ένσταση για ενημέρωση του μόνον.  Κατόπιν τούτου, η διαδικασία της ένστασης θεωρείται περατωθείσα και η υπόθεση ώριμη για έκδοση απόφασης.

(7) Εάν ο καθ’ ου η ένσταση ζητήσει απόδειξη ουσιαστικής χρήσης του προγενέστερου σήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31, ο ενιστάμενος οφείλει να υποβάλει τις παρατηρήσεις του και το αποδεικτικό υλικό που αποδεικνύουν την ουσιαστική χρήση του σήματός του εντός της προβλεπόμενης από τους κανονισμούς προθεσμίας.

(8) Το αίτημα για απόδειξη ουσιαστικής χρήσης υποβάλλεται εντός της προθεσμίας κατά την οποίαν ο καθ’ ου η ένσταση έχει κληθεί να υποβάλει τις παρατηρήσεις του επί της ένστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5). Στην περίπτωση αυτή οι παρατηρήσεις του καθ’ ου η ένσταση επί της ουσίας της ένστασης ως και τα έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία που στηρίζουν αυτήν μπορούν να συνυποβληθούν μαζί με τις παρατηρήσεις επί της απόδειξης χρήσης, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας.

(9) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν τούτο δικαιολογείται από τις περιστάσεις ή την πολυπλοκότητα της υπόθεσης και κατόπιν αιτήματος των μερών, το Γραφείο δύναται να επιτρέψει στα μέρη να υποβάλουν περαιτέρω παρατηρήσεις και αποδεικτικό υλικό.

(10) Η διαδικασία της ένστασης διεξάγεται εγγράφως. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον τούτο δικαιολογείται από τις περιστάσεις ή την πολυπλοκότητα της υπόθεσης, το Γραφείο δύναται, κατόπιν αιτήσεως των μερών, να επιτρέψει προφορική ακρόαση.

(11) Εάν, από την εξέταση της ένστασης προκύψει ότι η εγγραφή του σήματος δεν μπορεί να γίνει δεκτή για το σύνολο ή μέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών που αυτό διακρίνει, η αίτηση εγγραφής απορρίπτεται είτε στο σύνολό της ή εν μέρει  για συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Σε αντίθετη περίπτωση η ένσταση απορρίπτεται και η αίτηση εγγραφής σήματος γίνεται δεκτή.

Μη χρήση ως μέσο άμυνας σε διαδικασία ένστασης

31.-(1) Μετά από αίτημα του καθ’ ου η ένσταση, ο  δικαιούχος του προγενέστερου σήματος το οποίο είναι εγγεγραμμένο για τουλάχιστον πέντε έτη, οφείλει να αποδείξει:

(α) Ότι κατά τη διάρκεια πέντε ετών που προηγήθηκαν της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης εγγραφής ή της ημερομηνίας προτεραιότητας του μεταγενέστερου σήματος είχε γίνει ουσιαστική χρήση όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 16, του προγενέστερου σήματος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία εγγράφηκε και επί των οποίων βασίζεται η ένσταση,

(β) ή ότι υπάρχει εύλογη αιτία για τη μη χρήση αυτού.

(2) Εάν το προγενέστερο σήμα χρησιμοποιήθηκε για μέρος μόνον των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία εγγράφηκε, τότε, για τους σκοπούς της εξέτασης της ένστασης, θεωρείται εγγεγραμμένο μόνον για το μέρος αυτό των προϊόντων ή των υπηρεσιών.

(3) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) εφαρμόζονται επίσης όταν το προγενέστερο σήμα είναι σήμα της ΕΕ. Στην περίπτωση αυτή η ουσιαστική χρήση του σήματος της ΕΕ προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2017/1001.

(4) Εάν ο ενιστάμενος  δεν αποδείξει την ουσιαστική χρήση του σήματός του ή ότι υπάρχει εύλογη αιτία για την μη χρήση αυτού, η ένσταση απορρίπτεται χωρίς να εξετάζεται η ουσία της υπόθεσης.

Προσφυγή

32.-(1) Με την επιφύλαξη του δικαιώματος των μερών να προσφεύγουν ενώπιον δικαστηρίων προς κρίση οποιουδήποτε θέματος προκύπτει από την εφαρμογή του, οι αποφάσεις του Γραφείου που απορρίπτουν ολικά ή εν μέρει την αίτηση εγγραφής, οι αποφάσεις που έχουν κρίνει επί ενστάσεων και επί αιτήσεων έκπτωσης και ακυρότητας ως και οι αποφάσεις που απορρίπτουν την αίτηση εγγραφής σήματος για τυπικούς ή άλλους λόγους, υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου.

(2) Η προσφυγή κοινοποιείται στο Γραφείο.

Εγγραφή στο Μητρώο

33.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου τηρείται Μητρώο στο Γραφείο όπου καταχωρούνται οι αιτήσεις εγγραφής και τα εγγεγραμμένα σήματα, οι μεταβολές αυτών ως και κάθε άλλη πράξη, στοιχείο ή πληροφορία σχετικά με το σήμα όπως λεπτομερώς αναφέρεται στους κανονισμούς.

(2) Με απόφαση του Εφόρου καθορίζεται κάθε άλλη πράξη, στοιχείο ή πληροφορία σχετικά με το σήμα  που θα πρέπει να καταχωρείται στο  Μητρώο.

(3) Σήμα που έγινε δεκτό θεωρείται ότι εγγράφηκε την ημερομηνία της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εγγραφής. Η προτεραιότητα στο σήμα ανατρέχει στην ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης εγγραφής.

(4) Το Μητρώο σημάτων τηρείται σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή. Τελεί υπό τον έλεγχο και διαχείριση του Γραφείου. Το Μητρώο είναι δημόσιο και προσιτό στο κοινό για έρευνα, με την καταβολή του αντίστοιχου τέλους. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των εγγραφών παρέχονται σε κάθε αιτητή με την καταβολή του σχετικού τέλους όπως αυτό ορίζεται στους κανονισμούς.

Διάρκεια της προστασίας και ανανέωση

34.-(1) Η εγγραφή του σήματος διαρκεί για μια δεκαετία που αρχίζει από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για εγγραφή.

(2) Η εγγραφή του σήματος μπορεί να παρατείνεται ανά δεκαετία με αίτηση του δικαιούχου και με την εμπρόθεσμη καταβολή του τέλους ανανέωσης.

(3) Η αίτηση για  ανανέωση και η καταβολή του τέλους ανανέωσης γίνεται εντός των τελευταίων έξι (6) μηνών της προστασίας του σήματος. Δύναται επίσης να γίνει εντός πρόσθετης προθεσμίας έξι (6) μηνών μετά τη λήξη της δεκαετίας, υπό την προϋπόθεση της καταβολής του τέλους ανανέωσης αυξημένου κατά ποσοστό που ορίζεται στους κανονισμούς.

(4) Το Γραφείο ειδοποιεί τον δικαιούχο του σήματος για την δυνατότητα ανανέωσης αυτού, έξι (6) μήνες πριν από την λήξη της προστασίας του σήματος. Ο δικαιούχος του σήματος ενημερώνεται επίσης για τις συνέπειες της μη ανανέωσης ως και για την δυνατότητα εκπρόθεσμης ανανέωσης αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3).  Το Γραφείο ουδεμία ευθύνη φέρει εάν παραλείψει να προβεί στην ενημέρωση αυτή.

(5) Το σήμα διαγράφεται εάν, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (3), δεν υποβληθεί η αίτηση για ανανέωση ή δεν  καταβληθεί το τέλος ανανέωσης το οποίο καθορίζεται στους κανονισμούς.

(6) Εάν η αίτηση ανανέωσης υποβληθεί ή τα τέλη καταβληθούν για μέρος μόνον των προϊόντων ή υπηρεσιών για τις οποίες έχει εγγραφεί το σήμα, τούτο ανανεώνεται μόνο για τα συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες.

Διαίρεση της αίτησης ή της εγγραφής σήματος

35.-(1) Ο αιτητής ή ο δικαιούχος σήματος μπορεί να διαιρέσει την αίτηση για εγγραφή ή το εγγεγραμμένο σήμα σε δύο ή περισσότερες χωριστές αιτήσεις ή εγγραφές, δηλώνοντας για κάθε τμηματική αίτηση ή εγγραφή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της αρχικής αίτησης ή εγγραφής που καλύπτονται από τις τμηματικές αιτήσεις ή εγγραφές.  Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες της τμηματικής αίτησης ή εγγραφής δεν επιτρέπεται να αλληλεπικαλύπτονται με εκείνα που παραμένουν στην αρχική αίτηση ή εγγραφή.

(2) Η χρονική προτεραιότητα κάθε τμηματικής αίτησης ή εγγραφής ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης της αρχικής αίτησης.

(3) Η αίτηση για διαίρεση είναι απαράδεκτη εφόσον έχει ασκηθεί ένσταση κατά της αρχικής αίτησης εγγραφής ή αίτηση έκπτωσης ή ακυρότητας κατά της εγγραφής και η αίτηση διαίρεσης έχει ως αποτέλεσμα τη διαίρεση μεταξύ των προϊόντων ή των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της ένστασης ή της αίτησης έκπτωσης ή ακυρότητας, έως ότου η απόφαση επί της ένστασης ή της αίτησης έκπτωσης ή ακυρότητας καταστεί τελεσίδικη ή η διαδικασία περαιωθεί κατ’ άλλον τρόπο.

Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση

36.-(1) Ο αιτητής ή ο δικαιούχος σήματος ή οποιοσδήποτε άλλος διάδικος σε διαδικασία ενώπιον του Γραφείου ο οποίος, παρότι επέδειξε όλη την επιμέλεια που επιβάλουν οι περιστάσεις, δεν μπόρεσε να τηρήσει μια προθεσμία  λόγω  ανωτέρας βίας, τυχαίου μη προβλέψιμου γεγονότος ή άλλου σπουδαίου λόγου που εκφεύγει της ευθύνης του, μπορεί να ζητήσει την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση και την αποκατάσταση στα δικαιώματά του, εάν το κώλυμα είχε ως άμεση συνέπεια την απώλεια δικαιώματος υπεράσπισης  ή ενδίκου βοηθήματος.

(2)(α) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται στην προθεσμία άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 28.

(β) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που αφορούν ζητήματα προτεραιότητας εγγραφής ή αίτησης για εγγραφή του σήματος.

(3) Η αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση υποβάλλεται κατά περίπτωση ενώπιον του Γραφείου εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την παύση του κωλύματος και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός έτους από τη λήξη της προθεσμίας που δεν τηρήθηκε.

(4) Η αίτηση υπόκειται στην καταβολή τέλους.

(5) Η απόφαση για την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα από οποιονδήποτε διάδικο.

(6) Ο αιτητής της αίτησης επαναφοράς που πέτυχε την αποκατάσταση των δικαιωμάτων του, δεν μπορεί να επικαλεσθεί αυτά έναντι τρίτων που τυχόν απέκτησαν καλόπιστα δικαίωμα κατά το διάστημα που μεσολάβησε από τη λήξη της προθεσμίας που δεν τηρήθηκε μέχρι την έκδοση απόφασης του Γραφείου για την επαναφορά.

(7) Σε περίπτωση απώλειας της προθεσμίας ανανέωσης σήματος, η εξάμηνη περίοδος χάριτος, κατά τις διατάξεις του εδάφιου (3) του άρθρου 34, δεν προσμετράται στην προθεσμία ενός έτους κατά τις διατάξεις του εδαφίου (3).

ΜΕΡΟΣ VI ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, ΕΚΠΤΩΣΗ, ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ
Διαγραφή του σήματος

37. Το σήμα διαγράφεται από το Μητρώο εάν ο δικαιούχος του παραιτηθεί ή κηρυχθεί έκπτωτος από το δικαίωμά του επ' αυτού ή εάν το σήμα ακυρωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 έως 43.

Παραίτηση

38.-(1) Το δικαίωμα επί του σήματος αποσβένεται με δήλωση παραίτησης του δικαιούχου για το σύνολο ή μέρος των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία έχει εγγραφεί.

(2) Η παραίτηση δηλώνεται εγγράφως από τον δικαιούχο του σήματος. Κανονισμοί ρυθμίζουν τον τρόπο και την διαδικασία. Η δήλωση παραίτησης παράγει αποτελέσματα μόνο μετά την καταχώρισή της στo Μητρώο.

(3) Εάν έχουν παραχωρηθεί άδειες χρήσης, η υποβολή αιτήματος παραίτησης γίνεται δεκτή μόνον αν ο δικαιούχος του σήματος αποδεικνύει ότι οι κάτοχοι αδειών χρήσης έχουν ενημερωθεί σχετικά με την πρόθεσή του να παραιτηθεί από τα δικαιώματά του στο σήμα και συναινούν στην παραίτηση.

Απουσία ουσιαστικής χρήσης ως λόγος έκπτωσης

39.-(1) Ο δικαιούχος του σήματος εκπίπτει των δικαιωμάτων, ολικά ή μερικά:

(α)Εάν, επί διάστημα πέντε (5) συνεχών ετών από την εγγραφή δεν έχει προβεί σε ουσιαστική χρήση αυτού για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία ή τις οποίες έχει εγγραφεί ή αν διακόψει τη χρήση του σήματος για πέντε (5) συνεχή έτη,

(β) εάν, συνεπεία της συμπεριφοράς ή αδράνειάς του το σήμα έχει καταστεί κοινόχρηστο ή η συνήθης εμπορική ονομασία του προϊόντος ή της υπηρεσίας για το οποίο ή την οποία έχει εγγραφεί,

(γ)εάν, λόγω της χρήσης του σήματος από το δικαιούχο ή με τη συγκατάθεση αυτού για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία τούτο έχει εγγραφεί, ενδέχεται να παραπλανηθεί το κοινό, ιδίως ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση των προϊόντων ή των υπηρεσιών.

(2) Εάν ο λόγος έκπτωσης αφορά μέρος μόνον των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία το σήμα έχει εγγραφεί, ο δικαιούχος κηρύσσεται έκπτωτος των δικαιωμάτων του μόνο για τα συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες.

(3) Δεν επέρχεται έκπτωση του δικαιώματος εάν ο δικαιούχος του σήματος:

(α) Αποδείξει ότι η μη χρήση αυτού οφείλεται σε εύλογη αιτία,

(β) προέβη σε έναρξη ή επανάληψη της ουσιαστικής χρήσης του σήματος στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της λήξης της πενταετίας μη χρήσης και της υποβολής της αίτησης έκπτωσης. Πάντως, η έναρξη ή επανάληψη της χρήσης εντός περιόδου τριών μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης έκπτωσης, η οποία δεν αρχίζει να τρέχει νωρίτερα από τη συμπλήρωση της συνεχούς πενταετίας μη χρήσης, δε λαμβάνεται υπόψη, εάν οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έναρξη ή την επανάληψη της χρήσης έλαβαν χώρα, αφού ο δικαιούχος έλαβε γνώση του γεγονότος ότι είναι πιθανή η υποβολή αίτησης  έκπτωσης.

(4) Εάν ο δικαιούχος του σήματος εκπέσει των δικαιωμάτων του το σήμα θεωρείται ότι έχει παύσει να παράγει τα αποτελέσματα που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο από την ημερομηνία της αίτησης για έκπτωση. Κατόπιν αιτήματος των μερών και εφόσον τούτο δικαιολογείται από τις περιστάσεις, δύναται να προβλεφθεί στην απόφαση ως χρόνος έκπτωσης η ημερομηνία κατά την οποία προέκυψε ο λόγος της έκπτωσης.

(5) Η τελεσίδικη απόφαση περί διαγραφής του σήματος λόγω έκπτωσης εγγράφεται στο Μητρώο.

Ακυρότητα

40.-(1) Το σήμα κηρύσσεται άκυρο και διαγράφεται εάν εγγράφηκε κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 6 και 7.

(2) Εάν ο λόγος ακυρότητας αφορά μέρος μόνον των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία το σήμα έχει εγγραφεί, το σήμα κηρύσσεται άκυρο μόνο για τα συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες.

(3) Το σήμα που κηρύχθηκε άκυρο θεωρείται ότι ουδέποτε παρήγε τα αποτελέσματα που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(4) Η τελεσίδικη απόφαση περί διαγραφής του σήματος λόγω ακυρότητας εγγράφεται στο Μητρώο.

Μη κήρυξη ακυρότητας προγενέστερου σήματος ελλείψει διακριτικού χαρακτήρα, κινδύνου σύγχυσης ή φήμης του προγενέστερου σήματος

41. Η αίτηση κήρυξης ακυρότητας βάσει προγενέστερου σήματος δεν γίνεται δεκτή κατά την ημερομηνία της αίτησης ακύρωσης εάν δεν θα είχε γίνει δεκτή κατά την ημερομηνία της κατάθεσης ή την ημερομηνία της προτεραιότητας του μεταγενέστερου σήματος για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:

(α) Το προγενέστερο σήμα, που είναι δυνατό να  κηρυχθεί άκυρο σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (β), (γ) ή (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 6, δεν είχε ακόμη αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 6,

(β) η αίτηση για κήρυξη ακυρότητας βασίζεται στις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 7 και το προγενέστερο σήμα δεν είχε ακόμη αποκτήσει επαρκώς διακριτικό χαρακτήρα που να υποστηριχθεί η περίπτωση πιθανότητας σύγχυσης κατά την έννοια της εν λόγω παραγράφου,

(γ) η αίτηση για κήρυξη ακυρότητας βασίζεται στις διατάξεις της παραγράφου (α)  του εδάφιο (3) του άρθρου 7 και το προγενέστερο σήμα αυτό δεν είχε ακόμη αποκτήσει φήμη κατά την έννοια της προαναφερθείσας παραγράφου.

Διαδικασία έκπτωσης και ακυρότητας

41. Η αίτηση κήρυξης ακυρότητας βάσει προγενέστερου σήματος δεν γίνεται δεκτή κατά την ημερομηνία της αίτησης ακύρωσης εάν δεν θα είχε γίνει δεκτή κατά την ημερομηνία της κατάθεσης ή την ημερομηνία της προτεραιότητας του μεταγενέστερου σήματος για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:

(α)Το προγενέστερο σήμα, που είναι δυνατό να  κηρυχθεί άκυρο σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (β), (γ) ή (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 6, δεν είχε ακόμη αποκτήσει διακριτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 6,

(β)  η αίτηση για κήρυξη ακυρότητας βασίζεται στις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 7 και το προγενέστερο σήμα δεν είχε ακόμη αποκτήσει επαρκώς διακριτικό χαρακτήρα που να υποστηριχθεί η περίπτωση πιθανότητας σύγχυσης κατά την έννοια της εν λόγω παραγράφου,

(γ)  η αίτηση για κήρυξη ακυρότητας βασίζεται στις διατάξεις της παραγράφου (α)  του εδάφιο (3) του άρθρου 7 και το προγενέστερο σήμα αυτό δεν είχε ακόμη αποκτήσει φήμη κατά την έννοια της προαναφερθείσας παραγράφου.

Μη χρήση ως μέσο άμυνας κατά τη διαδικασία κήρυξης ακυρότητας

43.-(1) Σε διαδικασία για την κήρυξη ακυρότητας βάσει καταχωρισμένου σήματος με προγενέστερη ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης εγγραφής ή ημερομηνία προτεραιότητας, κατόπιν αίτησης του δικαιούχου του μεταγενέστερου σήματος, ο  δικαιούχος του προγενέστερου σήματος οφείλει να αποδείξει ότι:

(α) Κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου πριν από την ημερομηνία της αίτησης ακυρότητας έχει γίνει ουσιαστική χρήση του προγενέστερου σήματος, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 16, για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία ή τις οποίες έχει καταχωρισθεί, και των οποίων γίνεται επίκληση προς αιτιολόγηση της αίτησης, ή

(β) υπάρχει εύλογη αιτία για τη μη χρήση, εφόσον, κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ακυρότητας, έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον από πενταετίας η διαδικασία καταχώρισης του προγενέστερου σήματος.

(2) Εάν, κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για εγγραφή ή την ημερομηνία προτεραιότητας του μεταγενέστερου σήματος, έχει λήξει η περίοδος πέντε ετών εντός της οποίας θα έπρεπε να είχε γίνει ουσιαστική χρήση του προγενέστερου σήματος, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 16, ο δικαιούχος του προγενέστερου σήματος, επιπλέον των αποδεικτικών στοιχείων που απαιτούνται βάσει των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, οφείλει να αποδείξει ότι έχει γίνει ουσιαστική χρήση του σήματος κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή την ημερομηνία προτεραιότητας, ή ότι υπήρχε εύλογη αιτία για τη μη χρήση.

(3) Ελλείψει των αποδεικτικών στοιχείων που αναφέρονται στις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), η αίτηση ακυρότητας βάσει προγενέστερου σήματος απορρίπτεται.

(4) Εάν το προγενέστερο σήμα χρησιμοποιήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου, για μέρος μόνον των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία εγγράφηκε, τότε, για τους σκοπούς της εξέτασης της αίτησης ακυρότητας, θεωρείται εγγεγραμμένο μόνον για το μέρος αυτό των προϊόντων ή των υπηρεσιών.

(5) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) μέχρι (4) εφαρμόζονται επίσης όταν το προγενέστερο σήμα είναι σήμα της ΕΕ.  Στην περίπτωση αυτή η ουσιαστική χρήση του σήματος της ΕΕ προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1001.

Μη χρήση ως μέσο άμυνας σε διαδικασία προσβολής σήματος

44. Ο δικαιούχος ενός σήματος δεν δικαιούται να απαγορεύσει τη χρήση σημείου, παρά μόνον στον βαθμό που δεν είναι δυνατόν να κηρυχθεί έκπτωτος των δικαιωμάτων του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) και των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 39 κατά τον χρόνο που ασκείται η αγωγή για προσβολή. Μετά από αίτημα του εναγομένου, ο δικαιούχος του σήματος οφείλει να αποδείξει ότι κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου που προηγήθηκε της ημερομηνίας άσκησης της αγωγής είχε γίνει ουσιαστική χρήση του σήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία εγγράφηκε και τα οποία αναφέρονται προς θεμελίωση της αγωγής, ή ότι υπάρχει εύλογη αιτία για τη μη χρήση, εφόσον, κατά την ημερομηνία υποβολής της αγωγής, η διαδικασία εγγραφής του σήματος είχε ολοκληρωθεί από πενταετίας τουλάχιστον.

Δικαίωμα παρέμβασης του δικαιούχου εγγεγραμμένου σήματος ως μέσο άμυνας σε διαδικασία προσβολής σήματος

45.-(1) Στο πλαίσιο διαδικασίας προσβολής, ο δικαιούχος σήματος δεν δικαιούται να απαγορεύσει τη χρήση μεταγενέστερου εγγεγραμμένου σήματος, εφόσον το μεταγενέστερο εγγεγραμμένο σήμα δεν θα εκηρύσσετο άκυρο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 41, του εδαφίου (1) του άρθρου 14 ή του εδαφίου (3) του άρθρου 43.

(2) Στο πλαίσιο διαδικασίας προσβολής, ο δικαιούχος σήματος δεν δικαιούται να απαγορεύσει τη χρήση μεταγενέστερου εγγεγραμμένου σήματος της ΕΕ, εφόσον το εν λόγω μεταγενέστερο σήμα δεν θα εκηρύσσετο άκυρο δυνάμει του άρθρου 60 παράγραφοι 1, 3 ή 4, του άρθρου 61 παράγραφοι 1 ή 2 ή του άρθρου 64 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2017/1001.

(3) Όταν ο δικαιούχος σήματος δεν δικαιούται να απαγορεύσει τη χρήση μεταγενέστερου εγγεγραμμένου σήματος βάσει των διατάξεων των εδαφίων (1) ή (2), ο δικαιούχος αυτού του μεταγενέστερου εγγεγραμμένου σήματος δεν δικαιούται να απαγορεύσει τη χρήση του προγενέστερου σήματος στο πλαίσιο διαδικασίας προσβολής, μολονότι δεν είναι πλέον δυνατόν να γίνει επίκληση αυτού του προγενέστερου δικαιώματος κατά του μεταγενέστερου σήματος.

ΜΕΡΟΣ VII ΣΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
Ορισμοί των όρων “σήματα εγγύησης ή πιστοποίησης” και “συλλογικά σήματα”

46. Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους:

“σήματα εγγύησης ή πιστοποίησης” σημαίνει τα σήματα που προσδιορίζονται ως σήματα εγγύησης ή πιστοποίησης κατά την κατάθεση και είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που πιστοποιούνται από τον δικαιούχο του σήματος, όσον αφορά τα υλικά, τον τρόπο παρασκευής των προϊόντων ή της παροχής των υπηρεσιών, την ποιότητα, την ακρίβεια ή άλλα χαρακτηριστικά αυτών από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που δεν πιστοποιούνται κατά τον τρόπο αυτό∙

“συλλογικά σήματα” σημαίνει τα σήματα που προσδιορίζονται ως συλλογικά κατά την κατάθεση και είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των μελών της δικαιούχου οργάνωσης από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες άλλων επιχειρήσεων.

Σήματα εγγύησης ή πιστοποίησης

47. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών, αρχών και φορέων δημοσίου δικαίου, δύναται να υποβάλει αίτηση για σήμα εγγύησης ή πιστοποίησης υπό την προϋπόθεση ότι:

(α) Το εν λόγω πρόσωπο δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που περιλαμβάνει την παροχή του είδους των προϊόντων ή υπηρεσιών που πιστοποιούνται,

(β) είναι ικανό να πιστοποιήσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία πρόκειται να εγγραφεί το σήμα.

 

Συλλογικά σήματα

48.-(1) Συνεταιρισμοί, οργανώσεις ή ενώσεις κατασκευαστών, παραγω-γών, παρόχων υπηρεσιών ή εμπόρων, οι οποίες σύμφωνα με την νομοθεσία της Δημοκρατίας,  έχουν την ικανότητα να είναι, ιδίω ονόματι, υποκείμενα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, να συμβάλλονται ή να διενεργούν άλλες νομικές πράξεις και να ενάγουν ή ενάγονται, καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δύνανται να εγγράφουν συλλογικά σήματα.

(2) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 6, συλλογικά σήματα μπορούν να χρησιμεύσουν στις συναλλαγές για τον προσδιορισμό της γεωγραφικής προέλευσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Ένα τέτοιο σήμα δεν επιτρέπει στον δικαιούχο του να απαγορεύει σε τρίτους την χρήση τέτοιων σημείων ή ενδείξεων στις εμπορικές συναλλαγές, εφόσον οι τρίτοι τα χρησιμοποιούν σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη του εμπορίου και της βιομηχανίας. Το σήμα αυτό δεν μπορεί ιδίως να αντιταχθεί έναντι τρίτου ο οποίος επιτρέπεται να χρησιμοποιεί γεωγραφική ονομασία.

Κανονισμός χρήσης του συλλογικού σήματος.

49.-(1) Η αίτηση εγγραφής σήματος πιστοποίησης ή  συλλογικού σήματος πρέπει να συνοδεύεται από  κανονισμό χρήσης ο οποίος προβλέπεται στους κανονισμούς.

(2) Όσον αφορά τα σήματα πιστοποίησης, ο Κανονισμός χρήσης αναφέρει τα πρόσωπα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το σήμα, τα χαρακτηριστικά που πρέπει να πιστοποιεί το σήμα, τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός πιστοποίησης εξετάζει τα χαρακτηριστικά αυτά και εποπτεύει τη χρήση του σήματος. Ο Κανονισμός αναφέρει επίσης τους όρους χρήσης του σήματος, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κυρώσεων.

(3) Όσον αφορά τα συλλογικά σήματα, ο Κανονισμός χρήσης αναφέρει τα πρόσωπα που νομιμοποιούνται να χρησιμοποιούν το συλλογικό σήμα, τους όρους συμμετοχής στην οργάνωση που είναι δικαιούχος του σήματος, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών καθώς και τις προϋποθέσεις χρήσης του σήματος, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κυρώσεων.

(4) Όσον αφορά τα συλλογικά σήματα, ο Κανονισμός χρήσης επιτρέπει σε κάθε πρόσωπο του οποίου τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες προέρχονται από την εν λόγω γεωγραφική περιοχή να καθίστανται μέλος της οργάνωσης που είναι δικαιούχος του συλλογικού σήματος, εφόσον πληροί  τους όρους του κανονισμού.

(5) Η άσκηση των αξιώσεων που απορρέουν από την εγγραφή του συλλογικού σήματος ανήκει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό ή στον κανονισμό χρήσης, στην  δικαιούχο οργάνωση.

(6) Για τα σήματα πιστοποίησης και συλλογικά σήματα τηρείται ειδικό Μητρώο σημάτων. Τα τέλη  κατάθεσης και παράτασης της διάρκειας αυτών ορίζονται στους κανονισμούς.

(7) Η χρήση του σήματος πιστοποίησης ή συλλογικού σήματος γίνεται απαραίτητα με την ένδειξη “σήμα πιστοποίησης” ή “συλλογικό σήμα”.

Τροποποιήσεις του κανονισμού χρήσης

50.-(1) Ο δικαιούχος του σήματος πιστοποίησης ή του συλλογικού σήματος υποβάλλει στο Γραφείο κάθε τροποποιημένο κανονισμό χρήσης.

(2) Η τροποποίηση σημειώνεται στο Μητρώο, εκτός αν ο Κανονισμός χρήσης δεν πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49  ή συντρέχει ένας από τους λόγους απόρριψης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου η τροποποίηση του κανονισμού χρήσης αρχίζει να ισχύει μόνον από την ημερομηνία που εγγράφηκε η μνεία των τροποποιήσεων αυτών στο Μητρώο.

Απόρριψη της αίτησης

51.-(1) Εκτός από τους λόγους απόρριψης της αίτησης εγγραφής σήματος που προβλέπονται στις διατάξεις της  παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 σχετικά με σημεία ή ενδείξεις που δύνανται να χρησιμεύσουν στο εμπόριο  για τον προσδιορισμό της γεωγραφικής προέλευσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών και στις διατάξεις του άρθρου 7, και με την επιφύλαξη του δικαιώματος της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας να μην προβεί σε αυτεπάγγελτη εξέταση των σχετικών λόγων, η αίτηση εγγραφής σήματος πιστοποίησης ή συλλογικού σήματος απορρίπτεται εάν δεν συνάδει με τις διατάξεις των άρθρων 46, 48, ἠ 49  ή όταν ο Κανονισμός χρήσης των εν λόγω σημάτων αντίκειται στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη.

(2) Η αίτηση καταχώρισης συλλογικού σήματος απορρίπτεται επίσης όταν υπάρχει κίνδυνος παραπλάνησης του κοινού, όσον αφορά τον χαρακτήρα ή τη σημασία του σήματος, ιδίως όταν το σήμα πιθανόν να εκληφθεί ως κάτι άλλο, και όχι ως συλλογικό σήμα.

(3) Η αίτηση δεν απορρίπτεται εάν ο καταθέτης, μετά από τροποποίηση του Κανονισμού χρήσης του συλλογικού σήματος, πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2).

Χρήση του συλλογικού σήματος

52. Ουσιαστική χρήση του σήματος εγγύησης ή πιστοποίησης ή συλλογικού σήματος από οποιοδήποτε πρόσωπο δικαιούται να το χρησιμοποιεί αποδεικνύεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του άρθρου 16.

Πρόσωπα νομιμοποιούμενα σε άσκηση αγωγής για προσβολή του συλλογικού σήματος

53.-(1)  Οι διατάξεις των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 19 εφαρμόζονται για κάθε πρόσωπο που νομιμοποιείται να χρησιμοποιεί συλλογικό σήμα.

(2) Ο δικαιούχος συλλογικού σήματος δύναται να αξιώνει, για λογαριασμό των προσώπων που νομιμοποιούνται να χρησιμοποιούν το σήμα, αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν τα πρόσωπα αυτά λόγω της χρήσης του σήματος χωρίς σχετική άδεια.

Πρόσθετοι λόγοι έκπτωσης

54. Εκτός από τους λόγους έκπτωσης που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 39, ο δικαιούχος  συλλογικού κηρύσσεται έκπτωτος των δικαιωμάτων του εάν:

(α) Δεν λαμβάνει εύλογα μέτρα για να αποτρέψει χρήση του σήματος η οποία δεν είναι σύμφωνη  με τους όρους χρήσης που προβλέπονται στον Κανονισμό χρήσης, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε τροποποίησής του που έχει σημειωθεί στο Μητρώο·

(β) ο τρόπος χρήσης του σήματος από τα νομιμοποιούμενα πρόσωπα είχε ως συνέπεια τη δυνατότητα παραπλάνησης του κοινού, όσον αφορά τον χαρακτήρα ή τη σημασία του σήματος, ιδίως όταν το σήμα πιθανόν να εκληφθεί ως κάτι άλλο και όχι ως συλλογικό σήμα·

(γ)η τροποποίηση του κανονισμού χρήσης του σήματος σημειώθηκε στο Μητρώο κατά παράβαση των διατάξεων του εδάφιου (1) του άρθρου 50, εκτός εάν ο δικαιούχος του σήματος, μετά από νέα τροποποίηση του κανονισμού χρήσης, συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του εν λόγω άρθρου.

Πρόσθετοι λόγοι ακυρότητας

55. Εκτός από τους λόγους ακυρότητας που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 6, κατά περίπτωση, με εξαίρεση τις διατάξεις της  παραγράφου (γ) του εδάφιου (1) του εν λόγω άρθρου σχετικά με σημεία ή ενδείξεις που δύνανται να χρησιμεύσουν στις συναλλαγές για τον προσδιορισμό της γεωγραφικής προέλευσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών και στις διατάξεις του άρθρου 7, το συλλογικό σήμα κηρύσσεται άκυρο εάν εγγράφηκε κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 51, εκτός εάν ο δικαιούχος του σήματος, μετά από νέα τροποποίηση του κανονισμού χρήσης, συμμορφωθεί  με τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού.

ΜΕΡΟΣ VIII ΕΙΔΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Μετατροπή σήματος ΕΕ σε εθνικό

56.-(1) Το αίτημα μετατροπής σήματος της ΕΕ ή αίτησης για εγγραφή σήματος της ΕΕ σε αίτηση για εγγραφή Κυπριακού σήματος εξετάζεται από το Γραφείο σύμφωνα με τις διαδικαστικές και ουσιαστικές διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Η εγγραφή σήματος που προέρχεται από μετατροπή  ανατρέχει στην ημερομηνία κατάθεσης του σήματος στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην ημερομηνία προτεραιότητας του σήματος και ενδεχομένως στην αρχαιότητα εθνικού σήματος που μπορεί να έχει διεκδικηθεί.

(3) Για την ανανέωση εθνικού σήματος εκ μετατροπής ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης μετατροπής στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράταση προθεσμιών

57.-(1) Το Γραφείο δύναται, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις, να αναστέλλει την διαδικασία εγγραφής σήματος ή τις διαδικασίες ένστασης, έκπτωσης και ακυρότητας ή να χορηγεί παράταση συγκεκριμένης προθεσμίας. Η αίτηση για παράταση υποβάλλεται  πριν από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας και πρέπει να αναφέρει τους λόγους που δικαιολογούν αυτήν.

(2) Αίτηση για παράταση προθεσμίας που υποβάλλεται μετά την λήξη της αρχικής προθεσμίας ή δεν αναφέρει τους λόγους που δικαιολογούν αυτήν απορρίπτεται.

(3) Εάν τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι περισσότερα του ενός, το Γραφείο δύναται να εξαρτά την παράταση της προθεσμίας από τη σύμφωνη γνώμη όλων των  μερών.

Δημοσιεύσεις

58. Οι δημοσιεύσεις που αναφέρονται στον παρόντα Νόμο και στους κανονισμούς δύνανται να πραγματοποιούνται και στην ιστοσελίδα του Γραφείου.

Εξουσίες Εφόρου σχετικά με τις ακροάσεις ενώπιον του Γραφείου

59. Ο Έφορος έχει την αρμοδιότητα να εξουσιοδοτεί λειτουργούς ή άλλους υπαλλήλους να τον εκπροσωπούν για τη διεκπεραίωση των ακροάσεων ενώπιον και του Δικαστηρίου ή όποιων άλλων διαδικασιών κρίνει σκόπιμο.

Επικοινωνία με το Γραφείο

60. Τα μέρη της διαδικασίας ή, εφόσον έχουν οριστεί, οι αντιπρόσωποί τους δηλώνουν επίσημη διεύθυνση για κάθε επίσημη επικοινωνία με την υπηρεσία η οποία θα πρέπει να είναι εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

61. Ο Έφορος κατά την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών τηρεί τις διαδικασίες και εφαρμόζει όπου αρμόζει τις διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου.

Έκδοση Κανονισμών

62.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει κανονισμούς προς καθορισμό οποιουδήποτε θέματος που κατά τον παρόντα Νόμο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα των διατάξεων του εδαφίου (1), οι αναφερόμενοι σε αυτό Κανονισμοί δύνανται να ρυθμίζουν-

(α) Τα αποδεικτικά μέσα που κρίνονται επαρκή για την μεταβίβαση του σήματος. Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου αυτού το Γραφείο μπορεί να καθορίζει πρόσθετα  αποδεικτικά μέσα·

(β) μειωμένα τέλη κατάθεσης και ανανέωσης εάν οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή·

(γ) τα οφειλόμενα τέλη για την εξέταση των παραβάσεων που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(δ) τη διαδικασία όπου πριν από την κατάθεση της αίτησης ο αιτητής δύναται, να ζητήσει μία εκ πρώτης όψεως γνώμη του Γραφείου κατά πόσο το σήμα  που προτίθεται να εγγράψει πληροί τις προϋποθέσεις και είναι σύμφωνο με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7·

(ε) τον προσδιορισμό και την κατανομή των εξόδων στις διαδικασίες ένστασης, έκπτωσης και ακυρότητας·

(στ) οποιαδήποτε άλλα τέλη προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(3)  Όροι που δεν ερμηνεύονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των εδαφίων (1) και (2), έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από τον παρόντα Νόμο.

Έκδοση διαταγμάτων

63. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει διατάγματα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με τα οποία θεσπίζονται, προστίθενται, τροποποιούνται ή ακυρώνονται τα έντυπα που προβλέπονται στους κανονισμούς.

ΟΡΙΣΜΟΙ
Ερμηνεία

2. [Διαγράφηκε]
ΕΓΓΡΑΦΗ, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Το Μητρώο
Το μητρώο εμπορικών σημάτων

3. [Διαγράφηκε]
Αποτέλεσμα εγγραφής και η αγωγή για παραβίαση
Καμιά αγωγή για παραβίαση μη εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος

4. [Διαγράφηκε]
Η εγγραφή να αφορά συγκεκριμένα εμπορεύματα

5. [Διαγράφηκε]
Δικαίωμα που παρέχεται με εγγραφή στο Μέρος Α και παραβίαση αυτού

6. [Διαγράφηκε]
Δικαίωμα που παρέχεται με εγγραφή στο Μέρος Β και παραβίαση αυτού

7. [Διαγράφηκε]
Παραβίαση εξαιτίας παράβασης ορισμένων περιορισμών

8. [Διαγράφηκε]
Επιφύλαξη για κεκτημένα δικαιώματα

9. [Διαγράφηκε]
Επιφύλαξη για χρήση ονόματος διεύθυνσης κλπ

10. [Διαγράφηκε]
Ικανότητα για εγγραφή και εγκυρότητα της εγγραφής
Απόλυτοι λόγοι μη εγγραφής εμπορικού σήματος

11. [Διαγράφηκε]
Η δυνατότητα διάκρισης προϋπόθεση για εγγραφή στο Μέρος Β’

12. [Διαγράφηκε]
Απαγόρευση εγγραφής σκανδαλιστικού σχεδίου κλπ

13. [Διαγράφηκε]
Απαγόρευση εγγραφής πανομοιοτύπων και ομοιαζόντων εμπορικών σημάτων

14. [Διαγράφηκε]
Προγενέστερα εμπορικά σήματα

14Α. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 63(I)/2020
Συγκατάθεση δικαιούχου προγενέστερου εμπορικού σήματος.

14Β. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 63(I)/2020
Απώλεια δικαιώματος λόγω ανοχής

14Γ. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 63(I)/2020
Εγγραφή στο Μέρος Α’ είναι αποκλειστική ως προς την εγκυρότητα της μετά την πάροδο επτά ετών

15. [Διαγράφηκε]
Η εγγραφή υπόκειται σε παραίτηση από το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης

16. [Διαγράφηκε]
Λέξεις που χρησιμοποιούνται ως ονομασία ή περιγραφή αντικειμένου ή υλικού ή υπηρεσιών

17. [Διαγράφηκε]
Αποτέλεσμα περιορισμού ως προς το χρώμα και έλλειψη αυτού

18. [Διαγράφηκε]
Διαδικασία και διάρκεια εγγραφής
Αίτηση για εγγραφή

19. [Διαγράφηκε]
Ένσταση στην εγγραφή

20. [Διαγράφηκε]
Εγγραφή

21. [Διαγράφηκε]
Διάρκεια και ανανέωση εγγραφής

22. [Διαγράφηκε]
Εγγραφή μερών εμπορικών σημάτων και εμπορικών σημάτων ως μια σειρά

23. [Διαγράφηκε]
Εκχώρηση και μεταβίβαση
Εξουσίες, και περιορισμοί εκχώρησης και μεταβίβασης

24. [Διαγράφηκε]
Ορισμένα εμπορικά σήματα να συνδυάζονται ώστε να είναι εκχωρητέα και μεταβιβαστέα μόνο ως σύνολο

25. [Διαγράφηκε]
Εξουσία εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη να εκχωρεί και να δίδει αποδείξεις

26. [Διαγράφηκε]
Εγγραφή εκχωρήσεων και μεταβιβάσεων

27. [Διαγράφηκε]
Χρήση και αχρησία
Λόγοι διαγραφής από το μητρώο

28. [Διαγράφηκε]
Κυρώσεις λόγω αχρησίας

28Α. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 63(I)/2020
Εγγεγραμμένοι δικαιούχοι χρήσης

29. [Διαγράφηκε]
Προτεινόμενη χρήση εμπορικού σήματος από νομικό πρόσωπο το οποίο θα συσταθεί, κλπ.

30. [Διαγράφηκε]
Χρήση ενός από τα συνδυασμένα ή ουσιωδώς πανομοιότυπα εμπορικά σήματα ισοδύναμη προ τη χρήση άλλου

31. [Διαγράφηκε]
Χρήση εμπορικού σήματος για εξαγωγικό εμπόριο

32. [Διαγράφηκε]
Χρήση εμπορικού σήματος

32Α. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 63(I)/2020
Αποκατάσταση και διόρθωση του μητρώου
Γενική εξουσία για αποκατάσταση καταχωρήσεων στο μητρώο

64.-(1) Πρόσωπο που έχει παράπονο από τη μη εγγραφή στο μητρώο για οποιαδήποτε καταχώρηση ή από παράλειψη αυτής από το μητρώο ή από οποιαδήποτε καταχώρηση στο μητρώο χωρίς επαρκή αιτία από καταχώρηση που λανθασμένα παραμένει στο μητρώο, ή από οποιοδήποτε λάθος ή ελάττωμα στην καταχώρηση στο μητρώο, δύναται να υποβάλει αίτηση κατά τον καθορισμένο τρόπο στο Δικαστήριο, ή, κατά εκλογή του αιτητή και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 49, στον Έφορο, και το Δικαστήριο ή ο Έφορος, ανάλογα με την περίπτωση, δύναται να εκδώσει τέτοιο διάταγμα για τη διενέργεια, διαγραφή ή τροποποίηση της καταχώρησης ως ο Έφορος ή το Δικαστήριο ήθελε θεωρήσει κατάλληλο.

(2) Το Δικαστήριο ή ο Έφορος, ανάλογα με την περίπτωση, δύναται σε οποιαδήποτε διαδικασία βάσει του άρθρου αυτού να αποφασίσει για κάθε ζήτημα για το οποίο δυνατό να είναι αναγκαίο ή σκόπιμο να αποφασίσει σε σχέση με την αποκατάσταση του μητρώου.

(3) Σε περίπτωση δόλου κατά την εγγραφή, εκχώρηση ή μεταβίβαση εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος, ο Έφορος δύναται ο ίδιος να απευθυνθεί στο Δικαστήριο βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού.

(4) Οποιοδήποτε διάταγμα του Δικαστηρίου για αποκατάσταση του μητρώου διατάσσει όπως ειδοποίηση για την αποκατάσταση επιδοθεί κατά τον καθορισμένο τρόπο στον Έφορο και ο Έφορος με τη λήψη της ειδοποίησης αυτής προβαίνει στην αποκατάσταση του μητρώου ανάλογα.

(5) [Καταργήθηκε].

Εξουσία διαγραφής ή τροποποίησης της εγγραφής ένεκα παράβασης όρου

65. Κατόπι αίτησης προς το Δικαστήριο οποιουδήποτε προσώπου που έχει παράπονο, ή, κατά εκλογή του αιτητή και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 49, προς τον Έφορο, ή κατόπι αίτησης του Εφόρου στο Δικαστήριο, το Δικαστήριο ή ο Έφορος, ανάλογα με την περίπτωση, δύνανται να εκδώσουν τέτοιο διάταγμα ως ήθελαν κρίνει ορθό για διαγραφή ή τροποποίηση της εγγραφής εμπορικού σήματος εξαιτίας παράβασης, ή παράλειψης τήρησης όρου, που καταχωρήθηκε στο μητρώο αναφορικά με αυτό.

Διόρθωση μητρώου

66.-(1) Ο Έφορος δύναται, κατόπι αίτησης που υποβάλλεται κατά τον καθορισμένο τρόπο από εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη-

(α) να διορθώσει οποιοδήποτε λάθος που υπάρχει στο όνομα, τη διεύθυνση ή την περιγραφή του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη εμπορικού σήματος.

(β) να καταχωρήσει οποιαδήποτε αλλαγή που γίνεται στο όνομα, τη διεύθυνση ή την περιγραφή του προσώπου που είναι εγγεγραμμένο ως ιδιοκτήτης εμπορικού σήματος.

(γ) να ακυρώσει την καταχώρηση εμπορικού σήματος στο μητρώο.

(δ) να διαγράψει οποιαδήποτε εμπορεύματα ή κλάσεις εμπορευμάτων ή υπηρεσιών από εκείνα αναφορικά με τα οποία το εμπορικό σήμα είναι εγγεγραμμένο. ή

(ε) να καταχωρήσει παραίτηση από το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης ή σημείωση σε σχέση με εμπορικό σήμα η οποία δεν επεκτείνει με οποιοδήποτε τρόπο τα δικαιώματα που δόθηκαν από την υφιστάμενη εγγραφή του εμπορικού σήματος.

(2) Ο Έφορος δύναται, κατόπι αίτησης που υποβάλλεται κατά τον καθορισμένο τρόπο από εγγεγραμμένο δικαιούχο χρήσης εμπορικού σήματος να διορθώσει οποιοδήποτε λάθος, ή να καταχωρήσει οποιαδήποτε αλλαγή αναφορικά με το όνομα, τη διεύθυνση ή την περιγραφή του εγγεγραμμένου δικαιούχου χρήσης.

(3) Οποιαδήποτε απόφαση του Εφόρου βάσει του άρθρου αυτού υπόκειται σε έφεση στο Δικαστήριο.

Μετατροπή εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος

36. [Διαγράφηκε]
Προσαρμογή καταχωρήσεων στο μητρώο προς τροποποιημένη ή υποκατάστατη ταξινόμηση εμπορευμάτων ή υπηρεσιών

37. [Διαγράφηκε]
Πιστοποιούντα εμπορικά σήματα

37Α. [Διαγράφηκε]
Συλλογικά εμπορικά σήματα.

37Β. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 63(I)/2020
ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κανονισμοί και τέλη
Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου να εκδίδει Κανονισμούς

38. [Διαγράφηκε]
Τέλη

39. [Διαγράφηκε]
Εξουσίες και καθήκοντα Εφόρου
Προκαταρκτική συμβουλή του Εφόρου ως προς τη διάκριση

40. [Διαγράφηκε]
Ακρόαση πριν από την άσκηση της διακριτικής εξουσίας του Εφόρου

67. Όταν από το Νόμο αυτό ή τους κανονισμούς παρέχεται στον Έφορο διακριτική ή άλλη εξουσία αυτός δεν ασκεί την εξουσία αυτή δυσμενώς έναντι του αιτούμενου εγγραφή ή του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη του υπό εξέταση εμπορικού σήματος χωρίς να παράσχει (αν κληθεί δεόντως να πράξει αυτό εντός της καθορισμένης περιόδου) ευκαιρία στον αιτητή ή τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη να τύχει ακρόασης.

Εξουσία του Εφόρου να επιδικάζει έξοδα

68. Σε κάθε διαδικασία ενώπιον του Εφόρου βάσει του Νόμου αυτού, ο Έφορος έχει εξουσία να επιδικάζει σε οποιοδήποτε μέρος τέτοια έξοδα τα οποία δύναται να θεωρήσει εύλογα και να διατάσσει πως και από ποια μέρη θα καταβληθούν αυτά, και οποιοδήποτε τέτοιο διάταγμα δύναται, κατόπι άδειας Δικαστή Επαρχιακού Δικαστηρίου, να εκτελείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως απόφαση ή διάταγμα του Δικαστηρίου αυτού που έχει το ίδιο αποτέλεσμα.

Ετήσιες εκθέσεις Εφόρου

69. O Έφορος εκδίδει ετήσια έκθεση για την εφαρμογή του Νόμου αυτού από αυτόν.

Νομικές διαδικασίες και προσφυγές
Η εγγραφή αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη της εγκυρότητας

70. Σε κάθε νομική διαδικασία που αφορά εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα (περιλαμβανομένων αιτήσεων βάσει του άρθρου 33) το γεγονός ότι πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο ως ιδιοκτήτης του εμπορικού σήματος αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη της εγκυρότητας της αρχικής εγγραφής του εμπορικού σήματος και κάθε μεταγενέστερης εκχώρησης και μεταβίβασης αυτού.

Πιστοποιητικό εγκυρότητας

71. Σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία στην οποία αμφισβητείται η εγκυρότητα της εγγραφής εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος και εκδίδεται απόφαση υπέρ του ιδιοκτήτη του εμπορικού σήματος, το Δικαστήριο δύναται να πιστοποιήσει για το σκοπό αυτό, και αν πιστοποιήσει με τον τρόπο αυτό τότε σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη νομική διαδικασία στην οποία αμφισβητείται η εγκυρότητα της εγγραφής, ο ιδιοκτήτης του εμπορικού σήματος εξασφαλίζοντας τελικό διάταγμα ή απόφαση υπέρ του δικαιούται όπως λάβει όλα του τα έξοδα, δικαιώματα και δαπάνες όπως μεταξύ δικηγόρου και πελάτη, εκτός αν σε μεταγενέστερη διαδικασία το Δικαστήριο πιστοποιήσει ότι αυτός δεν δικαιούται να λάβει αυτά.

Έξοδα Εφόρου σε διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου και καταβολή εξόδων από τον Έφορο

72. Σε κάθε διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου βάσει του σε διαδικασία Νόμου αυτού τα έξοδα του Εφόρου υπόκεινται στη διακριτική εξουσία του Δικαστηρίου, αλλά ο Έφορος δεν διατάσσεται να καταβάλει τα Δικαστηρίου έξοδα οποιουδήποτε άλλου διάδικου.

Τα εμπορικά ήθη κλπ. να λαμβάνονται υπόψη

73. Σε κάθε αγωγή ή διαδικασία που αφορά εμπορικό σήμα ή εμπορική επωνυμία, το Δικαστήριο ή ο Έφορος, ανάλογα, με την περίπτωση, αποδέχεται μαρτυρία για τα σχετικά εμπορικά ήθη και για κάθε σχετικό εμπορικό σήμα ή εμπορική επωνυμία ή εμφάνιση που χρησιμοποιείται νόμιμα από άλλα πρόσωπα.

Η εμφάνιση Εφόρου σε διαδικασία που συνεπάγεται διόρθωση

74.-(1) Σε κάθε νομική διαδικασία στην οποία η θεραπεία που απαιτείται περιλαμβάνει μετατροπή ή διόρθωση του μητρώου, ο Έφορος έχει το δικαίωμα να εμφανιστεί και να τύχει ακρόασης και υποχρεούται να εμφανιστεί αν διαταχθεί από το Δικαστήριο.

(2) Εκτός αν διαταχθεί διαφορετικά από το Δικαστήριο, ο Έφορος αντί να εμφανιστεί και τύχει ακρόασης δύναται να υποβάλει γραπτώς στο Δικαστήριο έκθεση υπογραμμένη από αυτόν, που παρέχει λεπτομέρειες της ενώπιον του διαδικασίας αναφορικά με το υπό εξέταση ζήτημα ή τους λόγους οποιασδήποτε απόφασης που εκδόθηκε από αυτόν η οποία επηρεάζει αυτό ή της πρακτικής του Γραφείου του σε παρόμοιες περιπτώσεις ή αναφορικά με τέτοια άλλα θέματα που σχετίζονται με τα υπό αμφισβήτηση θέματα και εντός των πλαισίων των γνώσεων του ως Έφορος, ως αυτός κρίνει σκόπιμο και η έκθεση λογίζεται ότι αποτελεί μέρος της μαρτυρίας στη διαδικασία.

Διαδικασία σε περιπτώσεις δικαιώματος εκλογής προς υποβολή αίτησης στο Δικαστήριο ή στον Έφορο

75. Όταν βάσει οποιασδήποτε από τις προηγούμενες διατάξεις του Νόμου αυτού αιτητής έχει το δικαίωμα εκλογής προς υποβολή αίτησης είτε στο Δικαστήριο είτε στον Έφορο-

(α) αν εκκρεμεί αγωγή που αφορά το υπό εξέταση εμπορικό σήμα, η αίτηση υποβάλλεται στο Δικαστήριο.

(β) αν σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η αίτηση υποβάλλεται στον Έφορο, αυτός δύναται σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, να παραπέμψει την αίτηση στο Δικαστήριο, ή δύναται, μετά από ακρόαση των μερών, να εκδώσει απόφαση επί της μεταξύ τους διαφοράς η οποία υπόκειται σε έφεση στο Δικαστήριο.

Μαρτυρία
Τρόπος παροχής μαρτυρίας

76. Σε οποιαδήποτε διαδικασία βάσει του Νόμου αυτού ενώπιον του Εφόρου, η μαρτυρία ελλείψει οδηγιών περί του αντιθέτου, παρέχεται με ένορκη δήλωση, αλλά, σε οποιαδήποτε περίπτωση στην οποία θεωρεί ορθό να πράξει με τον τρόπο αυτό, ο Έφορος δύναται να λάβει προφορική μαρτυρία αντί ή επιπρόσθετα με μαρτυρία με ένορκη δήλωση. Οποιαδήποτε τέτοια ένορκη δήλωση δύναται σε περίπτωση προσφυγής να χρησιμοποιηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου, αλλά αν χρησιμοποιηθεί με τον τρόπο αυτό επιφέρει όλα τα επακόλουθα και τις συνέπειες της μαρτυρίας με ένορκη δήλωση.

Αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών

77. (1) Σε περίπτωση κατά την οποία διάδικος  προσκομίζει ευλόγως διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία επαρκή προς στήριξη των ισχυρισμών του περί προσβολής ή επικείμενης προσβολής δικαιωμάτων δυνάμει του παρόντος Νόμου, ενώ παράλληλα επικαλείται αποδεικτικά στοιχεία που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου, το Δικαστήριο, ύστερα από αίτηση του διαδίκου, μπορεί να διατάξει, υπό τους όρους που κατά την κρίση του διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, την προσκόμιση των στοιχείων αυτών από τον αντίδικο.

(2) Αν συντρέχει προσβολή των δικαιωμάτων σε εμπορική κλίμακα, το Δικαστήριο μπορεί επίσης, ύστερα από αίτηση διαδίκου, να διατάξει, υπό τους όρους που κατά την κρίση του διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, τη γνωστοποίηση τραπεζικών, χρηματοοικονομικών ή εμπορικών εγγράφων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου.

(3) Οι εμπιστευτικές πληροφορίες που παρέχονται δυνάμει του παρόντος άρθρου χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό που ορίζεται στο διάταγμα του Δικαστηρίου.

Ενημέρωση

78. (1) Στα πλαίσια οποιασδήποτε διαδικασίας δυνάμει του παρόντος Νόμου η οποία αφορά προσβολή των δικαιωμάτων εμπορικών σημάτων ή εμπορικών επωνυμιών σε εμπορική κλίμακα, το Δικαστήριο δύναται, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης διαδίκου, να διατάξει την παροχή πληροφοριών για την προέλευση και για τα δίκτυα διανομής των εμπορευμάτων ή παροχής υπηρεσιών που προσβάλλουν δικαίωμα εμπορικού σήματος ή εμπορικής επωνυμίας από τον ύποπτο ή/και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο-

(α)   βρέθηκε να κατέχει τα παράνομα εμπορεύματα σε εμπορική κλίμακα, ή

(β)  βρέθηκε να χρησιμοποιεί τις παράνομες υπηρεσίες σε εμπορική κλίμακα, ή

(γ)  διαπιστώθηκε ότι παρείχε σε εμπορική κλίμακα υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες για την προσβολή δικαιώματος, ή

(δ)  υποδείχθηκε από το πρόσωπο που αναφέρεται στις παραγράφους (α), ή (β) ή (γ), ως εμπλεκόμενο στην παραγωγή, κατασκευή ή διανομή των εμπορευμάτων ή στην παροχή των υπηρεσιών.

(2)  Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) περιλαμβάνουν εφόσον ενδείκνυται-

(α)  τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις των παραγωγών, κατασκευαστών, διανομέων, προμηθευτών και λοιπών προηγούμενων κατόχων του προϊόντος ή της υπηρεσίας καθώς και των παραληπτών, χονδρεμπόρων και των εμπόρων λιανικής,

(β) πληροφορίες για τις ποσότητες που παρήχθησαν, κατασκευαστήκαν, παραδόθηκαν, παραλήφθηκαν ή παραγγέλθηκαν καθώς και για το τίμημα που εισπράχθηκε για τα εν λόγω εμπορεύματα ή υπηρεσίες.

Απόδειξη καταχωρήσεων στο μητρώο

79.-(1) Τυπωμένο ή γραπτό αντίγραφο οποιασδήποτε καταχώρησης στο μητρώο, που φέρεται ως πιστοποιημένο και υπογραμμένο από τον Έφορο και σφραγισμένο με τη σφραγίδα του Γραφείου του, γίνεται δεκτό ως μαρτυρία σε κάθε δικαστήριο και σε κάθε διαδικασία, χωρίς περαιτέρω απόδειξη ή προσαγωγή του πρωτότυπου.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο που ζητά τέτοιο πιστοποιημένο αντίγραφο όπως αναφέρθηκε πιο πάνω δικαιούται να λάβει αυτό κατόπι πληρωμής του καθορισμένου τέλους.

Απόδειξη ενεργειών που έγιναν από τον Έφορο

80. Πιστοποιητικό που φέρεται ως υπογραμμένο από τον Έφορο σχετικά με οποιαδήποτε καταχώρηση, ζήτημα ή ενέργεια στην οποία είναι εξουσιοδοτημένος να προβεί από το Νόμο αυτό ή των κανονισμών αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη της καταχώρησης που έγινε και του περιεχομένου αυτής και του ζητήματος ή ενέργειας που έγινε ή δεν έγινε.

Αδικήματα και μέτρα επιβολής
Παραποίηση καταχωρήσεων στο μητρώο

81. Αν οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί ή μεριμνά ώστε να γίνει ψευδής καταχώρηση στο μητρώο ή ενεργεί ή μεριμνά ώστε να συνταχθεί έγγραφο το οποίο ψευδώς φέρεται ως αντίγραφο καταχώρησης στο μητρώο, ή προσαγάγει ή προβάλλει ή μεριμνά ώστε να προσαχθεί ή προβληθεί ως μαρτυρία οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο, εν γνώσει του ότι η καταχώρηση ή το έγγραφο είναι ψευδές, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δυο ποινές της φυλάκισης και του προστίμου.

Μέτρα Επιβολής

82.-(1) Το Δικαστήριο το οποίο διαπιστώνει προσβολή δικαιώματος εμπορικού σήματος ή εμπορικής επωνυμίας δύναται να διατάξει τον παραβάτη να μην επαναλάβει την εν λόγω προσβολή στο μέλλον.  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την απαγόρευση αυτή το Δικαστήριο δύναται να επιβάλει για διασφάλιση της συμμόρφωσης, χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις τριάντα πέντε χιλιάδες λίρες (35,000) ή φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή και τις δύο αυτές ποινές.

(2) Το Δικαστήριο δύναται κατόπιν αίτησης του προσφεύγοντος και με δαπάνη του παραβάτη να διατάξει την πλήρη ή μερική δημοσίευση της απόφασης ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνει εύλογο για τη διάδοση των σχετικών με την απόφασή του, πληροφοριών.

Πρόστιμο για ψευδή απεικόνιση εμπορικού σήματος ως εγγεγραμμένου

83.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε απεικόνιση-

(α) σήματος το οποίο δεν είναι εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα, ούτως ώστε αυτό να εμφανίζεται ως εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα. ή

(β) ενός μέρους εγγεγραμμένου εμπορικού σήματος το οποίο δεν είναι μέρος που γράφτηκε χωριστά ως εμπορικό σήμα, ούτως ώστε αυτό να εμφανίζεται ότι γράφτηκε χωριστά. ή

(γ) ούτως ώστε να εμφανίζεται ότι εγγεγραμμένο εμπορικό σήμα είναι εγγεγραμμένο αναφορικά με οποιαδήποτε εμπορεύματα ή υπηρεσίες σε σχέση με τα οποία τούτο δεν είναι εγγεγραμμένο. ή

(δ) ούτως ώστε να εμφανίζεται ότι η εγγραφή εμπορικού σήματος παρέχει αποκλειστικό δικαίωμα στη χρήση αυτού υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις υπό τις οποίες, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που καταχωρήθηκαν στο μητρώο, η εγγραφή δεν παρέχει τέτοιο δικαίωμα,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε πρόστιμο που δεν θα υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι πέντε λίρες.

(2) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, η χρήση στην Κύπρο αναφορικά με εμπορικό σήμα της λέξης “εγγεγραμμένο”, ή οποιασδήποτε άλλης λέξης που αναφέρεται είτε ρητά είτε σιωπηρά σε εγγραφή, θεωρείται ότι αναφέρεται σε εγγραφή στο μητρώο, εκτός-

(α) όταν η λέξη αυτή χρησιμοποιείται φυσιολογικά συνδυασμένη με άλλες λέξεις οι οποίες αναγράφονται με γράμματα τουλάχιστο τέτοιου μεγέθους όπως εκείνα με τα οποία αναγράφεται η λέξη αυτή και η οποία υποδηλώνει ότι η αναφορά, αφορά εγγραφή εμπορικού σήματος ως τέτοιου βάσει του δικαίου χώρας εκτός της Κύπρου, η οποία είναι χώρα βάσει του δικαίου της οποίας η εγγραφή στην οποία αναφέρεται βρίσκεται πράγματι σε ισχύ.

(β) όταν η λέξη αυτή (η οποία είναι λέξη άλλη από τη λέξη “εγγεγραμμένο”) είναι ως εκ της φύσης της τέτοια ώστε να υποδηλώνει ότι η αναφορά αφορά τέτοια εγγραφή όπως αναφέρθηκε αμέσως προηγουμένως. ή

(γ) όταν η λέξη αυτή χρησιμοποιείται αναφορικά με σήμα εγγεγραμμένο ως εμπορικό σήμα βάσει του δικαίου χώρας εκτός της Κύπρου και σε σχέση με εμπορεύματα ή υπηρεσίες τα οποία θα εξαχθούν στη χώρα αυτή.

Ποικίλες Διατάξεις
Λόγοι απαράδεκτου, διαγραφής ή ακυρότητας που αφορούν μέρος μόνο των εμπορευμάτων ή υπηρεσιών

54Α. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 63(I)/2020
Αλλαγή στον τύπο της εμπορικής σχέσης δεν θεωρείται ότι προκαλεί εξαπάτηση

55. [Διαγράφηκε]
Συνιδιοκτησία εμπορικών σημάτων

56. [Διαγράφηκε]
Εμπιστεύματα και δικαιώματα

84.-(1) Οποιαδήποτε ειδοποίηση οποιουδήποτε εμπιστεύματος ρητή, σιωπηρή ή τεκμαρτή ούτε καταχωρίζεται στο μητρώο ούτε είναι αποδεκτή από τον Έφορο.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού, δικαιώματα σε σχέση με εμπορικό σήμα δύνανται να επιβληθούν κατά τον ίδιο τρόπο όπως και σε κάθε άλλη προσωπική περιουσία.

Αναγνώριση αντιπροσώπων

58. [Διαγράφηκε]
Μεταβατικές διατάξεις

59. [Διαγράφηκε]
Επιφυλάξεις

60. [Διαγράφηκε]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
[Διαγράφηκε]
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
[Διαγράφηκε]
ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
[Διαγράφηκε]
Σημείωση
26 του Ν.176(I)/2000Έναρξη ισχύος του N.176(I)/2000

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.176(I)/2000] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός από τη διάταξη του εδαφίου (7) του άρθρου 6 του βασικού νόμου όπως προστίθεται από την παράγραφο (δ) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου, η οποία τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημείωση
4 του Ν. 107(Ι)/2021Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 107(Ι)/2021]

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 107(Ι)/2021] λογίζεται ότι άρχισε τη 12η Ιουνίου 2020.