ΜΕΡΟΣ IV ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Διαδικασίες για μη συμμορφούμενα πλοία λόγω μη διαθεσιμότητας στην αγορά κατάλληλων καυσίμων

11.-(1) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι πλοίο δεν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές για τα καύσιμα των πλοίων που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και στα Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 51, ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται να απαιτήσει από τον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου ή τον πλοίαρχό του-

(α) να παρουσιάσει μητρώο ενεργειών που αναλήφθηκαν στην προσπάθεια για επίτευξη συμμόρφωσης· και

(β) να παρέχει στοιχεία ότι προσπάθησε να αγοράσει καύσιμα πλοίου που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ακολουθώντας το σχέδιο πλου του, και, σε περίπτωση που δεν υπήρχαν διαθέσιμα καύσιμα εκεί όπου είχε σχεδιασθεί, ότι έγιναν προσπάθειες να εντοπιστούν εναλλακτικές πηγές γι’ αυτά τα καύσιμα και ότι, παρά τις βέλτιστες προσπάθειες να ληφθούν καύσιμα πλοίων που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, δεν υπήρχαν τέτοια καύσιμα πλοίων διαθέσιμα για αγορά:

Νοείται ότι, δεν απαιτείται από το πλοίο να παρεκκλίνει από τον σχεδιασμένο πλου του ή να καθυστερεί αδικαιολόγητα το ταξίδι του, για να επιτύχει τη συμμόρφωση.

(2) Σε περίπτωση που πλοίο παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ο Αρχιεπιθεωρητής λαμβάνει υπόψη όλες τις συναφείς περιστάσεις και τα στοιχεία που υποβάλλονται, ώστε να προσδιορισθούν οι κατάλληλες ενέργειες που απαιτείται να γίνουν, περιλαμβανομένης της μη λήψης μέτρων ελέγχου.

(3) Πλοίο που αδυνατεί να αγοράσει καύσιμα που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, προτού εισέλθει σε λιμάνι της Δημοκρατίας οφείλει να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές του κράτους της σημαίας του και την Αρχή Λιμένων Κύπρου, η οποία ενημερώνει άμεσα το Υφυπουργείο Ναυτιλίας και τον Αρχιεπιθεωρητή.

(4) Κυπριακό πλοίο που αδυνατεί να αγοράσει καύσιμα που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, προτού εισέλθει σε λιμάνι της αλλοδαπής οφείλει να ενημερώσει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας και τις αρμόδιες αρχές του λιμένα προορισμού του.

(5) Σε περίπτωση που πλοίο προσεγγίσει λιμάνι της Δημοκρατίας και έχει χορηγήσει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την έλλειψη διαθεσιμότητας καυσίμων πλοίων που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ο Αρχιεπιθεωρητής συντάσσει σχετική έκθεση και την υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή, η οποία τη γνωστοποιεί στην Επιτροπή.

Εντοπισμός εκτός προδιαγραφών καυσίμου πλοίων

12.-(1) Σε περίπτωση που ο εργαστηριακός έλεγχος του δείγματος καυσίμου πλοίου που λήφθηκε από τη δεξαμενή καυσίμων του πλοίου ή οποιοδήποτε σημείο του συστήματος ή μηχανής πλοίου ή/και του δείγματος που λήφθηκε στο πλαίσιο της εφαρμογής του Παραρτήματος VI της MARPOL ή/και του παρόντος Νόμου, καταδείξει ότι η περιεκτικότητα του καυσίμου πλοίου σε θείο που χρησιμοποιείται ή προορίζεται για καύση από το πλοίο υπερβαίνει την εκάστοτε καθοριζόμενη από Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51, ο Αρχιεπιθεωρητής ενημερώνει σχετικά τον Επιθεωρητή Πλοίων, προκειμένου να απαγορεύσει τον απόπλου του πλοίου.

(2) Ο Επιθεωρητής Πλοίων συντάσσει σχετική έκθεση, με την οποία βεβαιώνει την παράβαση και καλεί τον πλοίαρχο σε απολογία.

(3) Ο Επιθεωρητής Πλοίων απαγορεύει τον απόπλου του πλοίου μέχρις ότου καταβληθεί οποιοδήποτε διοικητικό πρόστιμο ήθελε επιβληθεί από τον Αρχιεπιθεωρητή κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 39 και βεβαιωθεί ότι η περιεκτικότητα των καυσίμων του πλοίου σε θείο συνάδει με την εκάστοτε καθοριζόμενη.

(4) Τα έξοδα επιθεώρησης του πλοίου για βεβαίωση της συμμόρφωσης βαρύνουν το πλοίο ή/και τον έχων την εκμετάλλευση του πλοίου και καταβάλλονται προ της άρσης της απαγόρευσης απόπλου.

(5) Κατά την άσκηση των εξουσιών που προβλέπονται από το παρόν άρθρο καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να αποφεύγεται η αδικαιολόγητη καθυστέρηση του πλοίου.

(6) Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης του πλοίου, ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου δικαιούται αποζημίωση για τις τυχόν απώλειες ή τη ζημιά που έχει υποστεί:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που προβάλλεται ο ισχυρισμός της αδικαιολόγητης απαγόρευσης απόπλου ή καθυστέρησης, το βάρος της απόδειξης φέρει ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου.

Μέθοδοι μείωσης εκπομπών

13.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), ο Υπουργός, ύστερα από διαβούλευση με τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων όσον αφορά τα λιμάνια και τον Υφυπουργό Ναυτιλίας όσον αφορά τις υπόλοιπες θαλάσσιες περιοχές, επιτρέπει σε πλοία οποιασδήποτε σημαίας, που βρίσκονται στα λιμάνια, στη χωρική θάλασσα, στην Aποκλειστική Oικονομική Ζώνη και στις ζώνες ελέγχου της ρύπανσης της Δημοκρατίας τη χρήση μεθόδων μείωσης εκπομπών, αντί της χρήσης καυσίμων πλοίων με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο που πληρούν τις απαιτήσεις των εκάστοτε ισχυουσών προδιαγραφών:

Νοείται ότι, ο Υπουργός, ύστερα από διαβούλευση με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, δύναται να εκδίδει εγκυκλίους για εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος εδαφίου.

(2)(α) Τα πλοία που χρησιμοποιούν τις προβλεπόμενες στο εδάφιο (1) μεθόδους μείωσης εκπομπών επιτυγχάνουν συνεχώς μειώσεις των εκπομπών διοξειδίου του θείου τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που θα μπορούσαν να επιτευχθούν με τη χρήση καυσίμων που πληρούν τις απαιτήσεις των εκάστοτε ισχυουσών προδιαγραφών.

(β) Οι ισοδύναμες τιμές των εκπομπών καθορίζονται σε Διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51.

(3) Οι αναφερόμενες στο εδάφιο (1) μέθοδοι μείωσης εκπομπών πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται σε Διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51.

(4) Τα ελλιμενισμένα πλοία ενθαρρύνονται, όπου είναι εγκατεστημένα, να χρησιμοποιούν συστήματα παροχής ενέργειας από την ξηρά, ως εναλλακτική λύση για τη μείωση των εκπομπών.

Έγκριση μεθόδων μείωσης εκπομπών

14.-(1) Οι μέθοδοι μείωσης εκπομπών προς χρήση σε κυπριακά πλοία και σε πλοία άλλου κράτους μέλους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Εξοπλισμός Πλοίων) Νόμου και των Γνωστοποιήσεων και Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του πιο πάνω Νόμου και τις Γνωστοποιήσεις και τα Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Οι μέθοδοι μείωσης των εκπομπών προς χρήση σε κυπριακά πλοία και σε πλοία άλλου κράτους μέλους που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Εξοπλισμός Πλοίων) Νόμου και των Γνωστοποιήσεων και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2099/2002, λαμβάνοντας υπόψη-

(α) τις κατευθυντήριες γραμμές του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

(β) τα αποτελέσματα τυχόν δοκιμών που έχουν διενεργηθεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15.

(γ) τα αποτελέσματα για το περιβάλλον, στα οποία περιλαμβάνονται οι εφικτές μειώσεις των εκπομπών και οι επιπτώσεις στα οικοσυστήματα περίκλειστων λιμανιών, αγκυροβολίων και εκβολών ποταμών. και

(δ) τη δυνατότητα παρακολούθησης και εξακρίβωσης.

Δοκιμές νέων μεθόδων μείωσης των εκπομπών

15.-(1) Ο Υπουργός, ύστερα από διαβούλευση με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και ενδεχομένως σε συνεργασία με άλλα κράτη μέλη, όπου κρίνεται σκόπιμο, δύναται κατά περίπτωση να εγκρίνει δοκιμές μεθόδων μείωσης των εκπομπών σε πλοία ανεξαρτήτως σημαίας στα λιμάνια, στη χωρική θάλασσα και στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Δημοκρατίας.

(2) Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, σε συνεργασία με άλλα κράτη μέλη, όπου κρίνεται σκόπιμο, δύναται κατά περίπτωση να εγκρίνει δοκιμές μεθόδων μείωσης των εκπομπών σε κυπριακά πλοία που βρίσκονται στα λιμάνια, στη χωρική θάλασσα, στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, στις περιοχές ελέγχου των εκπομπών SΟx και στις ζώνες ελέγχου ρύπανσης άλλου κράτους μέλους εκτός από τη Δημοκρατία.

(3) Κατά τις δοκιμές που αναφέρονται στο εδάφιο (1), δεν είναι υποχρεωτική η χρήση καυσίμων πλοίων που να πληρούν τις ισχύουσες κατά τη στιγμή των δοκιμών προδιαγραφές που καθορίζει ο Υπουργός με Διάταγμά του, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Ο Υπουργός ειδοποιεί γραπτώς την Επιτροπή και τις αρχές κάθε ενδιαφερόμενου κράτους λιμένα τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την έναρξη των δοκιμών·

(β) η διάρκεια ισχύος της άδειας για τη διενέργεια των δοκιμών δεν υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες·

(γ) όλα τα πλοία που συμμετέχουν στις δοκιμές είναι εφοδιασμένα με απαραβίαστο εξοπλισμό για τη συνεχή παρακολούθηση των εκπομπών αερίων από την καπνοδόχο, τον οποίο χρησιμοποιούν καθ’ όλη τη διάρκεια των δοκιμών·

(δ) όλα τα πλοία που συμμετέχουν στις δοκιμές επιτυγχάνουν μειώσεις των εκπομπών τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που θα μπορούσαν να επιτευχθούν μέσω των ισχυόντων κατά τον χρόνο των δοκιμών ορίων περιεκτικότητας των καυσίμων σε θείο, όπως αυτά καθορίζονται στις προδιαγραφές που καθορίζει ο Υπουργός με Διάταγμά του·

(ε) εφαρμόζονται κατάλληλα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων για όλα τα απόβλητα που προκύπτουν από τις μεθόδους μείωσης των εκπομπών καθ’ όλη τη διάρκεια των δοκιμών·

(στ) διενεργείται εκτίμηση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως στα οικοσυστήματα σε περίκλειστους λιμένες, αγκυροβόλια και εκβολές ποταμών, καθ’ όλη τη διάρκεια των δοκιμών· και

(ζ) παρέχονται από τον Υπουργό στην Επιτροπή και δημοσιεύονται πλήρη αποτελέσματα εντός έξι (6) μηνών από το τέλος των δοκιμών.

(4) Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων που αναφέρονται στις παραγράφους (γ) έως (στ) του εδαφίου (3), καθώς και για την παροχή στον Υπουργό των αποτελεσμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο (ζ) του εν λόγω εδαφίου είναι ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου.

Λήψη οικονομικών μέτρων

16. Ο Υπουργός, ύστερα από διαβούλευση με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, δύναται να υποβάλει πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης σχετικά με τα οικονομικά μέτρα που δύναται να ληφθούν για τους έχοντες την εκμετάλλευση των πλοίων, οι οποίοι ζημιώνουν από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι τα οικονομικά αυτά μέτρα είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα αυτό.