ΜΕΡΟΣ V ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Υποχρεώσεις των προμηθευτών καυσίμων για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

17.-(1) Κάθε έτος και το αργότερο έως την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους, οι προμηθευτές καυσίμων που ορίζει ο Υπουργός με Διάταγμά του που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51 υποβάλλουν και κοινοποιούν έκθεση στην αρμόδια αρχή σχετικά με την ένταση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των καυσίμων και της ενέργειας που προμηθεύουν εντός της Δημοκρατίας, παρέχοντας τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Τον συνολικό όγκο κάθε τύπου καυσίμου ή ενέργειας που προμηθεύουν· και

(β) τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στο κύκλο ζωής ανά μονάδα ενέργειας:

Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή προβαίνει σε επαλήθευση των εκθέσεων.

(2) Οι προμηθευτές καυσίμων κάθε έτος μετά το έτος 2020 συνεχίζουν να μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από το καύσιμο και την παρεχόμενη ενέργεια κατά έξι τοις εκατό (6%) σε σύγκριση με το βασικό πρότυπο καυσίμου που παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/652:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που μία ομάδα προμηθευτών επιλέξει να εκπληρώσει τις πιο πάνω υποχρεώσεις από κοινού, θεωρούνται ως ένας προμηθευτής.

(3) Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον κύκλο ζωής από βιοκαύσιμα υπολογίζονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται με Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51.

(4) Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον κύκλο ζωής από άλλα καύσιμα, πλην των βιοκαυσίμων, από ενέργεια και από τα ηλεκτρικά οδικά οχήματα υπολογίζονται σύμφωνα με τις μεθοδολογίες που καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51.

(5) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), οι προμηθευτές καυσίμων εφαρμόζουν τη μέθοδο υπολογισμού που καθορίζεται με Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51, για να προσδιορίσουν την ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον κύκλο ζωής των καυσίμων και της ενέργειας που προμηθεύουν.

(6) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1), οι προμηθευτές υποβάλλουν τα στοιχεία χρησιμοποιώντας τους ορισμούς, τη μέθοδο υπολογισμού και τον μορφότυπο που καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51.

(7) Για επαλήθευση της συμμόρφωσης με την υποχρέωση που καθορίζεται στο εδάφιο (2), οι προμηθευτές καυσίμων συγκρίνουν τις μειώσεις που έχουν επιτύχει όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής από τα καύσιμα και τον ηλεκτρισμό με το βασικό πρότυπο καυσίμου.

Δυνατότητα συμβολής των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας για χρήση στα οδικά οχήματα στη μείωση των εκπομπών

18. Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας για χρήση σε οδικά οχήματα δύναται να επιλέγουν να συμβάλλουν στην υποχρέωση μείωσης των εκπομπών που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 17, σε περίπτωση που αποδείξουν ότι δύναται να μετρούν και να παρακολουθούν επαρκώς την παρεχόμενη ηλεκτρική ενέργεια για χρήση σε αυτά τα οχήματα.

Δυνατότητα συμβολής των προμηθευτών βιοκαυσίμων για χρήση στις αερομεταφορές στη μείωση των εκπομπών

19. Οι προμηθευτές βιοκαυσίμων που προορίζονται για χρήση στις αερομεταφορές επιλέγουν να συμβάλλουν στην υποχρέωση μείωσης των εκπομπών που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 17, εφόσον τα εν λόγω βιοκαύσιμα πληρούν τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 26.

Υποχρέωση προμηθευτών καυσίμων για χρήση ανανεώσιμων πηγών στον τομέα των μεταφορών

20.-(1)(α) Ο Υπουργός, με Διάταγμά του που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51, καθορίζει υποχρέωση στους προμηθευτές καυσίμων για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές, ώστε να διασφαλίζεται ότι το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην τελική κατανάλωση ενέργειας στον τομέα των μεταφορών είναι τουλάχιστον δεκατέσσερα τοις εκατό (14%) έως το 2030, καλούμενο ως «ελάχιστο μερίδιο».

(β) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με Απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ύστερα από πρόταση του Υπουργού, καθορίζει την ενδεικτική πορεία επίτευξης του εν λόγω μεριδίου, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 21 και 22:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο, με Απόφασή του η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 21, δύναται να μειώσει το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην τελική κατανάλωση ενέργειας στον τομέα των μεταφορών που αναφέρεται στην παράγραφο (α) και στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση στους προμηθευτές καυσίμων για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές αναπροσαρμόζεται ανάλογα.

(2) Ο Υπουργός, κατά τον καθορισμό της υποχρέωσης των προμηθευτών καυσίμων που προβλέπεται στο εδάφιο (1) δύναται-

(α) να παρέχει εξαίρεση ή να διακρίνει μεταξύ διαφορετικών προμηθευτών καυσίμων ή διαφορετικών φορέων ενέργειας, διασφαλίζοντας ότι λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικοί βαθμοί ωριμότητας και το κόστος των διαφορετικών τεχνολογιών∙

(β) για τον υπολογισμό του ελάχιστου μεριδίου που αναφέρεται στο εδάφιο (1)-

(i) να λαμβάνει υπόψη τα ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης και όταν αυτά χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεσα προϊόντα για την παραγωγή συμβατικών καυσίμων· και

(ii) να λαμβάνει υπόψη τα καύσιμα ανακυκλωμένου άνθρακα∙

(γ) να καθορίζει τη συνεισφορά, εντός του ελάχιστου μεριδίου που αναφέρεται στο εδάφιο (1) των προηγμένων βιοκαυσίμων και του βιοαερίου που παράγονται από τις πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο Μέρος Α του Παραρτήματος IX της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001, το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι, ως μερίδιο της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα των μεταφορών, η οποία είναι τουλάχιστον ίση με μηδέν κόμμα δύο τοις εκατό (0,2%) το έτος 2022, τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) το έτος 2025 και τουλάχιστον τρεισήμισι τοις εκατό (3,5%) το έτος 2030:

Νοείται ότι, η συνεισφορά των εν λόγω βιοκαυσίμων και του εν λόγω βιοαερίου στο ελάχιστο μερίδιο δύναται να θεωρείται ότι είναι το διπλάσιο του ενεργειακού περιεχομένου τους

(δ) να παρέχει εξαίρεση στους προμηθευτές καυσίμων οι οποίοι προμηθεύουν καύσιμα με τη μορφή ηλεκτρικής ενέργειας ή ανανεώσιμων υγρών και αερίων καυσίμων μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης, από την υποχρέωση να συμμορφώνονται με το ελάχιστο μερίδιο προηγμένων βιοκαυσίμων και βιοαερίου που παράγονται από τις πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο Μέρος Α του Παραρτήματος IX της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001, το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι, και αναφέρεται στην παράγραφο (γ)∙

(ε) να καθορίσει τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση των ανανεώσιμων υγρών και αέριων καυσίμων μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης και των καυσίμων ανακυκλωμένου άνθρακα∙

(στ) να εγκρίνει μέτρα που αφορούν τον όγκο, το ενεργειακό περιεχόμενο ή τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, εφόσον αποδεικνύεται ότι τα ελάχιστα μερίδια που προβλέπονται στο εδάφιο (1) και στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) επιτυγχάνονται∙

(ζ) να καθορίσει χαμηλότερο όριο και να προβεί σε διάκριση μεταξύ διαφορετικών ειδών βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας που παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών, λαμβανομένων υπόψη των βέλτιστων διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων για τις επιπτώσεις από την έμμεση αλλαγή στη χρήση γης, περιλαμβανομένου του καθορισμού χαμηλότερου ορίου για το μερίδιο των βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας που παράγονται από ελαιούχα φυτά.

(3) Η αρμόδια αρχή τηρεί μητρώο στο οποίο καταχωρίζονται οι προμηθευτές καυσίμων στους οποίους ανατέθηκε υποχρέωση σύμφωνα με το εδάφιο (1).

Ειδικοί κανόνες για τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας που παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών

21.-(1) Για τον υπολογισμό της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Δημοκρατία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 9 του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου και του ελάχιστου μεριδίου που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 20, ο Υπουργός, με Διάταγμά του που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51, καθορίζει-

(α) το μερίδιο των βιοκαυσίμων και των βιορευστών, καθώς και των καυσίμων βιομάζας που καταναλώνονται στις μεταφορές, που παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών, το οποίο δεν υπερβαίνει περισσότερο από μία (1) ποσοστιαία μονάδα το μερίδιο των καυσίμων αυτών στην τελική κατανάλωση ενέργειας στους τομείς των οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών το έτος 2020 στη Δημοκρατία, με μέγιστο ποσοστό το επτά τοις εκατό (7%) της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα των οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το εν λόγω μερίδιο είναι μικρότερο από ένα τοις εκατό (1%), δύναται να αυξηθεί έως δύο τοις εκατό (2%) επί της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα των οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών στη Δημοκρατία και σε τέτοια περίπτωση οι προμηθευτές καυσίμων ενημερώνονται έγκαιρα∙

(β) το μερίδιο βιοκαυσίμων υψηλού κινδύνου έμμεσης αλλαγής στη χρήση γης, βιορευστών ή καυσίμων βιομάζας που παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών για τις οποίες παρατηρείται σημαντική επέκταση της περιοχής παραγωγής σε εκτάσεις με μεγάλα αποθέματα άνθρακα, το οποίο δεν υπερβαίνει το επίπεδο της κατανάλωσης αυτών των καυσίμων στη Δημοκρατία το έτος 2019, εκτός εάν έχουν πιστοποιηθεί ως βιοκαύσιμα, βιορευστά ή καύσιμα βιομάζας χαμηλού κινδύνου έμμεσης αλλαγής στη χρήση γης, σύμφωνα με το παρόν εδάφιο:

Νοείται ότι, το όριο που αναφέρεται πιο πάνω από την 31η Δεκεμβρίου 2023 και έως την 31η Δεκεμβρίου 2030 το αργότερο μειώνεται σταδιακά, ώσπου να φθάσει το μηδέν τοις εκατό (0%).

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία το μερίδιο των βιοκαυσίμων και των βιορευστών, καθώς και των καυσίμων βιομάζας που καταναλώνονται στις μεταφορές και παράγονται από καλλιέργειες τροφίμων και ζωοτροφών στη Δημοκρατία είναι περιορισμένο σε ποσοστό χαμηλότερο από επτά τοις εκατό (7%), ή το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Υπουργού, αποφασίσει να περιορίσει το μερίδιο περαιτέρω, το Υπουργικό Συμβούλιο, με Απόφασή του η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να μειώσει το ελάχιστο μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην τελική κατανάλωση ενέργειας στον τομέα των μεταφορών που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 20 έως και επτά (7) ποσοστιαίες μονάδες.

Κανόνες υπολογισμού μεριδίων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές

22.-(1) Ο Υπουργός, με Διάταγμά του που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51, καθορίζει τους κανόνες υπολογισμού των μεριδίων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που οφείλουν να εφαρμόζουν οι προμηθευτές καυσίμων, προκειμένου να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με την υποχρέωσή τους για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές που καθορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 20, καθώς και τον μορφότυπο υποβολής των στοιχείων.

(2) Κάθε προμηθευτής καυσίμων στον οποίο ανατέθηκε υποχρέωση για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές οφείλει κάθε μήνα να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή δελτίο πωλήσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές, μέχρι τις δεκαπέντε (15) του μήνα που έπεται του μήνα που αφορά το δελτίο.

(3) Η αρμόδια αρχή, με βάση τα δελτία που της υποβάλλουν οι προμηθευτές καυσίμων, παρακολουθεί τη συνολική επίτευξη των ελάχιστων μεριδίων που καθορίζονται στο εδάφιο (1) και στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 20.

Συνεργασία αρμοδίων αρχών

23.-(1) Με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου πολλαπλών δηλώσεων μεμονωμένων παρτίδων στην Ένωση, η αρμόδια αρχή, οι αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και η Επιτροπή ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών καθεστώτων και μεταξύ των εθνικών καθεστώτων και των εθελοντικών καθεστώτων και των ελεγκτών, περιλαμβανομένης, όπου απαιτείται, της ανταλλαγής δεδομένων.

(2) Η αρμόδια αρχή, όταν υποπτεύεται ή διαπιστώνει απάτη, ενημερώνει, όπου απαιτείται, τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών.

Βάση δεδομένων

24.-(1) Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να καταχωρίζουν στη βάση δεδομένων της Ένωσης που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 28 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 πληροφορίες για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν και τα χαρακτηριστικά αειφορίας των εν λόγω καυσίμων, περιλαμβανομένων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής τους, με αφετηρία το σημείο παραγωγής τους μέχρι τον προμηθευτή καυσίμων ο οποίος διαθέτει τα καύσιμα στην αγορά:

Νοείται ότι, όταν δημιουργηθεί εθνική βάση δεδομένων, αυτή συνδέεται με την ενωσιακή βάση δεδομένων, διασφαλίζοντας ότι οι πληροφορίες που εισάγονται διαβιβάζονται αμέσως από τη μία βάση στην άλλη.

(2) Οι προμηθευτές καυσίμων οφείλουν να καταχωρίζουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για την επαλήθευση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο εδάφιο (1) και στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 20 στη εν λόγω βάση δεδομένων.

(3) Η αρμόδια αρχή έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων της Ένωσης και λαμβάνει μέτρα, όπως η διενέργεια ελέγχων, για να διασφαλίσει ότι οι οικονομικοί φορείς εισάγουν τις ακριβείς πληροφορίες στην εν λόγω βάση.

Διαθεσιμότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τις μεταφορές

25. Το Υπουργικό Συμβούλιο, με Απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, λαμβάνει μέτρα, για να εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τις μεταφορές, περιλαμβανομένων των δημοσίως προσβάσιμων μεγάλης ισχύος σημείων επαναφόρτισης και άλλων υποδομών ανεφοδιασμού, όπως προβλέπεται στο εθνικό πλαίσιο πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων Νόμου.