ΜΕΡΟΣ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έκδοση Κανονισμών

20. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς έγκριση.

Εκκρεμούσες δικαστικές διαδικασίες ή βάσεις αγωγής

21.-(1) Οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή βάση αγωγής εκκρεμούσα ή δημιουργηθείσα μεταξύ των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Αρχαιοτήτων ή της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας και υπαλλήλου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου, αφορώσα σε ζήτημα το οποίο ηγέρθη πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, εφεξής συνεχίζεται ή ασκείται κατά του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

(2) Επιφυλασσομένων των διατάξεων του εδαφίου (1), οποιαδήποτε υποχρέωση προκύπτει σε σχέση με εκκρεμούσα δικαστική ή άλλη συναφή διαδικασία, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου λογίζεται ως υποχρέωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού και οποιαδήποτε προβλεπόμενη θεραπεία εκτελείται εναντίον αυτού.

Συναφθείσες συμβάσεις και διοικητικές ή άλλες πράξεις

22. Οποιαδήποτε συναφθείσα σύμβαση, χορηγηθείσα άδεια ή έγκριση ή γενόμενη πράξη οποιασδήποτε φύσεως δυνάμει των διατάξεων της νομοθεσίας, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του άρθρου 2, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου λογίζεται ότι συνήφθηκε, χορηγήθηκε ή έγινε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Μεταβατικές διατάξεις

23.-(1) Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, οποιαδήποτε αναφορά σε ισχύοντα Νόμο, Κανονισμούς, διατάγματα, οδηγίες, εγκυκλίους ή άλλα έγγραφα -

(α) στο «Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας», λογίζεται ως αναφορά στο Υφυπουργείο Πολιτισμού·

(β) στο «Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων», λογίζεται ως αναφορά στο Υφυπουργείο Πολιτισμού·

(γ) στον «Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας», λογίζεται ως αναφορά στον Υφυπουργό Πολιτισμού παρά τω Προέδρω·

(δ) στον «Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων», λογίζεται ως αναφορά στον Υφυπουργό Πολιτισμού παρά τω Προέδρω·

(ε) στο Γενικό Διευθυντή του «Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας», λογίζεται ως αναφορά στον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Πολιτισμού·

(στ) στο Γενικό Διευθυντή του «Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων», λογίζεται ως αναφορά στο Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Πολιτισμού·

(ζ) στις «Πολιτιστικές Υπηρεσίες», λογίζεται ως αναφορά στο Υφυπουργείο Πολιτισμού·

(η) στο «Τμήμα Αρχαιοτήτων», λογίζεται ως αναφορά στο Υφυπουργείο Πολιτισμού·

(θ) στην «Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας», λογίζεται ως αναφορά στο Υφυπουργείο Πολιτισμού·

(2) Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, οποιαδήποτε αναφορά στον περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμο στον όρο «Υπουργός Παιδείας», λογίζεται ως αναφορά στον Υφυπουργό Πολιτισμού:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε υπηρεσιακή οδηγία ή εγκύκλιος δοθείσα πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου προς υπάλληλο των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας και του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, ο οποίος από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου μεταφέρεται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, λογίζεται ότι αφορά υπάλληλο του Υφυπουργείου Πολιτισμού, μέχρις ότου αυτή καταργηθεί ή αντικατασταθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο:

Νοείται περαιτέρω ότι, η ως άνω διάταξη ισχύει, τηρουμένων των αναλογιών, για κάθε υπάλληλο του Τμήματος Αρχαιοτήτων ο οποίος μεταφέρεται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 (2) (γ) και 24 (2).

(3) Σε υπάλληλο του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, ο οποίος μεταφέρεται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δεν θα καταβληθούν ωφελήματα δυνάμει των περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου και σε Εξαρτωμένους τους Όμοιο με το Σχέδιο Συντάξεων της Κυβέρνησης) Κανονισμών:

Νοείται ότι, ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία μεταφοράς υπαλλήλων του στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, θα προβεί σε υπολογισμό του συνόλου των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων αυτών και θα καταβάλει το αντίστοιχο ποσό προς όφελος του Κυβερνητικού Ταμείου Συντάξεων.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

24.-(1) Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σε ημερομηνία προγενέστερη της 1ης Ιουλίου 2022:

Νοείται ότι, η ως άνω Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Επιφυλασσομένων των διατάξεων του εδαφίου (1), οι διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4 και 23, στην έκταση που αφορούν στο Τμήμα Αρχαιοτήτων και την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου μεταφορά αυτού στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, λογίζεται ότι δεν ισχύουν για το Τμήμα Αρχαιοτήτων, μέχρι τη μεταφορά αυτού στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, η οποία θα γίνει ένα έτος ύστερα από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.