ΜΕΡΟΣ ΙV ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Διορισμός Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω, εξουσίες και όροι υπηρεσίας

14.-(1) Ο διορισμός του Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω συντελείται με πράξη του Προέδρου της Δημοκρατίας.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), πρόσωπο διοριζόμενο ως Υφυπουργός Πολιτισμού παρά τω Προέδρω ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες που του ανατίθενται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, όπως και οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες ανατίθενται σε αυτό από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(3) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (2), στις εξουσίες και αρμοδιότητες του Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω συγκαταλέγονται τα ακόλουθα:

(α) Η πολιτική εποπτεία του Υφυπουργείου Πολιτισμού·

(β) η εποπτεία του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου και της εν γένει λειτουργίας του σε σχέση με το κρατικό θέατρο και τις προβλεπόμενες από τον περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμο για τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας εξουσίες και αρμοδιότητες·

(γ) ο έλεγχος της αποστολής οργανισμών ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού, περιλαμβανομένου του ιδρύματος το οποίο επονομάζεται «Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου»·

(δ) η πολιτική εκπροσώπηση της Δημοκρατίας σε όργανα και θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό, η ανάπτυξη διακρατικών σχέσεων και η διενέργεια οποιωνδήποτε πράξεων εμπίπτουν στις ανατιθέμενες σε αυτόν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου εξουσίες ή αρμοδιότητες ή/και στις εξουσίες και αρμοδιότητες που ανατίθενται σε αυτόν απευθείας από το Υπουργικό Συμβούλιο·

(ε) η διαχείριση όλων των ζητημάτων και υποθέσεων που εμπίπτουν στις εξουσίες και αρμοδιότητές του·

(στ) η έκδοση εγκυκλίων, εσωτερικών οδηγιών και γενικών οδηγιών προς εκτέλεση οποιωνδήποτε εξουσιών ή αρμοδιοτήτων και την εφαρμογή οποιωνδήποτε Κανονισμών εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου εν ισχύι Νόμου σχετικού με τις εξουσίες και αρμοδιότητές του·

(ζ) κάθε προπαρασκευαστική εργασία προς υποβολή σε υπουργό, αναλόγως του θέματος, προσχεδίου νομοσχεδίου, προσχεδίου διατάγματος ή προσχεδίου Κανονισμών που αφορούν στις εξουσίες και αρμοδιότητες που του ανατίθενται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Διάρκεια θητείας του Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω

15. Η διάρκεια της θητείας του Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω δεν υπερβαίνει τη διάρκεια της θητείας του εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας κατά την οποία ούτος διορίστηκε και τερματίζεται, οποτεδήποτε κατά την απόλυτη κρίση του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ασυμβίβαστο

16. Η ιδιότητα του Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω είναι ασυμβίβαστη με το αξίωμα του βουλευτή, του δημάρχου, του δημοτικού συμβούλου, την ιδιότητα του ανήκοντος στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στις Δυνάμεις Ασφαλείας της Δημοκρατίας, του δημόσιου υπαλλήλου ή του κατέχοντος θέση στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

Αποζημίωση και συνταξιοδοτικά ωφελήματα του Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω

17.-(1) Η καταβλητέα στον Υφυπουργό Πολιτισμού παρά τω Προέδρω αποζημίωση καθορίζεται στο ύψος της προβλεπόμενης για τον υπουργό αποζημίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Υπουργών και του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Αποζημίωσις) Νόμου.

(2) Ο Υφυπουργός Πολιτισμού παρά τω Προέδρω απολαύει των ίδιων συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, τα οποία προβλέπονται για τους υπουργούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Συντάξεων (Ορισμένοι Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας) Νόμου:

Νοείται ότι, ο Υφυπουργός Πολιτισμού παρά τω Προέδρω λαμβάνει, κατ’ αναλογίαν των ισχυόντων για τους υπουργούς, οποιαδήποτε άλλα καταβλητέα ωφελήματα και υπόκειται στους ίδιους όρους με αυτούς.

Προϋπολογισμός του Υφυπουργείου Πολιτισμού

18.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, ο Υφυπουργός Πολιτισμού παρά τω Προέδρω συντάσσει για κάθε οικονομικό έτος πρόταση προϋπολογισμού, με την οποία υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών τον ετήσιο προϋπολογισμό του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

(2) Ο προϋπολογισμός του Υφυπουργείου Πολιτισμού ως προς έκαστο οικονομικό έτος, αφού εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών, εντάσσεται, στον προϋπολογισμό της Δημοκρατίας για το οικονομικό έτος στο οποίο ούτος αφορά.

Παρουσία του Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου και υποβολή προτάσεων

19. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού παρά τω Προέδρω δύναται να υποβάλλει προτάσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο και να παρίσταται στις συνεδρίες αυτού για θέματα για τα οποία του ανατίθεται εξουσία ή αρμοδιότητα, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή από το Υπουργικό Συμβούλιο, χωρίς να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.