ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Μητρώο Εγγεγραμμένων Μουσικοθεραπευτών

8.-(1) Ο Έφορος, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία διορισμού του, καταρτίζει και τηρεί Μητρώο καλούμενο «Μητρώο Εγγεγραμμένων Μουσικοθεραπευτών», στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, η διεύθυνση και τα προσόντα κάθε προσώπου που δικαιούται να εγγραφεί σε αυτό, καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία το Συμβούλιο κρίνει αναγκαία.

(2) Ο Έφορος τηρεί ενημερωμένο το Μητρώο και διενεργεί σε αυτό τις αναγκαίες μεταβολές αναφορικά με τη διεύθυνση, τα προσόντα ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία των εγγεγραμμένων προσώπων και απαλείφει από το Μητρώο το όνομα κάθε προσώπου το οποίο απεβίωσε ή έπαυσε να κατέχει τα προσόντα ή του οποίου το όνομα έχει διαγραφεί από το Μητρώο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι τα κατονομαζόμενα σε αυτό πρόσωπα είναι εγγεγραμμένοι μουσικοθεραπευτές:

Νοείται ότι, η απουσία του ονόματος οποιουδήποτε προσώπου από το εν λόγω Μητρώο αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι το πρόσωπο αυτό δεν είναι εγγεγραμμένο με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, οποιουδήποτε εγγεγραμμένου μουσικοθεραπευτή του οποίου το όνομα δεν εμφαίνεται στο Μητρώο, αλλά κατέχει πιστοποιητικό εγγραφής του σε αυτό, στον καθορισμένο Τύπο, το εν λόγω πιστοποιητικό συνιστά απόδειξη για το περιεχόμενό του.

(3) Αντίγραφο του ενημερωμένου Μητρώου, το οποίο φέρει την υπογραφή του Εφόρου, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας μέσα σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και ακολούθως κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους.

(4) Ο Έφορος, με την καταβολή καθορισμένου τέλους, χορηγεί σε οποιοδήποτε εγγεγραμμένο μουσικοθεραπευτή πιστοποιητικό εγγραφής σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 10, με το οποίο βεβαιώνεται ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο ως μουσικοθεραπευτής και το πιστοποιητικό αυτό συνιστά απόδειξη του περιεχομένου του.

Προσόντα για εγγραφή στο Μητρώο

9.-(1) Πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο με την καταβολή του καθορισμένου τέλους, εάν ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι-

(α)(i) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας ή είναι πολίτης άλλου κράτους μέλους ή μέλος της οικογένειάς του∙ και

(ii) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας του∙

(β) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα∙

(γ) κατέχει πιστοποιητικό που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου, ή στην περίπτωση πολίτη άλλου κράτους μέλους ισότιμο έγγραφο από την αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός δύο (2) μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης εγγραφής∙

(δ) κατέχει πιστοποιητικό υγείας από μέλος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου ή εγγεγραμμένο ιατρό στο κράτος μέλος στο οποίο εκδόθηκε το πιστοποιητικό, το οποίο φέρει την επίσημη σφραγίδα του κράτους ή του οργανισμού ή του φορέα όπου εργάζεται∙

(ε) κατέχει αποδεικτικό στοιχείο επαγγελματικής ασφαλιστικής κάλυψης∙

(στ) είναι κάτοχος-

(i) πανεπιστημιακού τίτλου ισότιμου και αντίστοιχου προς πτυχίο στη μουσικοθεραπεία αναγνωρισμένου βάσει του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμου, το οποίο περιλαμβάνει εποπτευόμενη πρακτική άσκηση που να συνάδει με τα εκάστοτε κριτήρια του Συμβουλίου∙ ή

(ii) πανεπιστημιακού διπλώματος ή ισότιμου πτυχίου στη μουσικοθεραπεία, μη αναγνωρισμένου βάσει του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμου, το οποίο περιλαμβάνει εποπτευόμενη πρακτική που να συνάδει με τα εκάστοτε κριτήρια του Συμβουλίου, και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, η οποία ισχύει κατά το έτος που υποβάλλεται η αίτηση εγγραφής στο Μητρώο, η οποία εκδίδεται από κράτος μέλος ή τρίτη χώρα όπου το επάγγελμα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο:

Νοείται ότι, έκαστο εγγεγραμμένο μέλος το οποίο κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από κράτος μέλος ή τρίτη χώρα υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 14 και 15:

Νοείται περαιτέρω ότι, το Συμβούλιο δύναται να ζητά συμπληρωματική εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία ή πρακτική άσκηση ή άλλης μορφής εξέταση και αξιολόγηση ή οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών που να εξομοιώνει τα προσόντα του, με βάση τα απαιτούμενα προσόντα που καθορίζονται στην υποπαράγραφο (i) και (ii) της παραγράφου (στ) και στην περίπτωση αυτή το κόστος επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον αιτητή∙

(ζ) έχει πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας:

Νοείται ότι, το Συμβούλιο δύναται να διενεργεί προσωπικές συνεντεύξεις για διαπίστωση του βαθμού γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

(2) Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου (1) τηρούνται οι διατάξεις του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου.

Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο

10.-(1) Η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στον Έφορο συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα έγγραφα, σύμφωνα με τον Τύπο που εκτίθεται στο Παράρτημα Α και το καθορισμένο από το Συμβούλιο τέλος.

(2) Ο Έφορος θέτει τις αιτήσεις ενώπιον του Συμβουλίου και το Συμβούλιο κοινοποιεί εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης τη σχετική απόφασή του στον Έφορο και στον αιτητή:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει καθυστέρηση στην εξέταση της αίτησης από το Συμβούλιο για λόγους απρόβλεπτων συνθηκών ή άλλων αιτιολογημένων καταστάσεων, ο αιτητής ενημερώνεται ανάλογα, αλλά δεν θεωρείται ότι λόγω της καθυστέρησης αποκτά δικαίωμα αυτόματης εγγραφής στο Μητρώο:

Νοείται περαιτέρω ότι, το Συμβούλιο δύναται να μην προβεί στην εξέταση της αίτησης εγγραφής, σε περίπτωση που δεν λάβει τις πληροφορίες που ζήτησε από τον αιτητή εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών.

(3) Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης από το Συμβούλιο, ο Έφορος εγγράφει τον αιτητή στο Μητρώο και εκδίδει σε αυτόν το πιστοποιητικό εγγραφής, σύμφωνα με τον Τύπο που εκτίθεται στο Παράρτημα Β, το οποίο αποτελεί απόδειξη του περιεχομένου του.

(4) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο, το Συμβούλιο συντάσσει αιτιολογημένη απόφαση και την επιδίδει στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος δικαιούται να ζητήσει επανεξέταση της αίτησής του υποβάλλοντας ενώπιον του Συμβουλίου τις παραστάσεις του εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απορριπτικής απόφασης σε αυτόν, το δε Συμβούλιο εκδίδει την αιτιολογημένη απόφασή του εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υποβολής των παραστάσεων:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο, το τέλος που καταβλήθηκε θεωρείται ως δαπάνη για την εξέταση της αίτησης.

(5) Το Συμβούλιο δύναται να ζητά συμβουλή ή γνωμοδότηση από αρμόδια όργανα στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα προκύπτει κατά την εξέταση αίτησης εγγραφής μέλους στο Μητρώο.

(6) Ο Έφορος ενημερώνει γραπτώς το Σύλλογο για την εγγραφή νέων μουσικοθεραπευτών στο Μητρώο.

Διαγραφή από το Μητρώο

11.-(1) Ο Έφορος διαγράφει από το Μητρώο οποιοδήποτε εγγεγραμμένο μουσικοθεραπευτή-

(α) ο οποίος ζητά με επιστολή του προς το Συμβούλιο τη διαγραφή του∙

(β) του οποίου το όνομα έχει αναγραφεί στο Μητρώο λόγω πλάνης ή σφάλματος ή ψευδούς παραστάσεως∙

(γ) ο οποίος απεβίωσε∙

(δ) στον οποίο επιβλήθηκε η ποινή της διαγραφής του από το Μητρώο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου∙ ή

(ε) ο οποίος έπαυσε να κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα για εγγραφή στο Μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Σε περίπτωση διαγραφής του ονόματος εγγεγραμμένου μουσικοθεραπευτή από το Μητρώο, το εκδοθέν σε αυτόν πιστοποιητικό εγγραφής ακυρώνεται και ο ίδιος υποχρεούται να το παραδώσει στον Έφορο.

Επανεγγραφή στο Μητρώο

12. Το Συμβούλιο δύναται, εάν κρίνει τούτο σκόπιμο, να επανεγγράψει στο Μητρώο οποιοδήποτε μουσικοθεραπευτή ο οποίος είχε διαγραφεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, είτε ατελώς είτε με την καταβολή του καθοριζόμενου υπό του Συμβουλίου τέλους, το οποίο δεν υπερβαίνει το ύψος του τέλους εγγραφής:

Νοείται ότι, σε περίπτωση διαγραφής ονόματος εγγεγραμμένου μουσικοθεραπευτή από το Μητρώο δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, η επανεγγραφή δύναται να γίνει μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της διαγραφής.