ΜΕΡΟΣ ΙV ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Άσκηση επαγγέλματος

13.-(1) Μετά την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο-

(α) να ασκεί τη μουσικοθεραπεία ή να αποκαλεί ή να προβάλλει τον εαυτό του ως μουσικοθεραπευτή∙

(β) να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε όνομα, επωνυμία ή τίτλο στον οποίο περιλαμβάνονται οι λέξεις «μουσικοθεραπευτής» ή «μουσικοθεραπεία» ή οποιαδήποτε άλλη λέξη συνώνυμη ή παράγωγη ή χαρακτηρισμό ή τίτλο ή όνομα ή προσθήκη από όπου μπορεί να συναχθεί ότι είναι μουσικοθεραπευτής ή ασκεί την μουσικοθεραπεία∙ ή

(γ) να εισπράττει ή διεκδικεί οποιαδήποτε αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών μουσικοθεραπείας·

εκτός εάν το πρόσωπο αυτό είναι εγγεγραμμένος μουσικοθεραπευτής δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και δεν του επιβλήθηκε η ποινή της διαγραφής από το Μητρώο ή της αναστολής της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή.

(2) Οποιοσδήποτε παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Πρόσωπα με προβλήματα ψυχικής υγείας, γίνονται δεκτά από μουσικοθεραπευτή μόνο κατόπιν παραπομπής τους από ψυχίατρο ή κλινικό ψυχολόγο:

Νοείται ότι, οι πρόνοιες του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών μουσικοθεραπείας σε σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

(4) Μουσικοθεραπευτής, πριν από και κατά την παροχή υπηρεσιών μουσικοθεραπείας, συνεργάζεται με την ιατρική και θεραπευτική ομάδα ή με τον ιατρό ή άλλο επαγγελματία υγείας ή άλλο αρμόδιο στο πλαίσιο διεπαγγελματικού θεραπευτικού σχεδιασμού και αξιολόγησης.

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

14.-(1) Εγγεγραμμένος μουσικοθεραπευτής δεν δύναται να ασκεί το επάγγελμα του μουσικοθεραπευτή, εκτός εάν έχει καταβάλει στο Συμβούλιο το καθορισμένο τέλος, το οποίο καταβάλλεται ανά διετία, και έχει εξασφαλίσει διετή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στον Τύπο που εκτίθεται στο Παράρτημα Γ.

(2) Η άδεια που παραχωρείται δυνάμει του εδαφίου (1) λήγει την 31η ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους μετά την έκδοσή της και το Συμβούλιο δύναται να παρατείνει την εγγραφή μέχρι και έναν μήνα μετά την 31η Δεκεμβρίου κάθε τέτοιου έτους.

(3) Εγγεγραμμένος μουσικοθεραπευτής ο οποίος ασκεί το επάγγελμα του μουσικοθεραπευτή χωρίς να είναι κάτοχος άδειας που ισχύει κατά το χρόνο ασκήσεως του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000).

Συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη

15.-(1) Η άδεια που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 14 ανανεώνεται αυτόματα με την καταβολή του προβλεπόμενου προς το Συμβούλιο τέλους, νοουμένου ότι ο εγγεγραμμένος μουσικοθεραπευτής τηρεί την απαιτούμενη συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση όπως αυτή καθορίζεται από το Συμβούλιο, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τριάντα (30) ώρες συνεχούς και έγκυρης επαγγελματικής εκπαίδευσης υπό τη μορφή των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

(α) Παρακολούθησης συναφών σεμιναρίων ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία διοργανώνονται ή αναγνωρίζονται από το Συμβούλιο ή από το Σύλλογο ή από διεθνώς αναγνωρισμένα σώματα στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό∙ ή/και

(β) παρακολούθησης μαθημάτων ή διαλέξεων που αφορούν την πρακτική εξάσκηση του επαγγέλματος τα οποία διοργανώνονται ή αναγνωρίζονται από το Συμβούλιο ή από το Σύλλογο ή από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό∙ ή/και

(γ) εποπτείας που αφορά τη βελτίωση της πρακτικής εξάσκησης του επαγγέλματος, νοουμένου ότι γίνεται από επόπτη εγκεκριμένο από το Συμβούλιο ή από το Σύλλογο.

(2) Το Συμβούλιο και ο Σύλλογος διαβουλεύονται και αξιολογούν την καταλληλόλητα της πιο πάνω συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και ενημερώνουν σχετικά τα μέλη τους.

Άσκηση του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή από πολίτη τρίτης χώρας

16.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Συμβούλιο δύναται, μετά από άδεια του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να επιτρέψει την παροχή υπηρεσιών μουσικοθεραπείας, παραχωρώντας προσωρινή άδεια άσκησης της μουσικοθεραπείας, σε πολίτη τρίτης χώρας ο οποίος επισκέπτεται τη Δημοκρατία, για τέτοια περίοδο και με τέτοιους όρους, που το ίδιο εύλογα επιβάλλει.

(2) Για την παροχή προσωρινής άδειας άσκησης μουσικοθεραπείας σε πρόσωπο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου ελέγχονται τα προσόντα του με βάση τις διατάξεις του άρθρου 9, όπου αυτό εφαρμόζεται, και προσκομίζεται βεβαίωση ότι ο ενδιαφερόμενος ασκεί το επάγγελμα του μουσικοθεραπευτή στο κράτος προέλευσής του και ότι δεν του έχει απαγορευτεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών κατά το χρόνο προσκόμισης των αποδεικτικών στοιχείων.

(3) Το Συμβούλιο τηρεί αρχείο των προσωρινών αδειών άσκησης της μουσικοθεραπείας, που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1).

Προσωρινή άσκηση επαγγέλματος

17.-(1) Μουσικοθεραπευτής πολίτης κράτους μέλους ο οποίος είναι εγκατεστημένος και ασκεί το επάγγελμα του μουσικοθεραπευτή σε άλλο κράτος μέλος δύναται να παρέχει προσωρινά στη Δημοκρατία υπηρεσίες μουσικοθεραπευτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου, χωρίς την υποχρέωση κατοχής άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, και χωρίς υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο και στο Σύλλογο.

(2) Για την παροχή υπηρεσιών δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την καθοριζόμενη στο Παράρτημα Δ δήλωση και προσκομίζει στο Συμβούλιο στοιχεία από το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσής του που αποδεικνύουν ότι είναι εγκατεστημένος και ασκεί το επάγγελμα του μουσικοθεραπευτή στο κράτος αυτό.

(3) Το Συμβούλιο δύναται να ζητήσει οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία ήθελε κρίνει απαραίτητα.

(4) Το Συμβούλιο τηρεί αρχείο στο οποίο εγγράφονται οι μουσικοθεραπευτές οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1).

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), οι διατάξεις του παρόντος Νόμου τυγχάνουν εφαρμογής σε μουσικοθεραπευτή ο οποίος παρέχει υπηρεσίες δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου.