ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
Καθολική Υπηρεσία Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

112. -(1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει την παροχή καθολικής υπηρεσίας ταχυδρομικών υπηρεσιών, η οποία αποτελείται από την ελάχιστη δέσμη ταχυδρομικών υπηρεσιών καθορισμένης ποιότητας, οι οποίες αποτελούν την εκάστοτε καθολική ταχυδρομική υπηρεσία κατά τα διαλαμβανόμενα στις ερμηνευτικές διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου, και διασφαλίζει ότι αυτή είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες ανά την Κυπριακή Δημοκρατία, σε προσιτές τιμές, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους τοποθεσίας, και υπό το φως των συγκεκριμένων συνθηκών στη Δημοκρατία.

(2) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι η πυκνότητα των ταχυδρομείων και των σημείων πρόσβασης είναι ανάλογη με τις ανάγκες των χρηστών.

(3) Οι ελάχιστες και μέγιστες διαστάσεις ταχυδρομικών αντικειμένων και δεμάτων που αναφέρονται στην ταχυδρομική υπηρεσία της παραγράφου (α) της δέσμης ταχυδρομικών υπηρεσιών, που κατά τα διαλαμβανόμενα στις ερμηνευτικές διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου, αποτελούν την εκάστοτε καθολική ταχυδρομική υπηρεσία, θα είναι οι εκάστοτε καθοριζόμενες στη Σύμβαση και τις Συμφωνίες της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης για τα ταχυδρομικά αντικείμενα και δέματα.

Παροχέας καθολικής υπηρεσίας ταχυδρομικών υπηρεσιών

113. -(1) Το Κυπριακό Ταχυδρομείο ορίζεται διά του παρόντος, ως ο παροχέας καθολικής υπηρεσίας ταχυδρομικών υπηρεσιών στη Δημοκρατία.

(2) Ο Επίτροπος απαιτεί, πλην υπό περιστάσεις ή γεωγραφικές συνθήκες τις οποίες θεωρεί εξαιρετικές ότι το Κυπριακό Ταχυδρομείο ως ο παροχέας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, παρέχει καθολική υπηρεσία ταχυδρομικών υπηρεσιών παντού ανά την Κύπρο.

(3) Ο Επίτροπος πληροφορεί το κοινό αναφορικά με την ταυτότητα του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και απαιτεί από τον τελευταίο να του παρέχει πληροφορίες σε σχέση με υπηρεσίες που αποτελούν την καθολική ταχυδρομική υπηρεσία και διασφαλίζει ότι αυτός παρέχει πληροφορίες στο κοινό σχετικά με τις εν λόγω υπηρεσίες που παρέχει.

(4) Ο Επίτροπος γνωστοποιεί στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την ταυτότητα του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Άδεια παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας

114. -(1) Ο Επίτροπος θέτει στην άδεια του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, τους όρους που απαιτείται όπως πληροί η καθολική υπηρεσία και οι οποίοι θα περιλαμβάνουν όρους που απαιτούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

(α) Συμμόρφωση της υπηρεσίας προς τις βασικές απαιτήσεις,

(β) παροχή των ίδιων υπηρεσιών σε όλους τους χρήστες υπό παρόμοιες συνθήκες,

(γ) διαθεσιμότητα της υπηρεσίας χωρίς οποιαδήποτε μορφή διάκρισης, και ειδικά χωρίς διακρίσεις επί τη βάσει πολιτικών, θρησκευτικών ή ιδεολογικών λόγων,

(δ) αδιάκοπη και συνεχή υπηρεσία εκτός σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, δημόσιων αργιών και Κυριακών.

(2) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι η καθολική παροχή εξελίσσεται σύμφωνα με τεχνικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές και σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών.

Υπηρεσίες που ανατίθενται κατ' αποκλειστικότητα στον παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας

115. -(1) Διά του παρόντος άρθρου, για σκοπούς διασφάλισης της διατήρησης καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, ανατίθενται αποκλειστικά στον παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας οι ακόλουθες υπηρεσίες:

(α) Η περισυλλογή, μεταφορά και διανομή των αντικειμένων αλληλογραφίας εσωτερικού, των οποίων η τιμή είναι χαμηλότερη από το πενταπλάσιο του δημόσιου τέλους για την παράδοση αντικειμένων αλληλογραφίας στο εσωτερικό σε κανονική τιμή, εφόσον το βάρος τους δεν υπερβαίνει τα 350 γραμμάρια,

(β) ταχυδρομικές υπηρεσίες για τυφλούς ή με μερική όραση εξαιρουμένων των περιορισμών ως προς το βάρος και τιμή που αναφέρονται στην παράγραφο (α) πιο πάνω,

(γ) διασυνοριακή αλληλογραφία και διαφημιστικό ταχυδρομείο εντός των ορίων τιμής και βάρους που αναφέρονται στην παράγραφο (α) πιο πάνω.

(2) Η ανταλλαγή εγγράφων δεν ανατίθεται κατ' αποκλειστικότητα, στον παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Χρηματοδότηση της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας

116. -(1) Σε περίπτωση που, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του Κυπριακού Ταχυδρομείου, ο Επίτροπος ικανοποιείται ότι τα καθαρά κόστα αυτού ως του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας αποτελούν δυσανάλογο οικονομικό βάρος και ότι υπάρχει καθαρό κόστος στην παροχή καθολικής υπηρεσίας, αυτός δύναται να αποφασίσει το διαμοιρασμό του κόστους καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας με άλλους δημόσιους παροχείς ταχυδρομικών υπηρεσιών και να καθορίσει με κανονισμούς τον τρόπο υπολογισμού και διαμοιρασμού του εν λόγω κόστους, ακολούθως δε, να ιδρύσει ταμείο αποζημίωσης.

(2) Ο Επίτροπος έχει διαβουλεύσεις με τον Υπουργό αναφορικά με τον αναφερόμενο στο εδάφιο (1) διαμοιρασμό του καθαρού κόστους και διαβουλεύεται ευρέως με αυτούς που δυνατό να επηρεαστούν, προτού αποφασίσει κατά πόσο το κόστος της καθολικής υπηρεσίας πρέπει να διαμοιραστεί ή όχι.

(3) Ταμείο αποζημίωσης που ιδρύεται από τον Επίτροπο δυνάμει του εδαφίου (1), τυγχάνει διαχείρισης από ανεξάρτητο σώμα, του οποίου τα μέλη διορίζονται από τον Επίτροπο κατά τα διαλαμβανόμενα και σύμφωνα με κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, και λειτουργεί κατά τα διαλαμβανόμενα και σύμφωνα με αυτούς.

(4) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι οι αρχές της διαφάνειας μη διακρίσεων και της αναλογικότητας, τηρούνται κατά τη λειτουργία ταμείου αποζημίωσης και κυρίως κατά τον υπολογισμό και καθορισμό του ύψους των χρηματικών συνεισφορών σ' αυτό.

(5) Το ταμείο αποζημίωσης υπόκειται σε ανεξάρτητο ελεγκτικό έλεγχο των λογαριασμών του.

(6) Ο Επίτροπος δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ετησίως, όλες τις συνεισφορές που έχουν γίνει στο ταμείο αποζημίωσης.

Ταχυδρομικά Τέλη

117. -(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (σ) του εδαφίου (1) του άρθρου 19, και των εδαφίων (5) και (6) του εν λόγω άρθρου, ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι τα αναφερόμενα στις εν λόγω διατάξεις τέλη και τιμές -

(α) Είναι προσιτά και επιτρέπουν την πρόσβαση του συνόλου των χρηστών στις παρεχόμενες υπηρεσίες,

(β) αντικατοπτρίζουν το κόστος και είναι ομοιόμορφα παντού ανά την Κύπρο.

(γ) είναι διαφανή και άνευ διακρίσεων.

(2) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι η εφαρμογή ομοιόμορφων τελών και τιμών κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1), δεν αποκλείει το δικαίωμα του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας να συνάπτει ατομικές συμφωνίες με πελάτες σε ότι αφορά τέλη και τιμές.

Σύναψη συμφωνιών για καταληκτικά τέλη

118. Προκειμένου να διασφαλισθεί η παροχή διασυνοριακής καθολικής υπηρεσίας ο Επίτροπος ενθαρρύνει τον παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας να συνάπτει συμφωνίες όσον αφορά τα καταληκτικά τέλη για ταχυδρομεία από και προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και θα ισχύσουν γι' αυτό το ζήτημα οι ακόλουθες αρχές:

(α) Αντικατόπτριση κόστους στα καταληκτικά τέλη για τη διεκπεραίωση και διανομή της εισερχόμενης διασυνοριακής αλληλογραφίας,

(β) σύνδεση των τελών με την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας,

(γ) διαφάνεια και αποχή από διακρίσεις στα καταληκτικά τέλη.

Λογιστικές διευθετήσεις

119. -(1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι οι λογιστικές διευθετήσεις παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται πιο κάτω:

(α) Διαχωρισμός των λογαριασμών για κάθε υπηρεσία του κατ' αποκλειστικότητα ανατιθέμενου τομέα αφενός, και για τις μη κατ' αποκλειστικότητα υπηρεσίες αφετέρου,

(β) στους λογαριασμούς για τις μη κατ' αποκλειστικότητα υπηρεσίες, σαφής διάκριση μεταξύ υπηρεσιών που είναι μέρος της καθολικής υπηρεσίας και υπηρεσιών που δεν είναι.

(2) Ο Επίτροπος καθορίζει με κανονισμούς λογιστικά συστήματα και τον τρόπο με τον οποίο θα ρυθμίζονται τα κόστα.

(3) Ο Επίτροπος τηρεί διαθέσιμες, επαρκώς λεπτομερείς πληροφορίες ως προς τα κοστολογικά συστήματα που εφαρμόζει ο παροχέας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, οι οποίες τίθενται εμπιστευτικά στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν αιτήματος της τελευταίας.

(4) Οι χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας καταρτίζονται, και υποβάλλονται σε έλεγχο από ανεξάρτητο ελεγκτή και δημοσιεύονται σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική και εθνική νομοθεσία για τις εμπορικές επιχειρήσεις.