ΜΕΡΟΣ V ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ – ΚΛΑΣΗ Α
Διενέργεια και αποδοχή στοιχημάτων με μηχανογραφημένο σύστημα σήμανσης δελτίων

47.(1) Η διενέργεια ή αποδοχή στοιχήματος Κλάσης Α γίνεται μόνο με εγκεκριμένο σύστημα μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων και με δελτίο, που εκδίδεται και χορηγείται από τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α, ο τύπος του οποίου εγκρίνεται από την Αρχή.

(2) Κάθε αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α υποχρεούται να παρέχει στην Αρχή οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Α ή κάθε πράξη που σχετίζεται με τη λειτουργία του συστήματος.

Αίτηση για έγκριση συστήματος μηχανογράφησης για σήμανση δελτίων

48.(1) Ο αιτητής άδειας αποδέκτη Κλάσης Α υποχρεούται να υποβάλει αίτηση στην Αρχή για έγκριση του συστήματος μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων.

(2) Η αίτηση για έγκριση του συστήματος μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων, σύμφωνα με το εδάφιο (1), αναφέρει απαραίτητα τις πλήρεις προδιαγραφές του προτεινόμενου συστήματος και επιπρόσθετα περιλαμβάνει -

(α) τις γενικές διαδικασίες που θα ακολουθούνται·

(β) τις λεπτομέρειες και προδιαγραφές του λογισμικού που θα χρησιμοποιείται ·

(γ) τα λογιστικά συστήματα και διαδικασίες·

(δ) τις διαδικασίες και τα πρότυπα για τη συντήρηση, ασφάλεια, φύλαξη και μεταφορά του εξοπλισμού·

(ε) τις διαδικασίες για τη δημιουργία και διατήρηση εγκαταστάσεων ασφαλείας, περιλαμβανομένων της γενικής συμμόρφωσης και εσωτερικών ελέγχων σε σχέση με πρόσβαση σε κρίσιμα συστήματα (“access to critical systems”)∙

(στ) το σχέδιο αποκατάστασης κατάρρευσης (“disaster recovery plan”)∙

(ζ) ικανοποιητικό σύστημα φύλαξης δεδομένων· και

(η) οποιαδήποτε πληροφορία δυνατόν να ορίσει η Αρχή.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και σε περίπτωση που ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α προτίθεται να τροποποιήσει ή αντικαταστήσει το σύστημα μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων που έχει ήδη εγκριθεί από την Αρχή.

(4) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α, ο οποίος κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος σύμφωνα με τον περί Συλλογικών Στοιχημάτων (Ρύθμιση και Φόρος) Νόμο, δύναται να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες αυτές για περίοδο μέχρι δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, εντός της οποίας υποχρεούται να εγκαταστήσει σύστημα μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.

Υποχρέωση αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α για διατήρηση δελτίων

49. Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α υποχρεούται να διατηρεί τα δελτία στοιχήματος και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο σχετικό με την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος, για περίοδο πέντε (5) ετών και δεν δύναται να τα καταστρέψει μετά την πάροδο των πέντε (5) ετών χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Αρχής.

Αδίκημα και ποινή

50. Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 47, 48 και 49 είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (€150.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Έλεγχος συστήματος μηχανογράφησης

51. Ο αιτητής υποχρεούται να υποβάλει το προτεινόμενο σύστημα μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων ή το ήδη εγκεκριμένο σύστημα μηχανογράφησης, για έλεγχο πριν το θέσει σε λειτουργία και το κόστος του ελέγχου επιβαρύνει τον ίδιο.

Εξέταση αίτησης για έγκριση συστήματος μηχανογράφησης από την Αρχή

52.(1) Η Αρχή, κατά την εξέταση αίτησης για έγκριση συστήματος μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων ή τροποποίησης ή αντικατάστασης εγκεκριμένου συστήματος μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων, λαμβάνει υπόψη της κατά πόσο-

(α) το προτεινόμενο σύστημα μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων συνάδει πλήρως με τις προδιαγραφές που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς∙

(β) το προτεινόμενο σύστημα μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων εξασφαλίζει ικανοποιητικό και αποτελεσματικό έλεγχο στη διενέργεια στοιχήματος και την επωνυμία του παίκτη∙

(γ) ο αναγκαίος εξοπλισμός που περιλαμβάνει, τα ηλεκτρομηχανολογικά μέρη και το λογισμικό του συστήματος μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων βρίσκονται και θα παραμείνουν εγκατεστημένα στη Δημοκρατία.

(2) Μετά την εξέταση αίτησης δυνάμει του εδαφίου (1), η Αρχή δύναται να εγκρίνει την αίτηση με ή χωρίς όρους ή να απορρίψει την αίτηση και σε περίπτωση απόρριψή της η αιτιολογημένη απόφαση της κοινοποιείται στον αιτητή.

Έγκριση αίτησης

53. Η Αρχή όταν εγκρίνει την αίτηση με όρους, ειδοποιεί τον αιτητή εντός εύλογου χρόνου και υποδεικνύει τις αλλαγές ή τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στο σύστημα εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος:

Νοείται ότι παράλειψη συμμόρφωσης με σχετική οδηγία της Αρχής αποτελεί επαρκή λόγο για να απορριφθεί η αίτηση ή να ανασταλεί ή να ανακληθεί η άδεια αποδέκτη Κλάσης Α σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.