ΜΕΡΟΣ VI ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ – ΚΛΑΣΗ Β
Δικαίωμα συμμετοχής σε ηλεκτρονικό στοίχημα

54. Η συμμετοχή σε ηλεκτρονικό στοίχημα επιτρέπεται μόνο σε πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο ως παίκτης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 και διατηρεί λογαριασμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57:

Νοείται ότι, το πρόσωπο που εγγράφεται ως παίκτης δεν δύναται να διατηρεί πέραν του ενός λογαριασμού.

Αδίκημα και ποινή

55. Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β, ο οποίος επιτρέπει σε οποιοδήποτε πρόσωπο να συμμετέχει σε ηλεκτρονικό στοίχημα, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 54, είναι ένοχος πλημμελήματος και, σε περίπτωση πρώτης καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές και σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Εγγραφή παίκτη

56.(1) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β δύναται να εγγράψει ως παίκτη πρόσωπο εφόσον αυτό υποβάλει σχετική αίτηση για εγγραφή.

(2) Η αίτηση για εγγραφή υποβάλλεται ηλεκτρονικά και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Βεβαίωση ότι ο παίκτης έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18o) έτος της ηλικίας του·

(β) στοιχεία ταυτότητας του παίκτη·

(γ) διεύθυνση διαμονής του παίκτη·

(δ) έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παίκτη· και

(ε) βεβαίωση ότι ο παίκτης έχει ενημερωθεί για τους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής του στοιχήματος, περιλαμβανομένης της αμοιβής που πιθανό να κληθεί να καταβάλει στον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β αντιληφθεί ότι πρόσωπο έχει υποβάλει ψευδείς πληροφορίες ο αποδέκτης υποχρεούται να μην εγγράψει το εν λόγω πρόσωπο ως παίκτη και σε περίπτωση που το εν λόγω πρόσωπο έχει ήδη εγγραφεί ως παίκτης, o αποδέκτης υποχρεούται να ακυρώσει αμέσως την εγγραφή του.

(3) Ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β υποχρεούται εντός περιόδου τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης για εγγραφή να εξακριβώσει την ταυτότητα του παίκτη και να επαληθεύσει τις πληροφορίες που αυτός έχει δώσει με βάση το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου.

(4) Πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18°) έτος της ηλικίας απαγορεύεται να εγγραφεί ως παίκτης.

(5) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β υποχρεούται να διατηρεί, σε ηλεκτρονική μορφή, ασφαλή κατάλογο όλων των εγγεγραμμένων σε αυτόν παικτών με τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου και τυχόν δημοσιοποίηση των στοιχείων ή μέρος αυτών, αποτελεί ποινικό αδίκημα, σύμφωνα με τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο.

Λογαριασμός παίκτη

57.(1) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β διατηρεί λογαριασμό αναφορικά με κάθε εγγεγραμμένο παίκτη και υποχρεούται να πιστώνει στο λογαριασμό του εγγεγραμμένου παίκτη, όλα τα ποσά-

(α) που λήφθηκαν από τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β από ή εκ μέρους του παίκτη. και

(β) που οφείλονται από τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β προς τον παίκτη.

(2) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β υποχρεούται να διατηρεί το λογαριασμό κάθε εγγεγραμμένου παίκτη για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της τελευταίας συναλλαγής και δεν δύναται να καταστρέψει οποιαδήποτε από τα στοιχεία που αφορούν στο λογαριασμό εκτός εάν παρέλθει η περίοδος των πέντε (5) ετών και εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση της Αρχής.

Αποδοχή στοιχήματος παίκτη

58.(1) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β απαγορεύεται να αποδεκτεί στοίχημα, εκτός αν στο λογαριασμό του παίκτη υπάρχουν επαρκή ποσά που καλύπτουν το ύψος του στοιχήματος.

(2) Η διεξαγωγή του στοιχήματος Κλάσης Β επιτρέπεται με τη χρήση μόνο-

(α) πιστωτικών καρτών∙

(β) χρεωστικών καρτών∙

(γ) ηλεκτρονικής μεταβίβασης∙

(δ) ηλεκτρονικού χρήματος∙

και απαγορεύεται σε αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β να αποδέχεται τη διεξαγωγή στοιχήματος με μετρητά.

(3) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β απαγορεύεται να παρέχει πίστωση σε παίκτη, ή μερίδα παίκτη, ή να ενεργεί ως αντιπρόσωπος προσώπου που παρέχει πίστωση, με τρόπο που να διευκολύνει την παροχή πίστωσης σε παίκτη, ή σε μερίδα παίκτη.

Πληρωμή κερδών

59.(1) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β δεν προβαίνει σε πληρωμή οποιουδήποτε ποσού από λογαριασμό παίκτη προς τον παίκτη, πριν την επαλήθευση της ταυτότητας, της διεύθυνσης και της ηλικίας του παίκτη.

(2) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β υποχρεούται, κατά παράκληση του παίκτη στο όνομα του οποίου έχει δημιουργηθεί ο λογαριασμός, να εμβάζει οφειλόμενα στον παίκτη ποσά εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα λήψης της παράκλησης, αφού προηγουμένως εξακριβώσει την εγγραφή του παίκτη, διεξάγει διαδικασίες ασφάλειας σε σχέση με το λογαριασμό του παίκτη και εξασφαλίσει ότι υπάρχει συμμόρφωση με τους εγκεκριμένους κανονισμούς αναφορικά με την καταβολή κερδών στους παίκτες.

(3) Οποιοδήποτε ποσό καταβάλλεται σε παίκτη από αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β, καταβάλλεται μόνο στον τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο προήλθαν τα ποσά με τα οποία διεξήχθηκε το στοίχημα.

Συναλλαγή ποσού από αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β

60.(1) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε συναλλαγή ποσού με το οποίο είναι πιστωμένος ο λογαριασμός παίκτη, εκτός για -

(α) να χρεώσει το λογαριασμό παίκτη με ποσό, που αντιστοιχεί με στοίχημα, που διενήργησε ο παίκτης· ή

(β) να εμβάσει ποσό κατά παράκληση του παίκτη· ή

(γ) να καταβάλει τραπεζικές χρεώσεις σε σχέση με καταθέσεις ή αναλήψεις ποσών· ή

(δ) οποιοδήποτε άλλο σκοπό που εξουσιοδοτείται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, να εκτελεστεί συναλλαγή.

(2) Σε περίπτωση που στο λογαριασμό παίκτη δεν έχει σημειωθεί συναλλαγή για περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β εμβάζει το υπόλοιπο του λογαριασμού στον παίκτη, σε λογαριασμό που θα ορίσει ο παίκτης ή, σε περίπτωση που ο παίκτης δεν δύναται να εντοπιστεί, το ποσό εμβάζεται στην Αρχή. Ο τρόπος χρήσης των ποσών που κατατίθενται στην Αρχή ρυθμίζεται με Κανονισμούς:

Νοείται ότι, δεν υφίσταται δικαίωμα αξίωσης εναντίον αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Β, ο οποίος έχει εμβάσει ποσό από λογαριασμό παίκτη στην Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Τραπεζικός λογαριασμός πελατών

61.(1) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β υποχρεούται να διατηρεί σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό πελατών, σε εμπορική τράπεζα ή συνεργατικό ίδρυμα που διεξάγει εργασίες στη Δημοκρατία, τα ποσά των παικτών, τα οποία είναι ξεχωριστά από τα δικά του ποσά.

(2) Τα ποσά που βρίσκονται κατατεθειμένα στο λογαριασμό πελάτη, συμπεριλαμβανομένων ποσών που βρίσκονται στη διαδικασία συμψηφισμού από τράπεζες ή εταιρείες πιστωτικών καρτών, πρέπει τουλάχιστον, να εξισώνονται με το συνολικό ποσό με το οποίο είναι πιστωμένοι οι λογαριασμοί παικτών που διατηρούνται από τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β:

Νοείται ότι, όταν το ποσό που βρίσκεται κατατεθειμένο στο λογαριασμό πελατών παρουσιάζει έλλειμμα σε σχέση με το συνολικό ποσό με το οποίο είναι πιστωμένοι οι λογαριασμοί παικτών που διατηρεί ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β, ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β υποχρεούται να αναπληρώσει το έλλειμμα με δικά του ποσά, εντός περιόδου τριών (3) ημερών από το τέλος του μήνα κατά τον οποίο δημιουργήθηκε το έλλειμμα.

Υποχρεώσεις εμπορικών τραπεζών και συνεργατικών ιδρυμάτων

62. (1) Εμπορική τράπεζα ή συνεργατικό ίδρυμα που διατηρεί λογαριασμό πελατών αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Β υποχρεούται να δηλώσει γραπτώς ότι-

(α) δεν θα εφαρμόσει ή εκτελέσει οποιαδήποτε επιβάρυνση, απόσβεση ή άλλη απαίτηση έναντι του λογαριασμού πελατών·

(β) δεν θα συνενώσει λογαριασμό πελατών με οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό, σε σχέση με οποιαδήποτε οφειλή του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Β που δεν σχετίζεται με τον λογαριασμό πελατών· και

(γ) θα πιστώσει οποιοδήποτε τόκο πληρωτέο σε σχέση με το λογαριασμό πελατών μόνο στο λογαριασμό αυτό:

(2) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β οφείλει να υποβάλει στην Αρχή απόδειξη δεσμεύσεων της εμπορικής τράπεζας ή του συνεργατικού ιδρύματος, που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

Ιστοσελίδα αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Β για υπηρεσίες ηλεκτρονικού στοιχήματος

63. Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β υποχρεούται να διατηρεί ιστοσελίδα, η οικοσελίδα της οποίας περιέχει, σωρευτικά-

(α) το εγγεγραμμένο όνομα της εταιρείας του·

(β) την εγγεγραμμένη διεύθυνση του·

(γ) τον επίσημο αριθμό και ημερομηνία έκδοσης της άδειας παροχής υπηρεσιών στοιχήματος του·

(δ) δήλωση ότι οι εργασίες του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Β ρυθμίζονται από την Αρχή·

(ε) διαδικτυακές συνδέσεις, όπως ιστοσελίδες οργανισμών που εξειδικεύονται στην παροχή βοήθειας σε πρόσωπα με εθισμό στο στοίχημα και έχουν εγκριθεί από την Αρχή·

(στ) διαδικτυακές συνδέσεις, όπως όρους και κανονισμούς βάσει των οποίων προσφέρονται οι υπηρεσίες στοιχήματος από τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β·

(ζ) ότι η χρήση από ανήλικα πρόσωπα των υπηρεσιών για στοίχημα που παρέχονται από τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β, απαγορεύεται ρητά από τον παρόντα Νόμο·

(η) πληροφόρηση προς τον παίκτη ότι δύναται με ηλεκτρονική ειδοποίηση προς τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β να -

(i) καθορίσει όρια ποσού που μπορεί να στοιχηματίσει για συγκεκριμένη χρονική περίοδο·

(ii) καθορίσει όρια ποσού που μπορεί να χάσει για συγκεκριμένη χρονική περίοδο·

(iii) καθορίσει το όριο του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου δύναται να στοιχηματίζει· και

(iv) αυτοεξαιρεθεί από το στοίχημα για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα·

(θ) τον τρόπο υποβολής και τη διαδικασία εξέτασης παραπόνου από εγγεγραμμένο παίκτη· και

(ι) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ορίσει η Αρχή:

Νοείται ότι, η Αρχή δύναται να απαιτήσει όπως οι πιο πάνω πληροφορίες παρουσιάζονται με συγκεκριμένο τρόπο.

Διεύθυνση πρόσβασης

64. Ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β υποχρεούται να διατηρεί ένα εξειδικευμένο διαδικτυακό τόπο, προσβάσιμο μόνο μέσω διευθύνσεων διαδικτύου με κατάληξη «.com.cy».

Υποχρέωση παροχέων διαδικτυακών υπηρεσιών για εφαρμογή συστήματος φραγής και υποχρέωση της Αρχής για ενημέρωση

65.(1) Οι παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών (internet service providers) υποχρεούνται να εφαρμόζουν σύστημα φραγής το οποίο εμποδίζει την πρόσβαση χρηστών – πελατών τους σε παροχείς υπηρεσιών στοιχήματος οι οποίοι δεν κατέχουν άδεια αποδέκτη Κλάσης Β και σε παροχείς των υπηρεσιών που προβλέπονται στα άρθρα 78, 79, 81, 82 και 83 υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ενημερωθεί από την Αρχή, σύμφωνα με το εδάφιο (2):

Νοείται ότι το σύστημα φραγής τίθεται σε εφαρμογή εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από την ενημέρωση των παροχέων από την Αρχή.

(2) Η Αρχή υποχρεούται να ενημερώνει τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών (Internet Service Providers) με ηλεκτρονικό τρόπο, για κάθε διεύθυνση διαδικτύου (URL – Uniform Resource Locator) μέσω της οποίας προσφέρονται υπηρεσίες στοιχήματος που δεν καλύπτονται από άδεια αποδέκτη Κλάσης Β ή υπηρεσίες που προβλέπονται στα άρθρα 78, 79, 81 και 82.

(3) Η Αρχή δύναται να επιβάλει πρόστιμο ύψους μέχρι τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000,00) σε παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών (Internet Service Providers) σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.

(4) Οι παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών δεν υπέχουν ευθύνης σχετικά με τις μεταδιδόμενες υπηρεσίες των παροχέων στοιχημάτων ή σε περίπτωση αυτόματης ή ενδιάμεσης ή προσωρινής αποθήκευσης των πληροφοριών των παροχέων στοιχήματος.

Επιβεβλημένο τέλος

66.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), στο παρόν Μέρος «επιβεβλημένο τέλος» σημαίνει το τέλος για άδεια αποδέκτη Κλάσης Β το οποίο καθορίζεται με Κανονισμούς.

(2) Μέχρι την έκδοση των δυνάμει του εδαφίου (1) Κανονισμών, το επιβεβλημένο τέλος καθορίζεται σε τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000,00) για άδεια ισχύος ενός (1) έτους και σε σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€45.000,00) για άδεια ισχύος δύο (2) ετών

(3) Το επιβεβλημένο τέλος καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης για έκδοση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Β και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης επιστρέφεται μειωμένο κατά είκοσι πέντε επί τοις εκατόν (25%).

Αδικήματα και ποινές

67.(1) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β που παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 60, είναι ένοχος πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€170.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β, που παραβαίνει τις οδηγίες που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (γ) του άρθρου 11, σε σχέση με την υποχρέωση αναφοράς της γνώσης ή εύλογης υποψίας ότι πρόσωπο ενέχεται σε διάπραξη αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 27 του Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας Νόμου.