ΜΕΡΟΣ IV ΑΔΕΙΑ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ
Φύση και τύπος άδειας υποστατικού

35. Άδεια υποστατικού εξουσιοδοτεί τη χρήση υποστατικού για την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Α και καθορίζει -

(α) το πρόσωπο, προς όφελος του οποίου εκδίδεται·

(β) τη διεύθυνση τόπου διαμονής και εργασίας του προσώπου προς όφελος του οποίου εκδίδεται σε περίπτωση που αυτό είναι φυσικό πρόσωπο ή τη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό είναι νομικό πρόσωπο·

(γ) το υποστατικό, για το οποίο εκδίδεται·

(δ) οποιοδήποτε όρο επιβάλλεται σε αυτήν από την Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38∙ και

(ε) το σχέδιο του υποστατικού.

Αίτηση για άδεια υποστατικού

36.(1) Αίτηση για άδεια υποστατικού υποβάλλεται στην Αρχή από αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μαζί με την καταβολή του τέλους που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 26, κατά τον τύπο που καθορίζεται με κανονισμούς που εκδίδονται από την Αρχή, περιλαμβάνει τις πληροφορίες και τα έγγραφα που καθορίζονται από την Αρχή και συνοδεύεται από γραπτή δήλωση του ιδιοκτήτη του υποστατικού με την οποία παρέχεται η συγκατάθεσή του στη χρήση του υποστατικού για παροχή υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Α.

(2) Σε περίπτωση που ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος εργοδοτεί προσωπικό, υποχρεούται να ορίσει ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου μέσα στο υποστατικό και να ενημερώσει σχετικά την Αρχή.

Προϋποθέσεις έκδοσης ή ανανέωσης άδειας υποστατικού

37.(1) Η Αρχή δεν εκδίδει ή ανανεώνει άδεια υποστατικού, για την οποία υποβλήθηκε αίτηση, εκτός αν είναι ευλόγως ικανοποιημένη ότι-

(α) η κύρια δραστηριότητα στο αδειούχο υποστατικό είναι η παροχή υπηρεσιών στοιχήματος από αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό και ότι σε αυτό διεξάγονται μόνο εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες σύμφωνα με την άδεια αποδέκτη Κλάσης Α και οποιοδήποτε άλλο είδος αδειοδοτημένου στοιχήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου∙

(β) το υποστατικό είναι ανεξάρτητο, δεν έχει άμεση πρόσβαση με οποιοδήποτε άλλο κατάστημα, γραφείο ή υποστατικό, εκτός από τα γραφεία διοίκησης του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α·

(γ) το υπεύθυνο πρόσωπο ή τα υπεύθυνα πρόσωπα που ορίζονται, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 36, δεν έχουν καταδικασθεί σε σχετικό αδίκημα∙

(δ) το υποστατικό πληροί τις προϋποθέσεις και τους όρους που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς∙

(ε) ο αιτητής και οποιοδήποτε άλλο εργοδοτούμενο στο υποστατικό πρόσωπο, ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς∙ και

(στ) η περιοχή όπου βρίσκεται το συγκεκριμένο υποστατικό κρίνεται κατάλληλη σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται σε κανονισμούς που εκδίδονται από την Αρχή.

(2) Για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, η Αρχή δύναται να λάβει υπόψη παραστάσεις που γίνονται από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Έγκριση ή απόρριψη αίτησης άδειας υποστατικού

38.(1) Η Αρχή κατά την εξέταση της αίτησης για άδεια υποστατικού δύναται να εγκρίνει την αίτηση, με ή χωρίς όρους, ή να απορρίψει την αίτηση και ειδοποιεί εντός ευλόγου χρόνου, σχετικά τον αιτητή.

(2) Σε περίπτωση που η Αρχή απορρίψει την αίτηση για άδεια υποστατικού, αιτιολογεί την απόφασή της αυτή και την κοινοποιεί στον αιτητή.

Όροι άδειας υποστατικού

39.(1) Η Αρχή δύναται, με αιτιολογημένη γραπτή απόφασή της, να ανακαλεί υφιστάμενους όρους ή να επιβάλλει νέους όρους σε άδειες υποστατικών και καλεί τον κάτοχο της άδειας υποστατικού εντός περιόδου που δεν είναι μικρότερη των τριών (3) εβδομάδων από την ημερομηνία λήψης της γνωστοποίησης της απόφασής της, να εκφράσει γραπτώς τις απόψεις του.

(2) Πριν προχωρήσει στην ανάκληση υφιστάμενου όρου ή επιβολή νέου όρου, η Αρχή λαμβάνει υπόψη οποιεσδήποτε παραστάσεις έγιναν εντός της περιόδου που καθορίζεται στο εδάφιο (1).

(3) Η ανάκληση υφιστάμενου όρου ή επιβολή νέων όρων δεν δημιουργεί οποιοδήποτε αστικό δικαίωμα.

Ισχύς άδειας υποστατικού

40. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους, η άδεια υποστατικού ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ισχύει και η άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

Υποχρεώσεις κατόχου άδειας υποστατικού

41.(1) Ο κάτοχος άδειας υποστατικού υποχρεούται να αναρτά και διατηρεί, σε περίοπτη θέση, στο αδειούχο υποστατικό-

(α) την άδεια υποστατικού·

(β) πινακίδα στην οποία να αναγράφεται, στην ελληνική, τουρκική και αγγλική γλώσσα, η απαγόρευση εισόδου ανηλίκων προσώπων στο αδειούχο υποστατικό˙ και

(γ) πινακίδα στην οποία να αναγράφονται, στην ελληνική, τουρκική και αγγλική γλώσσα, οι όροι και κανονισμοί βάσει των οποίων παρέχονται υπηρεσίες για στοίχημα.

(2) Ο κάτοχος άδειας υποστατικού ή ο υπεύθυνος υποστατικού, υποχρεούται να επιτρέπει, σε μέλη της Αστυνομίας Κύπρου και/ή σε εκπροσώπους της Αρχής και/ή σε άλλα πρόσωπα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα από τον Υπουργό ή εξουσιοδοτημένα δυνάμει οποιουδήποτε άλλου νόμου, να εισέρχονται ελεύθερα στο αδειούχο υποστατικό για σκοπούς ελέγχου της ορθής και πιστής εφαρμογής των όρων παραχώρησης της εν λόγω άδειας, των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, καθώς και των οδηγιών της Αρχής που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (γ) του άρθρου 11.

(3) Ο κάτοχος άδειας υποστατικού ή ο υπεύθυνος του υποστατικού που δεν συμμορφώνεται με το εδάφιο (1) ή (2), χωρίς εύλογη αιτία, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Αναστολή άδειας υποστατικού

42.(1) Η Αρχή δύναται να αναστείλει άδεια υποστατικού στην περίπτωση που διαπιστώνει ότι αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος δεν συμμορφώνεται με οποιοδήποτε όρο της άδειας του.

(2) Η άδεια υποστατικού αναστέλλεται για όσο χρόνο η Αρχή κρίνει ότι δεν υπήρξε η απαιτούμενη συμμόρφωση και η περίοδος αυτή δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

(3) Η αναστολή της ισχύος της άδειας υποστατικού, δεν επηρεάζει οποιαδήποτε υποχρέωση του κατόχου της άδειας που προέκυψε πριν από την αναστολή της.

Ανάκληση άδειας υποστατικού

43.(1) Η Αρχή δύναται να ανακαλέσει άδεια υποστατικού, σε περίπτωση που -

(α) ο κάτοχος άδειας υποστατικού παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε όρο της άδειάς του μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την αναστολή της άδειάς του σύμφωνα με το άρθρο 44·

(β) καταδικασθεί σε σχετικό αδίκημα ο κάτοχος άδειας υποστατικού, ή οποιοσδήποτε κάτοχος σημαντικού συμφέροντος ή αξιωματούχος εταιρείας που κατέχει άδεια υποστατικού ή οποιοδήποτε πρόσωπο, ορισμένο σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 36∙

(γ) η άδεια υποστατικού εξασφαλίσθηκε με ψευδή, ανυπόστατο ή παραπλανητικό ισχυρισμό, ή άλλο αντικανονικό τρόπο·

(δ) η άδεια του αποδέκτη Κλάσης Α, ανακλήθηκε· ή

(ε) κρίνει ότι η ανάκληση είναι αναγκαία και εύλογη για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

(2) Η ανάκληση ή η λήξη της ισχύος της άδειας υποστατικού, δεν επηρεάζει οποιαδήποτε υποχρέωση του κατόχου της άδειας για οτιδήποτε προέκυψε πριν από την ανάκληση ή λήξη της.

Διαδικασία αναστολής ή ανάκλησης άδειας υποστατικού

44.(1) Η Αρχή πριν να αναστείλει ή να ανακαλέσει την άδεια υποστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 και 43, καλεί τον κάτοχο άδειας υποστατικού ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει συμφέρον από την χορήγηση της άδειας, να υποβάλει τις απόψεις του εντός περιόδου όχι μικρότερης των τριών (3) εβδομάδων από την ημερομηνία της ειδοποίησης:

Νοείται ότι η Αρχή δύναται να καλέσει το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται η ειδοποίηση να προσκομίσει οποιαδήποτε πληροφορία ή οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται από την Αρχή αναγκαίο υπό τις περιστάσεις.

(2) Η Αρχή αφού λάβει υπόψη της τις οποιεσδήποτε απόψεις, πληροφορίες ή έγγραφα έχουν τεθεί ενώπιον της, σύμφωνα με το εδάφιο (1) και σε περίπτωση που κρίνεται ότι δικαιολογείται η λήψη οποιοδήποτε μέτρων δύναται –

(α) να αναστείλει την άδεια για περίοδο που αυτή κρίνει σκόπιμη ή να ανακαλέσει την άδεια∙ και/ή

(β) να καλέσει με γραπτή ειδοποίησή της τον κάτοχο άδειας υποστατικού να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε άλλα μέτρα καθορίζονται στην ειδοποίηση,

και σε κάθε περίπτωση γνωστοποιεί γραπτώς στον κάτοχο άδειας υποστατικού ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει συμφέρον από τη χορήγηση της άδειας, την απόφασή της.

(3) Όταν ο κάτοχος άδειας υποστατικού δεν συμμορφώνεται εντός εύλογα καθορισμένου χρόνου, με τις δυνάμει των εδαφίων (1) και (2) αποφάσεις της Αρχής, αυτή δύναται να ανακαλέσει την άδεια.

Μεταβίβαση άδειας υποστατικού

45. Η μεταβίβαση άδειας υποστατικού επιτρέπεται μόνο-

(α) από αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α σε αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α,

(β) από αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α σε αδειούχο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο,

(γ) από αδειούχο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σε αδειούχο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο,

(δ) από αδειούχο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σε αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α,

και για το σκοπό αυτό ενημερώνεται η Αρχή, η οποία εκδίδει νέα άδεια υποστατικού υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά τον ουσιώδη χρόνο πριν από τη μεταβίβασή της.

Μητρώο αδειών υποστατικών

46. Η Αρχή διατηρεί μητρώο αδειών υποστατικού, με στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και αναρτά κατάλογο των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της.