ΜΕΡΟΣ V ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Πειθαρχικό Συμβούλιο

18.-(1) Συνίσταται Πειθαρχικό Συμβούλιο για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στους εγγεγραμμένους μουσικοθεραπευτές, το οποίο αποτελείται από 6 (έξι) μέλη, ως ακολούθως:

(α) Δύο (2) μέλη της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας τα οποία υποδεικνύονται από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ένας εκ των οποίων διορίζεται Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε απουσίας ή προσωρινού κωλύματος αυτού, καθήκοντα προέδρου ασκεί το άλλο μέλος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας∙ και

(β) τέσσερις (4) εγγεγραμμένους μουσικοθεραπευτές, οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα πέραν των πέντε (5) ετών και εκλέγονται από τη γενική συνέλευση του Συλλόγου για το σκοπό αυτό.

(2) Ο πρόεδρος και τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου διορίζονται από τον Υπουργό.

(3) Η θητεία των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι διετής.

(4) Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή το μέλος που ασκεί καθήκοντα προέδρου και τρία (3) άλλα μέλη αποτελούν απαρτία.

(5) Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων της συνεδριάσεως έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

Πειθαρχική δίωξη

19. Εγγεγραμμένος μουσικοθεραπευτής υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη, σε περίπτωση που-

(α) έχει καταδικαστεί από δικαστήριο για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα∙

(β) κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου επέδειξε κατά την άσκηση του επαγγέλματός του διαγωγή ασυμβίβαστη με το επάγγελμα του μουσικοθεραπευτή∙ ή

(γ) έχει παραβεί τις υποχρεώσεις που του επιβάλλονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Πειθαρχική έρευνα

20.-(1) Κάθε καταγγελία εναντίον εγγεγραμμένου μουσικοθεραπευτή υποβάλλεται στο Συμβούλιο.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία υποβληθεί στο Συμβούλιο καταγγελία ή το Συμβούλιο διαπιστώσει ότι εγγεγραμμένος μουσικοθεραπευτής δυνατόν να έχει διαπράξει πειθαρχικό αδίκημα, το Συμβούλιο παραπέμπει την καταγγελία στον Υπουργό, ο οποίος ορίζει το ταχύτερο λειτουργό του Υπουργείου ως ερευνώντα λειτουργό, για να διεξαγάγει την έρευνα.

(3) Ο ερευνών λειτουργός διεξάγει την έρευνα το ταχύτερο δυνατόν και κατά τη διεξαγωγή της έρευνας έχει εξουσία να ακούσει οιουσδήποτε μάρτυρες ή να λάβει έγγραφες καταθέσεις από οποιοδήποτε πρόσωπο.

(4) Ο καταγγελθείς εγγεγραμμένος μουσικοθεραπευτής δικαιούται να γνωρίζει την εναντίον του υπόθεση και παρέχεται σε αυτόν η ευκαιρία να ακουστεί, αφού λάβει αντίγραφα των καταθέσεων και των μαρτυριών.

(5) Μετά τη συμπλήρωση της έρευνας ο ερευνών λειτουργός υποβάλλει την έκθεσή του στο Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει κατά πόσο μπορεί να απαγγελθεί πειθαρχική κατηγορία εναντίον του μουσικοθεραπευτή και, σε περίπτωση καταφατικής απόφασης, προβαίνει στην απαγγελία της κατηγορίας και παραπέμπει την υπόθεση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Πειθαρχική διαδικασία

21.-(1) Μέσα σε δύο (2) εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης της πειθαρχικής κατηγορίας από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, το τελευταίο μεριμνά όπως εκδοθεί και επιδοθεί προς τον καταγγελθέντα κλήση, κατά τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα Ε.

(2) Η εκδίκαση της υπόθεσης από το Πειθαρχικό Συμβούλιο διεξάγεται, τηρουμένων των αναλογιών, όπως η ακρόαση ποινικής υπόθεσης που εκδικάζεται συνοπτικά:

Νοείται ότι, το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει εξουσία να αποδεχτεί οποιαδήποτε μαρτυρία, έστω και εάν αυτή δεν θα γινόταν δεκτή σε ποινική διαδικασία.

(3) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει εξουσία να-

(α) καλεί μάρτυρες και να απαιτεί την προσέλευσή τους και την προσέλευση του καταγγελθέντος, σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρείται σε συνοπτική δίκη∙ και

(β) απαιτεί την προσαγωγή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με την κατηγορία.

(4) Κάθε απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι αιτιολογημένη και υπογράφεται από τον Πρόεδρό του.

Πειθαρχικές ποινές

22.-(1) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, σε περίπτωση που κρίνει τον καταγγελθέντα ένοχο πειθαρχικού αδικήματος, δύναται να του επιβάλει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ποινές:

(α) Προφορική ή γραπτή επίπληξη∙

(β) καταβολή ως διοικητικό πρόστιμο χρηματικού ποσού που δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ (€1.700)∙

(γ) αναστολή της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή για χρονική περίοδο την οποία το Πειθαρχικό Συμβούλιο ήθελε κρίνει πρέπουσα, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη∙

(δ) διαγραφή του ονόματός του από το Μητρώο, με ταυτόχρονη παράδοση του πιστοποιητικού εγγραφής του, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει διάταγμα για την καταβολή των εξόδων της ενώπιόν του πειθαρχικής διαδικασίας.

(3) Κάθε ποσό που καταβάλλεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) κατατίθεται στο Ταμείο.