ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Συμβάσεις

75. -(1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι -

(α) Οργανισμοί που παρέχουν πρόσβαση σε σταθερά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα και σε δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας παρέχουν στους συνδρομητές τους σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών,

(β) διεξάγεται επαρκής έλεγχος για εξακρίβωση κατά πόσο τέτοιες συμβάσεις παρέχονται σε πελάτες,

(γ) συμβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) πιο πάνω καθορίζουν τις υπηρεσίες που παρέχονται ή αναφέρονται στους όρους και προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών οι οποίες διατίθενται στο κοινό δημοσίως,

(δ) συμβάσεις και διαθέσιμοι δημοσίως στο κοινό όροι και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών καθορίζουν -

(i) το χρόνο παροχής για την αρχική σύνδεση,

(ii) τα επίπεδα ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών,

(iii) τους τύπους των προσφερόμενων υπηρεσιών συντήρησης,

(iv) τους διακανονισμούς αποζημίωσης ή/και επιστροφής καταβληθέντων στους συνδρομητές σε περίπτωση καθυστέρησης ή παράλειψης παροχής της συμβατικής υπηρεσίας,

(ν) τα μέσα διά των οποίων ο συνδρομητής μπορεί να υποβάλει παράπονο και τον τρόπο με τον οποίο τυγχάνει χειρισμού τέτοιο παράπονο,

(vi) τις πληροφορίες που αφορούν στις χρεώσεις,

(vii) τις ελάχιστες συμβατικές περιόδους,

(viii) τις προϋποθέσεις για την ανανέωση συμβολαίων.

(2) Ο Επίτροπος δύναται με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος άλλων προσώπων, και ιδιαίτερα οποιασδήποτε ομάδας που εκπροσωπεί χρήστες, να αναθεωρεί τους όρους και προϋποθέσεις συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και τις προϋποθέσεις για καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης ή/και οποιωνδήποτε διακανονισμών επιστροφής καταβληθέντων και δύναται με διάταγμα να απαιτεί από Οργανισμούς την τροποποίηση τέτοιων όρων ή/και προϋποθέσεων.

(3) Πριν απαιτήσει οποιεσδήποτε τέτοιες τροποποιήσεις δυνάμει του εδαφίου (2), πιο πάνω, ο Επίτροπος ενημερώνει γραπτώς τον ενδιαφερόμενο Οργανισμό, ότι πρόκειται να αναθεωρήσει τις αναφερόμενες στο εν λόγω εδάφιο συμβάσεις, όρους και προϋποθέσεις και περί των τυχόν ανησυχιών του, και τον καλεί να υποβάλει παραστάσεις εντός εικοσιοκτώ ημερών από την ημερομηνία της γραπτής ενημέρωσης.

(4) Ο Επίτροπος μελετά τις τυχόν υποβληθείσες σύμφωνα με το εδάφιο (3) παραστάσεις, και αποφασίζει κατά πόσο θα διατάξει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις.

(5) Κάθε απόφαση του Επιτρόπου για τροποποίηση δυνάμει των εδαφίων (2), (3) και (4), του παρόντος άρθρου, ενσωματώνεται σε διάταγμα, το οποίο τίθεται αμέσως σε ισχύ. Ο επηρεαζόμενος Οργανισμός πληροφορεί τους πελάτες του σχετικώς εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του διατάγματος.

(6) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι Οργανισμοί, όπως ορίζονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1), του παρόντος άρθρου, δημοσιεύουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τους κανονικούς όρους και προϋποθέσεις παροχής με ειδική αναφορά στα τέλη, στις ελάχιστες συμβατικές περιόδους, στην ανανέωση συμβάσεων και στις διαδικασίες υποβολής και χειρισμού παραπόνων.

Μη Εξόφληση Λογαριασμών

76. -(1) Σε περίπτωση που πελάτης ή συνδρομητής παραλείψει να ξοφλήσει τηλεφωνικό λογαριασμό για τον οποίο δε λήφθηκε οποιοδήποτε εύλογο παράπονο από το σχετικό παροχέα σταθερού δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή παροχέα σταθερής δημόσιας τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας ή τον Επίτροπο, τότε ο εν λόγω παροχέας -

(α) Εκδίδει και αποστέλλει προειδοποίηση αναφορικά με τις επιπτώσεις της μη εξόφλησης.

(β) μετά από πάροδο δεκατεσσάρων ημερών, εάν δε ληφθεί πληρωμή, εκδίδει και αποστέλλει τελική προειδοποίηση.

(γ) εάν ο λογαριασμός δεν εξοφληθεί εντός επτά ημερών, από την έκδοση τελικής ειδοποίησης, διακόπτει την παροχή της υπηρεσίας.

(δ) σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν γίνεται σημαντικός αριθμός κλήσεων από τη γραμμή συνδρομητή, χωρίς να υπάρχει εύλογη προοπτική πληρωμής, η υπηρεσία δύναται να διακοπεί χωρίς προσφυγή στη διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους (β) και (γ) αμέσως πιο πάνω.

(2) Αποσύνδεση των συνδρομητών διενεργείται μόνο αφού ακολουθηθούν οι διαδικασίες των παραγράφων (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) πιο πάνω, ή εάν υπάρχει ένδειξη σημαντικής βλάβης σε οποιαδήποτε περιουσία που ανήκει στον παροχέα δημόσιου σταθερού δικτύου ή/και παροχέα σταθερής δημόσιας υπηρεσίας.

(3) Πριν τη διακοπή ή αποσύνδεση της υπηρεσίας, ο δημόσιος παροχέας σταθερής υπηρεσίας καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για εξακρίβωση κατά πόσο ο σχετικός συνδρομητής είναι συνταξιούχος ή/κ αι άτομο με ειδικές ανάγκες και πληροφορεί σε μια τέτοια περίπτωση τις Κρατικές Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας.

Αναλυτική Χρέωση κ.λπ.

77. -(1) Ο Επίτροπος ορίζει, έναν ή περισσότερους Οργανισμούς, για να παρέχουν σε συνδρομητές σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων τις ακόλουθες διευκολύνσεις, εκτός αν αυτός ικανοποιείται ότι οι διευκολύνσεις είναι ευρέως διαθέσιμες στην Κύπρο ή σε μέρος της Κύπρου:

(α) Τονική επιλογή,

(β) αναλυτικό λογαριασμό χρεώσεων,

(γ) επιλεκτική φραγή κλήσεων.

(2) Αναλυτικοί λογαριασμοί για τη διάθεση των οποίων δε γίνεται οποιαδήποτε χρέωση, διατίθενται σε συνδρομητές και είναι λεπτομερείς σε βαθμό ο οποίος καθιστά δυνατή την επαλήθευση και έλεγχο των χρεώσεων οι οποίες συνεπάγονται στη χρήση του σταθερού δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου ή/κ αι των σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών.

(3) Η μορφή και το περιεχόμενο των αναλυτικών λογαριασμών χρεώσεων δύναται να οριστούν από τον Επίτροπο με διάταγμα.

Διευκολύνσεις από Οργανισμούς με σημαντική ισχύ

78. -(1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι οι Οργανισμοί με σημαντική ισχύ στην αγορά παρέχουν τις πιο κάτω διευκολύνσεις:

(α) Αναγνώριση καλούσας γραμμής,

(β) διεπιλογή εισόδου,

(γ) προώθηση κλήσεων.

Πρόσθετες διευκολύνσεις

79. Ο Επίτροπος λαμβάνει όλα τα δέοντα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι συνδρομητές έχουν πρόσβαση στις πιο κάτω διευκολύνσεις:

(α) Πρόσβαση σε υπηρεσίες ατελών κλήσεων εντός της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(β) υπηρεσίες επιμερισμένου κόστους,

(γ) υπηρεσίες πρόσθετου τέλους,

(δ) πρόσβαση σε υπηρεσίες τηλεφωνητή διεθνώς,

(ε) πρόσβαση σε πληροφορίες καταλόγου διεθνώς.

Παράπονα

80. -(1) Χωρίς βλάβη στη διαδικασία που ορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 25, οποιοδήποτε πρόσωπο ή Οργανισμός που λαμβάνει σταθερές δημόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες, δύναται να υποβάλει παράπονο στον Επίτροπο ειδικά για τη διακοπή, τον τερματισμό, ή τη σημαντική διαφοροποίηση ή μείωση της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 25.

Βασικές Απαιτήσεις για περιορισμό στην πρόσβαση

81. -(1) Ο Επίτροπος δύναται να επιτρέψει οποιοδήποτε περιορισμό στην πρόσβαση σε σταθερά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα ή/και σταθερές δημόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες επί τη βάσει οποιασδήποτε των ακόλουθων βασικών απαιτήσεων:

(α) Της ασφάλειας των λειτουργιών του δικτύου,

(β) της διατήρησης της ακεραιότητας του δικτύου,

(γ) της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών,

(δ) της προστασίας δεδομένων,

(ε) της αποτελεσματικής χρήσης του φάσματος,

δεδομένου ότι πράττει αυτό, διά της θέσεως όρων στην άδεια ή με διάταγμα και δεδομένου ότι διασφαλίζει ότι τέτοιοι περιορισμοί παραμένουν στο ελάχιστο και είναι άνευ διακρίσεων, αντικειμενικοί και αναλογικοί.

(2) Οποιονδήποτε περιορισμοί που αναφέρονται στο εδάφιο (2), δημοσιοποιούνται δεόντως.

(3) Αναφορικά με τα σταθερά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα και τις σταθερές δημόσιες τηλεφωνικές υπηρεσίες, ο Επίτροπος διασφαλίζει διά της επιβολής όρων σε άδειες και επιτήρηση αυτών, ότι σε περίπτωση καταστροφικής βλάβης του δικτύου, όπως λόγω κακοκαιρίας, σεισμού, πλημμύρας, κεραυνού, ή πυρκαγιάς, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα, για διατήρηση της διαθεσιμότητας των δικτύων και υπηρεσιών και τη διατήρηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υπηρεσιών για την ανταπόκριση σε οποιεσδήποτε απαιτήσεις οποιασδήποτε δημόσιας αρχής.