ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΑΡΙΘΜΟΛΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Καθολική Τηλεπικοινωνιακή Υπηρεσία

67. -(1) Καθολική τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία δέον όπως διατίθεται κατόπιν εύλογου αιτήματος σε όλους τους χρήστες σε προσιτές τιμές, στην Κύπρο ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους τοποθεσίας, και υπό το φως των συγκεκριμένων συνθηκών στη Δημοκρατία.

(2) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι χρήστες με αναπηρίες και χρήστες με ειδικές κοινωνικές ανάγκες έχουν ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες που αποτελούν την καθολική τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία.

(3) Οργανισμοί που εκχωρούν τηλεφωνικούς αριθμούς οφείλουν να ικανοποιούν κάθε λογικό αίτημα για παροχή σχετικών πληροφοριών καταλόγου σε συμφωνημένη μορφή υπό όρους που είναι δίκαιοι, άνευ διακρίσεων και αντικατοπτρίζουν το κόστος.

(4) Οργανισμοί που λαμβάνουν πληροφορίες για τη σύνταξη τηλεφωνικών καταλόγων παραθέτουν αυτές με δίκαιο και άνευ διακρίσεων τρόπο.

Καθορισμός Παροχέα Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας

68. -(1) Ο Επίτροπος δύναται να ορίζει με διάταγμα έναν ή περισσότερους δημόσιους παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ως παροχείς καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας σε ολόκληρη ή μέρος της Κύπρου ή/και σε σχέση με ορισμένες ή όλες τις υπηρεσίες που αποτελούν την καθολική τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία.

(2) Πριν την ανάληψη οποιασδήποτε δράσης δυνάμει του εδαφίου (1), του παρόντος άρθρου, ο Επίτροπος διαβουλεύεται ευρέως με το κοινό και με εμπλεκόμενους στην παροχή τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών Οργανισμούς.

Χρηματοδότηση Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας

69. -(1) Σε περίπτωση που ο Επίτροπος ορίζει, παροχέα καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας, δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 68, τότε, εάν ο παροχέας ικανοποιήσει τον Επίτροπο ότι η παροχή σχετικής καθολικής υπηρεσίας συνεπάγεται καθαρό κόστος λαμβάνοντας υπόψη τα ωφελήματα, εάν υπάρχουν, του να είναι παροχέας καθολικής υπηρεσίας, και ο Επίτροπος θεωρεί ότι το εν λόγω καθαρό κόστος αποτελεί άδικη επιβάρυνση, ο Επίτροπος δύναται να καθορίσει με διάταγμα, τρόπους με τους οποίους μπορεί να χρηματοδοτηθεί το εν λόγω καθαρό κόστος από άλλους Οργανισμούς.

(2) Ο Επίτροπος καθορίζει με κανονισμούς τρόπους για τον καθορισμό του καθαρού κόστους που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου.

(3)(α) Οποιοσδήποτε υπολογισμός καθαρού κόστους που υποβάλλεται στον Επίτροπο υπόκειται σε λογιστικό έλεγχο από τον τελευταίο ή από κατάλληλα αρμόδιο πρόσωπο το οποίο είναι ανεξάρτητο από παροχείς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και δικτύων και το οποίο διορίζεται από τον Επίτροπο.

(β) Το αποτέλεσμα τέτοιου υπολογισμού του καθαρού κόστους και τα αποτελέσματα του λογιστικού ελέγχου δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Πριν ο Επίτροπος αποφασίσει κατά πόσο είναι λογικό να διευθετήσει τον επιμερισμό από άλλους Οργανισμούς του αναφερόμενου στο εδάφιο (1) καθαρού κόστους της σχετικής καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας διαβουλεύεται με τους εν λόγιο Οργανισμούς και το κοινό.

(5)(α) Σε περίπτωση που εγκαθιδρύεται μηχανισμός για επιμερισμό του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων σχετικής καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας, ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι οι αρχές που διέπουν τον επιμερισμό του κόστους και οι λεπτομέρειες του χρησιμοποιούμενου μηχανισμού δημοσιοποιούνται.

(β) Ο Επίτροπος διασφαλίζει τη δημοσίευση ετήσιας έκθεσης, στην οποία εμφανίζονται, αφενός, το υπολογιζόμενο κόστος των υποχρεώσεων της σχετικής καθολικής υπηρεσίας και, αφετέρου, οι εισφορές όλων των ενδιαφερομένων.

(6) Όταν ο Επίτροπος διαβουλεύεται με Οργανισμούς και το κοινό, όπως διαλαμβάνεται στο εδάφιο (4) πιο πάνω, παρουσιάζει επίσης στα εν λόγω πρόσωπα διάφορα μέσα διά των οποίων το καθαρό κόστος δυνατό να χρηματοδοτηθεί, περιλαμβανομένων των πιο κάτω μέσων χρηματοδότησης:

(α) Δι' επιπρόσθετων τελών διασύνδεσης, ή

(β) διά της παροχής ταμείου καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας.

Αρχές κατά τη λήψη αποφάσεων από τον Επίτροπο και κατά τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων του παροχέα καθολικής υπηρεσίας

70. -(1) Ο Επίτροπος αποφασίζει επί των θεμάτων που αναφέρονται στα άρθρα 68 και 69 με λογικό τρόπο και εγκαίρως.

(2) Παροχέας καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας οφείλει να πληροί την περί καθολικής υπηρεσίας υποχρέωσή του στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά εφικτό και οικονομικά εύλογο.

Επιβολή χρεώσεων σε Οργανισμούς με σκοπό τη χρηματοδότηση καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας

71. Δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται χρεώσεις σε οποιοδήποτε Οργανισμό με σκοπό να βοηθηθεί η χρηματοδότηση οποιασδήποτε υποχρέωσης καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας εκτός εάν ο Επίτροπος αποφασίσει ότι επιτρέπεται να επιβληθούν τέτοιες χρεώσεις.

Εξουσίες και καθήκοντα του Επιτρόπου σε σχέση με την Αριθμοδότηση

72. -(1) Κατά την άσκηση της αρμοδιότητας του δυνάμει του άρθρου 19(1)(γ), ο Επίτροπος -

(α) Ετοιμάζει, εκσυγχρονίζει και δημοσιεύει το Σχέδιο Αριθμοδότησης της Δημοκρατίας, στο οποίο καθορίζεται το διαθέσιμο φάσμα αριθμών και η κατανομή αριθμών για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες,

(β) κατανέμει ατομικούς αριθμούς ή/και σειρές αριθμών, σε δημόσιους ή μη, παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή/και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, για δική τους χρήση και για περαιτέρω κατανομή των σε συνδρομητές τους.

(2) Κατά την άσκηση των εξουσιών και εκτέλεση των καθηκόντων του σε σχέση με το Σχέδιο Αριθμοδότησης και την κατανομή αριθμών, κατά τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1), ο Επίτροπος λαμβάνει υπόψη διεθνείς Κανονισμούς περί Αριθμοδότησης και διασφαλίζει την επαρκή δυνατότητα και ευελιξία του Σχεδίου Αριθμοδότησης, ούτως ώστε το τελευταίο να μπορεί να εξυπηρετεί την εισαγωγή νέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, τη μονιμότητα των διευθετήσεων αριθμοδότησης και την άνευ διακρίσεων και με διαφάνεια κατανομή αριθμών.

(3) Ο Επίτροπος προνοεί περί της φορητότητας αριθμών των συνδρομητών, μεταξύ δημόσιων ή μη παροχέων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

(4) Ο Επίτροπος δύναται με κανονισμούς να καθορίζει όρους και προϋποθέσεις, με τις οποίες δέον όπως συμμορφώνονται πρόσωπα, στα οποία κατανέμονται Αριθμοί.

(5) Ο Επίτροπος δύναται με κανονισμούς να καθορίζει τέλη για να διασφαλίζει τη βέλτιστη χρήση αριθμών.

(6) Πριν τον καθορισμό των τελών που αναφέρονται στο εδάφιο (5), ο Επίτροπος διενεργεί δημόσια διαβούλευση, και στην περίπτωση που αποφασίσει την επιβολή τέτοιων τελών, καθορίζει με κανονισμό τις περιπτώσεις στις οποίες θα επιβάλλονται τα τέλη αυτά και τα άτομα τα οποία θα καταβάλλουν τα εν λόγω τέλη.

Προεπιλογή

73. -(1) Ο Επίτροπος απαιτεί τουλάχιστον από Οργανισμούς με σημαντική ισχύ στην αγορά να διευκολύνουν τους συνδρομητές τους να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες μεταγωγής οποιουδήποτε διασυνδεδεμένου Οργανισμού.

(2) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι εγκαθίστανται οι διευκολύνσεις οι οποίες επιτρέπουν στους συνδρομητές να επιλέξουν υπηρεσίες μέσω προεπιλογής με διευκόλυνση υπέρβασης οποιασδήποτε προεπιλεγμένης επιλογής ανά κλήση με την επιλογή ενός σύντομου προθέματος.

(3) Προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρη διαλειτουργικότητα διεθνών δικτύων και υπηρεσιών, ο Επίτροπος λαμβάνει υπόψη τους περιφερειακούς και διεθνείς κανονισμούς αναφορικά με την Αριθμοδότηση.

Τιμολόγηση Υπηρεσιών

74. -(1) Πριν ασκήσει τις αρμοδιότητες και εξουσίες του δυνάμει και σύμφωνα με την παράγραφο (ρ) του εδαφίου (1) του άρθρου 19 και των εδαφίων (5) και (6) του εν λόγω άρθρου, καθ' όσον αφορά θέματα χρεώσεων, ο Επίτροπος εξασφαλίζει τέτοιες πληροφορίες, ως ήθελε θεωρήσει απαραίτητες.

(2) Οργανισμός που παρέχει σταθερές φωνητικές τηλεφωνικές υπηρεσίες και έχει οριστεί ως παροχέας καθολικής υπηρεσίας, του οποίου και οι χρεώσεις ρυθμίζονται από τον Επίτροπο κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (ρ) του εδαφίου (1) του άρθρου 19 και των εδαφίων (5) και (6) του εν λόγω άρθρου, διασφαλίζει ότι οι χρεώσεις για πρόσβαση και χρήση των σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών του δικτύων είναι ανεξάρτητες του τύπου εφαρμογής που εφαρμόζει ο χρήστης, εκτός στο βαθμό που τέτοιος χρήστης απαιτεί διαφορετικές υπηρεσίες ή διευκολύνσεις.

(3) Οργανισμός που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, διασφαλίζει ότι οι χρεώσεις του σε σχέση με διευκολύνσεις επιπρόσθετες από την παροχή σύνδεσης με το σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό του δίκτυο και τις σταθερές διαθέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές του υπηρεσίες, είναι επαρκώς αδεσμοποίητες, ώστε να μην απαιτείται από το χρήστη να πληρώνει για διευκολύνσεις που δεν είναι απαραίτητες για τη συγκεκριμένη αιτούμενη υπηρεσία.

(4) Οργανισμός που αναφέρεται στο εδάφιο (2) εφαρμόζει αλλαγές χρεώσεων κατά την 30ή ημέρα μετά τη δημοσίευση διατάγματος δυνάμει της παραγράφου (ρ) του εδαφίου (1) του άρθρου 19 ή μετά την πάροδο οποιουδήποτε άλλου χρονικού διαστήματος, μετά την εν λόγω δημοσίευση, ως ήθελε αποφασίσει ο Επίτροπος.

(5) Ο Επίτροπος δύναται να αποφασίσει να παύσει να ασκεί έλεγχο επί των χρεώσεων για ορισμένες υπηρεσίες για τις οποίες αποφασίζει ότι υπάρχει επαρκής ανταγωνισμός στην αγορά.

(6) Παρά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), του παρόντος άρθρου, ο Επίτροπος δύναται, εάν το θεωρεί εύλογο, να διεξάγει έρευνα για χρεώσεις Οργανισμών που δεν έχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά και να εκδώσει τέτοιο διάταγμα ως ήθελε θεωρήσει κατάλληλο.