ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
Ορισμός και σύσταση ετερορρύθμου συνεταιρισμού

47.-(1)Από και μετά την έναρξη ισχύος του Νόμου αυτού ετερόρρυθμος συνεταιρισμός συνίσταται μόνο κατά τον τρόπο και τηρουμένων των όρων που προβλέπονται από το Νόμο αυτό.

(2) Ο ετερόρρυθμος συνεταιρισμός πρέπει να αποτελείται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που καλούνται ομόρρυθμοι συνέταιροι, οι οποίοι ευθύνονται για όλα τα χρέη και υποχρεώσεις του οίκου, και από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που καλούνται ετερόρρυθμοι συνέταιροι, τα οποία κατά το χρόνο σύστασης του εν λόγω συνεταιρισμού ή μεταγενέστερα, συνεισφέρουν σε αυτόν ποσό ή ποσά ως κεφάλαιο ή περιουσία εκτιμημένη σε ορισμένο ποσό και στα οποία δύναται να παραχωρηθεί ένας συγκεκριμένος αριθμός μετοχών, και οι οποίοι δεν ευθύνονται για τα χρέη ή υποχρεώσεις του οίκου πέρα από το ποσό που συνεισέφεραν με τον τρόπο αυτό.

(3) Ετερόρρυθμος συνέταιρος κατά τη διάρκεια της συνέχισης του συνεταιρισμού, δεν αποσύρει ή επανακτά, είτε άμεσα είτε έμμεσα, οποιοδήποτε μέρος της συνεισφοράς του, και αν αποσύρει ή επανακτήσει οποιοδήποτε τέτοιο μέρος ευθύνεται για τα χρέη και τις υποχρεώσεις του οίκου μέχρι του ποσού που απέσυρε ή επανέκτησε.

(4) Νομικό πρόσωπο δύναται να είναι ετερόρρυθμος συνέταιρος.

(5) Ετερόρρυθμος συνεταιρισμός δύναται να έχει μετοχικό κεφάλαιο και να είναι περιορισμένης ευθύνης διά μετοχών.

(6) Ετερόρρυθμοι συνεταιρισμοί είτε έχουν μετοχικό κεφάλαιο είτε όχι δεν θεωρούνται νομικά πρόσωπα με ξεχωριστή νομική προσωπικότητα.

Απαίτηση για εγγραφή ετερόρρυθμου συνεταιρισμού

48. Κάθε ετερόρρυθμος συνεταιρισμός πρέπει να εγγράφεται ως τέτοιος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή σε περίπτωση που παραλείπεται να εγγραφεί να θεωρείται ως ομόρρυθμος συνεταιρισμός, και κάθε ετερόρρυθμος συνέταιρος να θεωρείται ως ομόρρυθμος συνέταιρος.

Κανόνες που διέπουν τους ετερόρρυθμους συνεταιρισμούς

49.-(1)(α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Μέρους, οι διατάξεις του Μέρους Ι του παρόντος Νόμου, το οποίο ρυθμίζει τους ομόρρυθμους συνεταιρισμούς, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία σε σχέση και με τους ετερόρρυθμους συνεταιρισμούς.

(β) Ετερόρρυθμος συνεταιρισμός δεν λα΅βάνει ΅έρος στη διεύθυνση των εργασιών του συνεταιρισ΅ού και δεν έχει εξουσία να δεσμεύει τον οίκο:

Νοείται ότι ετερόρρυθμος συνέταιρος δύναται, αυτοπροσώπως ή ΅ε αντιπρόσωπό του, να επιθεωρεί οποτεδήποτε τα βιβλία του οίκου και να εξετάζει την κατάσταση και τις προοπτικές των εργασιών του συνεταιρισ΅ού, και δύναται να συσκέπτεται ΅ε τους συνέταιρους επί αυτών.

(γ) Αν ο ετερόρρυθμος συνέταιρος λα΅βάνει ΅έρος στη διεύθυνση των εργασιών του συνεταιρισ΅ού ευθύνεται για όλα τα χρέη και τις υποχρεώσεις του οίκου που προκύπτουν ενόσω αυτός λα΅βάνει ΅έρος στη διεύθυνση ως εάν να ήταν ομόρρυθμος συνέταιρος:

Νοείται ότι, ετερόρρυθμος συνέταιρος διά μετοχών δεν δύναται να συμμετέχει στη διεύθυνση και τις εργασίες του συνεταιρισμού, και δεν έχει εξουσία να δεσμεύει το συνεταιρισμό.

(2) Ετερόρρυθμος συνεταιρισμός δεν διαλύεται με το θάνατο ή πτώχευση ετερορρύθμου συνεταίρου, και η φρενοπάθεια συνεταίρου περιορισμένης ευθύνης δεν αποτελεί λόγο διάλυσης του συνεταιρισμού από το Δικαστήριο εκτός αν το μερίδιο του φρενοπαθή δεν μπορεί να εξακριβωθεί και ρευστοποιηθεί με άλλο τρόπο.

(3) Σε περίπτωση διάλυσης του ετερόρρυθμου συνεταιρισμού οι υποθέσεις του εκκαθαρίζονται από τους ομόρρυθμους συνέταιρους εκτός αν το Δικαστήριο διατάξει διαφορετικά.

(4) Τηρουμένης οποιασδήποτε συμφωνίας, ρητής ή σιωπηρής, μεταξύ των συνεταίρων-

(α) οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με τα συνήθη θέματα που αφορούν τις εργασίες του συνεταιρισμού δύναται να αποφασίζεται από την πλειοψηφία των ομορρύθμων συνεταίρων·

(β) ετερόρρυθμος συνέταιρος δύναται, με τη συγκατάθεση των ομορρύθμων  συνεταίρων, να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει το μερίδιό του στο συνεταιρισμό, και με την εκχώρηση αυτή ο εκδοχέας καθίσταται ετερόρρυθμος συνέταιρος με όλα τα δικαιώματα του εκχωρητή·

(γ) οι άλλοι συνέταιροι δεν δικαιούνται να  διαλύσουν το συνεταιρισμό λόγω του ότι οποιοσδήποτε ετερόρρυθμος συνέταιρος επιτρέπει όπως το μερίδιο ή οι μετοχές του επιβαρυνθούν ή ενεχυριαστούν για προσωπικό χρέος του∙

(δ) πρόσωπο δύναται να γίνει συνέταιρος χωρίς τη συγκατάθεση των υφιστάμενων συνεταίρων περιορισμένης ευθύνης·

(ε)  ετερόρρυθμος συνέταιρος δεν δικαιούται να διαλύσει το συνεταιρισμό με ειδοποίηση:

Νοείται ότι, για τη διανομή μερίσματος προς τους ετερόρρυθμους συνεταίρους διά μετοχών θα αποφασίζουν οι ομόρρυθμοι συνέταιροι, κατ΄ αναλογία όπως αποφασίζεται η διανομή μερίσματος σε δημόσιες εταιρείες.