ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΕΓΓΡΑΦΗ
Συνεταιρισμοί, εμπορικές επωνυμίες κλπ., πρέπει να εγγράφονται

50. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού-

(α) κάθε συνεταιρισμός είτε ομόρρυθμος είτε ετερόρρυθμος που διεξάγει εργασίες στην Κύπρο·

(β) κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει τόπο εργασίας στην Κύπρο και διεξάγει εργασία με εμπορική επωνυμία η οποία δεν αποτελείται από το πραγματικό επώνυμο του χωρίς οποιαδήποτε προσθήκη άλλη από τα πραγματικά ονόματα του ή τα αρχικά αυτών·

(γ) κάθε εταιρεία όπως ορίζεται στον περί Εταιρειών Νόμο που διεξάγει εργασία με εμπορική επωνυμία η οποία δεν αποτελείται από την επωνυμία της εταιρείας χωρίς οποιαδήποτε προσθήκη· και

(δ) κάθε οίκος, φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο που έχει τόπο εργασίας εντός της Κύπρου και διεξάγει εργασία εξολοκλήρου ή κυρίως ως υποδεικνυόμενος ή επίτροπος εμπιστευμάτων άλλου προσώπου, ή άλλων προσώπων, ή άλλου νομικού προσώπου, ο αρχικά αναφερόμενος οίκος, φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, εγγράφεται κατά τον τρόπο που καθορίζεται από το Νόμο αυτό:

Νοείται ότι όταν η εργασία διεξάγεται από διαχειριστή πτώχευσης ή παραλήπτη ή διαχειριστή που διορίζεται από οποιοδήποτε Δικαστήριο, η εγγραφή δεν είναι αναγκαία.

Τρόπος και στοιχεία εγγραφής συνεταιρισμών

51.-(1) Η εγγραφή συνεταιρισμού γίνεται με την αποστολή μέσω ταχυδρομείου ή με την παράδοση στον Έφορο, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία ίδρυσης του, δήλωσης στον καθορισμένο τύπο υπογραμμένης από όλους τους συνέταιρους και που περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία-

(α) την επωνυμία του οίκου·

(β) τη γενική φύση των εργασιών·

(γ) τον κύριο τόπο των εργασιών·

(δ) το παρόν όνομα ή ονόματα και επώνυμο, υπηκοότητα, και τη συνήθη διαμονή καθενός φυσικού προσώπου το οποίο είναι συνέταιρος, είτε γενικός είτε περιορισμένης ευθύνης, και την επωνυμία του νομικού προσώπου και το εγγεγραμμένο ή κύριο γραφείο κάθε νομικού προσώπου το οποίο είναι συνέταιρος·

(ε) τη χρονική περίοδο για την οποία συστάθηκε ο συνεταιρισμός και την ημερομηνία έναρξης του·

(στ) δήλωση, αν έτσι είναι η περίπτωση, ότι ο συνεταιρισμός είναι ετερόρρυθμoς συνεταιρισμός·

(ζ) τις μετοχές και το κεφάλαιο που έχει παραχωρηθεί ή θα παραχωρηθεί προς κάθε ετερόρρυθμο συνεταίρο και/ή το ποσό το οποίο θα συνεισφέρει ή το ποσό που συνεισφέρθηκε από κάθε ετερόρρυθμο συνεταίρο, καθώς και αναφορά στο κατά πόσο το ποσό καταβλήθηκε σε μετρητά ή με άλλο τρόπο και με ποιο τρόπο∙

(η) τα ονόματα των ομορρύθμων συνεταίρων, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι να χειρίζονται τις υποθέσεις του συνεταιρισμού, να διευθύνουν αυτόν και να υπογράφουν για αυτόν.

(2) Όταν οι εργασίες του οίκου διεξάγονται με δύο ή περισσότερες επωνυμίες, πρέπει να αναφέρεται καθεμιά από τις επωνυμίες αυτές.

Τρόπος και στοιχεία εγγραφής εμπορικών επωνυμιών

52.-(1) Η εγγραφή εμπορικής επωνυμίας γίνεται με αποστολή μέσω ταχυδρομείου ή με παράδοση στον Έφορο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών, έκθεσης κατά τον καθορισμένο τύπο που υπογράφεται από τα άτομα ή την εταιρεία και που περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) την εμπορική επωνυμία∙

(β) τη γενική φύση των εργασιών∙

(γ) τον κύριο τόπο των εργασιών∙

(δ) το παρόν όνομα ή ονόματα και επώνυμο, την υπηκοότητα, και  τη συνήθη διαμονή του φυσικού προσώπου και την επωνυμία και το εγγεγραμμένο ή κύριο γραφείο της εταιρείας∙

(ε) την ημερομηνία έναρξης των εργασιών.

(2) Όταν οι εργασίες διεξάγονται με δύο ή περισσότερες εμπορικές επωνυμίες, πρέπει να αναφέρεται καθεμιά από τις εμπορικές αυτές επωνυμίες.

Στοιχεία εγγραφής σε περίπτωση αντιπροσώπων που ενεργούν εκ μέρους άλλων ή επιτρόπων εμπιστευμάτων

53.-(1)  Όταν οίκος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο απαιτείται να εγγραφεί δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (δ) του άρθρου 50, η εγγραφή αυτή γίνεται με αποστολή ή παράδοση στον Έφορο δήλωσης στον καθορισμένο τύπο, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών που ορίζεται σε αυτή, η οποία υπογράφεται από όλους τους συνέταιρους του οίκου ή του φυσικού ή νομικού προσώπου, ανάλογα με την περίπτωση και η οποία περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία, δηλαδή, το όνομα ή ονόματα και επώνυμο, υπηκοότητα και συνήθη διαμονή ή, ανάλογα με την περίπτωση, την επωνυμία κάθε προσώπου ή νομικού προσώπου εκ μέρους του οποίου διεξάγεται η εργασία:

Νοείται ότι αν οι εργασίες διεξάγονται βάσει οποιουδήποτε εμπιστεύματος και οποιοιδήποτε από τους δικαιούχους είναι κατηγορία παιδιών ή άλλων προσώπων, περιγραφή της κατηγορίας είναι επαρκής.

(2) Τα στοιχεία που απαιτείται να παρέχονται και καταχωρίζονται βάσει του εδαφίου (1) είναι επιπρόσθετα με οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που απαιτείται να παρέχονται και καταχωρούνται βάσει του Νόμου αυτού.

Καταχώρηση αλλαγών

54.-(1) Όταν διενεργείται ή επέρχεται αλλαγή σε οποιαδήποτε από τα στοιχεία που καταχωρίζονται αναφορικά με οποιοδήποτε οίκο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή παραδίνεται στον Έφορο, εντός επτά ημερών από την ημερομηνία της αλλαγής αυτής, δήλωση κατά τον καθορισμένο τύπο που υπογράφεται από τον οίκο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανάλογα με την περίπτωση, η οποία ορίζει τη φύση της αλλαγής.

(2) Διάλυση συνεταιρισμού άλλη από διάλυση που προνοείται από την παράγραφο (α) ή (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 34 θεωρείται ως αλλαγή για το σκοπό του άρθρου αυτού.

Ανεπιθύμητη επωνυμία

55. Δεν εγγράφεται επωνυμία οίκου ή εμπορική επωνυμία με όνομα το οποίο κατά τη γνώμη του Εφόρου είναι ανεπιθύμητο.

Ο Έφορος καταχωρίζει δήλωση και εκδίδει πιστοποιητικό εγγραφής

56.-(1) Με τη λήψη οποιασδήποτε  δήλωσης που γίνεται σύμφωνα με το Νόμο αυτό ο Έφορος, αν ικανοποιηθεί ότι τηρήθηκαν οι διατάξεις του Νόμου αυτού, μεριμνά ώστε να καταχωρίζεται και εγγράφεται αυτή και αποστέλλει ταχυδρομικώς ή παραδίνει στον οίκο ή στο πρόσωπο από το οποίο έχει ληφθεί η δήλωση αυτή, πιστοποιητικό κατά τον καθορισμένο τύπο για την εγγραφή αυτής.

(2) Το πιστοποιητικό ή πιστό αντίγραφο της εν λόγω εγγραφής εκτίθεται σε περίοπτη θέση στον κύριο τόπο των εργασιών του οίκου, φυσικού ή νομικού προσώπου, και αν δεν εκτίθεται με τον τρόπο αυτό, κάθε συνέταιρος στον οίκο ή το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο, ή οποιοσδήποτε αξιωματούχος αυτού, ανάλογα με την περίπτωση, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατό λίρες.

Διαγραφή επωνυμιών από το μητρώο

57.-(1) Αν οποιοσδήποτε οίκος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που γράφτηκε βάσει του Νόμου αυτού παύσει να διεξάγει εργασίες, αποτελεί καθήκον των προσώπων τα οποία ήταν συνέταιροι στον οίκο κατά το χρόνο που έπαυσε να διεξάγει εργασίες, ή του φυσικού προσώπου ή αν αυτός είναι νεκρός του προσωπικού αντιπροσώπου του, ή του νομικού προσώπου ή οποιουδήποτε αξιωματούχου αυτού, εντός ενός μηνός μετά την παύση διεξαγωγής των εργασιών, να αποστείλουν ταχυδρομικώς ή να παραδώσουν στον Έφορο, εντός ενός μηνός μετά την παύση διεξαγωγής των εργασιών, δήλωση κατά τον καθορισμένο τύπο η οποία αναφέρει ότι ο οίκος ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει παύσει να διεξάγει εργασία.

(2) Με τη λήψη της δήλωσης αυτής όπως προαναφέρθηκε ο Έφορος καταχωρίζει και εγγράφει αυτή και διαγράφει τον οίκο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο από το μητρώο.

(3) Όταν ο Έφορος έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιοσδήποτε οίκος ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο που γράφτηκε βάσει του Νόμου αυτού δεν διεξάγει εργασίες, δύναται να στείλει στον οίκο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο με συστημένη επιστολή ειδοποίηση ότι ο οίκος ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο δυνατό να διαγραφεί από το μητρώο, εκτός αν ληφθεί απάντηση στην ειδοποίηση αυτή εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της ειδοποίησης.

(4) Αν ο Έφορος λάβει απάντηση από τον οίκο ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το ότι ο οίκος ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν διεξάγει εργασία ή δεν λάβει απάντηση εντός ενός μηνός από την αποστολή της ειδοποίησης, δύναται να διαγράψει τον οίκο ή το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο από το μητρώο.

(5) Ο Έφορος δύναται να διαγράψει από το μητρώο οποιοσδήποτε οίκο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο παραλείπει να καταχωρήσει σε αυτόν οποιοδήποτε έγγραφο προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου να καταχωρηθεί σε αυτόν, και η διαγραφή αυτή γίνεται μετά την παρέλευση έξι (6) τουλάχιστο μηνών από την ημερομηνία της επιστολής του Εφόρου με την οποία ζητήθηκε το έγγραφο αυτό και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59.

Τήρηση μητρώου και ευρετηρίου

58. Ο Έφορος τηρεί, σε κατάλληλα βιβλία που προβλέπονται για το σκοπό αυτό, μητρώο και ευρετήριο όλων των συνεταιρισμών και εμπορικών επωνυμιών που εγγράφονται όπως προαναφέρθηκε, και όλων των δηλώσεων που εγγράφονται σε σχέση με τους εν λόγω συνεταιρισμούς και εμπορικές επωνυμίες.

Δημοσίευση καταχωρίσεων στο μητρώο

59. Κάθε καταχώρηση που γίνεται από τον Έφορο στο μητρώο βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, ο Έφορος δύναται, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να αντικαταστήσει τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με δημοσίευση σε ηλεκτρονική εφημερίδα την οποία διατηρεί και διαχειρίζεται ο ίδιος, η οποία θα επιτρέπει στο κοινό την πρόσβαση και τη διαδικτυακή περιήγηση στις δημοσιευμένες πληροφορίες κατά χρονολογική σειρά μέσω της ιστοσελίδας του Εφόρου και σε τέτοια περίπτωση κάθε αναφορά στο παρόν άρθρο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας θα νοείται ότι αποτελεί αναφορά στην εν λόγω ηλεκτρονική εφημερίδα.

Επιθεώρηση και πιστά αντίγραφα δηλώσεων που εγγράφονται

60.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται να επιθεωρεί οποιαδήποτε έγγραφα που καταχωρίζονται και εγγράφονται από τον Έφορο με την καταβολή τέτοιων τελών ως ήθελαν καθοριστεί0 και οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται να ζητά πιστοποιητικό εγγραφής οποιουδήποτε οίκου, φυσικού ή νομικού προσώπου, ή αντίγραφο, ή απόσπασμα από οποιαδήποτε εγγεγραμμένη δήλωση το οποίο πιστοποιείται από τον Έφορο ή άλλο λειτουργό δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν, και καταβάλλονται για το εν λόγω πιστοποιητικό εγγραφής, πιστό αντίγραφο ή απόσπασμα, τέτοια τέλη που ήθελαν καθοριστεί.

(2) Πιστοποιητικό εγγραφής, αντίγραφο ή απόσπασμα οποιασδήποτε έκθεσης που γράφτηκε βάσει του Νόμου αυτού, αν πιστοποιήθηκε δεόντως ως γνήσιο αντίγραφο ή απόσπασμα με την υπογραφή του Εφόρου ή άλλου λειτουργού δεόντως εξουσιοδοτημένου από αυτόν, (του οποίου η επίσημη θέση δεν είναι αναγκαίο να αποδειχτεί), γίνεται δεκτό ως μαρτυρία του ίδιου κύρους με εκείνη του πρωτότυπου εγγράφου, σε κάθε νομική διαδικασία, αστική ή ποινική.

Ποινή για παράλειψη εγγραφής

61. Αν οποιοσδήποτε οίκος, νομικό, ή φυσικό πρόσωπο που απαιτείται από το Νόμο αυτό να υποβάλει οποιαδήποτε δήλωση παραλείπει χωρίς εύλογη αιτία να ενεργήσει κατά τον τρόπο αυτό και εντός του χρόνου που ορίζεται από το Νόμο αυτό, κάθε συνέταιρος στον οίκο, ή το νομικό πρόσωπο ή οποιοσδήποτε αξιωματούχος αυτού, ή το φυσικό πρόσωπο, που παραλείπει να ενεργήσει κατά τον τρόπο αυτό, υπόκειται κατόπι συνοπτικής καταδίκης σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες για κάθε ημέρα κατά τη διάρκεια της οποίας συνεχίζεται η παράλειψη, και το Δικαστήριο διατάσσει να υποβληθεί δήλωση με τα απαιτούμενα στοιχεία στον Έφορο εντός τέτοιας χρονικής περιόδου ως ήθελε οριστεί στο διάταγμα.

Χρηματική επιβάρυνση και επιβολή ποινής για παράλειψη υποβολής δήλωσης

61Α.-(1) Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε οίκος, νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή κάθε συνεταίρος αυτών, παραλείπει να υποβάλει δήλωση για την αλλαγή του τόπου εργασίας οίκου, φυσικού ή νομικού προσώπου και/ή την αλλαγή στα στοιχεία φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιοκτήτη εμπορικής επωνυμίας και/ή την αλλαγή στα στοιχεία υφιστάμενου συνεταίρου και/ή το διορισμό νέου συνεταίρου και/ή την παύση υφιστάμενου συνεταίρου στον καθορισμένο τύπο εντός του χρόνου που ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ο Έφορος επιβάλλει χρηματική επιβάρυνση που δεν υπερβαίνει τα πενήντα ευρώ (€50) και περαιτέρω επιβάρυνση ενός ευρώ (€1) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης μέχρι και το μέγιστο συνολικό πόσο των διακοσίων πενήντα ευρώ (€250) για κάθε παράβαση.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), σε περίπτωση που οποιοσδήποτε οίκος, νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή κάθε συνεταίρος αυτών, χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να  υποβάλει οποιαδήποτε δήλωση ή /και να ενεργήσει κατά τον τρόπο αυτό και εντός του χρόνου που ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, υπόκειται κατόπιν συνοπτικής καταδίκης σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα πενήντα ευρώ (€50) για κάθε μέρα κατά τη διάρκεια της οποίας συνεχίζεται η παράλειψη, και το Δικαστήριο διατάσσει να υποβληθεί δήλωση με τα απαιτούμενα στοιχεία στον Έφορο εντός τέτοιας χρονικής περιόδου ως ήθελε οριστεί στο διάταγμα.

Ανικανότητα προσώπων που βρίσκονται σε παράλειψη

62. Όταν οποιοσδήποτε οίκος ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο που απαιτείται από το Νόμο αυτό να υποβάλει δήλωση στοιχείων ή που απαιτείται από το εδάφιο (1) του άρθρου 54 να υποβάλει δήλωση για οποιαδήποτε αλλαγή των εν λόγω στοιχείων παρέλειψε να πράξει αυτό, τότε τα δικαιώματα αυτού που παραλείπει βάσει οποιασδήποτε σύμβασης ή που προκύπτουν από αυτή, η οποία καταρτίζεται ή συνάπτεται από ή εκ μέρους αυτού που παραλείπει σχετικά με τις εργασίες για τη διεξαγωγή των οποίων απαιτείται να υποβληθούν στοιχεία δεν μπορούν, ενόσω αυτός παραλείπει, να επιβληθούν με αγωγή ή άλλη νόμιμη διαδικασία είτε με την επωνυμία του οίκου είτε με την εμπορική επωνυμία ή διαφορετικά:

Νοείται πάντοτε ότι:-

(α) αυτός που παρέλειψε δύναται να υποβάλει αίτηση στο Δικαστήριο για θεραπεία κατά της ανικανότητας που επιβάλλεται από το άρθρο αυτό, και το Δικαστήριο, αν ικανοποιηθεί ότι η παράλειψη ήταν τυχαία, ή οφείλετο σε απροσεξία, ή σε κάποιο άλλο επαρκή λόγο, ή ότι λόγω άλλων λόγων είναι δίκαιο και σύμφωνο με τις αρχές της επιεικείας να παράσχει θεραπεία, δύναται να παράσχει την εν λόγω θεραπεία είτε γενικά, είτε για οποιεσδήποτε συγκεκριμένες συμβάσεις, με τον όρο ότι τα έξοδα της αίτησης θα πληρωθούν από αυτόν που παρέλειψε, εκτός αν το Δικαστήριο διατάξει διαφορετικά, και υπό τέτοιους άλλους όρους (αν υπάρχουν) που δυνατό να επιβάλει το Δικαστήριο, αλλά η θεραπεία αυτή δεν παρέχεται εκτός αν ειδοποίηση της αίτησης επιδοθεί και δημοσιευτεί ως το Δικαστήριο ήθελε διατάξει, ούτε δίνεται θεραπεία αναφορικά με οποιαδήποτε σύμβαση αν οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης αποδείξει προς ικανοποίηση του Δικαστηρίου ότι δεν θα είχε συνάψει τη σύμβαση αν εφαρμόζετο ο Νόμος αυτός

(β) καμιά διάταξη που περιέχεται στο παρόν δεν επηρεάζει τα δικαιώματα οποιωνδήποτε άλλων μερών εναντίον αυτού που παρέλειψε αναφορικά με την εν λόγω σύμβαση όπως προαναφέρθηκε

(γ) αν οποιαδήποτε αγωγή ή διαδικασία αρχίσει από οποιοδήποτε άλλο μέρος εναντίον αυτού που παρέλειψε για την επιβολή των δικαιωμάτων του εν λόγω μέρους σχετικά με τέτοια σύμβαση, οι διατάξεις που περιέχονται στο παρόν δεν θα εμποδίζουν αυτόν που παρέλειψε να επιβάλει στην εν λόγω αγωγή ή διαδικασία, με μορφή ανταπαίτησης, συμψηφισμού ή διαφορετικά, τέτοια δικαιώματα που δυνατό να έχει κατά του μέρους αυτού αναφορικά με τη σύμβαση αυτή.

Ποινή για την υποβολή ψευδούς δήλωσης

63. Πρόσωπο το οποίο συντάσσει, υπογράφει, αποστέλλει ή παραδίνει για σκοπούς εγγραφής βάσει του Νόμου αυτού οποιαδήποτε ψευδή δήλωση γνωρίζοντας ότι αυτή είναι ψευδής, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες, ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, ή και στις δύο αυτές ποινές.