ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ
Δικαίωμα και υποχρέωση διασύνδεσης με άλλους Οργανισμούς

40. -(1) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του δυνάμει και σύμφωνα με το άρθρο 19, ο Επίτροπος δημοσιεύει με κανονισμούς, κατηγορίες παροχέων δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα και υποχρέωση διασύνδεσης με άλλους Οργανισμούς.

(2) Δεόντως αδειούχοι παροχείς δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών που εμπίπτουν σε κατηγορία σε κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (1), έχουν δικαίωμα να διαπραγματεύονται συμφωνία διασύνδεσης με οποιοδήποτε άλλο Οργανισμό, και έχουν επίσης υποχρέωση όταν η διασύνδεση απαιτείται από οποιοδήποτε άλλο Οργανισμό, που εμπίπτει σε τέτοια κατηγορία, να διαπραγματεύονται συμφωνία διασύνδεσης με αυτόν.

(3) Ο Επίτροπος δύναται, κατόπιν αιτήματος, να περιορίσει προσωρινά την υποχρέωση διασύνδεσης που αναφέρεται στο εδάφιο (2) επί τω ότι -

(α) Υπάρχουν τεχνικώς και εμπορικώς βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις στην αιτούμενη διασύνδεση, και

(β) η αιτούμενη διασύνδεση δεν αρμόζει στην περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους προκειμένου να υπάρξει ανταπόκριση στο αίτημα.

(4) Περιορισμός σε υποχρέωση που επιβάλλεται από τον Επίτροπο δυνάμει του εδαφίου (3), καθορίζεται σε διάταγμα, στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο Επίτροπος επιβάλλει τον περιορισμό.

(5) Ο Επίτροπος έχει υποχρέωση να παρέχει σε χώρο και εργάσιμη ημέρα και ώρα, που καθορίζει με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δωρεάν αντίγραφο του αναφερόμενου στο εδάφιο (4) διατάγματος σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο του το ζητεί.

Προαγωγή και διασφάλιση διασύνδεσης

41. Κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του σχετικά με τη διασύνδεση, ο Επίτροπος προάγει και διασφαλίζει διασύνδεση μεταξύ οργανισμών προς το συμφέρον των καταναλωτών λαμβάνοντας υπόψη -

(α) Την ανάγκη για ικανοποιητική από άκρη σε άκρη επικοινωνία μεταξύ των χρηστών, ώστε κλήσεις από ένα δίκτυο να μπορούν να ολοκληρώνονται

σε άλλο δίκτυο και οι υπηρεσίες σε ένα δίκτυο να είναι προσιτές σε καλούντες συνδρομητές από άλλο δίκτυο,

(β) την ανάγκη προαγωγής ανταγωνιστικής αγοράς,

(γ) την ανάγκη συνεργασίας με τους φορείς άλλων χωρών που είναι αρμόδιοι για τη διασύνδεση,

(δ) την ανάγκη προαγωγής της καθιέρωσης ενιαίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών μεταξύ Κύπρου και κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τη διασύνδεση τηλεπικοινωνιακών δικτύων εντός Κύπρου και τη διαλειτουργικότητα υπηρεσιών, καθώς επίσης και την πρόσβαση σε τέτοια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και υπηρεσίες,

(ε) τις αρχές της μη διάκρισης και της αναλογικότητας, και

(στ) την ανάγκη παροχής καθολικής υπηρεσίας.

Συμφωνίες Διασύνδεσης

42. -(1) Άνευ βλάβης στις διατάξεις των εδαφίων (1)(τ), (5) και (6) του άρθρου 19, οι Οργανισμοί παρέχουν αντίγραφο του τελικού κειμένου προτιθέμενης συμφωνίας διασύνδεσης στον Επίτροπο, ο οποίος δικαιούται να ενίσταται στους όρους και προϋποθέσεις της συμφωνίας.

(2) Σε περίπτωση που ο Επίτροπος ενίσταται στους όρους και προϋποθέσεις προτιθέμενης συμφωνίας διασύνδεσης, εξειδικεύει και κοινοποιεί τους λόγους ένστασής του σε όλους τους ενδιαφερόμενους παροχείς.

(3) Οι ενδιαφερόμενοι παροχείς δύνανται να υποβάλουν παραστάσεις στον Επίτροπο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σ' αυτούς των λόγων ένστασης του Επιτρόπου, και σε περίπτωση που δεν επέρχεται συμφωνία μεταξύ Οργανώσεων και Επιτρόπου, ο τελευταίος αποφασίζει επί των ζητημάτων με διάταγμα.

(4) Η διαδικασία σε θέματα που αφορούν την υλοποίηση των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) καθορίζεται με κανονισμούς που εκδίδονται από τον Επίτροπο.

(5) Ο Επίτροπος δύναται με κανονισμούς να καθορίσει εκ των προτέρων οποιαδήποτε θέματα θεωρεί αναγκαία για να περιληφθούν σε συμφωνίες διασύνδεσης.

Παραπομπή στον Επίτροπο και αυτόβουλη παρέμβασή του

43. -(1) Σε περίπτωση που Οργανισμοί δεν καταλήγουν, μετά από παρέλευση χρονικού διαστήματος που καθορίζεται με διάταγμα από τον Επίτροπο, σε συμφωνία για τους όρους και προϋποθέσεις συμφωνίας διασύνδεσης, το θέμα δύναται να παραπεμφθεί είτε από τον έναν είτε από τον άλλο Οργανισμό στον Επίτροπο για εξέταση και απόφαση από αυτόν των όρων και προϋποθέσεων τέτοιας συμφωνίας.

(2) Για διασφάλιση των όσων αναφέρονται στο άρθρο 41, ο Επίτροπος δύναται κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας να παρέμβει κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μεταξύ των Οργανισμών για να καθορίσει θέματα τα οποία να περιλαμβάνει η υπό συζήτηση συμφωνία διασύνδεσης ή να καθορίσει συγκεκριμένους όρους με τους οποίους υποχρεούται να συμμορφωθεί ένας ή περισσότεροι οργανισμοί.

Υποχρεώσεις οργανισμών με σημαντική ισχύ στην αγορά

44. -(1) Δημόσιοι παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών με σημαντική ισχύ στην αγορά υποχρεούνται να παρέχουν διασύνδεση σε άλλους Οργανισμούς με βάση τις πιο κάτω αρχές:

(α) Τα τέλη διασύνδεσης και οι όροι και προϋποθέσεις των συμφωνιών διασύνδεσης δε θα διακρίνουν μεταξύ Οργανισμών, εκτός στην έκταση που δύνανται να καθοριστούν διαφορετικά τέλη, όροι και προϋποθέσεις για διαφορετικές κατηγορίες Οργανισμών, τηρούμενης της παρακολούθησης του Επιτρόπου προς διασφάλιση ότι τέτοιες διαφορές δε στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό,

(β) τα σημεία διασύνδεσης θα καθίστανται προσιτά πάνω σε διαφανή βάση σε σημεία τα οποία ο αιτών Οργανισμός ήθελε λογικά απαιτήσει,

(γ) τα τέλη διασύνδεσης θα αντικατοπτρίζουν το κόστος, θα είναι διαφανή και τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (α), (β) και (γ) του εδαφίου (5) του άρθρου 19, θα υπολογίζονται κατά τρόπο που καθορίζεται σε κανονισμούς που εκδίδονται από τον Επίτροπο,

(δ) οι υπηρεσίες διασύνδεσης θα είναι αποδεσμοποιημένες ούτως ώστε ο σχετικός Οργανισμός να πληρώνει μόνο για τέτοιες υπηρεσίες ως απαιτούνται για την αποπεράτωση μιας κλήσης.

(2) Θα παρέχονται διευκολύνσεις διασύνδεσης και πληροφορίες σε άλλους Οργανισμούς υπό τους ίδιους όρους και της ίδιας ποιότητας όπως παρέχουν οι Οργανισμοί για τις δικές τους υπηρεσίες και για εκείνες των θυγατρικών τους εταιρειών, συνεταίρων ή συνεταιρισμών ή άλλων συμπράξεών τους.

Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης

45. -(1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι δημόσιοι παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών με σημαντική ισχύ στην αγορά, θα παρέχουν και θα δημοσιεύουν Υποδείγματα Προσφορών Διασύνδεσης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν προσφορές που διαιρούνται σε επιμέρους στοιχεία σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς και συναφείς όρους και προϋποθέσεις, περιλαμβανομένων των τελών.

(2) Υποδείγματα Προσφορών Διασύνδεσης υποβάλλονται στον Επίτροπο, ο οποίος δύναται να τις τροποποιεί.

(3) Προτεινόμενες από τον Επίτροπο τροποποιήσεις σε Υποδείγματα Προσφορών Διασύνδεσης, θα κοινοποιούνται σε Οργανισμούς που του υπέβαλαν τις Προσφορές, και οι τελευταίοι δύνανται να υποβάλλουν παραστάσεις στον Επίτροπο εντός εύλογου χρόνου.

(4) Παραστάσεις που υποβάλλονται από Οργανισμούς στον Επίτροπο εξετάζονται δεόντως από τον τελευταίο, και σε περίπτωση που δεν επέρχεται συμφωνία επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων, ο Επίτροπος επιβάλλει τροποποιήσεις με διάταγμα, ως ήθελε κρίνει εύλογο.

Λογιστικός Διαχωρισμός και Οικονομικές Εκθέσεις

46. -(1) Παροχείς με σημαντική ισχύ στην αγορά που προσφέρουν υπηρεσίες διασύνδεσης σε άλλους Οργανισμούς υποχρεούνται να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς για τις δραστηριότητές τους που αφορούν στη διασύνδεση και άλλες τους δραστηριότητες.

(2) Παροχείς με ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα παροχής υπηρεσιών σε άλλους τομείς είτε στην Κυπριακή Δημοκρατία είτε σε άλλες χώρες υποχρεούνται να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς για τις τηλεπικοινωνιακές τους δραστηριότητες.

(3) Οι λογαριασμοί που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) πιο πάνω -

(α) Θα παρατίθενται στο βαθμό που θα απαιτείτο εάν οι σχετικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες διεξήγοντο από νομικώς ανεξάρτητες εταιρείες, και

(β) θα είναι επαρκείς ούτως ώστε να εντοπίζονται όλα τα στοιχεία κόστους και εσόδων, μαζί με τη βάση του υπολογισμού τους και τις λεπτομερείς χρησιμοποιηθείσες μεθόδους, που συνδέονται με τις τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητές τους, συμπεριλαμβανομένης της αναλυτικής κατανομής των πάγιων και διαρθρωτικών δαπανών.

(4) Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2), για τήρηση χωριστών λογαριασμών δεν ισχύουν σε περιπτώσεις όπου οι Οργανισμοί έχουν επιτύχει διαρθρωτικό διαχωρισμό για τις τηλεπικοινωνιακές τους δραστηριότητες.

(5) Οι οικονομικές εκθέσεις των Οργανισμών συντάσσονται και υποβάλλονται σε ανεξάρτητο λογιστικό έλεγχο και δημοσιεύονται. Η υποχρέωση αυτή εφαρμόζεται επίσης και στους χωριστούς λογαριασμούς που απαιτούνται διά των εδαφίων (1) και (2) πιο πάνω.

(6) Ο Επίτροπος δύναται να απαλλάξει Οργανισμούς από τις πιο πάνω απαιτήσεις σε περίπτωση που ο ετήσιος κύκλος εργασιών των τηλεπικοινωνιακών τους δραστηριοτήτων είναι μικρότερος από επίπεδο το οποίο καθορίζει ο Επίτροπος.

Επίλυση διαφοράς μεταξύ διασυνδεόμενων Οργανισμών

47. -(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (τ) του εδαφίου (1) του άρθρου 19, σε περίπτωση διαφοράς επί θεμάτων διασύνδεσης μεταξύ διασυνδεόμενων Οργανισμών, ο Επίτροπος κατόπιν παραπομπής του θέματος από οποιοδήποτε μέρος, λαμβάνει μέτρα για επίλυση της διαφοράς εντός εξαμήνου από την εν λόγω παραπομπή.

(2) Τα διασυνδεόμενα μέρη παραπέμπουν θέμα στον Επίτροπο σύμφωνα με το εδάφιο (1), μόνο αφού έχουν καταβάλει τις καλύτερες τους προσπάθειες για επίλυση της διαφοράς μεταξύ τους.

(3) Για σκοπούς επίλυσης διαφορών επί θεμάτων διασύνδεσης, ο Επίτροπος λαμβάνει υπόψη μεταξύ άλλων, τα πιο κάτω:

(α) Το συμφέρον των χρηστών,

(β) ρυθμιστικές υποχρεώσεις ή περιορισμούς στις οποίες δυνατό να υπόκειται οποιοδήποτε των μερών,

(γ) το επιθυμητό της ενθάρρυνσης νέων προϊόντων και υπηρεσιών και της παροχής στους χρήστες ενός ευρέως φάσματος υπηρεσιών,

(δ) την ύπαρξη τεχνικώς και εμπορικώς βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων στην αιτούμενη διασύνδεση,

(ε) το επιθυμητό της διασφάλισης ρυθμίσεων ίσης πρόσβασης,

(στ) την ανάγκη διατήρησης της ακεραιότητας του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου και της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών,

(ζ) τη φύση του αιτήματος σε σχέση με τους διαθέσιμους για την ικανοποίηση του αιτήματος πόρους,

(η) τη σχετική θέση των μερών στην αγορά,

(θ) το δημόσιο συμφέρον,

(ι) την προαγωγή του ανταγωνισμού,

(κ) την ανάγκη διατήρησης καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας.

(4) Ο Επίτροπος παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη πλήρη γραπτή έκθεση των λόγων της απόφασής του για την επίλυση διαφοράς.

(5) Αποφάσεις του Επιτρόπου δυνάμει του παρόντος άρθρου δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Διασύνδεση υπό όρους καθοριζομένους από Επίτροπο

48. Ο Επίτροπος δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να διατάξει Οργανισμούς να διασυνδέσουν τα δίκτυά τους υπό όρους που καθορίζονται από αυτόν.

Έρευνα από Επίτροπο για τα τέλη διασύνδεσης

49. Ο Επίτροπος δύναται, εάν το θεωρεί λογικό, να διατάξει έρευνα για τα τέλη διασύνδεσης Οργανισμών ανεξάρτητα από το κατά πόσο αυτοί έχουν σημαντική ισχύ στην αγορά, και να εκδίδει τέτοια διατάγματα, όπως ήθελε θεωρήσει κατάλληλα.

Δημοσίευση όρων και προϋποθέσεων

50. Στο βαθμό που προϋποθέσεις και όροι οι οποίοι βασίζονται σε βασικές απαιτήσεις, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 51, απαιτούνται από τον Επίτροπο όπως συμπεριληφθούν σε συμφωνίες διασύνδεσης, τότε οι εν λόγω όροι και προϋποθέσεις θα είναι αναλογικές, άνευ διακρίσεων και αντικειμενικές και θα δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Βασικές Απαιτήσεις

51. -(1) Οι πιο κάτω είναι βασικές απαιτήσεις επί τη βάσει των οποίων ο Επίτροπος δύναται να απαιτήσει τη συμπερίληψη όρων και προϋποθέσεων σε συμφωνίες διασύνδεσης:

(α)(i) Σε περίπτωση καταστροφικής βλάβης του δικτύου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως ακραίων καιρικών συνθηκών, σεισμών, πλημμύρων, κεραυνών ή πυρκαγιών, οι Οργανισμοί καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για διατήρηση της υπηρεσίας στο ανώτατο δυνατό επίπεδο ώστε να αντιμετωπίζονται τυχόν προτεραιότητες που ορίζει ο Επίτροπος,

(ii) η επίκληση της ανάγκης τήρησης της ασφάλειας και διατήρησης των λειτουργιών του δικτύου δεν αποτελεί βάσιμο λόγο για Οργανισμούς να αρνούνται τη διαπραγμάτευση όρων διασύνδεσης, εκτός εάν η εν λόγω επίκληση επικυρωθεί από τον Επίτροπο,

(β)(i) ο Επίτροπος δύναται να επιβάλει όρους που να διασφαλίζουν τη διατήρηση της ακεραιότητας των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων,

(ii) η επίκληση της ανάγκης διατήρησης της ακεραιότητας του δικτύου δεν αποτελεί βάσιμο λόγο για τυχόν άρνηση των Οργανισμών για διαπραγμάτευση όρων διασύνδεσης, εκτός εάν η εν λόγω επίκληση επικυρωθεί από τον Επίτροπο,

(γ) ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει όρους σε συμφωνίες διασύνδεσης, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, περιλαμβανομένων όρων που σκοπούν στη διασφάλιση ικανοποιητικής διατερματικής ποιότητας. Οι όροι αυτοί δυνατό να περιλαμβάνουν την εφαρμογή ειδικών τεχνικών προτύπων ή προδιαγραφών, ή κωδίκων δεοντολογίας συμφωνημένων από Οργανισμούς,

(δ) ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει όρους σε συμφωνίες διασύνδεσης, προκειμένου να εξασφαλίζεται προστασία των δεδομένων, στο βαθμό που είναι απαραίτητο ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις σχετικές ρυθμιστικές διατάξεις για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των προσωπικών στοιχείων, της εμπιστευτικότητας των επεξεργαζόμενων μεταδιδόμενων ή αποθηκευόμενων πληροφοριών και της προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου.

(2) Εάν ο Επίτροπος αποφασίσει να επιβάλει σε συμφωνίες διασύνδεσης, όρους που βασίζονται σε βασικές απαιτήσεις οι εν λόγω όροι δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Συνεγκατάσταση και από κοινού χρήση διευκολύνσεων

52. -(1) Δημόσιοι παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών έχουν δικαίωμα να διαπραγματεύονται συμφωνίες για τη χρησιμοποίηση ή πρόσβαση στις διευκολύνσεις και εγκαταστάσεις τους από οποιοδήποτε άλλο Οργανισμό για συνεγκατάσταση ή από κοινού χρήση αυτών, και τέτοιες συμφωνίες αποτελούν θέμα εμπορικής και τεχνικής συμφωνίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (τ) του εδαφίου (1), του άρθρου 19, ο Επίτροπος δύναται, κατόπιν παραπομπής από οποιοδήποτε μέρος, θέματος , διαφοράς που αφορά συμφωνία που αναφέρεται στο εδάφιο (1), του παρόντος άρθρου, να λαμβάνει μέτρα για επίλυση της διαφοράς και να λαμβάνει γι' αυτό το σκοπό υπόψη τα αναφερόμενα στο εδάφιο (3) του άρθρου 47, και η εν λόγω συμφωνία θεωρείται ότι είναι συμφωνία διασύνδεσης για το σκοπό αυτό.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (5) και (6) του άρθρου 19 και παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1), του παρόντος άρθρου, ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει όρους σε σχέση με συμφωνία που αναφέρεται στο εν λόγω εδάφιο, μετά από κατάλληλη περίοδο για διεξαγωγή δημόσιων διαβουλεύσεων, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρέχεται ευκαιρία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφέρουν τις απόψεις τους. Οι όροι αυτοί δυνατό να περιλαμβάνουν όρους για την κατανομή δαπανών σχετικά με την από κοινού χρήση της διευκόλυνσης.

Δημοσίευση πληροφοριών

53. Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι δημοσιεύονται και είναι εύκολα προσβάσιμες, πληροφορίες αναφορικά με -

(α) Υποδείγματα Προσφορών Διασύνδεσης,

(β) οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους καθορίζει ο Επίτροπος ότι, απαιτείται να συμπεριλαμβάνονται σε συμφωνίες διασύνδεσης,

(γ) βασικές απαιτήσεις,

(δ) επίλυση διαφορών σε θέματα διασύνδεσης.

(2) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι καθίστανται προσιτές σε ενδιαφερόμενα μέρη και δωρεάν, και παρέχονται σ' αυτά -

(α) Πληροφορίες αναφορικά με τους Οργανισμούς που έχουν το δικαίωμα και, όταν απαιτείται την υποχρέωση, να αλληλοδιασυνδέονται,

(β) αντίγραφα των συμφωνιών διασύνδεσης.

Καθορισμός Οργανισμών με σημαντική ισχύ στην Αγορά

54. -(1) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του δυνάμει και σύμφωνα με την παράγραφο (ξ) του εδαφίου (1) του άρθρου 19, ο Επίτροπος καθορίζει δημόσιους παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών, ως έχοντες σημαντική ισχύ στην αγορά.

(2) Δεόντως αδειούχοι παροχείς δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών θεωρείται ότι έχουν σημαντική ισχύ στην αγορά όταν διαθέτουν μερίδιο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) σε μια συγκεκριμένη τηλεπικοινωνιακή αγορά εντός της γεωγραφικής περιοχής στην οποία έχουν άδεια να παρέχουν δίκτυα ή/και υπηρεσίες.

(3) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, ο Επίτροπος δύναται να καθορίζει ότι Οργανισμοί που έχουν μερίδιο της αγοράς που υπερβαίνει το 25%, δεν έχουν σημαντική ισχύ στην αγορά και ότι Οργανισμοί με μερίδιο της αγοράς κάτω του 25% έχουν σημαντική ισχύ στην αγορά.

(4) Για οποιοδήποτε καθορισμό, δυνάμει του εδαφίου (3) πιο πάνω, ο Επίτροπος λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις πιο κάτω αρχές:

(α) Την ικανότητα του Οργανισμού να επηρεάζει τις συνθήκες αγοράς,

(β) τον κύκλο εργασιών του Οργανισμού σε σχέση με το μέγεθος της αγοράς,

(γ) τον έλεγχο των μέσων πρόσβασης στους τελικούς χρήστες από τον Οργανισμό,

(δ) την πρόσβαση του Οργανισμού σε χρηματοπιστωτικούς πόρους,

(ε) την πείρα του Οργανισμού στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά.

(5) Πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, ο Επίτροπος καλεί οποιοδήποτε Οργανισμό τον οποίο προτίθεται να καθορίσει ως Οργανισμό έχων σημαντική ισχύ στην αγορά, να υποβάλει παραστάσεις σε αυτόν. Ο Επίτροπος εξετάζει δεόντως τέτοιες παραστάσεις πριν λάβει απόφαση.

Τεχνικά Πρότυπα

55. -(1) Οργανισμοί που καθορίζονται από τον Επίτροπο, δυνάμει του άρθρου 54(1) ως έχοντες σημαντική ισχύ στην αγορά, θα αποδέχονται τα πρότυπα που αναφέρονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ως κατάλληλα για σκοπούς διασύνδεσης.

(2) Ελλείψει προτύπων που αναφέρονται στο εδάφιο (1), οι Οργανισμοί παρέχουν τεχνικές διεπαφές για διασυνδέσεις, σύμφωνα με τα πρότυπα που αναφέρονται πιο κάτω:

(α) Πρότυπα που υιοθετούνται από Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης, όπως το Ευρωπαϊκό ΙνστιτούτοΤυποποίησης στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών (ETSΙ), ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης/ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CEN/Cenelec),

(β) ελλείψει προτύπων που αναφέρονται στην παράγραφο (α), διεθνή πρότυπα ή συστάσεις που υιοθετούνται από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (1TU), το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) ή τη Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC),

(γ) ελλείψει προτύπων που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β), τέτοια πρότυπα, ως ήθελαν εγκριθεί από τον Επίτροπο ο οποίος λαμβάνει υπόψη πρότυπα που χρησιμοποιούνται σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

(3) Ο Επίτροπος έχει υποχρέωση να τηρεί αντίγραφο κάθε προτύπου που αναφέρεται στο εδάφιο (1) ή (2) και να παρέχει σε κάθε προαναφερόμενο Οργανισμό -

(α) Πρόσβαση σε οποιοδήποτε τέτοιο πρότυπο, νοουμένου ότι τέτοιος Οργανισμός του το ζητεί γραπτώς· και

(β) αντίγραφο οποιουδήποτε τέτοιου προτύπου, νοουμένου ότι τέτοιος Οργανισμός του το ζητεί γραπτώς και καταβάλλει στον Επίτροπο τέλος, το οποίο καθορίζεται από τον Επίτροπο και, σε κάθε περίπτωση, δεν υπερβαίνει το ποσό που καλύπτει τις δαπάνες στις οποίες το Γραφείο του Επιτρόπου υποβάλλεται για την παραγωγή του αντιγράφου.

Ειδική Πρόσβαση στο Δίκτυο

56. -(1) Οργανισμός έχων σημαντική ισχύ στην αγορά σε σχέση με την παροχή σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων, οφείλει κατόπιν σχετικού αιτήματος προσώπου δεόντως εξουσιοδοτημένου να παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, να του παρέχει ειδική πρόσβαση στο δίκτυο του σε σημεία απόληξης αυτού άλλα από τα κοινώς παρεχόμενα σημεία απόληξης του δικτύου.

(2) Αίτημα για ειδική πρόσβαση σε δίκτυο κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1), δύναται να απορριφθεί επί τω ότι υπάρχουν τεχνικά εφαρμόσιμες και εμπορικά βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις στην εν λόγω πρόσβαση και ότι η πρόσβαση αυτή δεν αντιστοιχεί στους διαθέσιμους πόρους για την ικανοποίηση του αιτήματος.

(3) Σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος, δυνάμει του εδαφίου (2), θα πρέπει να δίνεται στον αιτούντα Οργανισμό και στον Επίτροπο γραπτή ειδοποίηση εντός 21 ημερών από την ημερομηνία απόρριψης ότι το αίτημα απορρίφθηκε παραθέτοντας τους λόγους απόρριψης αυτού.

(4) Ο Επίτροπος δύναται να παρεμβαίνει και καθορίζει όρους και προϋποθέσεις για οποιαδήποτε τέτοια ειδική πρόσβαση σε δίκτυο είτε κατόπιν παραστάσεων είτε με δική του πρωτοβουλία ανά πάσα στιγμή, εφόσον δικαιολογείται, προκειμένου να διασφαλίζεται αποτελεσματικός ανταγωνισμός ή/και η διαλειτουργικότητα υπηρεσιών, και για να καθορίζει όρους άνευ διακρίσεων, δίκαιους και εύλογους για αμφότερα τα μέρη, οι οποίοι προσφέρουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος σε όλους τους χρήστες.

(5) Οι τεχνικές και εμπορικές διευθετήσεις για ειδική πρόσβαση σε δίκτυο συμφωνούνται από τους ενδιαφερόμενους Οργανισμούς.

(6) Απόδοση δαπανών στις οποίες υποβλήθηκε Οργανισμός για παροχή ειδικής πρόσβασης σε δίκτυο αντικατοπτρίζει το κόστος, και καθορίζεται σύμφωνα με κανονισμούς που εκδίδονται από τον Επίτροπο.

Εφαρμογή συμφωνιών για παροχή ειδικής πρόσβασης

57. -(1) Ο Επίτροπος δύναται, προς το συμφέρον όλων των χρηστών, να απαιτήσει όπως συμφωνίες με Οργανισμούς, έχοντες σημαντική ισχύ στην αγορά, για παροχή ειδικής πρόσβασης, συνάπτονται και εφαρμόζονται αποτελεσματικά και έγκαιρα και περιέχουν όρους για συμμόρφωση με τα σχετικά πρότυπα, για συμμόρφωση με βασικές απαιτήσεις, ή/και για διατήρηση της από άκρου εις άκρον ποιότητας της υπηρεσίας.

(2) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι οποιοιδήποτε όροι και προϋποθέσεις που καθορίζονται από αυτόν δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι οι Οργανισμοί με σημαντική ισχύ στην αγορά θέτουν παρόμοιους όρους υπό παρόμοιες περιστάσεις σε Οργανισμούς που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες και ότι αυτοί θα παρέχουν σε άλλους διευκολύνσεις για ειδική πρόσβαση στο δίκτυο και σχετικές πληροφορίες, υπό τις αυτές προϋποθέσεις και της αυτής ποιότητας όπως αυτές που παρέχουν για τις δικές τους υπηρεσίες ή για τις υπηρεσίες των θυγατρικών τους εταιρειών ή των συνεταίρων τους ή των συνεταιρισμών ή άλλων συμπράξεών τους.

(4) Οργανισμοί που είναι μέρη σε συμφωνία για ειδική πρόσβαση σε δίκτυο, κατόπιν αιτήματος του Επιτρόπου, θα διαθέτουν στον Επίτροπο λεπτομέρειες των συμφωνιών ειδικής πρόσβασης σε δίκτυο.

Παροχή Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο

58. -(1) Άνευ βλάβης στις διατάξεις των άρθρων 56 και 57, ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι παρέχεται αδεσμοποίητη πρόσβαση στο χάλκινο τοπικό βρόχο των κοινοποιημένων φορέων εκμετάλλευσης σε διαφανείς, δίκαιες και αμερόληπτες συνθήκες, ούτως ώστε να παρέχεται στις χρήστες ευρεία επιλογή πλήρους φάσματος επικοινωνιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ευρυζωνικών υπηρεσιών πολυμέσων και υπηρεσιών διαδικτύου υψηλής ταχύτητας.

(2) Ο Επίτροπος απαιτεί, σε ημερομηνία που ορίζει με διάταγμα, μετά από διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο.

(3) Οι κοινοποιημένοι φορείς εκμετάλλευσης οφείλουν να ικανοποιούν αιτήματα για κοινή (μεριζόμενη) πρόσβαση στον τοπικό βρόχο.

(4) Οργανισμοί που παρέχουν κοινή (μεριζόμενη) πρόσβαση στον τοπικό βρόχο θα συμμορφώνονται με την αρχή της μη διάκρισης όταν χρησιμοποιούν το σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών υψηλού ρυθμού μετάδοσης (high-speed bit stream services) σε τρίτους.

(5) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι οι κοινοποιημένοι φορείς εκμετάλλευσης παρέχουν στους ανταγωνιστές τους τις ίδιες διευκολύνσεις που παρέχουν για τους ίδιους ή στις θυγατρικές εταιρείες, ή συνεταίρους ή στους συνεταιρισμούς τους ή άλλες συμπράξεις τους, και υπό τους ίδιους όρους και χρονικά πλαίσια.

(6) Ο Επίτροπος καθορίζει, με κανονισμούς τη μεθοδολογία τιμολόγησης, καθώς και τα σχετικά κριτήρια που θα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των τελών και ακολουθεί γι' αυτό το σκοπό την αρχή της κοστοστρέφειας.

Ψηφιακός Συνδρομητικός Βρόχος(DSL) Υψηλής Ταχύτητας

59. -(1) Σε περιπτώσεις όπου ένας κοινοποιημένος φορέας εκμετάλλευσης ήδη παρέχει δικές του υπηρεσίες Ψηφιακού Συνδρομητικού Βρόχου (DSL) υψηλής ταχύτητας χρησιμοποιώντας αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, ο Επίτροπος δύναται να απαιτήσει την παροχή πρόσβασης στο τοπικό βρόχο για τους ανταγωνιστές του εν λόγω φορέα με την ίδια τιμή με εκείνη την οποία ο εν λόγω φορέας χρεώνει στις δικές του υπηρεσίες.

(2) Ο Επίτροπος διεξάγει περιοδικές ανασκοπήσεις των συνθηκών της αγοράς για πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και προβαίνει σε τέτοιες αναπροσαρμογές όπως είναι απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό στον οποίο υπάρχει επαρκής ανταγωνισμός και επιλογή εναλλακτικών προσφορών.

(3) Ο Επίτροπος διασφαλίζει, ότι παρέχεται φυσική πρόσβαση σε κάθε εφικτό πιθανό σημείο απόληξης του χάλκινου τοπικού βρόχου, όπου ο Οργανισμός που επιζητεί κοινή (μεριζόμενη) πρόσβαση στον τοπικό βρόχο μπορεί να συνεγκαταστήσει και να συνδέσει τον εξοπλισμό του δικτύου του και συναφείς εγκαταστάσεις για παροχή υπηρεσιών στον πελάτη του, στο τοπικό μεταγωγικό κέντρο, στο συγκεντρωτή ή σε αντίστοιχη εγκατάσταση. Δε θα υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ των τιμών που χρεώνουν οι ίδιοι οι Οργανισμοί τους εαυτούς τους και των τιμών που αυτοί χρεώνουν σε άλλους παροχείς.

(4) Ο Επίτροπος διασφαλίζει, σε σχέση με τεχνολογίες και υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, ότι οποιοιδήποτε περιορισμοί που σκοπούν στην προστασία της ακεραιότητας του δικτύου και, στην περίπτωση της κοινής (μεριζόμενης) πρόσβασης στον τοπικό βρόχο, περιορισμοί που σκοπούν στην προστασία του καναλιού φωνητικής τηλεφωνίας, δε θέτουν διακρίσεις και βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια.

(5) Ο Επίτροπος δύναται να παρεμβαίνει με δική του πρωτοβουλία, όπου συντρέχει λόγος, προκειμένου να διασφαλίσει την αποφυγή διακρίσεων, τον ισότιμο ανταγωνισμό, την οικονομική αποτελεσματικότητα και το μέγιστο όφελος για τους χρήστες.

Δημοσίευση Προσφοράς Αναφοράς

60. -(1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι οι κοινοποιημένοι φορείς εκμετάλλευσης δημοσιεύουν και τηρούν ενήμερη Προσφορά Αναφοράς αδεσμοποίητης πρόσβασης στους τοπικούς τους βρόχους και στις συναφείς εγκαταστάσεις, η οποία περιλαμβάνει περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών και των σχετικών όρων και προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των τιμών.

(2) Ο Επίτροπος, με διάταγμα, καθορίζει σε ενδεικτικό κατάλογο τα στοιχεία που θα περιλαμβάνονται στην Προσφορά Αναφοράς.

(3) Ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει αλλαγές στην Προσφορά Αναφοράς για αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και για συναφείς εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των τιμών, όπου αυτές οι αλλαγές δικαιολογούνται.

Διάθεση Πληροφοριών

61. Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την προσφορά υπηρεσιών επικοινωνιών αδεσμοποίητης σε τοπικούς βρόχους, θα είναι εύκολα διαθέσιμες:

(α) Οι όροι χορήγησης αδειών σε παροχείς υπηρεσιών,

(β) πληροφορίες για χρήστες που λαμβάνουν υπηρεσίες από παροχείς που χρησιμοποιούν αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, συμπεριλαμβανομένων όλων των συμβατικών όρων, και ιδιαίτερα, όρων που αφορούν χρεώσεις, τα δικαιώματα των χρηστών, τις ελάχιστες περιόδους μίσθωσης, τις πτυχές καθολικής υπηρεσίας, τη λήξη της υπηρεσίας, τα παράπονα και τις διαθέσιμες θεραπείες.

Παροχή Μισθωμένων Γραμμών

62. -(1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι σε ολόκληρη την Κύπρο ένας τουλάχιστο δημόσιος παροχέας τηλεπικοινωνιακού δικτύου με σημαντική ισχύ στην αγορά οριζόμενος από τον Επίτροπο, παρέχει πρόσβαση και χρήση μισθωμένων γραμμών και διαθέτει ένα ελάχιστο σύνολο μισθωμένων γραμμών, σε χρήστες, σε παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών και σε άλλους Οργανισμούς, όπως καθορίζεται σε κανονισμούς που εκδίδονται από τον Επίτροπο.

(2) Η παροχή άλλων μισθωμένων γραμμών από τους δημόσιους παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) πιο πάνω, πέρα από το ελάχιστο σύνολο των μισθωμένων γραμμών, όπως καθορίζεται στο εδάφιο (1) πιο πάνω, δεν αναιρεί την υποχρέωσή τους για παροχή του ελάχιστου αυτού συνόλου μισθωμένων γραμμών.

(3) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι πληροφορίες σχετικά με μισθωμένες γραμμές δημοσιοποιούνται, κατά τρόπο που καθορίζεται με διάταγμα από τον Επίτροπο και ότι αυτές θα αφορούν στα πιο κάτω:

(α) Τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υπηρεσιών,

(β) χρεώσεις,

(γ) προϋποθέσεις παροχής και χρήσης,

(δ) απαιτήσεις για χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης και σχετικές δηλώσεις,

(ε) προϋποθέσεις σύνδεσης τερματικού εξοπλισμού.

(4) Οργανισμός, ορισμένος κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1), του παρόντος άρθρου, διασφαλίζει ότι τυχόν αλλαγές σε υπάρχουσες προσφορές ως και πληροφορίες για νέες προσφορές, δημοσιεύονται μόλις αυτές είναι διαθέσιμες και εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα του ενός μηνός από τη διαθεσιμότητά τους.

(5) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (3) πιο πάνω δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(6) Οργανισμός, ορισμένος από τον Επίτροπο κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1), διασφαλίζει ότι οι προσφερόμενες υπηρεσίες μισθωμένων γραμμών συνεχίζονται για λογικό χρονικό διάστημα και δε δύναται να τερματιστούν, παρά μόνο κατόπιν διαβουλεύσεων με τους άμεσα επηρεαζομένους. Πρόσωπα που επηρεάζονται άμεσα από οποιοδήποτε προτιθέμενο τερματισμό, δύνανται να παραπέμψουν το θέμα στον Επίτροπο ο οποίος αποφασίζει κατά πόσο οι υπηρεσίες θα τερματισθούν, ή όχι.

Περιορισμός Πρόσβασης

63. -(1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι περιορισμοί στην πρόσβαση σε μισθωμένες γραμμές προκύπτουν μόνο ενόψει συμμόρφωσης με κανονισμούς που εκδίδονται από τον Επίτροπο ή/και δι' αναφοράς σε μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες βασικές απαιτήσεις:

(α) Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης δυνατό να υπάρξει -

(i) Διακοπή της υπηρεσίας,

(ii) περιορισμός των χαρακτηριστικών της υπηρεσίας,

(iii) άρνηση πρόσβασης στην υπηρεσία,

και σε οποιαδήποτε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ο Οργανισμός καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσει τη συνέχιση παροχής των υπηρεσιών και να ενημερώσει τον Επίτροπο και τα πρόσωπα που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες.

Στην παρούσα παράγραφο "έκτακτη ανάγκη" σημαίνει εξαιρετική περίπτωση ανωτέρας βίας, όπως κακοκαιρία υπερβολικού βαθμού, πλημμύρα, κεραυνός ή πυρκαγιά, απεργία ή ανταπεργία, πόλεμος, στρατιωτικές επιχειρήσεις, ή πολιτική αναταραχή·

(β) δεν επιτρέπεται να περιορίζεται η χρήση μισθωμένων γραμμών για λόγους διατήρησης της ακεραιότητας του δικτύου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις πρόσβασης σχετικά με τον τερματικό εξοπλισμό-

(γ) δεν επιτρέπεται να περιορίζεται η χρήση μισθωμένων γραμμών για λόγους διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις πρόσβασης, σχετικά με τον τερματικό εξοπλισμό-

(δ) η χρήση μισθωμένων γραμμών δύναται να περιοριστεί μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητος προκειμένου να διασφαλιστεί συμμόρφωση προς σχετικές διατάξεις που αφορούν στην προστασία των δεδομένων, περιλαμβανομένης και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών που μεταδίδονται ή αποθηκεύονται, καθώς και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, όπως καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και γενικά διά ή δυνάμει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

(2) Οι προϋποθέσεις πρόσβασης σχετικά με τερματικό εξοπλισμό πληρούνται, όταν ο τερματικός εξοπλισμός έχει κατασκευαστεί όπως διαλαμβάνεται στο άρθρο 87 του παρόντος Νόμου.

(3) Ο Επίτροπος, αποφασίζει εντός του κατά το δυνατό ευλόγως συντομότερου χρονικού διαστήματος, διά διαδικασιών τις οποίες καθορίζει με διάταγμα, αν θα επιτρέψει ή όχι, σε Οργανισμό να -

(α) Αρνηθεί να παρέχει μισθωμένες γραμμές,

(β) διακόψει την παροχή μισθωμένων γραμμών,

(γ) μειώσει τη διαθεσιμότητα των χαρακτηριστικών των μισθωμένων γραμμών.

(4) Ο Επίτροπος επιτρέπει, σε περίπτωση διαφοράς, και στα δύο μέρη να του υποβάλλουν παραστάσεις.

(5) Η απόφαση του Επιτρόπου κοινοποιείται στα μέρη εντός μίας εβδομάδας από τη λήψη της.

Υποχρεώσεις Οργανισμών

64. -(1) Οργανισμός που ορίζεται από τον Επίτροπο κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 62, συμμορφώνεται με την αρχή της μη διάκρισης , για την παροχή μισθωμένων γραμμών.

(2) Εάν, για οποιοδήποτε λόγο Οργανισμός που ορίζεται από τον Επίτροπο κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 62, θεωρεί ότι είναι αδύνατο να παρέχει μισθωμένες γραμμές με βάση τις χρεώσεις και τις προϋποθέσεις και όρους παροχής που έχουν δημοσιοποιηθεί, οφείλει να εξασφαλίζει άδεια από τον Επίτροπο για οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών.

Χρεώσεις για μισθωμένες γραμμές

65. -(1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι οι χρεώσεις για μισθωμένες γραμμές ακολουθούν τις αρχές της κοστοστρέφειας και της διαφάνειας σύμφωνα με κανόνες που καθορίζονται σε κανονισμούς που εκδίδονται από τον Επίτροπο.

(2) Ο Επίτροπος μεριμνά για την ύπαρξη και διάθεση πληροφοριών σε επαρκές επίπεδο λεπτομέρειας, σε σχέση με τα λογιστικά συστήματα υπολογισμού του κόστους που εφαρμόζονται από Οργανισμούς που ορίζονται από τον Επίτροπο κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 62. Τέτοιες πληροφορίες υποβάλλονται στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κατόπιν αιτήματος της τελευταίας.

(3) Ο Επίτροπος δεν υποχρεούται σε εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, όπου Οργανισμός δεν έχει σημαντική ισχύ στην αγορά σε σχέση με συγκεκριμένη προσφερόμενη υπηρεσία μισθωμένων γραμμών σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.

(4) Ο Επίτροπος δύναται να αποφασίσει τη μη εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου (1), σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, σε περίπτωση που ικανοποιείται ότι υπάρχει αποτελεσματικός ανταγωνισμός στη σχετική αγορά μισθωμένων γραμμών, όπως αποδεικνύεται από τις χρεώσεις, οι οποίες ήδη συμμορφώνονται με τις εν λόγω απαιτήσεις.

Κοινοποίηση στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

66. -(1) Ο Επίτροπος γνωστοποιεί στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τα ονόματα Οργανισμών που απαιτείται, όπως παρέχουν μισθωμένες γραμμές.

(2) Ο Επίτροπος γνωστοποιεί περαιτέρω στην Επιτροπή, τα είδη μισθωμένων γραμμών τις οποίες απαιτείται όπως παρέχουν τέτοιοι Οργανισμοί σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ως και οποιεσδήποτε περιπτώσεις στις οποίες δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 65.

(3) Ο Επίτροπος μεριμνά για την ύπαρξη και διάθεση και υποβάλλει στην Επιτροπή κατόπιν αιτήματος της τελευταίας, δεδομένων για όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η πρόσβαση σε ή η χρήση μισθωμένων γραμμών έχει περιοριστεί ως και τις λεπτομέρειες των μέτρων που έχουν ληφθεί μαζί με την αιτιολογία λήψης τους.