ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ
Υποχρέωση εξασφάλισης άδειας

29. -(1) Ουδείς δημιουργεί, ιδρύει ή παρέχει τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή υπηρεσία εκτός αν είναι εξουσιοδοτημένος με ειδική άδεια ή γενική εξουσιοδότηση.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε σχέση με τα ακόλουθα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και υπηρεσίες:

(α) Δίκτυα ή/και υπηρεσίες που δημιουργούνται, ιδρύονται ή παρέχονται σε ενιαίο σύνολο υποστατικών,

(β) δίκτυα ή/κ αι υπηρεσίες που δημιουργούνται, ιδρύονται ή παρέχονται προς όφελος προσώπων ή κλειστών ομάδων χρηστών και δυνατό να επεκταθούν και πέραν από ένα ενιαίο σύνολο υποστατικών και να χρησιμοποιηθούν ιδία αλλά όχι κατ' ανάγκη μόνο, για ναυτιλιακούς, αεροναυτικούς ή άλλους επαγγελματικούς ή μη σκοπούς,

(γ) δίκτυα ή/και υπηρεσίες μη συνδεδεμένες με οποιοδήποτε δημόσιο δίκτυο και που λειτουργούν μόνο για εγχώριους ή ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς.

(3) Παρά τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) ο Επίτροπος δύναται με διάταγμα να ορίσει και άλλα δίκτυα ή/και υπηρεσίες σε σχέση με τις οποίες, δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του εδαφίου (1).

(4) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν απαλλάττουν πρόσωπα από οποιαδήποτε τυχόν υποχρέωση για εξασφάλιση άδειας που τίθεται με οποιοδήποτε άλλο εκάστοτε σε ισχύ νόμο ή κανονισμούς.

(5) Κατόπιν διαβουλεύσεων με τον Επίτροπο, ο Υπουργός δύναται να ζητά γραπτώς από τον τελευταίο, να προβεί σε πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση ειδικών τηλεπικοινωνιακών αδειών σε δημόσιους παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή/και δημόσιους παροχείς τηλεπικοινωνιακών φωνητικών υπηρεσιών.

(6) Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ειδικών αδειών που δύνανται να χορηγούνται για δίκτυα ή/και υπηρεσίες, εκτός στο βαθμό που αυτό απαιτείται για τη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή/και άλλων συχνοτήτων ή για τον απαραίτητο χρόνο ώστε να καταστούν αριθμοί διαθέσιμοι.

(7) Σε περίπτωση που ο Υπουργός, μετά από διαβούλευσή του με τον Επίτροπο, αποφασίσει να περιορίσει, κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (6), τον αριθμό των ειδικών αδειών -

(α) Αποδίδει τη δέουσα βαρύτητα στην ανάγκη να μεγιστοποιούνται τα οφέλη για τους χρήστες και να διευκολύνεται η ανάπτυξη του ανταγωνισμού,

(β) επιτρέπει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράζουν τις απόψεις τους σχετικά με οποιοδήποτε περιορισμό,

(γ) δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αιτιολογημένη την απόφασή του να περιορίσει τον αριθμό ειδικών αδειών,

(δ) επανεξετάζει τον εν λόγω περιορισμό κατά εύλογα χρονικά διαστήματα,

(ε) σε περίπτωση που αποφασίσει να άρει τον εν λόγω περιορισμό, ζητεί, κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (5), από τον Επίτροπο να προσκαλέσει την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση ειδικών αδειών.

(8) Σε περίπτωση που ο Υπουργός, μετά από διαβούλευση του με τον Επίτροπο και είτε κατόπιν αιτήματος ενδιαφερόμενου μέρους είτε όχι, διαπιστώσει ότι ο αριθμός των ειδικών αδειών δύναται να αυξηθεί, ο Υπουργός δημοσιεύει τη διαπίστωσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ζητεί, κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (5), από τον Επίτροπο να προσκαλέσει την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση επιπρόσθετων ειδικών αδειών.

Είδη Αδειών, πρόσκληση για υποβολή αίτησης, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών

30. -(1) Άδειες για τη δημιουργία, ίδρυση και παροχή τηλεπικοινωνιακών δικτύων και παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών χορηγούνται από τον Επίτροπο και δυνατό να είναι -

(α) Ειδικές άδειες, ή

(β) γενικές εξουσιοδοτήσεις.

(2) Ειδικές άδειες δύνανται να χορηγούνται μόνο για τους πιο κάτω σκοπούς:

(α) Για την παροχή δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας,

(β) για να επιτρέπεται πρόσβαση σε αριθμούς,

(γ) για τη δημιουργία, ίδρυση και παροχή δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων, συμπεριλαμβανομένου και ανοικτού δικτύου,

(δ) για να επιβάλλουν υποχρεώσεις και απαιτήσεις σχετικές με τη διαθεσιμότητα δημόσιων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ειδικά υπηρεσιών καθολικής υπηρεσίας,

(ε) για να επιβάλλονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις αναφορικά με δημόσιους παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών που έχουν σημαντική ισχύ στην αγορά, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 54,

(στ) για να παραχωρούν ειδικά δικαιώματα αναφορικά με την πρόσβαση σε δημόσια ή ιδιωτική γη.

(3)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 19, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού που αναφέρεται στο εδάφιο (5) του άρθρου 29 για πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για χορήγηση αδειών, ο Επίτροπος προσκαλεί αιτήσεις σύμφωνα με διαδικασία που καθορίζεται σε κανονισμούς και γνωστοποιεί με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τις αναφερόμενες στο εδάφιο (2) του άρθρου 19 πληροφορίες, περιλαμβανομένης της χρονικής περιόδου κατά την οποία θα μπορούν να υποβληθούν οι αιτήσεις και η οποία δε θα είναι μικρότερη από 75 ημέρες από τη σχετική δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως και της διεύθυνσης στην οποία τα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούν να αποτείνονται για περισσότερες πληροφορίες.

(β) Ο Επίτροπος δεν προσκαλεί αιτήσεις για χορήγηση αδειών κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (α), εκτός εάν οι κανονισμοί που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 95 έχουν εκδοθεί από τον Επίτροπο και τηρουμένης της έγκρισης από το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων δυνάμει των εδαφίων (1) και (4) αντίστοιχα του άρθρου 144, έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και έχουν τεθεί σε ισχύ.

(4) Ο Επίτροπος γνωστοποιεί διά δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορισμένο από αυτόν κατάλογο προϋποθέσεων και απαιτήσεων, τις οποίες οι αιτητές πρέπει να πληρούν και ικανοποιούν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, περιλαμβανομένων προϋποθέσεων και απαιτήσεων για παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την τεχνική, χρηματοοικονομική, εμπορική και διαχειριστική τους ικανότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της άδειας.

(5) Ο Επίτροπος, πριν από οποιαδήποτε δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα, ικανοποιείται ότι οποιοδήποτε τυχόν αναγκαίο φάσμα ή/και αριθμοί είναι διαθέσιμοι.

(6) Ο Επίτροπος παρέχει στους αιτητές, ή σε όσους δηλούν ότι προτίθενται να υποβάλουν αίτηση, πληροφορίες που αφορούν στους όρους και τις προϋποθέσεις που θα ισχύουν για την άδεια.

Αποφάσεις για τη χορήγηση αδειών

31. -(1) Ο Επίτροπος εξετάζει και αξιολογεί την αίτηση και εντός εύλογου χρόνου, ο οποίος καθορίζεται κατά περίπτωση με κανονισμούς και σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες, δύναται, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (α)(iii) του εδαφίου (6) του άρθρου 19, να αποφασίσει -

(α) Να χορηγήσει την άδεια, ή

(β) να αρνηθεί τη χορήγηση της άδειας.

(2) Κατά τη λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση άδειας, ο Επίτροπος φροντίζει να διασφαλίσει -

(α) Ότι ο αιτητής θα παρέχει στους πελάτες του οικονομικά προσιτές, ασφαλείς και αξιόπιστες υπηρεσίες,

(β) ότι η άδεια χορηγείται με όρους, οι οποίοι επιτρέπουν στον αιτητή και οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα, τα οποία χρηματοδοτούν τη λειτουργία του δικτύου ή/και της υπηρεσίας, να έχουν λογική επιστροφή επί του κεφαλαίου που επενδύεται για την παροχή του δικτύου ή/και της υπηρεσίας.

(γ) ότι ο αιτητής διαθέτει τους χρηματοοικονομικούς πόρους για να δημιουργεί, παρέχει, ιδρύει και διατηρεί τα δίκτυα ή/και υπηρεσίες τα οποία αφορά η άδεια.

(3) Όπου αίτηση για άδεια απορρίπτεται, ο Επίτροπος -

(α) Πληροφορεί τον αιτητή για τους λόγους απόρριψής της,

(β) παρέχει στον αιτητή την ευκαιρία να δείξει λόγους για τους οποίους θα έπρεπε να χορηγηθεί η άδεια,

(γ) δύναται, αφού λάβει υπόψη τους αναφερόμενους στην παράγραφο (β) λόγους, να χορηγήσει την άδεια, υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις, τις οποίες κρίνει αναγκαίες,

(δ) δύναται κατόπιν εξέτασης των λόγων που αναφέρονται στην παράγραφο (β) να επιβεβαιώσει την απόφασή του.

(4) Ο Επίτροπος δε θέτει όρους σε οποιαδήποτε άδεια, άλλους από τους καθοριζομένους σε κανονισμούς.

Γενικές Εξουσιοδοτήσεις

32. Ο Υπουργός, μετά από διαβούλευσή του με τον Επίτροπο, πληροφορεί τον τελευταίο γραπτώς ως προς τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, των οποίων η δημιουργία, ίδρυση ή παροχή θα υπόκειται σε γενική εξουσιοδότηση από τον Επίτροπο.

Εγγραφή

33. -(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (λ) του εδαφίου (1) του άρθρου 19, πρόσωπα που παρέχουν δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες δυνάμει γενικής εξουσιοδότησης, δέον όπως εγγράφονται στον Επίτροπο ότι το πράττουν.

(2) Ο Επίτροπος δέον όπως καθορίσει διαδικασίες εγγραφής με κανονισμούς.

(3) Ο Επίτροπος δύναται να χρεώνει τέλη εγγραφής που καθορίζονται με κανονισμούς, και τα οποία δύνανται να καλύπτουν μόνο τις δαπάνες που προκύπτουν από την έκδοση, διαχείριση, έλεγχο, και επιτήρηση της σχετικής εξουσιοδότησης.

Λόγος άρνησης χορήγησης αδειών

34. Ο Επίτροπος δύναται να αρνείται τη χορήγηση άδειας, σε κάθε περίπτωση που -

(α) Αυτό είναι προς το δημόσιο συμφέρον,

(β) αυτό είναι προς το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας,

(γ) η αίτηση για χορήγηση άδειας δεν πληροί τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στις διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών,

(δ) υπάρχει ανεπάρκεια διαθέσιμων ραδιοσυχνοτήτων,

(ε) υπάρχει ανεπάρκεια διαθέσιμων αριθμών.

Επιτήρηση και διασφάλιση συμμόρφωσης με τους όρους των αδειών, τροποποίηση αδειών

35. -(1) Ο Επίτροπος έχει το καθήκον και ευθύνη της επιτήρησης και διασφάλισης της συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις των αδειών.

(2) Σε περιπτώσεις στις οποίες ο Επίτροπος πιστεύει ότι υπάρχει παράβαση όρου άδειας, πληροφορεί τον αδειούχο περί τούτου και παρέχει α' αυτόν, εντός χρονικού διαστήματος το οποίο ο Επίτροπος καθορίζει με κανονισμούς, την ευκαιρία να προβεί σε παραστάσεις και να επανορθώσει την παράβαση.

(3) Σε περίπτωση που ο Επίτροπος και ο αδειούχος, εντός χρονικού διαστήματος το οποίο ο Επίτροπος καθορίζει με κανονισμούς, δε συμφωνούν ή ο αδειούχος δεν επανορθώνει την παράβαση, ο Επίτροπος δύναται να εκδώσει διάταγμα ότι ο αδειούχος δεν επιτρέπεται να επωφελείται της άδειας ή/και να επιβάλει πρόστιμο σ' αυτόν ή/και να ανακαλέσει την άδεια.

(4) Σε περίπτωση που αδειούχος δε συμμορφώνεται με όρο διατάγματος, ο Επίτροπος δύναται να καταφύγει στο αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστήριο με καταχώρηση κλητηρίου εντάλματος για εκτέλεση, εν τοιαύτη δε περιπτώσει θα δικαιούται να αποταθεί για έκδοση προσωρινού διατάγματος κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 32 των περί Δικαστηρίων Νόμων και/ή στο άρθρο 9 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ. 9.

(5) Άδειες μπορούν να τροποποιούνται κατόπιν απόφασης του Επιτρόπου όταν -

(α) Ο αδειούχος και ο Επίτροπος συμφωνούν στην τροποποίηση, ή

(β) ο Επίτροπος κρίνει ότι λόγοι εθνικής ασφαλείας ή δημοσίου συμφέροντος ή συμμορφώσεως με αποφάσεις διεθνών οργανισμών το επιβάλλουν.

(6) Προτού ο Επίτροπος επιβάλει μονομερώς τροποποίηση άδειας, δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), καταβάλλει προσπάθεια για εξασφάλιση συμφωνίας του κατόχου της άδειας στην τροποποίηση, όπου θεωρεί αυτό ως λογικό και σε περίπτωση που δεν επέρχεται συμφωνία εντός λογικής χρονικής περιόδου, τότε ο Επίτροπος δύναται να επιβεβαιώσει την απόφασή του να επιβάλει την προτεινόμενη τροποποίηση της άδειας.

(7) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το δημόσιο συμφέρον περιλαμβάνει θέματα τιμών, αριθμών και θέματα διασύνδεσης, χωρίς να περιορίζεται σ' αυτά.

Τέλη Αδειών

36. -(1) Ο Επίτροπος καθορίζει με κανονισμούς τέλη αδειών. Τέλος άδειας καθίσταται πληρωτέο και καταβάλλεται κατά τη χορήγηση της άδειας, ενώ μετέπειτα, καταβάλλονται τέλη άδειας ετησίως.

(2) Τα τέλη αδειών καλύπτουν τα διοικητικά έξοδα που προκύπτουν από την έκδοση, διαχείριση, επιτήρηση και εφαρμογή της σχετικής άδειας.

(3) Όπου απαιτείται η πρόσβαση σε σπάνιους πόρους, τα τέλη αδειών δύνανται να αντανακλούν την ανάγκη για διασφάλιση της βέλτιστης χρήσης των πόρων αυτών.

Ανάκληση

37. Οι άδειες δύνανται να ανακαλούνται από τον Επίτροπο σε περιπτώσεις-

(α) Σοβαρών ή συστηματικών παραβιάσεων οποιασδήποτε άδειας ή των όρων της,

(β) παράλειψης καταβολής των καθορισμένων τελών αδειών, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της άδειας,

(γ) παράλειψης καταβολής των καθορισμένων ετήσιων τελών αδειών εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που αυτά καθίστανται πληρωτέα,

(δ) αφερεγγυότητας του αδειούχου.

Εκχώρηση αδειών

38. Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν υπόκεινται σε εκχώρηση ή παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης τους, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγουμένως γραπτή συγκατάθεση του Επιτρόπου, ο οποίος και μπορεί να την αρνηθεί κατ' απόλυτη κρίση.

Μητρώο

39. Ο Επίτροπος διατηρεί Μητρώο Αδειών που είναι διαθέσιμο για δημόσια επιθεώρηση.