ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Στελέχωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού και μεταφορά υπηρεσιών και τμημάτων σε αυτό

4.-(1) Το Υφυπουργείο Πολιτισμού λειτουργεί, διοικείται και στελεχώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, τις διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών, όπως και οποιουδήποτε άλλου εν ισχύι Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών που ρυθμίζουν θέματα στελέχωσης της δημόσιας υπηρεσίας.

(2) Για σκοπούς στελέχωσης και διοικητικής διάρθρωσης του Υφυπουργείου Πολιτισμού, μεταφέρονται υπό την υφιστάμενη δομή και αρμοδιότητές τους και εντάσσονται σε αυτό, τμήματα και υπηρεσίες, τα οποία εφεξής συνιστούν τμήματα αυτού, ήτοι-

(α) οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες.

(β) η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας. και

(γ) επιφυλασσομένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 24, το Τμήμα Αρχαιοτήτων με τις απορρέουσες από τις διατάξεις του περί Αρχαιοτήτων Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς αρμοδιότητες.

(3) Επιπροσθέτως των προβλεπομένων από τις διατάξεις του εδαφίου (2), μεταφέρεται και εντάσσεται στις αρμοδιότητες του Υφυπουργείου Πολιτισμού και η υπό του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου ασκουμένη αρμοδιότητα της θεατρικής ανάπτυξης.

Μεταφορά υπαλλήλων στο Υφυπουργείο Πολιτισμού

5.-(1) Έκαστος μόνιμος υπάλληλος, έκαστος εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου και έκαστος εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου, ο οποίος υπηρετεί στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες και στην Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας, μεταφέρεται κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου υπό την υφιστάμενη δομή θέσεων του οικείου τμήματος ή υπηρεσίας, αντίστοιχα, στο Υφυπουργείο Πολιτισμού και εφεξής συνιστά υπάλληλο αυτού.

(2) Έκαστος μόνιμος υπάλληλος, έκαστος εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου και έκαστος εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου, ο οποίος υπηρετεί στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, ένα (1) έτος μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 18, μεταφέρεται υπό την υφιστάμενη δομή θέσεων του τμήματος του στο Υφυπουργείο Πολιτισμού και εφεξής συνιστά υπάλληλο αυτού.

Μεταφορά υπαλλήλων του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου στο Υφυπουργείο Πολιτισμού

6.-(1) Επιφυλασσομένων των διατάξεων του εδαφίου (2), με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου μεταφέρονται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού από τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου δύο (2) θέσεις διοικητικού λειτουργού ή αριθμός υπαλλήλων αυτού για την εκτέλεση καθηκόντων συναφών με τη θεατρική ανάπτυξη και εφεξής εντάσσονται στη δομή και το οργανόγραμμα αυτού, με τις ίδιες αρμοδιότητες και καθήκοντα τα οποία έκαστος είχε κατά την υπηρεσία του στον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου:

Νοείται ότι, έκαστος υπάλληλος του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου ο οποίος μεταφέρεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, εφεξής αποτελεί μέρος του προσωπικού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και εντάσσεται στη δομή και το οργανόγραμμα αυτού, με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα τα οποία είχε πριν από τη μεταφορά του σε αυτό:

Νοείται περαιτέρω ότι, εκάστη θέση του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου η οποία μεταφέρεται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εντάσσεται σε υπό δημιουργία νέο εδάφιο του κρατικού προϋπολογισμού και εφεξής υπάγεται στο καθιδρυόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου τμήμα του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο καλείται «Τμήμα Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υφυπουργείου Πολιτισμού».

(2) Πριν από τη μεταφορά υπαλλήλου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1), εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση στον οικείο υπάλληλο των όρων υπηρεσίας αυτού, όπως αυτοί καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ούτος έχει το δικαίωμα να δηλώσει, εγγράφως και ανεκκλήτως, στον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Πολιτισμού ότι δεν επιθυμεί τη μεταφορά στο Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των υπαλλήλων του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου που μεταφέρονται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού

7.-(1) Έκαστος μόνιμος υπάλληλος του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, ο οποίος μεταφέρεται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του σε αυτό, τηρουμένων των διατάξεων του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και των προνοιών των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, απολαύει όλων των δικαιωμάτων και ωφελημάτων και έχει όλες τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του δημόσιου υπαλλήλου.

(2) Έκαστος υπάλληλος αορίστου χρόνου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου ο οποίος μεταφέρεται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του σε αυτό, απολαύει όλων των δικαιωμάτων και ωφελημάτων και έχει όλες τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία, όπως αυτά καθορίζονται στους βασικούς όρους απασχόλησής του.

Όροι υπηρεσίας των μόνιμων υπαλλήλων του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου που μεταφέρονται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού

8. Οι όροι υπηρεσίας εκάστου μόνιμου υπαλλήλου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, ο οποίος μεταφέρεται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είναι οι όροι που διέπουν την υπηρεσία των δημόσιων υπαλλήλων, δυνάμει των διατάξεων του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, καθώς και των διατάξεων του περί Συντάξεων Νόμου και του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου ή δυνάμει οποιουδήποτε άλλου εν ισχύι Νόμου ή Κανονισμών καθορίζουν τους κανόνες καταβολής των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων σε υπάλληλο της δημόσιας υπηρεσίας.

Συνταξιοδοτικά ωφελήματα των υπαλλήλων του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου που μεταφέρονται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού

9. Τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα μόνιμου υπαλλήλου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, ο οποίος μεταφέρεται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, καθορίζονται βάσει των διατάξεων του περί Συντάξεων Νόμου και του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου, όπως και των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου εν ισχύι Νόμου ή Κανονισμών καθορίζουν τους κανόνες καταβολής των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων υπαλλήλου της δημόσιας υπηρεσίας.

Όροι απασχόλησης υπαλλήλων αορίστου χρόνου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου που μεταφέρονται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού

10. Οι όροι απασχόλησης υπαλλήλου αορίστου χρόνου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου ο οποίος μεταφέρεται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είναι οι όροι απασχόλησης που διέπουν τους όρους απασχόλησης εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία.

Άλλα συναφή δικαιώματα και ρυθμίσεις για τους υπαλλήλους του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου που μεταφέρονται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού

11. Υπάλληλος του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, ο οποίος μεταφέρεται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, διατηρεί τη μισθοδοτική κλίμακα, στην οποία είναι τοποθετημένος κατά τον χρόνο μεταφοράς του, περιλαμβανομένων και οποιωνδήποτε ισχυουσών προσωπικών ρυθμίσεων:

Νοείται ότι, η υπηρεσία στο Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου υπαλλήλου ο οποίος μεταφέρεται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, θεωρείται ως άνευ διακοπής συνέχιση της υπηρεσίας αυτού στο Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου και οι απολαβές και λοιποί όροι υπηρεσίας του κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στο Υφυπουργείο Πολιτισμού δεν δύναται να μεταβληθούν δυσμενώς, παρά μόνο στην περίπτωση κατά την οποία οι όροι αυτοί μεταβάλλονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο για τους δημόσιους υπαλλήλους:

Νοείται περαιτέρω ότι, τυχόν συσσωρευμένη άδεια ανάπαυσης εις πίστιν υπαλλήλου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, κατά την ημερομηνία μεταφοράς αυτού στο Υφυπουργείο Πολιτισμού δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, μεταφέρεται και υπολογίζεται από την ημερομηνία αυτή βάσει των διατάξεων των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών, λαμβανομένης υπόψη της υπηρεσίας αυτού στο Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου.

Αρμόδια αρχή

12. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού παρά τω Προέδρω αποτελεί τον πολιτικό προϊστάμενο και την αρμόδια αρχή για τους υπαλλήλους του Υφυπουργείου Πολιτισμού και ενεργεί μέσω του Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου Πολιτισμού, κατ’ αναλογίαν, των ισχυόντων για υπουργό σε σχέση με το προσωπικό του υπουργείου του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου:

Νοείται ότι, ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Πολιτισμού έχει την αρμοδιότητα διοίκησης του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων

13.-(1) Ο Υφυπουργός Πολιτισμού παρά τω Προέδρω συντάσσει κατ’ έτος έκθεση, καλουμένη «Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων», την οποία υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο και καταθέτει, ταυτόχρονα, στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς ενημέρωση.

(2) Η δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) συντασσόμενη έκθεση δημοσιεύεται στον τύπο και κατά τον τρόπο που ο Υφυπουργός Πολιτισμού παρά τω Προέδρω ήθελε κρίνει δόκιμο και, σε κάθε περίπτωση, αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού:

Νοείται ότι, η πρώτη τοιαύτη έκθεση αντιστοιχεί στην περίοδο του έτους, η οποία καλύπτει την περίοδο που αρχίζει από την ημερομηνία διορισμού του πρώτου Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω μέχρι τη λήξη του οικείου έτους.