ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Μέτρων και Σταθμών Νόμοι του 1974 έως 1995 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Μέτρων και Σταθμών Νόμοι του 1974 έως 1995.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“αγαθόν” σημαίνει οιονδήποτε εμπόρευμα ή προϊόν

“Γενική Συνέλευσις Μέτρων και Σταθμών” σημαίνει την Γενικήν Συνέλευσιν Μέτρων και Σταθμών την συγκροτηθείσαν δυνάμει της περί Μέτρου Συμβάσεως

“γνωστοποίησις” σημαίνει γνωστοποίησιν δημοσιευομένην εν τη επίσημω εφημερίδι της Δημοκρατίας

“δευτερεύον πρότυπον” σημαίνει το εν μια σειρά πρότυπον μέτρον ή σταθμόν όπερ γίνεται ή κατασκευάζεται υπό ή εκ μέρους της Κυβερνήσεως διά την επαλήθευσιν οιουδήποτε εν εφαρμογή προτύπου

“επαλήθευσις” σημαίνει-

(α) την σύγκρισιν ενός μέτρου ή σταθμού μεθ’ ετέρου μέτρου ή σταθμού όπερ συμμορφούται προς τα πρότυπα τα υιοθετηθέντα υπό ή δυνάμει του παρόντος Νόμου προς ανακάλυψιν, συσχέτισιν, αναφοράν ή εξουδετέρωσιν, διά αναπροσαρμογής, οιασδήποτε διαφοράς εις την ακρίβειαν του το πρώτον μνησθέντος μέτρου ή σταθμού

(β) τον καθορισμόν της χωρητικότητος ή ικανότητος ενός μέτρου ή της αξίας ενός σταθμού, ή την σήμανσιν των διαβαθμίσεων επί τινος μέτρου ή σταθμού, και την διόρθωσιν της τοιαύτης χωρητικότητος ή ικανότητος, της αξίας ή των διαβαθμίσεων, οσάκις τούτο είναι αναγκαίον

“δημόσια γεφυροπλάστιγγα” σημαίνει γεφυροπλάστιγγα που προσφέρεται για χρήση από το κοινό ή για τη χρήση της οποίας καταβάλλεται τέλος ή δικαίωμα

“Διεθνές Γραφείον Μέτρων και Σταθμών” σημαίνει το Διεθνές Γραφείον Μέτρων και Σταθμών, το καθιδρυθέν δυνάμει της περί Μέτρου Συμβάσεως, εις τας Σέβρας της Γαλλίας

“Διεθνές Πρωτότυπον του Χιλιογράμμου” σημαίνει το πρωτότυπον το καθιερωθέν υπό της συνελθούσης εν Παρισίοις το 1889 Πρώτης Γενικής Συνελεύσεως Μέτρων και Σταθμών και κατατεθέν παρά τω Διεθνεί Γραφείω Μέτρων και Σταθμών

“Διεθνής Οργανισμός Νομίμου Μετρολογίας” σημαίνει τον Διεθνή Οργανισμόν Νομίμου Μετρολογίας τον καθιδρυθέντα δυνάμει της Ιδρυούσης τον Διεθνή Οργανισμόν Νομίμου Μετρολογίας Συμβάσεως

“εμπορία” σημαίνει την διεξαγωγήν, αμέσως ή εμμέσως, του έργου του εισάγειν, αγοράζειν, πωλείν, προμηθεύειν ή διανέμειν χονδρικώς ή λιανικώς, οιονδήποτε μέτρον ή σταθμόν, είτε τοις μετρητοίς είτε επί πιστώσει ή επί προμηθεία, αμοιβή ή ετέρα αντιπαροχή

“επιδιορθωτής” περιλαμβάνει πρόσωπον όπερ αναπροσαρμόζει, καθαρίζει, λαδώνει ή βάφει οιονδήποτε μέτρον ή σταθμόν ή εκτελεί οιανδήποτε ετέραν εργασίαν επί του τοιούτου μέτρου ή σταθμού ίνα εξασφαλισθή ότι το τοιούτο μέτρον ή σταθμόν συνάδει πλήρως προς τα υπό ή δυνάμει του παρόντος Νόμου υιοθετηθέντα πρότυπα

“Επιθεωρητής” σημαίνει πρόσωπον όπερ διορίζεται ως Επιθεωρητής δυνάμει του άρθρου 31 ανεξαρτήτως του τίτλου ον φέρει

“εσφαλμένον ή ψευδές μέτρον ή σταθμόν” σημαίνει-

(α) οιονδήποτε μέτρον ή σταθμόν όπερ δεν συνάδει πλήρως προς τα πρότυπα τα υιοθετηθέντα υπό ή δυνάμει του παρόντος Νόμου εν σχέσει προς το ρηθέν μέτρον ή σταθμόν, ή

(β) οιονδήποτε συσκευασμένον προϊόν όπερ δεν συνάδει πλήρως προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οιουδήποτε κανονισμού ή διατάγματος, δυνάμει τούτου γενομένου εν σχέσει προς το τοιούτο συσκευασμένον προϊόν

“ετικέττα” σημαίνει οιονδήποτε αναγεγραμμένον, σημειωμένον, σεσημασμένον, τετυπωμένον ή σχεδιαγεγραμμένον πράγμα όπερ επικολλάται ή εμφανίζεται επί τινος προϊόντος ή κυτίου ή περικαλύμματος περιέχοντος οιονδήποτε προϊόν

“Έφορος” σημαίνει τον Έφορον Μέτρων και Σταθμών τον διοριζόμενον υπό του Υπουργικού Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 30

“κατασκευαστής”, εν σχέσει προς οιονδήποτε μέτρον ή σταθμόν, σημαίνει πρόσωπον όπερ, ή οίκον, όστις-

(α) κατασκευάζει τοιούτο μέτρον ή σταθμόν

(β) κατασκευάζει εν ή περισσότερα μέρη, και αποκτά τα υπόλοιπα μέρη, τοιούτου μέτρου ή σταθμού και, αφού τα συναρμολογήση, ισχυρίζεται ότι το τελικόν προϊόν είναι μέτρον ή σταθμόν κατασκευασθέν υπ’ αυτού

(γ) συναρμολογεί μέρη μέτρων ή σταθμών άπερ κατεσκευάσθησαν υπό άλλων και ισχυρίζεται ότι το τελικόν προϊόν είναι μέτρον ή σταθμόν κατασκευασθέν υπ’ αυτού

(δ) θέτει, ή συντελεί εις το να θέση έτερος τις το σήμα αυτού εφ’ οιουδήποτε πλήρους μέτρου ή σταθμού κατασκευασθέντος υφ’ οιουδήποτε ετέρου προσώπου και ισχυρίζεται ότι το τοιούτο προϊόν είναι μέτρον ή σταθμόν κατασκευασθέν υπ’ αυτού:

Νοείται ότι οσάκις οιοσδήποτε κατασκευαστής αποστέλλη οιονδήποτε μέτρον ή σταθμόν ή οιονδήποτε μέρος τούτων, εις οιονδήποτε υποκατάστημα αυτού, το τοιούτο υποκατάστημα δεν θεωρείται ως κατασκευαστής και αν ακόμη τα ούτως αποστελλόμενα μέρη συναρμολογώνται εν τω τοιούτω υποκαταστήματι

“κίβδηλος”, εν σχέσει προς σφραγίδα ή σήμα, σημαίνει σφραγίδα ή σήμα όπερ είναι ούτω κατεσκευασμένον ώστε να ομοιάζη προς εξουσιοδοτημένην σφραγίδα ή σήμα, αναλόγως της περιπτώσεως, σκοπούν διά της εν λόγω ομοιότητος να εξαπατήση ή χρησιμοποιούμενον εν επιγνώσει του ότι πιθανόν ούτω να εξαπατήση

“κυτίον” περιλαμβάνει δοχείον, περικάλυμμα ή οιονδήποτε έτερον αντικείμενον εξ οιασδήποτε ύλης, όπερ χρησιμοποιείται διά την εγκυτίωσιν ή συσκευασίαν οιουδήποτε αγαθού

“μέτρον ή σταθμόν” σημαίνει μέτρον ή σταθμόν καθοριζόμενον υπό ή δυνάμει του παρόντος Νόμου και περιλαμβάνει συσκευήν  μετρήσεως ή ζυγίσεως

“μη επηληθευμένον μέτρον ή σταθμόν” σημαίνει μέτρον ή σταθμόν όπερ, ενώ απαιτείται να είναι επηληθευμένον και σεσημασμένον δυνάμει του παρόντος Νόμου, δεν έχει ούτως επαληθευθή και σημανθή

“πρόσωπον” περιλαμβάνει παν κυβερνητικόν τμήμα ή γραφείον και πάσαν εταιρείαν, συνεταιρισμόν, σύνδεσμον, κοινότητα, αρχήν, οργανισμόν, ίδρυμα ή ομάδα προσώπων, μετά ή άνευ νομικής προσωπικότητος

“πρότυπον αναφοράς” σημαίνει το εν μια σειρά πρότυπον μέτρον ή σταθμόν όπερ κατασκευάζεται υπό ή εκ μέρους της Κυβερνήσεως διά την επαλήθευσιν οιουδήποτε δευτερεύοντος προτύπου

“πρότυπον εν εφαρμογή” σημαίνει το εν μια σειρά πρότυπον μέτρον ή σταθμόν όπερ κατασκευάζεται υπό ή εκ μέρους της Κυβερνήσεως διά την επαλήθευσιν οιουδήποτε προτύπου μέτρου ή σταθμού, ετέρου ή εθνικού πρωτοτύπου ή εθνικού προτύπου αναφοράς ή δευτερεύοντος τοιούτου

“πώλησις”, μετά των γραμματικών αυτής παραλλαγών και συγγενών εκφράσεων, σημαίνει μεταβίβασιν ιδιοκτησίας οιουδήποτε μέτρου ή σταθμού ή ετέρου αντικειμένου παρ’ ενός προσώπου εις έτερον, τοις μετρητοίς, ή επί πιστώσει ή εφ’ οιαδήποτε ετέρα αντιπαροχή, και περιλαμβάνει μεταβίβασιν οιουδήποτε μέτρου ή σταθμού ή ετέρου αντικειμένου κατά το σύστημα ενοικιαγοράς ή οιονδήποτε έτερον σύστημα πληρωμής διά δόσεων, αλλά δεν περιλαμβάνει παρακαταθήκην ή υποθήκην ή επιβάρυνσιν ή ενεχυρίασιν του τοιούτου μέτρου ή σταθμού ή ετέρου αντικειμένου

“σήμανσις” σημαίνει την επίθεσιν διακριτικού σημείου ή σφραγίδος επί ή εν σχέσει προς οιονδήποτε μέτρον ή σταθμόν επί τω τέλει πιστοποιήσεως ότι το τοιούτο μέτρον ή σταθμόν συνάδει πλήρως προς τα υπό ή δυνάμει του παρόντος Νόμου υιοθετηθέντα πρότυπα:

Νοείται ότι σήμανσις τις δύναται να γίνη δι’ εκτυπώσεως, χωνεύσεως, εκχαράξεως, χημικής παραχαράξεως, εγκαύσεως ή οιασδήποτε ετέρας μεθόδου

“συναλλαγή” σημαίνει-

πάσαν δικαιοπραξίαν, συμφωνίαν ή σύμβασιν, διά πώλησιν, αγορά, ανταλλαγήν ή δι’ οιονδήποτε έτερον σκοπόν και περιλαμβάνει τον υπολογισμόν δικαιωμάτων, διαπυλίων, δασμών ή ετέρων επιβαρύνσεων, ή οιασδήποτε εργασίας γενομένης, ημερομισθίων οφειλομένων ή υπηρεσιών παρασχεθεισών

“συσκευασμένον αγαθόν” σημαίνει αγαθόν συσκευασμένον εν κυτίω, κατά μονάδας καταλλήλους προς πώλησιν, χονδρικώς ή λιανικώς

“συσκευή μετρήσεως ή ζυγίσεως” σημαίνει οιονδήποτε αντικείμενον, συσκευήν, όργανον, ή επινόησιν, ή οιονδήποτε συνδυασμόν τούτων, όστις χρησιμοποιείται ή σκοπείται να χρησιμοποιηθή, αποκλειστικώς ή επιπροσθέτως, επί τω τέλει επιτεύξεως ζυγίσεως ή μετρήσεως και περιλαμβάνει οιανδήποτε συσκευήν, εξάρτημα ή μέρος συσχετιζόμενον αμέσως προς το τοιούτον αντικείμενον, όργανον, συσκευήν ή επινόησιν

“σφραγίς” σημαίνει επινόησιν ή διαδικασίαν δι’ ης σήμανσις τις επιτυγχάνεται και περιλαμβάνει οιονδήποτε σύρμα ή έτερον εξάρτημα όπερ χρησιμοποιείται προς εξασφάλισιν της ακεραιότητος οιασδήποτε σημάνσεως

“σωρός ή δέσμη” σημαίνει οιανδήποτε μονάδα προϊόντος τινός προς πώλησιν όπου η τοιαύτη πώλησις σκοπείται να γίνη, άνευ οιασδήποτε ζυγίσεως ή μετρήσεως ή όπου η πώλησις γίνεται κατ’ αριθμόν, αλλ’ άνευ μετρήσεως του αριθμού

“τόπος” περιλαμβάνει όχημα ή σκάφος ή οιανδήποτε ετέραν κινητήν επινόησιν, τη βοηθεία της οποίας διεξάγεται οιονδήποτε εμπόριον ή εργασία, και περιλαμβάνει επίσης οιανδήποτε συσκευήν μετρήσεως τοποθετημένην επί οχήματος, σκάφους ή ετέρας κινητής επινοήσεως

“τύπος” σημαίνει την τελική φυσική παράσταση μέτρου ή σταθμού με βάση τον οποίο παράγονται μέτρα ή σταθμά με πανόμοια μετρολογικά και τεχνικά χαρακτηριστικά·

“υποστατικόν” περιλαμβάνει-

(α) τόπον ένθα οιαδήποτε εργασία, κατασκευή, παραγωγή ή εμπόριον διεξάγεται υπό τινος προσώπου, είτε προσωπικώς ή μέσω αντιπροσώπου, ανεξαρτήτως της ονομασίας αυτού

(β) αποθήκην, υπόγειον ή έτερον μέρος ένθα οιονδήποτε μέτρον ή σταθμόν ή έτερα προϊόντα αποθηκεύονται ή εκτίθενται

(γ) τόπον ένθα οιαδήποτε λογιστικά βιβλία ή έτερα έγγραφα αναφερόμενα εις οιονδήποτε εμπόριον ή οιανδήποτε συναλλαγήν φυλάττονται

(δ) κατοικίαν, εάν οιονδήποτε μέρος ταύτης χρησιμοποιήται επί τω τέλει διεξαγωγής οιασδήποτε εργασίας, βιομηχανίας, παραγωγής ή εμπορίου

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Εμπορίου και Βιομηχανίας.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΤA ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΕΤΡΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ
Αι μονάδες μέτρων και σταθμών βασίζονται επί του μετρικού συστήματος

3.-(1) Αι  μονάδες μέτρων και σταθμών βασίζονται επί των μονάδων του μετρικού συστήματος.

(2) Διά τους σκοπούς του εδαφίου (1) αι μονάδες του μετρικού συστήματος είναι το διεθνές σύστημα μονάδων ως τούτο καθιερώθη υπό της Γενικής Συνελεύσεως Μέτρων και Σταθμών.

(3) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται διά Κανονισμών να υιοθετήση ως νόμιμον μονάδα εν τη Δημοκρατία οιανδήποτε ετέραν βασικήν μονάδα του διεθνούς μετρικού συστήματος ως η Γενική Συνέλευσις Μέτρων και Σταθμών ήθελε συστήσει.

Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται να ορίζωσι την ημερομηνίαν εισαγωγής της τοιαύτης μονάδος και τον τρόπον προσδιορισμού της αξίας αυτής, άμα δε τη εισαγωγή ταύτης αι διατάξεις του παρόντος Νόμου ισχύουν αναφορικώς προς την τοιαύτην μονάδα ως εάν αύτη είχεν υιοθετηθή δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Νόμιμοι μονάδες μέτρου, σταθμού και αριθμήσεως

4.-(1) Αι βασικαί μονάδες μάζης, μετρήσεως και αριθμήσεως ως καθορίζονται εν άρθροις 5 έως 12 αμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων ως και οιαιδήποτε έτεραι μονάδες οίαι ήθελον καθορισθή δυνάμει του άρθρου 13 του παρόντος Μέρους είναι αι πρότυποι μονάδες βάρους, μέτρου ή αριθμήσεως.

(2) Αι πρότυποι μονάδες μέτρου, βάρους ή αριθμήσεως είναι αι μόναι νόμιμοι τοιαύται.

(3) Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα εδάφια (1) και (2) αφορούν τα χρησιμοποιούμενα όργανα μετρήσεως, τις πραγματοποιούμενες μετρήσεις και τις ενδείξεις μεγέθους που εκφράζονται σε μονάδες μετρήσεως.

Βασική μονάδα μάζας

5. Το χιλιόγραμμο, με σύμβολο kg, είναι η μονάδα μάζας του SI. Ορίζεται ως εξής: η σταθερή αριθμητική τιμή της σταθεράς του Planck h λαμβάνεται ίση με6,626 070 15 × 10–34 όταν εκφράζεται στη μονάδα J s, η οποία ισούται με kg m2s–1, όπου το μέτρο και το δευτερόλεπτο ορίζονται με βάση τα c και ΔνCs.

Βασική μονάδα μήκους

6. Το μέτρο, με σύμβολο m, είναι η μονάδα μήκους του SI. Ορίζεται ως εξής: η σταθερή αριθμητική τιμή της ταχύτητας του φωτός εν κενώ c λαμβάνεται ίση με 299 792 458 όταν εκφράζεται με τη μονάδα m/s, όπου το δευτερόλεπτο ορίζεται με βάση τη ΔνCs.

Βασική μονάδα χρόνου

7. Το δευτερόλεπτο, με σύμβολο s, είναι η μονάδα χρόνου του SI. Ορίζεται ως εξής: η σταθερή αριθμητική τιμή της συχνότητας του καισίου ΔνCs, δηλαδή της συχνότητας υπέρλεπτης μετάπτωσης του ατόμου του καισίου-133 σε αδιατάρακτη  θεμελιώδη κατάσταση, λαμβάνεται ίση με 9 192 631 770 όταν εκφράζεται στη μονάδα Hz, η οποία ισούται με s–1.

Βασική μονάδα έντασης ηλεκτρικού ρεύματος

8. Το αμπέρ, με σύμβολο Α, είναι η μονάδα έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος του SI. Ορίζεται ως εξής: η σταθερή αριθμητική τιμή του στοιχειώδους ηλεκτρικού φορτίου e λαμβάνεται ίση με 1,602 176 634 × 10-19 όταν εκφράζεται στη μονάδα C, η οποία ισούται με A s, όπου το δευτερόλεπτο ορίζεται με βάση τη ΔνCs.

Βασική μονάδα θερμοδυναμικής θερμοκρασίας

9. Το κέλβιν, με σύμβολο K, είναι η μονάδα θερμοδυναμικής θερμοκρασίας του SI. Ορίζεται ως εξής: η σταθερή αριθμητική  τιμή της σταθεράς του Boltzmann k λαμβάνεται ίση με 1,380 649 × 10–23 όταν εκφράζεται στη μονάδα J K–1, η οποία ισούται με kg m2 s–2 K–1, όπου το χιλιόγραμμο, το μέτρο και το δευτερόλεπτο ορίζονται με βάση τα h, c και ΔνCs.

Βασική μονάδα φωτεινής έντασης

10. Το κηρίο, με σύμβολο cd, είναι η μονάδα φωτεινής έντασης του SI προς μια δεδομένη κατεύθυνση. Ορίζεται ως εξής: η σταθερή αριθμητική τιμή της φωτεινής απόδοσης της μονοχρωματικής ακτινοβολίας με συχνότητα 540 ×1012 Hz, Kcd, λαμβάνεται ίση με 683 όταν εκφράζεται στη μονάδα lm W–1, η οποία ισούται με cd sr W–1, ή cd sr kg–1 m–2 s3, όπου το χιλιόγραμμο, το μέτρο και το δευτερόλεπτο ορίζονται με βάση τα h, c και ΔνCs.

Βασική μονάδα ποσότητας ύλης

11.-(1) Το γραμμομόριο, με σύμβολο mol, είναι η μονάδα ποσότητας ύλης του SI. Ένα γραμμομόριο περιέχει ακριβώς 6,022 140 ×  1023 στοιχειώδεις οντότητες. Ο αριθμός αυτός είναι η σταθερή αριθμητική τιμή της σταθεράς του Avogadro, NA,  όταν εκφράζεται στη μονάδα mol–1 και καλείται αριθμός Avogadro.

(2) Η ποσότητα ύλης, με σύμβολο n, ενός συστήματος είναι το μέτρο του αριθμού των καθορισμένων στοιχειωδών οντοτήτων. Η στοιχειώδης οντότητα μπορεί να είναι άτομο, μόριο, ιόν, ηλεκτρόνιο, οποιοδήποτε άλλο σωματίδιο ή καθορισμένο συγκρότημα σωματιδίων.

 

Βασική μονάς αριθμήσεως

12.-(1) Η βασική μονάς αριθμήσεως είναι η μονάς των διεθνούς μορφής αριθμών.

(2) Πάσα αρίθμησις γίνεται συμφώνως προς το δεκαδικόν σύστημα.

(3) Τα δεκαδικά πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια των αριθμών είναι τοιαύτης αξίας και γράφονται κατά τοιούτον τρόπον ως ήθελε καθορισθή διά Κανονισμών:

Νοείται ότι ουδείς τοιούτος κανονισμός τίθεται εν ισχύϊ προ της παρελεύσεως εξ μηνών από της ημερομηνίας δημοσιεύσεως τούτου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας.

Εξουσίαι Υπουργικού Συμβουλίου να καθορίζη συμπληρωματικάς κ.λ.π. μονάδας

13.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται διά Κανονισμών να καθορίζη:

(α) παράγωγες ή άλλες μονάδες ή πρότυπα σύμβολα ή ορισμούς σε σχέση με τις βασικές μονάδες βάρους ή μέτρησης:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου “παράγωγες μονάδες” σημαίνει μονάδες οι οποίες παράγονται από τις βασικές μονάδες.

Διά τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου “παράγωγος μονάς” σημαίνει μονάδα ήτις παράγεται εκ της βασικής ή της συμπληρωματικής μονάδος ή εξ αμφοτέρων.

(β) πολλαπλάσια, υποπολλαπλάσια και σταθεράς ποσότητας, αναλογίας ή συντελεστάς των μονάδων βάρους ή μετρήσεως.

(2) Εν τη ενασκήσει των εξουσιών δυνάμει του εδαφίου (1), το Υπουργικόν Συμβούλιον λαμβάνει υπ’ όψιν οιασδήποτε συστάσεις ή αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως Μέτρων και Σταθμών και του Διεθνούς Οργανισμού Νομίμου Μετρολογίας.

Απαγόρευσις αναφοράς ή χρήσεως εις συναλλαγάς άλλων ή των προτύπων μέτρων ή σταθμών

14.-(1) Ουδέν πρόσωπον αναφέρει ή χρησιμοποιεί εν οιαδήποτε συναλλαγή ή αναφορικώς προς οιανδήποτε συναλλαγήν γενομένην εν τη Δημοκρατία-

(α) οιανδήποτε μονάδα πλην της προτύπου μονάδος μέτρου, βάρους ή αριθμήσεως,

(β) οιονδήποτε μέτρον, σταθμόν ή αριθμόν πλην του προτύπου μέτρου, σταθμού ή αριθμού,

οιαδήποτε δε συναλλαγή γενομένη κατά παράβασιν του παρόντος εδαφίου είναι άκυρος.

(2) Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί, σε σχέση με οποιαδήποτε αγαθά που πωλούνται, μεταβιβάζονται, διανέμονται, παραδίδονται ή φυλάσσονται, κατέχονται ή προσφέρονται για πώληση ή για υπηρεσίες που παρέχονται στη Δημοκρατία—

(α) Να αναφέρει ή αναγγέλλει, είτε προφορικά, είτε με άλλο τρόπο, οποιαδήποτε τιμή ή επιβάρυνση· ή

(β) να εκδίδει ή εκθέτει οποιοδήποτε τιμοκατάλογο, τιμολόγιο,υπενθύμιση είσπραξης ή πληρωμής μετρητών ή άλλο έγγραφο· ή

(γ) να ετοιμάζει ή δημοσιεύει οποιαδήποτε διαφήμιση, αγγελία ή άλλο παρόμοιο έγγραφο· ή

(δ) να υποδεικνύει το μέτρο, βάρος ή αριθμό του περιεχομένου οποιουδήποτε κουτιού, είτε πάνω στο ίδιο το κουτί, είτε πάνω σε οποιαδήποτε ετικέτα, χαρτόνι ή άλλο πράγμα· ή

(ε) να εκφράζει, σε σχέση με οποιαδήποτε συναλλαγή ή για σκοπούς χρήσης σε οποιαδήποτε βιομηχανική παραγωγή, οποιαδήποτε ποσότητα ή διάσταση,    παρά μόνο σύμφωνα με τις πρότυπες μονάδες μέτρου, βάρους ή αρίθμησης

(3) Ουδεμία μονάς μέτρου, βάρους ή αριθμήσεως αναφέρεται, εν οιωδήποτε νομοθετήματι, γνωστοποιήσει, κανονισμώ, διατάξει, συναλλαγή, διατάγματι ή οιαδήποτε διοικητική πράξει εν είδει μονάδος μέτρου, βάρους ή αριθμήσεως άλλης παρά της προτύπου μονάδος μέτρου, βάρους ή αριθμήσεως.

(4) Άπασαι αι αναφοραί εν οιωδήποτε νομοθετήματι ή εν οιαδήποτε γνωστοποιήσει, κανονισμώ ή διατάγματι γενόμεναι δυνάμει οιουδήποτε νομοθετήματος, ή εν οιαδήποτε συναλλαγή, διατάγματι ή ετέρα διοικητική πράξει, εκάστοτε εν ισχύϊ, εις αξίαν εκπεφρασμένην εν είδει, οιασδήποτε μονάδος βάρους, μέτρου ή αριθμήσεως ετέρας ή της προτύπου μονάδος μέτρου, βάρους ή αριθμήσεως ερμηνεύονται ως αναφοραί εις την τοιαύτην αξίαν εκπεφρασμέναι εν είδει προτύπων μονάδων μέτρου, βάρους ή αριθμήσεως, αναλόγως της περιπτώσεως, μετατρεπόμεναι συμφώνως προς τας προνοίας του άρθρου 64 του παρόντος Νόμου.

(5) Τίποτε από όσα διαλαμβάνονται στο παρόν άρθρο ή σε οποιοδήποτε άλλο άρθρο του παρόντος Νόμου δεν εμποδίζει τη χρησιμοποίηση οποιασδήποτε συμπληρωματικής ένδειξης, εξαιρουμένων των περιπτώσεων σταθμών και συσκευών μέτρησης ή ζύγισης όπου η ένδειξη του μετρούμενου μεγέθους πρέπει να εκφράζεται αποκλειστικά στη νόμιμη μονάδα μέτρου, βάρους ή αρίθμησης, εφόσον—

(α) Η συμπληρωματική ένδειξη συνοδεύει ένδειξη ενός μεγέθους εκφραζομένου στη νόμιμη μονάδα μέτρου, βάρους ή αρίθμησης· και

(β) η ένδειξη ενός μεγέθους εκφραζομένου στη νόμιμη μονάδα μέτρου, βάρους ή αρίθμησης είναι προεξάρχουσα, της συμπληρωματικής ένδειξης εκφραζομένης, ιδιαίτερα, με χαρακτήρες διαστάσεων το πολύ ίσων με εκείνες των χαρακτήρων της αντίστοιχης ένδειξης που εκφράζεται στη νόμιμη μονάδα μέτρου, βάρους ή αρίθμησης.

(6) [Διαγράφηκε].

(7) Για τους σκοπούς του εδαφίου (5), 'συμπληρωματική ένδειξη' σημαίνει μία ή περισσότερες ενδείξεις ενός μεγέθους εκφραζομένου σε μονάδες μέτρου, βάρους ή αρίθμησης άλλες από τη νόμιμη μονάδα μέτρου, βάρους ή αρίθμησης.

Απαγόρευσις χρήσεως μη προτύπων μέτρων και σταθμών

15.-(1) Ουδέν μέτρον ή σταθμόν χρησιμοποιείται εν οιωδήποτε υποστατικώ ή φυλάττεται εν τοιούτω υποστατικώ υπό συνθήκας δεικνυούσας ότι τούτο σκοπείται ή ενδέχεται να χρησιμοποιηθή διά στάθμισιν ή μέτρησιν, εν σχέσει προς οιανδήποτε συναλλαγή, ή διά σκοπούς χρήσεως εν οιαδήποτε βιομηχανική παραγωγή, εκτός εάν τούτο συνάδη προς το πρότυπον μέτρον ή σταθμόν.

(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, πρότυπον μέτρον ή σταθμόν σημαίνει παν μέτρον ή σταθμόν όπερ-

(α) συνάδει προς την πρότυπον μονάδα του τοιούτου μέτρου ή σταθμού, και

(β) εκπληροί τας εις αυτό εφαρμοζομένας διατάξεις των άρθρων 17 έως 21, αμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων.

(3) Επ’ ουδενός μέτρου ή σταθμού δύναται να υπάρχη αναγραφή ή ένδειξις μέτρου, βάρους ή αριθμού, πλην συμφώνως προς την πρότυπον μονάδα μέτρου, βάρους ή αριθμήσεως.

(4) Οσάκις οιονδήποτε μέτρον ή σταθμόν ήθελεν ευρεθή εν οιωδήποτε υποστατικώ, ο κάτοχος ή ο ιδιοκτήτης του εν λόγω υποστατικού τεκμαίρεται, μέχρις αποδείξεως του εναντίου, ότι κατείχε το τοιούτο μέτρον ή σταθμόν προς χρήσιν διά σκοπούς εμπορίας.

Μεταβατικαί εξουσίαι

16. Ανεξαρτήτως οιασδήποτε ετέρας διατάξεως του παρόντος Μέρους, το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά γνωστοποιήσεως, να επιτρέψη, εν σχέσει προς οιανδήποτε περιοχήν ή κατηγορίαν αγαθών ή υποχρεώσεων, την συνέχισιν της χρήσεως πάντων ή τοιούτων εκ των μέτρων και σταθμών, άτινα ευρίσκοντο εν χρήσει ευθύς προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου και διά τοσαύτην περίοδον ως ήθελεν ορισθή εν τη γνωστοποιήσει.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΣ KΑΙ ΦΥΛΑΞΙΣ ΤΟΥΤΩΝ
Εθνικά πρωτότυπα

17. Προς τον σκοπόν προσδιορισμού της αξίας του χιλιογράμμου και του μέτρου, το Υπουργικόν Συμβούλιον μεριμνά διά την κατασκευήν αντιστοίχων εθνικών πρωτοτύπων τούτων και την διαπίστωσιν της ακριβείας αυτών υπό του Διεθνούς Γραφείου Μέτρων και Σταθμών.

Εθνικά πρότυπα

18.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον μεριμνά διά την κατάρτισιν τοιούτων αντικειμένων ή μηχανισμών, ως ήθελε κριθή αναγκαίον, προς τον σκοπόν προσδιορισμού της αξίας των βασικών μονάδων, πλην των βασικών μονάδων μέτρου και μάζης, ως και οιωνδήποτε ετέρων μονάδων, οίαι ήθελον καθορισθή δυνάμει του άρθρου 13 (εν τω παρόντι Νόμω αναφερομένων ως “Εθνικά πρότυπα”).

(2) Τοιαύτα αντικείμενα ή μηχανισμοί υπόκεινται εις περιοδικήν πιστοποίησιν της ακριβείας των υπό του Διεθνούς Γραφείου Μέτρων και Σταθμών ή τοιαύτης ετέρας αρχής οία ήθελεν ορισθή υπό του Υπουργικού Συμβουλίου.

Πρότυπα αναφοράς, δευτερεύοντα και εν εφαρμογή

19.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον μεριμνά διά την κατάρτισιν ή κατασκευήν τοσούτων προτύπων αναφοράς, δευτερευόντων προτύπων και εν εφαρμογή προτύπων ως ήθελε κριθή αναγκαίον και την επαλήθευσιν και επισημοποίησιν τούτων υπό τοιαύτης αρχής, κατά τοιούτον τρόπον και κατά τοιαύτα χρονικά διαστήματα ως ήθελε καθορισθή διά Κανονισμών εκδιδομένων υπ’ αυτού.

(2) Ουδέν πρότυπον αναφοράς, δευτερεύον ή εν εφαρμογή χρησιμοποιείται ως τοιούτο, εκτός εάν επισημοποιηθή κατά τον καθωρισμένον τρόπον.

Φύλαξη εθνικών πρωτοτύπων κ.λ.π.

20. Τα εθνικά πρωτότυπα και πρότυπα που καταρτίζονται και επισημοποιούνται με βάση τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων του παρόντος Μέρους, καθώς και τα πρότυπα αναφοράς, δευτερεύοντα και εν εφαρμογή, κατατίθενται και φυλάσσονται με τρόπο και σε τόπο που καθορίζονται με Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Εξουσίαι Υπουργικού Συμβουλίου να καθορίζη τα φυσικά χαρακτηριστικά κ.λ.π. προτύπων μέτρων και σταθμών

21.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται διά Κανονισμών εκδιδομένων υπ’ αυτού να καθορίζη, αναφορικώς προς οιονδήποτε πρότυπον μέτρον ή σταθμόν τα φυσικά χαρακτηριστικά, ύλην, σχήμα, μορφήν και λεπτομερείας κατασκευής, ανθεκτικότητα, αποδοτικότητα και εν γένει τας τεχνικάς και λοιπάς προδιαγραφάς και λεπτομερείας κατασκευής και τα μέσα, μηχανισμούς και μεθόδους ή διαδικασίας ελέγχου τούτων, και τα ανεκτά όρια σφαλμάτων ή διαφοράς ακριβείας τούτων.

(2) Εν τη ασκήσει των εξουσιών του δυνάμει του εδαφίου (1), το Υπουργικόν Συμβούλιον λαμβάνει υπ’ όψιν οιασδήποτε επί τούτω συστάσεις ή αποφάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Νομίμου Μετρολογίας.

ΜΕΡΟΣ IV ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Ή ΣΤΑΘΜΩΝ
Έγκριση τύπου μέτρου ή σταθμού αναγκαία προϋπόθεση της επαλήθευσης μέτρων ή σταθμών

22.—(1) Οι κατηγορίες μέτρων ή σταθμών για τις οποίες απαιτείται έγκριση τύπου καθορίζονται με Κανονισμούς δυνάμει του άρθρου 68.

(2) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (3), κανένα μέτρο ή σταθμό, του οποίου ο τύπος εμπίπτει στην κατηγορία που απαιτείται έγκριση τύπου δυνάμει του εδαφίου (1), δεν επιτρέπεται να επαληθευθεί ή σημανθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους VI, εκτός αν προηγουμένως ο τύπος του εν λόγω μέτρου ή σταθμού έχει εγκριθεί από τον Έφορο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.

(3) Μέτρο ή σταθμό το οποίο φέρει οποιοδήποτε ισχύον σήμα που πιστοποιεί την έγκριση ΕΟΚ τύπου και /ή ισχύουσα σφραγίδα που πιστοποιεί την αρχική επαλήθευση ΕΟΚ, απαλλάσσεται της επαλήθευσης και σήμανσης δυνάμει των διατάξεων του Μέρους VI.

(4) Για σκοπούς του παρόντος Μέρους, «έγκριση ΕΟΚ τύπου» και «αρχική επαλήθευση ΕΟΚ» σημαίνουν, αντίστοιχα, τις διαδικασίες έγκρισης του τύπου και αρχικής επαλήθευσης μέτρου ή σταθμού, οι οποίες καθορίζονται με Κανονισμούς δυνάμει του άρθρου 68.

Διαδικασία έγκρισης τύπου μέτρου ή σταθμού

23.—(1) Κάθε τύπος μέτρου ή σταθμού, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με οποιαδήποτε συναλλαγή ή βιομηχανική παραγωγή και του οποίου ο τύπος επιδιώκεται να εγκριθεί, υποβάλλεται στον Έφορο, με σχετική αίτηση στον καθορισμένο τύπο μαζί με το καθορισμένο τέλος εξέτασης, από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του και εξετάζεται από τον Έφορο, σύμφωνα με διαδικασία που καθορίζεται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 68, με σκοπό τη διαπίστωση της καταλληλότητας του συγκεκριμένου μέτρου ή σταθμού για χρήση σε σχέση με την εν λόγω συναλλαγή ή βιομηχανική παραγωγή.

(2) Κατά την εξέταση της αίτησης για έγκριση τύπου μέτρου ή σταθμού, ο Έφορος μπορεί να απαιτήσει από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του να παράσχει τέτοια βοήθεια ή να υποβάλει τέτοια συμπληρωματικά στοιχεία, περιλαμβανομένων κατασκευαστικών σχεδίων ή άλλων σχετικών πληροφοριών, τα οποία κρίνονται αναγκαία για τη διενέργεια της εξέτασης.

Έκδοση πιστοποιητικού

24.—(1) Όταν ο Έφορος, μετά από την εξέταση της σχετικής αίτησης, ικανοποιηθεί ότι οποιοδήποτε μέτρο ή σταθμό, του οποίου ο τύπος έχει υποβληθεί για έγκριση δυνάμει του άρθρου 23, είναι κατάλληλο για χρήση σ' οποιαδήποτε συναλλαγή, ή για σκοπούς οποιασδήποτε βιομηχανικής παραγωγής, εκδίδει επ' ονόματι του κατασκευαστή πιστοποιητικό έγκρισης του εν λόγω τύπου και, ταυτόχρονα, μεριμνά για τη δημοσίευση του πιστοποιητικού αυτού στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Το πιστοποιητικό έγκρισης εκδίδεται στον καθορισμένο τύπο μετά την καταβολή του καθορισμένου τέλους και μπορεί να περιέχει τέτοιους όρους, όπως ο Έφορος κρίνει αναγκαίο.

(3) Σε περίπτωση άρνησης του Εφόρου να εκδώσει το αιτούμενο πιστοποιητικό έγκρισης, τότε αυτός οφείλει να γνωστοποιήσει στον αιτητή τους λόγους για την εν λόγω απόφαση.

Περίοδοι ισχύος πιστοποιητικού

25.—(1) Τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος άρθρου, πιστοποιητικό έγκρισης τύπου, εκτός αν έχει προηγουμένως ακυρωθεί, παύει να ισχύει στο τέλος δεκαετούς περιόδου, της περιόδου αυτής υπολογιζομένης από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (2) του άρθρου 24, πιστοποιητικό έγκρισης τύπου μπορεί να εκδίδεται με όρο σύμφωνα με τον οποίο το πιστοποιητικό παύει να ισχύει στο τέλος προκαθορισμένης περιόδου μικρότερης των δέκα ετών.

(3) Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου μπορεί, κατόπιν αίτησης στον καθορισμένο τύπο, η οποία υποβάλλεται τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού, να παρατείνεται από τον Έφορο για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη:

Νοείται ότι σε περίπτωση παράτασης πιστοποιητικού έγκρισης τύπου, ο Έφορος μπορεί να επιβάλει οποιουσδήποτε νέους όρους κρίνει αναγκαίους πέραν των αρχικών.

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία υποβάλλεται εμπρόθεσμα στον Έφορο αίτηση σύμφωνα με το εδάφιο (3) για την παράταση πιστοποιητικού έγκρισης τύπου και ο Έφορος δε γνωστοποιεί στον αιτητή την απόφαση του το αργότερο μέχρι την αναμενόμενη ημερομηνία λήξης της ισχύος του πιστοποιητικού, η παρέλευση της ημερομηνίας αυτής ουδόλως επηρεάζει την ισχύ του εν λόγω πιστοποιητικού, μέχρις ότου ο Έφορος γνωστοποιήσει στον αιτητή την απόφασή του σε σχέση με την αίτηση.

Ακύρωση πιστοποιητικού

26.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο Έφορος μπορεί, για οποιοδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο (2) με γνωστοποίηση προς το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί πιστοποιητικό έγκρισης τύπου, να ακυρώσει το πιστοποιητικό αυτό και ταυτόχρονα μεριμνά για τη δημοσίευση της εν λόγω γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οι λόγοι ακύρωσης πιστοποιητικού έγκρισης είναι—

(α) Η παροχή ψευδών ή ανακριβών πληροφοριών σε σχέση με την αίτηση για έγκριση τύπου μέτρου ή σταθμού που υποβάλλεται από τον κατασκευαστή του μέτρου ή σταθμού ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του·

(β) η παραβίαση οποιουδήποτε όρου που περιέχεται στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου που εκδόθηκε·

(γ) η κατασκευή ψευδών μέτρων ή σταθμών ή μέτρων ή σταθμών των οποίων οποιαδήποτε από τα τεχνικά ή μετρολογικά χαρακτηριστικά δεν είναι πανόμοια με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του τύπου μέτρου ή σταθμού που υποβλήθηκε, με βάση τον οποίο εκδόθηκε πιστοποιητικό έγκρισης τύπου·

(δ) η καταδίκη οποιουδήποτε κατόχου πιστοποιητικού έγκρισης τύπου για διάπραξη οποιουδήποτε αδικήματος δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(3) Καμιά ακύρωση δυνάμει του εδαφίου (1) δεν μπορεί να αποφασισθεί, εκτός αν προηγουμένως ο Έφορος ενημερώσει το πρόσωπο, στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί το προς ακύρωση πιστοποιητικό, για την πρόθεσή του να ακυρώσει το πιστοποιητικό και παράσχει σ' αυτόν εύλογη ευκαιρία να ακουστεί και υποβάλει οποιεσδήποτε ενστάσεις έχει για την ενέργεια αυτή.

Μέτρα και σταθμά σε χρήση δεν επηρεάζονται από μεταγενέστερη εκπνοή ισχύος ή ακύρωση πιστοποιητικού

27. Παρά τη λήξη της περιόδου ισχύος οποιουδήποτε πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ή την ακύρωση αυτού από τον Έφορο, το εν λόγω πιστοποιητικό λογίζεται ότι παραμένει σε ισχύ αναφορικά με οποιοδήποτε μέτρο ή σταθμό του συγκεκριμένου τύπου, εφόσον το εν λόγω μέτρο ή σταθμό ήταν σε χρήση σε οποιαδήποτε συναλλαγή ή για σκοπούς οποιασδήποτε βιομηχανικής παραγωγής κατά το χρόνο κατά τον οποίο το πιστοποιητικό ήταν σε ισχύ με βάση οποιαδήποτε πρόνοια άλλη από αυτήν του παρόντος άρθρου.

Υποχρέωση κατασκευαστή για επισήμανση ταύτισης μέτρων ή σταθμών προς τον εγκεκριμένο τύπο

28. Κάθε μέτρο ή σταθμό, το οποίο κατασκευάζεται σύμφωνα με τύπο σε σχέση με τον οποίο έχει εκδοθεί πιστοποιητικό έγκρισης, επισημαίνεται από τον κατασκευαστή του κατά τον καθορισμένο τρόπο ώστε το εν λόγω μέτρο ή σταθμό να ταυτίζεται με τον εγκεκριμένο αυτό τύπο.

Αδικήματα σχετικά με εγκεκριμένους τύπους μέτρων ή σταθμών

29.—(1) Πρόσωπο το οποίο, γνωρίζοντας ότι οποιοδήποτε πιστοποιητικό έγκρισης τύπου έχει παύσει να ισχύει ή έχει ακυρωθεί από τον Έφορο—

(α) Χρησιμοποιεί, ή έχει στην κατοχή του για τέτοια χρήση ή μεριμνά ή ανέχεται ή επιτρέπει ώστε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να χρησιμοποιήσει, σε οποιαδήποτε συναλλαγή ή για σκοπούς οποιασδήποτε βιομηχανικής παραγωγής, οποιοδήποτε μέτρο ή σταθμό του συγκεκριμένου τύπου, με εξαίρεση τα μέτρα ή σταθμά που εμπίπτουν στην κατηγορία που αναφέρεται στο άρθρο 27, ή

(β) διαθέτει ή προμηθεύει οποιοδήποτε τέτοιο μέτρο ή σταθμό σε άλλο πρόσωπο σε κατάσταση στην οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε συναλλαγή ή για σκοπούς οποιασδήποτε βιομηχανικής παραγωγής, χωρίς να ενημερώσει το άλλο αυτό πρόσωπο για τη λήξη της ισχύος ή την ακύρωση του σχετικού πιστοποιητικού έγκρισης τύπου, είναι ένοχο αδικήματος.

(2) Πρόσωπο το οποίο, γνωρίζοντας την ύπαρξη οποιουδήποτε όρου που επιβλήθηκε για τη χορήγηση ή ανανέωση οποιουδήποτε πιστοποιητικού έγκρισης τύπου—

(α) Χρησιμοποιεί, ή μεριμνά ή ανέχεται ή επιτρέπει ώστε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να χρησιμοποιήσει, οποιοδήποτε μέτρο ή σταθμό του συγκεκριμένου τύπου κατά παράβαση του εν λόγω όρου, ή

(β) διαθέτει ή προμηθεύει οποιοδήποτε τέτοιο μέτρο ή σταθμό σε άλλο πρόσωπο σε κατάσταση στην οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε συναλλαγή ή για σκοπούς οποιασδήποτε βιομηχανικής παραγωγής, χωρίς να ενημερώσει το άλλο αυτό πρόσωπο για την ύπαρξη του εν λόγω όρου,

είναι ένοχο αδικήματος.

(3) Πρόσωπο το οποίο είναι ένοχο αδικήματος δυνάμει οποιουδήποτε εδαφίου του παρόντος άρθρου υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές· σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

ΜΕΡΟΣ V ΕΦΟΡΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΑΙ, ΕΞΟΥΣΙΑΙ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ
Διορισμός Εφόρου Μέτρων και Σταθμών

30. Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά γνωστοποιήσεως, να διορίση Έφορον Μέτρων και Σταθμών διά την ενάσκησιν των ανατιθεμένων εξουσιών και καθηκόντων υπό ή δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οιωνδήποτε δυνάμει τούτου εκδοθέντων Κανονισμών.

Διορισμός Επιθεωρητών

31. Ο Υπουργός δύναται, διά γνωστοποιήσεως, να διορίση:

(α) Ένα ή πλείονας αναπληρωτάς Εφόρους έχοντας δικαιοδοσίαν εις τοιαύτην περιοχήν οία ήθελε καθορισθή εν τη γνωστοποιήσει προς ενάσκησιν οιωνδήποτε αρμοδιοτήτων αίτινες ήθελον μεταβιβασθή υπό του Εφόρου.

(β) Εν ή πλείονα πρόσωπα ως Επιθεωρητήν ή Επιθεωρητάς διά την ενάσκησιν των υπό του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών ανατιθεμένων εξουσιών ή καθηκόντων.

(γ) Οιονδήποτε πρόσωπον όπως ενασκή απάσας ή οιανδήποτε των αρμοδιοτήτων Επιθεωρητού.

Εφαρμογή Ποινικού Κώδικος

32. Ο Έφορος και πας αναπληρωτής Έφορος ή Επιθεωρητής ως και οιονδήποτε έτερον πρόσωπον, εξουσιοδοτημένον όπως εκτελή οιονδήποτε καθήκον ή ασκή οιανδήποτε εξουσίαν δυνάμει του παρόντος Νόμου, θεωρείται Δημόσιος Υπάλληλος εν τη εννοία του Ποινικού Κώδικος.

Γενικαί εξουσίαι και αρμοδιότητες Επιθεωρητών

33.-(1) Προς τον σκοπόν ενασκήσεως των δυνάμει του παρόντος Νόμου εξουσιών και εκτέλεσιν των καθηκόντων αυτού, ο Έφορος και έκαστος Αναπληρωτής Έφορος ή Επιθεωρητής κέκτηται, επιπροσθέτως οιωνδήποτε ετέρων τοιούτων, τας ακολούθους εξουσίας-

(α) να εισέρχηται κατά πάντα εύλογον χρόνον εις οιονδήποτε υποστατικόν ένθα έχει λόγους να πιστεύη ότι οιονδήποτε μέτρον ή σταθμόν χρησιμοποιείται ή φυλάττεται, ή οιαδήποτε αγαθά κατασκευάζονται, συσκευάζονται, πωλούνται, διανέμονται ή εκτίθενται ή φυλάττονται προς πώλησιν

(β) να επιθεωρή, εξετάζη, αναπροσαρμόζη, δοκιμάζη, επαληθεύη και σημαίνη οιονδήποτε τοιούτο μέτρον ή σταθμόν ως αναφέρεται εις την παράγραφον (α) ανωτέρω

(γ) να επιθεωρή, επαληθεύη ή σημαίνη το μέτρον, βάρος ή αριθμόν του περιεχομένου οιουδήποτε κυτίου ή κιβωτίου

(δ) να εξετάζη οιονδήποτε έγγραφον ή έτερον στοιχείον αναφορικώς προς οιαδήποτε των εν ταις προηγουμένας παραγράφοις αναφερομένων αγαθών, μέτρων ή σταθμών

(ε) να κατάσχη οιονδήποτε μέτρον ή σταθμόν ή αγαθόν ή οιονδήποτε έγγραφον ή αντικείμενον, αναφερόμενον εις τοιούτο μέτρον ή σταθμόν ή αγαθόν αναφορικώς προς το οποίον ή τα οποία έχει εύλογον υποψίαν ότι τούτο υπόκειται εις κατάσχεσιν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου

(στ) να ενασκή πάσαν ετέραν εξουσίαν αναγκαίαν διά την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Παν πρόσωπον κατέχον οιονδήποτε υποστατικόν ή οιονδήποτε πρόσωπον έχον υπό τον έλεγχον ή την διεύθυνσιν του τοιούτο υποστατικόν και οι αντιπρόσωποι ή υπηρέται οιουδήποτε τοιούτου προσώπου οφείλουσιν όπως παρέχωσιν εις τον Επιθεωρητήν πάσαν διευκόλυνσιν και πληροφορίαν και προσκομίζωσιν αυτώ προς εξέτασιν παν αγαθόν ή έγγραφον όπερ ούτος ήθελεν ευλόγως απαιτήσει.

(3) Έκαστος Αναπληρωτής Έφορος και Επιθεωρητής είναι εφωδιασμένος διά του πιστοποιητικού του διορισμού αυτού ή οιουδήποτε άλλου εγγράφου ή ταυτότητος πιστοποιούσης τον τοιούτον διορισμόν ως ήθελε καθορισθή, όπερ και επιδεικνύει εάν του ζητηθή, οσάκις απαιτείται να εισέλθη εις οιονδήποτε υποστατικόν διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

Εξουσίαι Επιθεωρητών προς έλεγχον ή αναφορικώς προς έλεγχον μέτρων και σταθμών

34.-(1) Έκαστος Επιθεωρητής δύναται κατά πάντα εύλογον χρόνον να ελέγχη και δοκιμάζη οιονδήποτε μέτρον ή σταθμόν όπερ χρησιμοποιείται, σκοπείται να χρησιμοποιηθή ή ευρίσκεται εν τη κατοχή, φυλάξει ή ελέγχω οιουδήποτε προσώπου, και ν’ απαιτή παρ’ οιουδήποτε τοιούτου προσώπου την ενώπιον του προσαγωγήν δι’ έλεγχον και δοκιμήν παντός τοιούτου μέτρου ή σταθμού.

(2) Προς τον σκοπόν ελέγχου, δοκιμής ή διαπιστώσεως της ορθότητος ή ακριβείας οιουδήποτε τοιούτου μέτρου ή σταθμού, ο Επιθεωρητής δύναται να-

(α) δοκιμάζη το μέτρον ή βάρος ή ελέγχη την ποσότητα οιουδήποτε αγαθού πωληθέντος ή παραδοθέντος εις οιονδήποτε πρόσωπον αναφορικώς προς οιανδήποτε συναλλαγήν ή δικαιοπραξίαν

(β) απαιτή την προσαγωγήν οιουδήποτε εγγράφου ή ετέρου στοιχείου αναφορικώς προς τοιούτο μέτρον ή σταθμόν.

Αδικήματα υπό προσώπων ασκούντων εξουσίας δυνάμει του Νόμου

35. Παν πρόσωπον όπερ ασκούν εξουσίας δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οιουδήποτε Κανονισμού δυνάμει τούτου εκδοθέντος-

(α) σκοπίμως επαληθεύει ή σημαίνει οιονδήποτε μέτρον ή σταθμόν κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος Νόμου

(β) σκοπίμως αποκαλύπτει, πλην διά σκοπούς εκτελέσεως των καθηκόντων του, εις οιονδήποτε πρόσωπον οιανδήποτε πληροφοριάν ληφθείσαν υπ’ αυτού αναφορικώς προς οιονδήποτε εμπορικόν μυστικόν ή μυστικόν αφορών εις την διαδικασίαν κατασκευής οιουδήποτε μέτρου ή σταθμού

(γ) γνωρίζον ότι δεν υφίσταται εύλογος αιτία να πράξη ούτως, ερευνά οιονδήποτε υποστατικόν ή μεταφορικόν μέσον ή τόπον ή κατάσχει οιονδήποτε μέτρον ή σταθμόν ή οιανδήποτε κινητήν περιουσίαν

(δ) μεριμνά ώστε να διενεργηθή οιαδήποτε πράξις ή ενέργεια ως αναφέρεται ανωτέρω

είναι ένοχος αδικήματος δυνάμει του παρόντος Νόμου και υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους δώδεκα μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας (1000 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

Παρακώλυσις Επιθεωρητού και παράλειψις συμμορφώσεως προς διαταγήν ή παράκλησιν Επιθεωρητού

36. Πας όστις-

(α) αρνείται ή παραλείπει, οσάκις ήθελε κληθή προς τούτο, να προσαγάγη ενώπιον του Εφόρου, Αναπληρωτού Εφόρου ή Επιθεωρητού προς επιθεώρησιν οιαδήποτε αρχεία ή καταλόγους, μέτρα ή σταθμά ή οιονδήποτε έγγραφον ή στοιχείον αναφερόμενον εις αυτά ή να συμμορφωθή προς οιανδήποτε νόμιμον παράκλησιν ή απαίτησιν Επιθεωρητού

(β) παρακωλύει την είσοδον του Εφόρου, Αναπληρωτού Εφόρου ή Επιθεωρητού εις οιονδήποτε υποστατικόν δι’ επιθεώρησιν ή έλεγχον οιουδήποτε μέτρου ή σταθμού ή εγγράφου ή αρχείου αφορώντος εις ταύτα, ή δι’ επιθεώρησιν ή επαλήθευσιν του περιεχομένου συσκευασμένων αγαθών ή δι’ οιονδήποτε έτερον σκοπόν

(γ) παρεμποδίζει τον Έφορον, Αναπληρωτήν Έφορον, ή Επιθεωρητήν να ερευνήση οιονδήποτε υποστατικόν ή κατάσχη οιονδήποτε μέτρον, σταθμόν, κυτίον ή κιβώτιον, έγγραφον, αρχείον ή οιονδήποτε άλλο αντικείμενον ή αγαθόν

(δ) καθ’ οιονδήποτε τρόπον παρακωλύει τον Έφορον, Αναπληρωτήν Έφορον ή Επιθεωρητήν εις την ενάσκησιν των δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οιωνδήποτε δυνάμει τούτου εκδοθέντων Κανονισμών αρμοδιοτήτων,

είναι ένοχος αδικήματος δυνάμει του παρόντος Νόμου.

ΜΕΡΟΣ VI ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΙΣ, ΣΗΜΑΝΣΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ
Απαγόρευσις χρήσεως μη επηληθευμένων και σεσημασμένων μέτρων και σταθμών

37.-(1) Ουδέν μέτρον ή σταθμόν εκτίθεται προς πώλησιν ή χρησιμοποιείται ή φυλάττεται προς χρήσιν εν οιωδήποτε υποστατικώ ή διά σκοπούς χρήσεως εν οιαδήποτε βιομηχανική παραγωγή εκτός εάν τούτο έχη επαληθευθή και σημανθή ως προνοείται εν τω παρόντι Νόμω:

Νοείται ότι το εδάφιο αυτό δεν τυγχάνει εφαρμογής στην περίπτωση που το εν λόγω μέτρο ή σταθμό φέρει οποιοδήποτε σήμα και/ή σφραγίδα όπως καθορίζεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 22.

(2) Παν μέτρον και σταθμόν επανεπαληθεύεται και επανασημαίνεται κατά τοιούτον τρόπον και κατά τοιαύτα χρονικά διαστήματα ως ήθελε καθορισθή.

Διευθετήσεις δι’ έλεγχον μέτρων και σταθμών

38.-(1) Ο Έφορος ορίζει διά γενικής ή ειδικής προς τούτο διαταγής τοιούτους τόπους ή χρόνους ως ήθελε κριθή αναγκαίον διά την επαλήθευσιν και σήμανσιν μέτρων και σταθμών.

(2) Παν πρόσωπον έχον εν τη κατοχή, φυλάξει ή ελέγχω αυτού οιονδήποτε μέτρον ή σταθμόν, προσάγει τούτο κατά τον καθορισθέντα χρόνον και τόπον προς επαλήθευσιν, εάν δε κατόπιν επαληθεύσεως ο Επιθεωρητής ικανοποιηθή ότι τούτο συνάδει προς το πρότυπον μέτρον ή σταθμόν σημαίνει τούτο:

Νοείται ότι η επαλήθευση ενός μέτρου ή σταθμού μπορεί να διεξάγεται με μέθοδο άλλη από τον κατά μονάδα έλεγχο, εφόσον καθορίζεται έτσι για το συγκεκριμένο μέτρο ή σταθμό με Κανονισμούς δυνάμει του άρθρου 68.

(3) Οσάκις οιονδήποτε μέτρον ή σταθμόν δεν δύναται ή δεν είναι αναγκαίον να μετακινηθή εκ του τόπου αυτού, ο Επιθεωρητής λαμβάνει τοιαύτα μέτρα διά την επαλήθευσιν και σήμανσιν, οία ήθελον κριθή αναγκαία υπό του Εφόρου.

(4) Οσάκις ο Έφορος είναι της γνώμης ότι, λόγω του μεγέθους ή της φύσεως οιουδήποτε μέτρου ή σταθμού, το τοιούτο μέτρον ή σταθμόν δεν είναι επιθυμητόν κατά την κρίσιν του Εφόρου, όπως συμανθή, ούτος δύναται, να ορίση όπως, αντί σημάνσεως, εκδοθή υπό του Επιθεωρητού πιστοποιητικόν εν τω καθωρισμένω τύπω ότι το τοιούτο μέτρον ή σταθμόν συνάδει προς τα υπό ή διά του παρόντος Νόμου υιοθετηθέντα πρότυπα, παν δε ούτω πιστοποιηθέν μέτρον ή σταθμόν λογίζεται ως δεόντως επαληθευθέν και σημανθέν δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Εγκυρότης μέτρων και σταθμών δεόντως επαληθευθέντων και σημανθέντων

39. Παν μέτρον ή σταθμόν, όπερ δεόντως επηληθεύθη και εσημάνθη ή θεωρείται ότι επηληθεύθη και εσημάνθη δυνάμει του παρόντος Νόμου, θεωρείται ως συνάδον προς τα νόμιμα πρότυπα, εκτός εάν ευρεθή, κατά την επιθεώρησιν ή επαλήθευσιν, ότι δεν συνάδει ούτω.

Επίδειξις πιστοποιητικού επαληθεύσεως

40. Παν πιστοποιητικόν εκδοθέν δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 38, επιδεικνύεται εν περιόπτω τόπω εν τω υποστατικώ ένθα το εν αυτώ αναφερόμενον μέτρον ή σταθμόν χρησιμοποιείται ή σκοπείται να χρησιμοποιηθή εν οιαδήποτε συναλλαγή ή διά σκοπούς χρήσεως εν οιαδήποτε βιομηχανική παραγωγή.

Εξουσίαι Επιθεωρητού δι’ απάλειψιν σημάνσεως ή ακύρωσιν πιστοποιητικού

41.-(1) Κατά την διεξαγωγήν ελέγχου ο Επιθεωρητής δύναται, εάν δεν ήθελε ικανοποιηθή ότι οιονδήποτε μέτρον ή σταθμόν-

(α) συνάδει προς τα νόμιμα πρότυπα ή

(β) προσαρμόζεται ή δύναται να προσαρμοσθή προς τα νόμιμα πρότυπα ή

(γ) δεν επηληθεύθη εντός της καθορισθείσης προθεσμίας,

όπως απαλείψη την σήμανσιν οιουδήποτε τοιούτου μέτρου ή σταθμού ή ακυρώση οιονδήποτε πιστοποιητικόν εκδοθέν δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 38 αναφορικώς προς το τοιούτο μέτρον ή σταθμόν.

Εξουσίαι Επιθεωρητού να κατάσχη μέτρα και σταθμά και αγαθά

42.-(1) Ο Επιθεωρητής δύναται να κατάσχη οιονδήποτε μέτρον ή σταθμόν εν σχέσει προς το οποίον αδίκημα τι, δυνάμει του παρόντος Νόμου, φαίνεται ότι έχει διαπραχθή ή όπερ ενδέχεται να χρησιμοποιηθή, εν τη διαπράξει τοιούτου αδικήματος ως και οιονδήποτε αγαθόν πωληθέν ή παραδοθέν διά της χρήσεως του τοιούτου μέτρου ή σταθμού:

Νοείται ότι, οσάκις οιονδήποτε αγαθόν κατασχεθέν δυνάμει του παρόντος άρθρου υπόκειται εις ταχείαν ή φυσικήν καταστροφήν, ο Επιθεωρητής δύναται να διαθέση τούτο κατά τοιούτον τρόπον ως ήθελε καθορισθή.

(2) Οσάκις οιονδήποτε μέτρον ή σταθμόν ή αγαθόν κατάσχεται δυνάμει του εδαφίου (1), ο Επιθεωρητής δύναται ωσαύτως να κατάσχη και οιονδήποτε έγγραφον ή έτερον στοιχείον αναφερόμενον εις το τοιούτο μέτρον, σταθμόν ή αγαθόν.

ΜΕΡΟΣ VII ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΕΙΣ ΩΡΙΣΜΕΝΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΑΣ
Χρήσις καθωρισμένων μέτρων και σταθμών εις καθοριζομένας περιπτώσεις

43.-(1) Ο Υπουργός δύναται, διά Διατάγματος, να ορίση όπως, εν σχέσει προς την εν αυτώ καθοριζομένην κατηγορίαν αγαθών, υποχρεώσεων ή προσώπων ποιουμένων χρήσιν μέτρων ή σταθμών, ουδεμία συναλλαγή λαμβάνει χώραν ειμή διά τοιούτου μέτρου σταθμίσεως, μετρήσεως ή αριθμήσεως ως ήθελεν ορισθή εν τω τοιούτω Διατάγματι.

(2) Παν Διάταγμα εκδοθέν δυνάμει του εδαφίου (1) ισχύει εν τοιαύτη περιοχή, από τοιαύτης μελλοντικής ημερομηνίας και υπό τοιούτους όρους ως ήθελε καθορισθή εν αυτώ.

Υποχρέωσις δηλώσεως ποσότητος συσκευασμένων αγαθών

44.-(1) Ουδέν πρόσωπον κατασκευάζει, συσκευάζει, εισάγει, πωλεί, διανέμει, παραδίδει ή προσφέρει, εκθέτει ή κατέχει προς πώλησιν οιονδήποτε συσκευασμένον αγαθόν, εκτός εάν το οικείον κυτίον ή κιβώτιον φέρη επ’ αυτού ή επί ετικέττας στερεώς προσδεδεμένης επ’ αυτού θετικήν, απλήν και εμφανή δήλωσιν γενομένην κατά τον καθωρισμένον τρόπον, περί-

(α) της ταυτότητος του τοιούτου συσκευασμένου αγαθού

(β) της καθαράς ποσότητος, βάρους ή αριθμού του εν αυτώ περιεχομένου αγαθού, εκπεφρασμένης εις την κατάλληλον πρότυπον μονάδα μέτρου, βάρους ή αριθμήσεως και

(γ) του πλήρους ονόματος και της πλήρους διευθύνσεως του κατασκευαστού ή συσκευαστού ή εισαγωγέως του τοιούτου αγαθού.

(2) Η εν τω εδαφίω (1) αναφερομένη δήλωσις δεν δύναται να περιλαμβάνη οιανδήποτε λέξιν ή φράσιν ήτις τείνει ή δύναται να τείνη να δημιουργήση επιφύλαξιν ως προς την ορθότητα ή ακρίβειαν του εν αυτή αναφερομένου μέτρου, ποσότητος, βάρους ή αριθμού.

(3) Οσάκις η λιανική τιμή οιουδήποτε συσκευασμένου αγαθού αναφέρεται εν οιαδήποτε διαφημίσει, αγγελία, τιμοκαταλόγω ή άλλω παρομοίω εγγράφω, η τοιαύτη διαφήμισις, αγγελία, τιμοκατάλογος ή έγγραφον δέον να περιέχη ευκρινή δήλωσιν όσον αφορά την ποσότητα, το βάρος ή τον αριθμόν του εν τω κυτίω ή κιβωτίω περιεχομένου αγαθού.

Συσκευασμένα αγαθά

45.-(1) Παν συσκευασμένον αγαθόν μη συμμορφούμενον προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου υπόκειται εις κατάσχεσιν:

Νοείται ότι οσάκις οιονδήποτε αγαθόν κατασχεθέν δυνάμει του παρόντος άρθρου υπόκειται εις ταχείαν ή φυσικήν καταστροφήν, ο Επιθεωρητής δύναται να διαθέση τούτο κατά τοιούτον τρόπον ως ήθελε καθορισθή.

(2) Παν συσκευασμένον αγαθόν, όπερ φυλάττεται εν οιωδήποτε υποστατικώ, τεκμαίρεται ως φυλαττόμενον διά σκοπούς πωλήσεως ή διαθέσεως τούτου εν τη αγορά.

Εξουσίαι Υπουργικού Συμβουλίου να καθορίζη ανεκτά όρια σφαλμάτων εις το καθαρόν περιεχόμενον συσκευασμένων αγαθών

46. Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να καθορίζη διά Κανονισμών τα ανεκτά όρια σφαλμάτων εις το καθαρόν περιεχόμενον συσκευασμένων αγαθών, λαμβανομένων υπ’ όψιν της μεθόδου συσκευασίας και της συνήθους εκθέσεως εις ην τα τοιαύτα αγαθά υπόκεινται μετά την εισαγωγήν των εις το εμπόριον.

Εξουσίαι Υπουργού να καθορίζη προτύπους ποσότητας κλπ.

46Α. Ο Υπουργός δύναται, οσάκις κατά την γνώμην του οιονδήποτε αγαθόν ή οιονδήποτε έτερον αγαθόν παρόμοιον ή συγκρινόμενον προς τούτο, πωλείται, συσκευάζεται, διανέμεται, παραδίδεται, προσφέρεται ή εκτίθεται προς πώλησιν εις τοιαύτην ποσότητα, βάρος ή αριθμόν ώστε να εμποδίζη την ικανότητα του καταναλωτού να κάμη συγκεκριμένην σύγκρισιν των τιμών, να ορίση διά διατάγματος όπως πας κατασκευαστής, συσκευαστής ή έμπορος κατασκευάζη, συσκευάζη, εισάγη, πωλή, διανέμη ή παραδίδη τα τοιαύτα αγαθά εις τοιαύτας προτύπους ποσότητας, βάρος ή αριθμόν ως ήθελε καθορισθή εν τω διατάγματι.

Έλεγχος συσκευασμένων αγαθών

47.-(1) Ο Επιθεωρητής δύναται, διά σκοπούς ελέγχου οιωνδήποτε συσκευασμένων αγαθών φυλαττομένων, κατεχομένων, ή προσφερομένων προς πώλησιν ή παράδοσιν-

(α) να ζυγίση, μετρήση ή καταμετρήση τα εν οιωδήποτε κυτίω ή κιβωτίω περιεχόμενα αγαθά

(β) να ζυγίση οιονδήποτε κυτίον ή κιβώτιον περιέχον οιονδήποτε αγαθόν

(γ) εάν είναι αναγκαίον διά τους σκοπούς της παραγράφου (α) ή (β) ανωτέρω, να ανοίξη οιονδήποτε τοιούτο κυτίον ή κιβώτιον

(δ) να απαιτήση την προς αυτόν πώλησιν οιουδήποτε τοιούτου συσκευασμένου αγαθού.

(2) Εάν κατά τον έλεγχον ευρεθή ότι το οικείον κυτίον ή κιβώτιον δεν περιέχει την ποσότητα ή τον αριθμόν του αγαθού ως ορίζεται επ’ αυτού ή της επ’ αυτού ετικέττας ή δεν συνάδει προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου, ο Επιθεωρητής δύναται-

(α) να κατάσχη το τοιούτο κυτίον, κιβώτιον ή αγαθόν

(β) να απαγορεύση διά διαταγής εκδιδομένης κατά τον καθωρισμένον τύπον και τρόπον, την πώλησιν κυτίου ή κιβωτίου παρομοίου προς το κατασχεθέν

(γ) να σημάνη ή σφραγίση παν τοιούτο κυτίον ή κιβώτιον κατά τοιούτον τρόπον ώστε να δεικνύηται ότι απηγορεύθη η πώλησις ή η διάθεσις τούτου ή απαιτήση παρά του  πωλητού όπως πράξη τούτο.

(3) Ουδέν κυτίον ή κιβώτιον αναφορικώς προς το οποίον εξεδόθη διαταγή δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) ανωτέρω, δύναται να πωληθή, προσφερθή ή εκτεθή προς πώλησιν, εκτός εάν-

(α) το περιεχόμενον τούτου αχθή εις σημείον συνάδον προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οιουδήποτε Κανονισμού ή διατάγματος εκδοθέντος δυνάμει τούτου ή

(β) η διάθεσις τούτου εξουσιοδοτηθή υπό του Εφόρου.

(4) Εάν κατά τον έλεγχον συσκευασμένου αγαθού ευρεθή ότι το βάρος, η ποσότης ή ο αριθμός αυτού είναι σύμφωνος προς την επί του κυτίου, κιβωτίου ή ετικέττας αναγραφήν, ο Επιθεωρητής δύναται-

(α) να επιτρέψη την επανασυσκευασίαν του αγαθού, και, εν τοιαύτη περιπτώσει, να μεριμνήση διά την σφράγισιν του κυτίου ή κιβωτίου ή

(β) να αποκτήση το κυτίον ή κιβώτιον ομού μετά του αγαθού επί τη καταβολή της αγοραίας τιμής τούτου.

Πώλησις αγαθών κατ’ αριθμόν

48.-(1) Οσάκις η πώλησις οιωνδήποτε αγαθών διεξάγεται κατ’ αριθμόν και ο αριθμός όστις παραδίδεται εις τον αγοραστήν εν σχέσει προς την τοιαύτην πώλησιν είναι μικρότερος του αριθμού δι’ ον εγένετο η πληρωμή, ο πωλητής λογίζεται ως έχων  χρησιμοποιήσει ψευδές μέτρον.

(2) Οσάκις, εν σχέσει προς οιαδήποτε αγαθά πωλούμενα κατ’ αριθμόν, υπάρχει έθιμον ή συνήθεια παραδόσεως ωρισμένου αριθμού επιπροσθέτως προς τον αριθμόν δι’ ον εγένετο η πληρωμή, το τοιούτο έθιμον ή συνήθεια τερματίζεται από της ενάρξεως του παρόντος Νόμου.

Πώλησις αγαθών κατά σωρόν ή δέσμην

49. Οσάκις οιαδήποτε αγαθά πωλούνται κατά σωρόν ή δέσμην, το κατά προσέγγισιν βάρος, μέτρον ή αριθμός των εν εκάστω σωρώ ή δέσμη περιλαμβανομένων αγαθών αναγγέλλεται ευκρινώς είτε διά βοής είτε δι’ εγγράφου σημειώματος τοποθετημένου εφ’ εκάστου σωρού ή δέσμης:

Νοείται ότι ουδεμία αναγγελία καθίσταται αναγκαία εν περιπτώσει σωρού ή δέσμης ένθα η τιμή πωλήσεως του περιεχομένου δεν υπερβαίνει τα πεντήκοντα μιλς.

Απαγόρευσις εισαγωγής αγαθών κλπ. μη συναδόντων προς το μετρικόν σύστημα

50. Ουδέν πρόσωπον εισάγει ή αποπειράται να εισάξη οιαδήποτε αγαθά εν συσκευασία ή άλλως ή οιονδήποτε μηχάνημα ή μέρος ή εξάρτημα τοιούτου μηχανήματος, εκτός εάν ταύτα συνάδωσι προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται διά Διατάγματος να εξαιρή εκ της εφαρμογής του παρόντος άρθρου τοιαύτα αγαθά ή τάξιν αγαθών διά τοιαύτην χρονικήν περίοδον και υπό τοιούτους όρους και περιορισμούς ως ήθελον καθορισθή εν αυτώ.

Ωρισμέναι εξαιρέσεις αναφορικώς προς αγαθά προοριζόμενα δι’ εξαγωγήν

51. Οσάκις οιαδήποτε αγαθά κατασκευάζονται ή συσκευάζονται αποκλειστικώς προς εξαγωγήν-

(α) η αναγραφή του μέτρου, βάρους ή αριθμού των τοιούτων αγαθών

(β) η αναφορά της τιμής ή της ποσότητος εν οιωδήποτε καταλόγω, τιμοκαταλόγω, τιμολογίω, αποδείξει ή οιωδήποτε εγγράφω αναφορικώς προς την εξαγωγήν ή πώλησιν των τοιούτων αγαθών, δύνανται, υπό τοιούτους όρους ως ήθελε καθορισθή, να γίνουν συμφώνως προς το νόμιμον σύστημα μονάδων της χώρας εις ην το εμπόρευμα εξάγεται ή οιονδήποτε έτερον σύστημα εγκρινόμενον προς τούτο υπό του Υπουργού.

Απαγόρευσις ωρισμένων συνηθειών κλπ.

52. Πάσα συνήθεια, έθιμον, πρακτική ή μέθοδος οιασδήποτε φύσεως ήτις επιτρέπει εις τινα να απαιτησή ή λάβη οιανδήποτε ποσότητα αγαθών ή υπηρεσίαν πέραν ή κάτω της καθοριζομένης δια μέτρου ή σταθμού εν τη συμβάσει ή ετέρα συμφωνία, είναι άκυρος.

ΜΕΡΟΣ VIII ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΑΙ
Κιβδηλία σφραγίδων, μέτρων και σταθμών, σημάτων κ.λ.π.

53.-(1) Πας όστις-

(i) κιβδηλεύει οιανδήποτε σφραγίδα υιοθετηθείσαν υπό ή δυνάμει του παρόντος Νόμου ή

(ii) πωλεί ή άλλως πως διαθέτει οιανδήποτε κίβδηλον σφραγίδα ή

(iii) κατέχει οιανδήποτε κίβδηλον σφραγίδα ή

(iv) κιβδηλεύει οιονδήποτε σήμα γενόμενον δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οιουδήποτε Κανονισμού εκδοθέντος δυνάμει τούτου ή

(v) αφαιρεί οιονδήποτε σήμα γενόμενον δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οιουδήποτε Κανονισμού δυνάμει τούτου εκδοθέντος, ή επεμβαίνει εις την ούτω γενομένην σήμανσιν ή

(vi) αφαιρεί οιονδήποτε σήμα γενόμενον δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οιουδήποτε Κανονισμού δυνάμει τούτου εκδοθέντος και επιθέτει το ούτως αφαιρεθέν σήμα επί οιουδήποτε ετέρου μέτρου ή σταθμού ή επανατοποθετεί τούτο εντός αυτού ή

(vii) σκοπίμως αυξάνει ή μειώνει ή αλλοιοί καθ’ οιονδήποτε τρόπον οιονδήποτε μέτρον ή σταθμόν επί τω τέλει εξαπατήσεως οιουδήποτε προσώπου ή εν επιγνώσει ή επί ικανή δικαιολογία πίστεως ότι οιονδήποτε πρόσωπον είναι δυνατόν ούτω να εξαπατηθή,

είναι ένοχος αδικήματος.

(2) Πας όστις λαμβάνει διά μη νομίμων μέσων κατοχής οιασδήποτε σφραγίδος υιοθετηθείσης υπό ή δυνάμει του παρόντος Νόμου και χρησιμοποιεί ή μεριμνά ώστε να χρησιμοποιηθή οιαδήποτε τοιαύτη σφραγίς διά την διενέργειαν οιασδήποτε σημάνσεως εφ’ οιουδήποτε μέτρου ή σταθμού επί τω τέλει παρουσιάσεως της υπό της τοιαύτης σφραγίδος γενομένης συμάνσεως ως εξουσιοδοτημένης υπό ή δυνάμει του παρόντος Νόμου, είναι ένοχος αδικήματος.

(3) Πας όστις, ων νόμιμος κάτοχος σφαγίδος υιοθετηθείσης υπό ή δυνάμει του παρόντος Νόμου χρησιμοποιεί ή μεριμνά ώστε να χρησιμοποιηθή η τοιαύτη σφραγίς άνευ νομίμου εξουσιοδοτήσεως διά την τοιαύτην χρήσιν, είναι ένοχος αδικήματος.

(4) Πας όστις πωλεί, προσφέρει ή εκθέτει προς πώλησιν ή άλλως πως διαθέτει οιονδήποτε μέτρον ή σταθμόν όπερ γνωρίζει ή έχει λόγον να γνωρίζη ότι φέρει επ’ αυτού κίβδηλον σήμα, είναι ένοχος αδικήματος.

(5) Πας όστις ήθελεν ευρεθή ένοχος αδικήματος δυνάμει οιουδήποτε εδαφίου του παρόντος άρθρου υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τα δύο έτη ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας (1500 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας, και εν περιπτώσει δευτέρας ή μεταγενεστέρας καταδίκης εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τα πέντε έτη ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας (1500 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

Πώλησις απορριφθέντων μέτρων και σταθμών

54. Πας όστις πωλεί, διανέμει, παραδίδει ή προσφέρει ή μεριμνά ώστε να πωληθή, διανεμηθή, παραδοθή ή προσφερθή οιονδήποτε μέτρον ή σταθμόν όπερ έχει απορριφθή κατά την επαλήθευσιν δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οιουδήποτε Κανονισμού δυνάμει τούτου εκδοθέντος, υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους δώδεκα μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας (1000 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας:

Νοείται ότι ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων εφαρμόζεται εις την πώλησιν, ως αχρήστου υλικού, οιουδήποτε απορριφθέντος μέτρου ή σταθμού όπερ έχει καταστραφή κατά τον  καθωρισμένον τρόπον.

Επέμβασις ή παραποίησις αδείας

55. [Διαγράφηκε]
Πλαστοπροσωπεία

56. Πας όστις πλαστοπροσωπεί καθ’ οιονδήποτε τρόπον τον Έφορον, Αναπληρωτήν Έφορον ή Επιθεωρητήν ή οιονδήποτε έτερον λειτουργόν εξουσιοδοτημένον υπό του Εφόρου, υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τα τρία έτη ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας (1500 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

Παροχή ψευδών πληροφοριών

57.-(1) Πας όστις δίδει πληροφορίαν εις τον Έφορον, Αναπληρωτήν Έφορον ή Επιθεωρητήν ην ούτος δύναται να απαιτήση ή ζητήση εν τη ενασκήσει των καθηκόντων του και ην το τοιούτο πρόσωπον είτε γνωρίζει είτε έχει λόγον να πιστεύη ότι είναι ψευδής ή εσφαλμένη, υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας 450 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

(2) Πας όστις, υποχρεούμενος υπό ή δυνάμει του παρόντος Νόμου να πράξη ούτως, υποβάλλει έκθεσιν ήτις είναι εσφαλμένη εις ουσιώδεις λεπτομερείας, υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας (750, και διά δεύτερον ή μεταγενέστερον αδίκημα εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας 450 ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

Κατασκευή κλπ. ψευδών μέτρων ή σταθμών

58. Πας όστις κατασκευάζει, συσκευάζει, εισάγει, πωλεί, διανέμει, παραδίδει, προσφέρει προς πώλησιν ή χρησιμοποιεί οιονδήποτε ψευδές ή ανακριβές μέτρον ή σταθμόν είναι ένοχος αδικήματος δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Τεκμήρια εν ωρισμέναις περιπτώσεσι

59.-(1) Εάν πρόσωπον τι-

(α) κατασκευάζη, συσκευάζη, εισάγη, πωλή, διανέμη, παραδίδη ή προσφέρη προς πώλησιν( ή μεριμνά ώστε να κατασκευασθή, συσκευασθή, εισαχθή, πωληθή, διανεμηθή, παραδοθή ή προσφερθή προς πώλησιν οιονδήποτε ψευδές μέτρον ή σταθμόν ή

(β) χρησιμοποιή ή μεριμνά ώστε να χρησιμοποιηθή οιονδήποτε ψευδές μέτρον ή σταθμόν εν οιαδήποτε συναλλαγή ή διά σκοπούς χρήσεως εν οιαδήποτε βιομηχανική παραγωγή,

τεκμαίρεται, μέχρις αποδείξεως του εναντίου, ότι έπραξεν ούτω εν επιγνώσει του ότι το μέτρον ή σταθμόν ήτο ψευδές.

(2) Εάν οιονδήποτε πρόσωπον έχη εις την κατοχήν, φύλαξιν ή έλεγχον αυτού οιονδήποτε ψευδές μέτρον ή σταθμόν υπό τοιαύτας συνθήκας ώστε να  υποδεικνύηται ότι το τοιούτο μέτρον ή σταθμόν δυνατόν να χρησιμοποιηθή εν οιαδήποτε συναλλαγή ή διά σκοπούς χρήσεως εν οιαδήποτε βιομηχανική παραγωγή, τεκμαίρεται, μέχρις αποδείξεως του εναντίου, ότι το τοιούτο εσφαλμένον μέτρον ή σταθμόν κατείχετο, εκρατείτο ή ηλέγχετο υπό του τοιούτου προσώπου επί τω τέλει χρησιμοποιήσεως του εν οιαδήποτε συναλλαγή ή διά σκοπούς χρήσεως εν οιαδήποτε βιομηχανική παραγωγή.

Ευθύνη εργοδότου

60.-(1) Εργοδότης όστις γνωρίζει ή έχει λόγον να πιστεύη ότι οιονδήποτε πρόσωπον εργοδοτούμενον υπ’ αυτού έχει παραβή κατά την διάρκειαν της τοιαύτης εργοδοτήσεως, οιανδήποτε διάταξιν του παρόντος Νόμου ή οιουδήποτε Κανονισμού δυνάμει τούτου εκδοθέντος, λογίζεται ως έχων παρακινήσει εις την παράβασιν της τοιαύτης διατάξεως:

Νοείται ότι δεν λογίζεται ότι τοιαύτη παρακίνησις έλαβε χώραν εάν ο τοιούτος εργοδότης προ της παρελεύσεως επτά ημερών από της σχετικής ημερομηνίας-

(α) καθ’ ην έλαβε γνώσιν της παραβάσεως ή

(β) έχει λόγον να πιστεύη ότι παράβασις τις έλαβε χώραν,

εγνωστοποίησεν εις τον Έφορον το όνομα του προσώπου υφ’ ου η παράβασις εγένετο και την ημέραν και ετέρας λεπτομερείας της τοιαύτης παραβάσεως.

(2) Πας όστις λογίζεται δυνάμει του εδαφίου (1) ως έχων παρακινήσει εις την διάπραξιν αδικήματος κατά παράβασιν του παρόντος Νόμου, υπόκειται εις τας αυτάς κυρώσεις ως εάν είχε παραβή την σχετικήν διάταξιν.

Αδικήματα υπό Εταιρειών και ευθύνη αξιωματούχων

61.-(1) Εάν το πρόσωπον το διαπράττον το αδίκημα κατά παράβασιν του παρόντος Νόμου είναι Εταιρεία, παν πρόσωπον όπερ κατά τον χρόνον της διαπράξεως του αδικήματος ήτο υπεύθυνον προς την Εταιρείαν διά την διεξαγωγήν των εργασιών της εν λόγω Εταιρείας λογίζεται ως ένοχον αδικήματος και υπόκειται εις δίωξιν και σχετικήν ποινήν:

Νοείται ότι ουδέν των εν τω παρόντι εδαφίω διαλαμβανομένων καθιστά οιονδήποτε πρόσωπον υπεύθυνον εάν το εν λόγω πρόσωπον αποδείξη ότι το αδίκημα διεπράχθη άνευ γνώσεως αυτού και ότι τούτο κατέβαλε πάσαν επιμέλειαν διά να αποτρέψη την διάπραξιν του τοιούτου αδικήματος.

(2) Ανεξαρτήτως οιουδήποτε εν τω εδαφίω (1) διαλαμβανομένου, οσάκις αδίκημα τι κατά παράβασιν του παρόντος Νόμου έχει διαπραχθή υπό Εταιρείας τινός και αποδεικνύεται ότι το αδίκημα διεπράχθη τη συγκαταθέσει και συναινέσει οιουδήποτε Διευθυντού, Γραμματέως ή ετέρου αξιωματούχου ταύτης, ή το αδίκημα αποδίδεται εν τινι βαθμώ εις αμέλειαν εκ μέρους τούτου, ούτος λογίζεται επίσης ως ένοχος του εν λόγω αδικήματος και υπόκειται εις δίωξιν και σχετικήν ποινήν:

Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

(α) “Εταιρεία” σημαίνει οιονδήποτε πρόσωπον μετά ή άνευ νομικής προσωπικότητος και περιλαμβάνει οίκον ή έτερον σύνδεσμον ατόμων και

(β) “Διευθυντής”, εν σχέσει προς οιονδήποτε οίκον, περιλαμβάνει συνέταιρον εν τω οίκω.

Αδικήματα και ποιναί

62. Πας όστις παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθή προς οιανδήποτε διάταξιν του παρόντος Νόμου ή οιουδήποτε Κανονισμού ή Διατάγματος εκδοθέντος δυνάμει τούτου εν τη οποία δεν γίνεται ειδική περί τούτου πρόνοια, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας (450 ή εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας, και εν περιπτώσει δευτέρας ή μεταγενεστέρας καταδίκης εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας (1000 ή εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν το εν έτος ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

Επιπρόσθετοι εξουσίαι Δικαστηρίου

63. Όταν ένα πρόσωπο έχει καταδικασθεί για οποιοδήποτε αδίκημα δυνάμει του Νόμου αυτού, το Δικαστήριο μπορεί κατά την κρίση του, επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη ποινή, να διατάξει την κατάσχεση οποιουδήποτε μέτρου ή σταθμού αναφορικά με το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα.

ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Μετατροπή του μη μετρικού μέτρου ή σταθμού εις προτύπους μονάδας μέτρων ή σταθμών

64.-(1) Η αξία η εκπεφρασμένη εν είδει μονάδος σταθμού ή μέτρου άλλως παρά εν είδει προτύπου μονάδος μέτρου ή σταθμού δύναται να μετατραπή εις αξίαν εκπεφρασμένην εν είδει προτύπου μονάδος μέτρου ή σταθμού συμφώνως προς τας αναλόγους ποσότητας τας παρεχομένας εν τω επισυνημμένω τω παρόντι Νόμω Πίνακι.

(2) Ο Υπουργός δύναται, διά γνωστοποιήσεως, να εκδώση πίνακας μετατροπής των νέων νομίμων μονάδων μέτρων και σταθμών ως και των πολλαπλασίων και υποπολλαπλασίων τούτων προς τας παλαιάς τοιαύτας.

(3) Ο Υπουργός δύναται, διά γνωστοποιήσεως, να εκδώση κανόνας διά την μεθοδικήν στρογγύλευσιν αριθμητικών τιμών, τηρουμένων δε των τοιούτων κανόνων, οιονδήποτε πρόσωπον δύναται να στρογγυλεύση τας αριθμητικάς τιμάς τας εμφαινομένας εν τω Πίνακι και εν οιωδήποτε πίνακι εκδιδομένω δυνάμει του εδαφίου (2) πλησιέστερον εις τον βαθμόν ακριβείας όστις απαιτείται διά τας συγκεκριμένας ανάγκας τούτου.

Υποχρέωσις αναρτήσεως συγκριτικών πινάκων κατά την διάρκειαν μεταβατικής περιόδου

65.-(1) Διά περίοδον εξ μηνών από της εισαγωγής των νομίμων μονάδων μέτρων ή σταθμών ή οιανδήποτε περαιτέρω περίοδον ως ήθελεν ορισθή διά Διατάγματος υπό του Υπουργού, πας λιανοπώλης οφείλει όπως παρέχη ευδιάκριτον ένδειξιν του μέτρου ή σταθμού ως και της τιμής οιουδήποτε προσφερομένου προς πώλησιν αγαθού κατά τε το παλαιόν και το νέον σύστημα μέτρων και σταθμών.

(2) Οιαδήποτε γνωστοποίησις εκδιδομένη δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 64 δύναται να προνοή περί υποχρεώσεως του πωλητού όπως εκθέτη εις περίοπτον μέρος του υποστατικού οιονδήποτε δυνάμει τούτου εκδιδόμενον πίνακα.

Ιεραρχική προσφυγή

66.-(1) Πας όστις δεν ικανοποιείται εξ αποφάσεως του Εφόρου, Αναπληρωτού Εφόρου ή οιουδήποτε Επιθεωρητού εκδοθείσης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύναται, εντός δέκα πέντα ημερών από της εις αυτόν κοινοποιήσεως της αποφάσεως, δι’ εγγράφου αιτήσεως εις τον Υπουργόν εν η εκτίθενται οι προς υποστήριξιν ταύτης λόγοι, να προσβάλη την τοιαύτην απόφασιν.

(2) Ο Υπουργός εξετάζει την εις αυτόν γενομένην προσφυγήν άνευ υπαιτίου βραδύτητος, αποφασίζει επί ταύτης και κοινοποιεί αμελλητί την απόφασιν αυτού εις τον προσφεύγοντα:

Νοείται ότι ο Υπουργός, πριν ή εκδώση την απόφασιν αυτού, δύναται κατά την κρίσιν του να ακούση ή δώση την ευκαιρίαν εις τον προσφεύγοντα όπως υποστηρίξη τους λόγους εφ’ ων στηρίζεται η προσφυγή:

Νοείται περαιτέρω ότι ο Υπουργός δύναται να αναθέση εις λειτουργόν ή επιτροπήν λειτουργών του Υπουργείου του όπως εξετάση ωρισμένα θέματα αναφυόμενα εν τη προσφυγή και υποβάλη εις αυτόν το πόρισμα της τοιαύτης εξετάσεως προ της υπό του Υπουργού εκδόσεως της αποφάσεως αυτού επί της προσφυγής.

(3) Ο μη ικανοποιηθείς εκ της αποφάσεως του Υπουργού δύναται να προσφύγη εις το Δικαστήριον, αλλά μέχρι της υπό του Υπουργού εκδόσεως της αποφάσεως αυτού, εν περιπτώσει προσφυγής εις αυτόν, ή, εν περιπτώσει μη προσφυγής εις αυτόν, μέχρι της παρελεύσεως της εις το εδάφιον (1) προβλεπομένης προθεσμίας διά την καταχώρησιν προσφυγής, η απόφασις του Εφόρου, Αναπληρωτού Εφόρου ή Επιθεωρητού δεν καθίσταται εκτελεστή.

Τέλη και δικαιώματα

67. Το Υπουργικό Συμβούλιο, ή η εξουσιοδοτημένη απ' αυτό αρχή, μπορεί με Κανονισμούς δυνάμει του άρθρου 68 να καθορίζει τέλη ή δικαιώματα τα οποία κρίνει αναγκαία—

(α) Για την εξέταση και την έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης τύπου μέτρων ή σταθμών

(β) για την εγγραφή επιδιορθωτών μέτρων και σταθμών, δημόσιων γεφυροπλαστιγγών και ζυγιστών δημόσιων γεφυροπλαστιγγών·

(γ) για την επαλήθευση οποιουδήποτε μέτρου ή σταθμού·

(δ) για την έκδοση αντιγράφου οποιουδήποτε πιστοποιητικού ή οποιουδήποτε εγγράφου που δεν είναι έγγραφο εμπιστευτικής φύσης·

(ε) για κάθε ιεραρχική προσφυγή που υποβάλλεται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Κανονισμοί και Διατάγματα

68.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδίδη κανονισμούς δημοσιευομένους εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας διά την καλυτέραν εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικώτερον, και άνευ επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (1) οι Κανονισμοί ούτοι δύνανται να προνοώσι περί απάντων ή τινων των ακολούθων θεμάτων:

(α) επιπρόσθετα παράγωγα, ειδικάς ή ετέρας μονάδας μέτρων ή σταθμών, πρότυπα σύμβολα ή ορισμούς, ως γίνεται σύστασις υπό της Γενικής Συνελεύσεως Μέτρων και Σταθμών ή του Διεθνούς Οργανισμού Νομίμου Μετρολογίας.

(β) πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια μονάδων μέτρων ή σταθμών και σταθεράς ποσότητας, λόγους ή συντελεστάς εν σχέσει προς τας τοιαύτας μονάδας μέτρων ή σταθμών, ως γίνεται σύστασις υπό της Γενικής Συνελεύσεως Μέτρων και Σταθμών ή του Διεθνούς Οργανισμού Νομίμου Μετρολογίας.

(γ) διαβαθμίσεις δεκαδικών πολλαπλασίων και υποπολλαπλασίων αριθμών και τον τρόπον αναγραφής τούτων.

(δ) περιοδικά χρονικά διαστήματα καθ’ α δέον να πιστοποιήται η ακρίβεια των αντικειμένων ή μηχανισμών των αναφερομένων εν άρθρω 18.

(ε) τον τρόπον καθ’ ον και τας συνθήκας υφ’ ας δέον να φυλάττηται παν εθνικόν πρωτότυπον αναφερόμενον εν άρθρω 17 και παν αντικείμενον και πας μηχανισμός αναφερόμενος εν άρθρω 18.

(στ) τους τόπους εις ους, τον τρόπον καθ’ ον, και τας συνθήκας υφ ας δέον να φυλάττηται παν πρότυπον αναφοράς, δευτερεύον και εν εφαρμογή τοιούτο.

(ζ) τον τόπον εις ον, την αρχήν υφ’ ης, τον τρόπον καθ’ ον και τα περιοδικά χρονικά διαστήματα καθ’ α έκαστον πρότυπον αναφοράς, δευτερεύον πρότυπον και εν εφαρμογή τοιούτο θα επαληθεύηται και επισημοποιήται.

(η) την επίβλεψιν υφ’ ην έκαστον πρότυπον αναφοράς, δευτερεύον πρότυπον ή εν εφαρμογή τοιούτο δέον να φυλάττηται.

(θ) τα φυσικά χαρακτηριστικά, την μορφήν, τας λεπτομερείας κατασκευής, τα υλικά, τον εξοπλισμόν, τα όρια ανοχής, την αποδοτικότητα, την αντοχήν, τας μεθόδους ή διαδικασίας των πειραμάτων ελέγχου εν σχέσει προς μέτρα ή σταθμά.

(ι) τον τρόπον διαθέσεως οιουδήποτε αγαθού όπερ υπόκειται εις ταχείαν ή φυσικήν καταστροφήν.

(ια) Διαγράφηκε.

(ιβ) τον τρόπον δηλώσεως του περιεχομένου συσκευασίας.

(ιγ) το μέτρον μέχρις ου συσκευασία τις δύναται να πληρωθή.

(ιδ) τας ευλόγους διακυμάνσεις εις το καθαρόν περιεχόμενον συσκευασμένου αγαθού αίτινες δυνατόν να προξενηθώσι διά της μεθόδου της συσκευασίας ή διά συνήθους εκθέσεως των κυτίων.

(ιε) τον τύπο και τον τρόπο με τον οποίο υποβάλλεται αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης τύπου μέτρου ή σταθμού ή πιστοποιητικού εγγραφής επιδιορθωτών μέτρων και σταθμών, δημόσιων γεφυροπλαστιγγών και ζυγιστών δημόσιων γεφυροπλαστιγγών, καθώς, και τη μορφή με την οποία και τους όρους κάτω από τους οποίους μπορεί να εκδοθεί τέτοιο πιστοποιητικό.

(ιστ) Διαγράφηκε.

(ιζ) Διαγράφηκε.

(ιη) Διαγράφηκε.

(ιθ) την περίοδον καθ’ ην τα μέτρα ή σταθμά δέον να επαληθευθώσι.

(κ) τον τύπον εν ω πιστοποιητικόν επαληθεύσεως οιουδήποτε μέτρου ή σταθμού θα εκδίδηται.

(κα) τα μέτρα άτινα δέον να λαμβάνωνται διά την επαλήθευσιν οιουδήποτε μέτρου ή σταθμού όπερ δεν δύναται να μετακινηθή εκ του τόπου ένθα ευρίσκεται.

(κβ) τον τρόπον διαγραφής των απορριπτομένων μέτρων ή σταθμών.

(κγ) τον τρόπον καθ’ ον αι εφέσεις δύνανται να συνταχθώσι και την διαδικασίαν διά την ακρόασιν τούτων.

(κδ) το ποσόν των τελών ή δικαιωμάτων άτινα δύνανται να επιβληθώσι και εισπραχθώσι δυνάμει του άρθρου 67 και τον τρόπο καταβολής και εισπράξεως τούτων.

(κε) τας εξουσίας και καθήκοντα γενικώς των Επιθεωρητών δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(κστ) παν έτερον θέμα όπερ απαιτείται ή δύναται να καθορισθή.

(3) Οιοιδήποτε Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται να προνοώσι περί επιβολής χρηματικών ποινών μη υπερβαινουσών τας 750 εις τας περιπτώσεις παραβάσεως οιασδήποτε των διατάξεων τούτων.

(4) Στην άσκηση των εξουσιών του δυνάμει του άρθρου αυτού το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί—

(α) Να προβλέπει διατάξεις για τη μεταφορά και υλοποίηση διατάξεων οποιουδήποτε Κανονισμού, Οδηγίας ή άλλου σχετικού νομοθετήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· και

(β) να λαμβάνει υπόψη οποιεσδήποτε αποφάσεις ή συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Νόμιμης Μετρολογίας.

(5) Κανονισμοί γενόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν μετά πάροδον τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς εν όλω ή εν μέρει, τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ’ αυτής και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης δημοσιεύσεως.

Καταργήσεις και επιφυλάξεις

69.-(1) Ο περί Μέτρων και Σταθμών Νόμος διά του παρόντος καταργείται.

(2) Πάσα γνωστοποίησις, κανονισμός ή διάταγμα εκδοθέν δυνάμει του περί Μέτρων και Σταθμών Νόμου, εξακολουθεί να είναι έγκυρον, εάν ευρίσκηται εν ισχύϊ κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος Νόμου και θα ισχύη ως εάν εγένετο δυνάμει αντιστοίχου διατάξεως του παρόντος Νόμου.

Έναρξις ισχύος

70. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται από τοιαύτης ημερομηνίας, ουχί αργότερον των εξ ετών από της δημοσιεύσεως του εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, ως το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν ορίσει διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, δύνανται δε να ορισθώσι διάφοροι ημερομηνίαι διά διαφόρους-

(α) διατάξεις του παρόντος Νόμου

(β) περιοχάς

(γ) κατηγορίας υποχρεώσεων

(δ) κατηγορίας αγαθών

(ε) κατηγορίας μέτρων και σταθμών

(στ) κατηγορίας ποιουμένων  χρήσιν μέτρων και σταθμών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΞ

(Άρθρον 64(1))

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ

ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΤΟΙΑΥΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ

(Α) ΜΗΚΟΥΣ

Ελήφθη η σχέσις: 1 πους = 0.304 80 μέτρα (ακριβώς)

Παλαιά Μονάς Χιλιοστόμετρα Μέτρα Χιλιόμετρα
Δάκτυλος (ίντσα) 25.400 00 0.025 40
Πους 0.304 80
Πήχυς 0.609 60
Υάρδα 0.914 40
Άλυσις 20116 80 0.020 116 8
Μίλιον 1 609.344 00 1.609 344

 

 

Μετρική Μονάς Δάκτυλοι Πόδες Πήχεις
Χιλιοστόμετρον 0.039 370 078 74
Μέτρον 39.370 078 740 157 5 3.280 839 895 0131 1.640 419 947 5066
Χιλιόμετρον

 

 

Μετρική Μονάς Υάρδαι Αλύσεις Μίλια
Χιλιοστόμετρον
Μέτρον 1.093 613 298 337 7
Χιλιόμετρον 49.709 695 378 986 7 0.621 371 192 2374

 

(Β) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Ελήφθη η σχέσις: 1 τετρ. πους = 0.092 903 04 τετρ. Μέτρα (ακριβώς)

Παλαιά Μονάς Τετρ. εκατοστόμετρα Τετρ. μέτρα Δεκάρια
Τετρ. Δάκτυλος 6.451 6 0.000 645 16
Τετρ. Πους 929.030 4 0.092 903 04
Τετρ. Υάρδα 0.836 127 36
Προστάθιον 334.450 944 0.334 450 944
Σκάλα 1 337.803 776 1.337 803 776
Τετρ. μίλιον 2 589 988.110 336

 

Παλαιά Μονάς Εκτάρια Τετρ. Χιλιόμετρα
Τετρ. Δάκτυλος
Τετρ. Πους
Τετρ. Υάρδα
Προστάθιον
Σκάλα 0.133 780 377 6
Τετρ. μίλιον 258.998 811 033 6 2.589 988 110 336

 

 

Μετρική Μονάς Τετρ. δάκτυλοι Τετρ. πόδες Τετρ. υάρδαι
Τετρ. εκατοστόμετρον 0.155 000 310 000 6
Τετρ. μέτρον 10.763 910 416 709 72 1.195 990 046 302
Δεκάριον
Εκτάριον
Τετρ. χιλιόμετρον

 

Μετρική Μονάς Προστάθια Σκάλαι Τετρ. μίλια
Τετρ. εκατοστόμετρον
Τετρ. μέτρον
Δεκάριον 2.989 975 116 0.747 493 778 938 18
Εκτάριον 7.474 937 789 381 8
Τετρ. χιλιόμετρον 0.386 102 158 542 5

 

(Γ) ΟΓΚΟΥ

Ελήφθη η σχέσις: 1 κυβικός πους = 0.028 316 846 592 κυβικά μέτρα (ακριβώς)

 

Παλαιά Μονάς Κυβικά εκατοστόμετρα Κυβικά μέτρα
Κυβικός δάκτυλος 16.387 064 0.000 016 387 064
Κυβικός πους 0.028 316 846 592
Κυβική υάρδα 0.764 554 857 984

 

 

Μετρική Μονάς Κυβικοί δάκτυλοι Κυβικοί πόδες Κυβικαί υάρδαι
Κυβικόν εκατοστόμετρον 0.061 023 744 09
Κυβικόν μέτρον 35.314 666 721 4 1.307 950 619 3

 

(Δ) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

Ελήφθη η σχέσις: 1 γαλόνιον (αυτοκρατορικόν) = 4.546 091 879 λίτρα (ακριβώς)

Παλαιά Μονάς Χιλιοστόλιτρα Λίτρα
Πίντα (pint) 568.261 484 875 0.568 261 484 875
Κουάρτο (quart) 1.136 522 969 75
Μέτρα στερεών και υγρών   } Οκά 1.272 905 726 12
Κυπριακή λίτρα 3.182 264 315 3
Γαλόνιον 4.546 091 879
Κοιλόν 36.368 735 032
Μέτρα υγρών } Κούζα 10.228 706 727 75
Γομάριον 163.659 307 644 00

 

Μετρική Μονάς Πίνται (pints) Κουάρτα (quarts) Οκάδες (δι’ υγρά)
Χιλιοστόλιτρον 0.001 759 753 259 075 0.879 876 629 52
Λίτρον 1.759 753 259 075 0.785 604 133 57

 

Μετρική Μονάς Κυπριακαί λίτραι Γαλόνια Κοιλά
Χιλιοστόλιτρον
Λίτρον 0.314 241 653 4 0.219 969 157 38 0.027 496 144  67

 

Μετρική Μονάς Κούζαι Γομάρια
Χιλιοστόλιτρον
Λίτρον 0.097 764 069 946 0.006 110 254 371 6

 

(Ε) ΒΑΡΟΥΣ

Ελήφθη η σχέσις: 1οκά = 1.270 058 636 χιλιόγραμμα (ακριβώς)

 

Παλαιά Μονάς Γραμμάρια Χιλιόγραμμα
Δράμιον 3.175 146 59 0.003 175 146 59
Οκά 1 270.058 636 1.270 058 636
Κυπριακή λίτρα 2 286. 105 544 8 2.286 105 544 8
Καντάριον 55.882 579 984
Καντάριον(αλέππο) (διά χαρούπια) 228.610 554 48
Τόννος 1 016. 046 908 8

 

Παλαιά Μονάς Μετρικοί Τόννοι
Δράμιον
Οκά
Κυπριακή Λίτρα
Καντάριον 0.055 882 579 984
Καντάριον (αλέππο) (διά χαρούπια) 0.228 610 554 48
Τόννος 1.016 046 908 8

 

Μετρική Μονάς Δράμια Οκάδες Κυπριακαί λίτραι
Γραμμάριον 0.314 946 088 835 6
Χιλιόγραμμον 314.946 088 835 6 0.787 365 222 088 9 0.437 425 123 382 7
Τόννος

 

Μετρική Μονάς Καντάρια Καντάρια (αλέππο) Τόννοι
Γραμμάριον
Χιλιόγραμμον
Τόννος 17.894 664 138 4 4.374 251 233 8 0.984 206 527 612

 

(ΣΤ) ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Θερμοκρασία εις C = 5/9 (θερμοκρασία εις (F- 32)

Θερμοκρασία εις F = 32 + 9/5 (θερμοκρασία εις (C)

Θερμοκρασία εις  Κ = 273.15 + θερμοκρασία εις C

C = βαθμοί Κελσίου

F = βαθμοί Φάρεναϊτ

Κ = κέλβιν.

Σημείωση
3 του Ν73/77Έναρξις ισχύος του παρόντος Νόμου

3 του Ν.73/77. Η ισχύς του παρόντος Νόμου λογίζεται ως αρξαμένη από της 13ης Ιουνίου, 1977.

Σημείωση
20 του Ν48/85Έναρξις ισχύος

20 του Ν.48/85. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται από της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του βασικού νόμου.