ΜΕΡΟΣ III ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άδεια παροχής υπηρεσιών στοιχήματος

12.(1) Υπηρεσίες στοιχήματος παρέχονται μόνο από πρόσωπο που κατέχει άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου αποδέκτη Κλάσης Α ή άδεια αποδέκτη Κλάσης Β που εκδίδεται, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, από την Αρχή, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους και η οποία άδεια εξουσιοδοτεί, ανάλογα με την Κλάση κάθε άδειας, την παροχή των υπηρεσιών στοιχήματος όπως αυτές καθορίζονται στο εδάφιο (2).

(2) Η Αρχή εκδίδει δυνάμει του εδαφίου (1) άδεια -

(α) αποδέκτη Κλάσης Α με την οποία εξουσιοδοτεί την παροχή υπηρεσιών για διεξαγωγή στοιχήματος εντός αδειούχου υποστατικού εξαιρουμένων υπηρεσιών στοιχήματος άδειας Κλάσης Β και ιπποδρομιακού στοιχήματος˙

(β) αποδέκτη Κλάσης Β με την οποία εξουσιοδοτεί την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού στοιχήματος, εξαιρουμένων των παιγνιομηχανημάτων περιορισμένου οφέλους, των τυχερών παιχνιδιών καζίνο παρεχόμενων με απευθείας σύνδεση και του ιπποδρομιακού ηλεκτρονικού στοιχήματος˙

(γ) εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου αποδέκτη Κλάσης Α με την οποία εξουσιοδοτεί την παροχή υπηρεσιών για διεξαγωγή στοιχήματος για λογαριασμό αποδέκτη Κλάσης Α εντός αδειούχου υποστατικού εξαιρουμένων υπηρεσιών στοιχήματος άδειας Κλάσης Β και ιπποδρομιακού στοιχήματος.

Τύπος άδειας

13. Η άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, εκδίδεται σε έντυπο που καθορίζεται με κανονισμούς που εκδίδονται από την Αρχή και περιλαμβάνει -

(α) το νομικό ή φυσικό πρόσωπο, προς όφελος του οποίου εκδίδεται·

(β) την Κλάση, για την οποία εκδίδεται·

(γ) την περίοδο ισχύος της· και

(δ) οποιοδήποτε όρο που επιβάλλεται σε αυτή από την Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

Αίτηση για έκδοση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

14.(1) Η αίτηση για έκδοση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου υποβάλλεται μαζί με την καταβολή του καθορισμένου τέλους στην Αρχή σε έντυπο που εκδίδεται από αυτή και περιλαμβάνει -

(α) την Κλάση της άδειας για την οποία υποβάλλεται,

(β) την ταχυδρομική διεύθυνση εντός της Δημοκρατίας στην οποία αποστέλλεται οποιοδήποτε έγγραφο, και

(γ) τα στοιχεία ταυτότητας και τόπου διαμονής του πραγματικού δικαιούχου, αξιωματούχου και κατόχου σημαντικού συμφέροντος όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, όταν η αίτηση υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο:

Νοείται ότι σε περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο αιτείται την έκδοση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α και άδειας αποδέκτη Κλάσης Β, οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ξεχωριστά έντυπα για κάθε μία από τις άδειες αυτές και εξετάζονται σε ξεχωριστή διαδικασία.

(2) Η αίτηση για ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, υποβάλλεται τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία λήξης της άδειας.

(3) Η αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με το εδάφιο (1), συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία σε σχέση με τον αιτητή, τον πραγματικό δικαιούχο, τον αξιωματούχο και τον κάτοχο σημαντικού συμφέροντος είτε πρόκειται για νομικό είτε για φυσικό πρόσωπο:

(α) Τους όρους και κανονισμούς, βάσει των οποίων ο αιτητής προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος προς τους παίκτες·

(β) χρηματοοικονομικές πληροφορίες·

(γ) συμμετοχή σε νόμιμες δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται, σε οποιοδήποτε συμφέρον σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική δραστηριότητα·

(δ) ποινικό μητρώο·

(ε) πληροφορίες σε σχέση με όλα τα χρηματικά και άλλα συμφέροντά τους· και

(στ) οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες και έγγραφα κρίνει η Αρχή ότι είναι απαραίτητο να προσκομισθούν.

Προϋποθέσεις έκδοσης και ανανέωσης άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

15.(1) Ουδεμία άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου εκδίδεται ή ανανεώνεται, εκτός εάν η Αρχή ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής, ο αξιωματούχος, ο πραγματικός δικαιούχος και ο κάτοχος σημαντικού συμφέροντος του νομικού προσώπου:

(α) δεν έχει καταδικασθεί από αρμόδιο δικαστήριο σε σχετικό αδίκημα· και

(β) έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του, σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα πρόσωπα αυτά είναι φυσικό πρόσωπο.

(2) Η Αρχή κατά την εξέταση της αίτησης για έκδοση ή ανανέωση άδειας, αφού κρίνει ότι τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) πληρούν τις προϋποθέσεις του υπό αναφορά εδαφίου, για σκοπούς διαπίστωσης της καταλληλότητας των προσώπων αυτών, λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα:

(α) Την τρέχουσα χρηματοοικονομική κατάσταση και το ιστορικό του προσώπου αυτού, που περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, στους χρηματοοικονομικούς πόρους, διαθέσιμους για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών στοιχήματος· και

(β) σε περίπτωση μη λευκού ποινικού μητρώου, τη φύση των προηγούμενων καταδικών, το είδος και το ύψος της επιβληθείσας ποινής.

Έγκριση ή ανανέωση αίτησης για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

16.(1) Η Αρχή κατά την εξέταση αίτησης για έκδοση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, δύναται –

(α) αφού ικανοποιηθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του παρόντος Μέρους, να εγκρίνει την αίτηση και να επιβάλει τους κατά την κρίση της αναγκαίους όρους για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, ή

(β) να απορρίψει την αίτηση.

(2) Η Αρχή, μέσα σε εύλογο χρόνο από την ημερομηνία της έγκρισης της αίτησης για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ειδοποιεί τον αιτητή και εκδίδει την άδεια.

(3) Σε περίπτωση που η Αρχή απορρίψει την αίτηση για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή για άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, αιτιολογεί την απόφασή της αυτή και την κοινοποιεί στον αιτητή μέσα σε εύλογο χρόνο.

Τροποποίηση όρων άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

17.(1) Η Αρχή δύναται, όταν κρίνει ότι είναι αναγκαίο για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, να τροποποιεί ή να ακυρώνει τους όρους της άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή να επιβάλλει νέους όρους, αφού λάβει υπόψη τις παραστάσεις που τυχόν έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2).

(2) Η Αρχή πριν την τροποποίηση, ακύρωση ή επιβολή νέων όρων, ειδοποιεί εγγράφως τον κάτοχο της άδειας, ως προς την πρόθεσή της αυτή και τον καλεί να υποβάλει γραπτώς τους λόγους για τους οποίους κρίνει ότι δεν δικαιολογείται η προτεινόμενη τροποποίηση, ακύρωση ή επιβολή νέων όρων, εντός προθεσμίας που δεν είναι μικρότερη των τριών (3) εβδομάδων από την ημερομηνία της ειδοποίησης.

Κοινοποίηση στα πιστωτικά ιδρύματα και δημοσιοποίηση

18. Κάθε άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου που εκδίδεται από την Αρχή, καθώς και κάθε ανάκληση ή αναστολής άδειας και κάθε τροποποίηση, ακύρωση ή επιβολή νέων όρων, κοινοποιούνται στα πιστωτικά ιδρύματα και δημοσιοποιούνται από την Αρχή.

Απαγόρευση μεταβίβασης ή εκχώρησης άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

19. Άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή B ή άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, δεν δύναται να μεταβιβασθεί ή να εκχωρηθεί με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

Πρόθεση αλλαγής περιστάσεων αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

20.(1) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, σε περίπτωση που αυτός είναι νομικό πρόσωπο, υποχρεούται να εξασφαλίσει την προηγούμενη έγκριση της Αρχής πριν προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή ή ενέργεια που αφορά τα ακόλουθα:

(α) Απόκτηση σημαντικού συμφέροντος σε αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, από πρόσωπο που δεν κατέχει σε αυτό σημαντικό συμφέρον·

(β) κάτοχος σημαντικού συμφέροντος παύει να κατέχει τέτοιο συμφέρον σε αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο∙

(γ) αλλαγή στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στους αξιωματούχους της διεύθυνσης του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου∙

(δ) σημαντική αλλαγή ή διαφοροποίηση των πληροφοριών ή στοιχείων που υποβλήθηκαν στην Αρχή για σκοπούς έκδοσης ή ανανέωσης της άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή της άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου∙

(ε) απόφαση ή ψήφισμα ή ειδοποίηση ή αίτηση που κατατέθηκε σε δικαστήριο ή άλλη πράξη που δυνατό να οδηγήσει στη διάλυση ή εκκαθάριση του νομικού αυτού προσώπου·

(στ) συμφωνία μεταξύ αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου δυνάμει της οποίας ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος θα λαμβάνει ποσοστό του εισοδήματος ή κέρδους από τις προσφερόμενες από τον ίδιο υπηρεσίες στοιχήματος·

(ζ) αλλαγή στον πραγματικό δικαιούχο του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

(2) Οποιοδήποτε αίτημα υποβάλλεται δυνάμει του εδαφίου (1) συνοδεύεται από τις αναγκαίες πληροφορίες και έγγραφα που ορίζει η Αρχή.

(3) Η Αρχή, μέσα σε εύλογο χρόνο, πληροφορεί τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για την απόφασή της και σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος, αιτιολογεί την απόφασή της.

(4) Η Αρχή, σε περίπτωση που αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος προβεί στην υλοποίηση οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενεργειών χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Αρχής, δύναται να αναστείλει ή να ανακαλέσει την άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 ή 22.

Αναστολή άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

21.(1) Η Αρχή αναστέλλει, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, την άδεια αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή την άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σε περίπτωση που ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος –

(α) δεν συμμορφώνεται χωρίς εύλογη αιτία με οποιοδήποτε όρο της άδειας του· ή

(β) παραλείπει χωρίς εύλογη αιτία να εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του αναφορικά με τις υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών στοιχήματος.

(2) Σε περίπτωση που η Αρχή αναστείλει την άδεια αποδέκτη Κλάσης Α, σύμφωνα με το εδάφιο (1), αυτόματα παύει να ισχύει για την ίδια περίοδο και η άδεια κάθε εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.

Ανάκληση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

22(1). Η Αρχή ανακαλεί άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σε περίπτωση που-

(α) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος καταδικασθεί για οποιοδήποτε σχετικό αδίκημα· ή

(β) οποιοσδήποτε κάτοχος σημαντικού συμφέροντος ή αξιωματούχος ή πραγματικός δικαιούχος αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, στην περίπτωση που είναι νομικό πρόσωπο, καταδικασθεί για οποιοδήποτε σχετικό αδίκημα· ή

(γ) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, βρίσκεται υπό εκκαθάριση ή πτωχεύσει· ή

(δ) η άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, εξασφαλίσθηκε με δόλια ενέργεια ή ψευδείς παραστάσεις ή απάτη∙ ή

(ε) έχουν μεταβληθεί σημαντικά οι πραγματικές συνθήκες στις οποίες στηρίχθηκε η έκδοσή της και οι οποίες αποτελούν σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο προϋπόθεση για την έκδοσή της· ή

(στ) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός δεν εφαρμόζει τις διαδικασίες για την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο και που καθορίζονται στις σχετικές Οδηγίες της Αρχής, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (γ) του άρθρου 11· ή

(ζ) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, παρέχει πίστωση σε παίκτη, ή μερίδα παίκτη ή ενεργεί ως αντιπρόσωπος προσώπου που παρέχει τέτοια πίστωση, ή ενεργεί με τρόπο που διευκολύνει την παροχή πίστωσης σε παίκτη, ή σε μερίδα παίκτη∙ ή

(η) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός ή τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου στο υποστατικό δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 36, παρέχουν διευκολύνσεις πίστωσης στον παίκτη ή με οποιοδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα παρέχουν παρόμοιες διευκολύνσεις∙ ή

(θ) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε όρο της άδειας του μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από τη λήξη της περιόδου αναστολής της άδειάς του σύμφωνα με το άρθρο 21∙ ή

(ι) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β καταδικαστεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 55 του παρόντος Νόμου∙ ή

(ια) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 68.

(2) Σε περίπτωση που η Αρχή ανακαλέσει την άδεια αποδέκτη Κλάσης Α, σύμφωνα με το εδάφιο (1), αυτόματα παύει να ισχύει και η άδεια κάθε εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.

Διαδικασία αναστολής ή ανάκλησης άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

23.(1) Η Αρχή πριν αναστείλει ή ανακαλέσει άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22, καλεί τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει συμφέρον στη χορήγηση της άδειας, να υποβάλει τις απόψεις του εντός περιόδου όχι μικρότερης των τριών (3) εβδομάδων από την ημερομηνία της ειδοποίησης:

Νοείται ότι η Αρχή δύναται να καλέσει το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται η ειδοποίηση να προσκομίσει οποιαδήποτε πληροφορία ή οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται από αυτήν ως αναγκαίο υπό τις περιστάσεις.

(2) Η Αρχή, αφού λάβει υπόψη οποιεσδήποτε απόψεις, πληροφορίες ή έγγραφα έχουν τεθεί ενώπιόν της, δυνάμει του εδαφίου (1) και εφόσον κρίνει ότι δικαιολογείται η λήψη οποιωνδήποτε μέτρων, δύναται να -

(α) αναστείλει την άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου για περίοδο που αυτή κρίνει σκόπιμη και η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή να ανακαλέσει την άδεια, και/ή

(β) καλέσει με γραπτή ειδοποίησή της τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε άλλα μέτρα καθορίζονται στην ειδοποίηση, και

σε κάθε περίπτωση γνωστοποιεί γραπτώς την απόφασή της στον αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει συμφέρον στη χορήγησή της άδειας.

(3) Η Αρχή, σε περίπτωση που αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος δεν συμμορφώνεται εντός εύλογου καθορισμένου χρόνου, με τις αποφάσεις που εκδίδονται, σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2), δύναται να ανακαλέσει την άδεια.

Ισχύς άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

24.(1) Η άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ισχύει για χρονική περίοδο ενός ή δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσης ή ανανέωσής της, ανάλογα με το χρόνο που καθορίζεται στην αίτηση.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 33, η άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ισχύει για όσο χρόνο ισχύει και η άδεια του αποδέκτη Κλάσης Α.

Μητρώο αδειών αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

25. Η Αρχή διατηρεί μητρώο αδειών αποδέκτη Κλάσης Α και Β και αδειών εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, το οποίο περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και αναρτά κατάλογο των αδειοδοτημένων αποδεκτών Κλάσης Α και Β και των αδειοδοτημένων εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων στην ιστοσελίδα της Αρχής.

Επιβεβλημένο τέλος

26.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), στο παρόν Μέρος, «επιβεβλημένο τέλος» σημαίνει το τέλος για τη χορήγηση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου το οποίο καθορίζεται με Κανονισμούς.

(2) Μέχρι την έκδοση των δυνάμει του εδαφίου (1) Κανονισμών, το επιβεβλημένο τέλος καθορίζεται ως ακολούθως:

(α) Για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ισχύος ενός (1) έτους σε τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) και για άδεια ισχύος δύο (2) ετών σε σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€45.000)∙ και

(β) για άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ισχύος ενός (1) έτους σε δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) και για άδεια ισχύος δύο (2) ετών σε τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000)∙ και

(γ) χωρίς επηρεασμό των παραγράφων (α) και (β) για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σε σχέση με παροχή υπηρεσιών  στοιχήματος σε δύο ή περισσότερα υποστατικά, το επιβεβλημένο τέλος είναι-

(i) δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) για έκαστο υποστατικό εκτός του πρώτου υποστατικού, όταν η άδεια ισχύει για ένα έτος, ή

(ii) τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) για έκαστο υποστατικό εκτός του πρώτου υποστατικού, όταν η άδεια ισχύει για δύο έτη,

επιπρόσθετα του κατά περίπτωση εφαρμοστέου τέλους σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β).

Επιστροφή επιβεβλημένου τέλους

27. Το επιβεβλημένο τέλος καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης για έκδοση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης επιστρέφεται μειωμένο κατά είκοσι πέντε επί τοις εκατόν (25%).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ
Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β

28.(1) Αίτηση για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β υποβάλλεται μόνο από εταιρεία δια μετοχών, η οποία συστάθηκε είτε στη Δημοκρατία είτε στο εξωτερικό και η οποία έχει παράρτημα (oversea company) στην Κυπριακή Δημοκρατία, με κύρια δραστηριότητα τη διενέργεια στοιχημάτων και της οποίας το εκδοθέν και πληρωθέν μετοχικό κεφάλαιο είναι τουλάχιστον πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000,00).

(2) Αίτηση για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β συνοδεύεται από τραπεζική εγγύηση από εμπορική τράπεζα που διεξάγει τραπεζικές εργασίες στη Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνεργατικό ίδρυμα, για ποσό πεντακόσιων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€550.000,00), η ισχύς της οποίας επεκτείνεται για περίοδο που λήγει έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της αιτούμενης άδειας αποδέκτη:

Νοείται ότι -

(α) η τραπεζική εγγύηση, δημιουργεί ανέκκλητη υποχρέωση στην τράπεζα ή στο συνεργατικό ίδρυμα να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό το οποίο υποχρεούται και παραλείπει να καταβάλει ο αδειούχος αποδέκτης -

(i) σε παίκτη ο οποίος έχει συμμετάσχει σε στοίχημα και έχει κερδίσει,

(ii) στην Κυπριακή Δημοκρατία ως φόρο στοιχήματος, και

(iii) στην Αρχή ως εισφορά∙ και

(β) όταν η Αρχή διαπιστώσει ότι η τραπεζική εγγύηση δεν καλύπτει το δέκα επί τοις εκατόν (10%) του ετήσιου κύκλου εργασιών του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, δύναται να ζητήσει την αύξηση του ποσού αυτής μέχρι του ποσού που να καλύπτει το δέκα επί τοις εκατόν (10%) του ετήσιου κύκλου εργασιών του.

(3) Ο αιτητής άδειας αποδέκτη Κλάσης Β, υποβάλλει επιπρόσθετα με την αίτησή του, στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν στην υποχρέωσή του για εγκατάσταση στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, εφεδρικού εξυπηρετητή (back up server), ο οποίος θα συνδέεται παράλληλα με τον κεντρικό εξυπηρετητή και σ’ αυτόν θα ταμιεύονται σε πραγματικό χρόνο τα στοιχεία και πληροφορίες που καθορίζονται από την Αρχή, καθώς και μηχανογραφικού συστήματος υποστήριξης αυτού. Η χρήση και οι τεχνικές προδιαγραφές του ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθορίζονται και δύναται να αναθεωρηθούν από την Αρχή, όποτε τούτο κριθεί σκόπιμο από αυτήν.

Ικανότητα και καταλληλότητα αποδέκτη Κλάσης Α ή Β

29. Πρόσωπο είναι ικανό και κατάλληλο για απόκτηση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, εφόσον η Αρχή κρίνει ότι το πρόσωπο αυτό -

(α) έχει, ή δύναται να εξασφαλίσει, ικανοποιητικούς πόρους και να διατηρεί ελάχιστα απαιτούμενα αποθέματα, τα οποία ορίζονται από την Αρχή, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η πληρωμή κερδών στους παίκτες∙

(β) διατηρεί κατάλληλο σύστημα ελέγχου και λογιστικού ελέγχου των παρεχόμενων υπηρεσιών στοιχήματος∙

(γ) εφαρμόζει όρους και κανονισμούς κατά την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος, οι οποίοι κατά την κρίση της Αρχής, διασφαλίζουν ικανοποιητική προστασία στον παίκτη· και

(δ) εξασφαλίζει την καταλληλότητα της λειτουργίας οποιουδήποτε άλλου εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί.

Εξέταση έκδοσης ή ανανέωσης άδειας αποδέκτη Κλάσης Α

30. Κατά την εξέταση αίτησης έκδοσης ή ανανέωσης άδειας αποδέκτη Κλάσης Α, η Αρχή δεν εκδίδει ή ανανεώνει την άδεια, εκτός εάν έχει προηγουμένως εγκρίνει το προτεινόμενο σύστημα μηχανογράφησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51.

Παράλειψη πληρωμής φόρου στοιχήματος ή εισφοράς

31. Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 74, η Αρχή ανακαλεί την άδεια του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, σε περίπτωση που αυτός παραλείπει εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής, να καταβάλει τα οφειλόμενα ποσά φορολογίας ή εισφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου σε ισχύ νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΑΔΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Αίτηση για άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

32. Αίτηση για άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου δύναται να υποβάλει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία δια μετοχών η οποία συστάθηκε στη Δημοκρατία με κύρια δραστηριότητα τη διενέργεια στοιχήματος εκ μέρους και για λογαριασμό αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α.

Παύση ισχύος άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

33. Η άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου παύει να ισχύει -

(α) αυτόματα, σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας αποδέκτη Κλάσης Α του προσώπου εκ μέρους και για λογαριασμό του οποίου ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος διενεργεί το στοίχημα∙

(β) αυτόματα, σε περίπτωση αναστολής για οποιοδήποτε λόγο και για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή της άδειας αποδέκτη Κλάσης Α, εκ μέρους και για λογαριασμό του οποίου ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος διενεργεί το στοίχημα∙ και

(γ) κατόπιν γραπτής ειδοποίησης που κοινοποιείται στην Αρχή, μέσω της οποίας ο αποδέκτης ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος τερματίζει τη μεταξύ τους συνεργασία:

Νοείται ότι, η άδεια παύει αυτόματα να ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία η εν λόγω γραπτή ειδοποίηση κοινοποιείται στην Αρχή.

Συμφωνία αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

34. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος προσκομίζει στην Αρχή γραπτή συμφωνία μεταξύ του ιδίου και του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α στην οποία διαλαμβάνεται ρητά ότι ο αντιπρόσωπος θα παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος, ως αντιπρόσωπος και εκ μέρους και για λογαριασμό του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α.