ΜΕΡΟΣ IV ΜΕΛΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Μητρώα

6. Το Επιμελητήριο θα καταρτίσει και ακολούθως θα τηρεί-

(α) Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου∙

(β) Μητρώα Μελών του Επιμελητηρίου κατά κλάδο μηχανικής επιστήμης και κατά υποδιαίρεση των κλάδων μηχανικής επιστήμης∙

(γ) Μητρώο Εταιρειών Μελετών.

Μητρώο Εταιρειών Μελετών

6Α. Το Επιμελητήριο καταρτίζει και ακολούθως τηρεί, κατά τον καθορισμένο τρόπο και προϋποθέσεις, Μητρώο Εταιρειών Μελετών, στο οποίο δύνανται να εγγράφονται Εταιρείες Μελετών που προσφέρουν υπηρεσίες σε κλάδο ή κλάδους της μηχανικής επιστήμης.

Προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών

6Β.-(1) Η Διοικούσα Επιτροπή του Επιμελητηρίου εξετάζει τις σχετικές αιτήσεις και αποδέχεται την εγγραφή μιας εταιρείας ως Εταιρείας Μελετών, η οποία δύναται να ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα σε κλάδο ή κλάδους της μηχανικής επιστήμης, εάν η εταιρεία αυτή πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Η εταιρεία είναι ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη, δεόντως εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία, δυνάμει του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών Νόμου, της οποίας το πενήντα ένα επί τοις εκατόν (51%) τουλάχιστον των συνεταίρων, καθώς και το πενήντα ένα επί τοις εκατόν (51%) τουλάχιστον του κεφαλαίου που τυχόν αυτοί κατέχουν είναι μέλη και κατέχουν ετήσια άδεια άσκησης του επαγγέλματος σε κλάδο ή κλάδους της μηχανικής επιστήμης,  ή

(β) είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές δεόντως εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου, της οποίας το πενήντα ένα επί τοις εκατόν (51%) τουλάχιστον των μετόχων και των μετοχών που αυτοί κατέχουν είναι μέλη και κατέχουν ετήσια άδεια άσκησης του επαγγέλματος.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, η εγγραφή, από τον Έφορο Εταιρειών, οποιασδήποτε εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ως Εταιρείας Μελετών, τελεί υπό την αίρεση ότι γίνεται δεκτό από τη Διοικούσα Επιτροπή ότι πληροί τις προϋποθέσεις για να ασκεί επιχειρηματική και/ή επαγγελματική δραστηριότητα σε κλάδο ή κλάδους της μηχανικής επιστήμης:

Νοείται ότι, η καταχώρηση, από τον Έφορο Εταιρειών, οποιασδήποτε απόκτησης ή μεταβίβασης μετοχών ή συμφερόντων σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, που έχει εγγραφεί ως Εταιρεία Μελετών, τελεί υπό την αίρεση ότι η Διοικούσα Επιτροπή ικανοποιείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου.

(3)  Εταιρεία Μελετών, που εγγράφεται ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, καταχωρείται με το αρκτικόλεξο "Ε.Π.Ε." (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης) ή με το αρκτικόλεξο "L.L.C." (Limited Liability Company), αντί της συντομογραφίας "Λίμιτεδ".

(4)  Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), η Διοικούσα Επιτροπή αποδέχεται την εγγραφή εταιρείας, ως Εταιρείας Μελετών, όταν η επωνυμία της εταιρείας δεν δημιουργεί οποιαδήποτε ανακριβή, αναληθή ή παραπλανητική εικόνα σε σχέση με τις εργασίες και τις  δραστηριότητές ή όταν:

(α) Το όνομα αυτής συνίσταται από το όνομα ή τα ονόματα ενός ή περισσοτέρων μελών που ασκούν το επάγγελμα,

(β) το όνομα αυτής συνίσταται από το όνομα μέλους ή τα ονόματα μελών που στο παρελθόν άσκησαν στην Δημοκρατία το επάγγελμα σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης, ως συνέταιρος ή συνέταιροι σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία που υφίσταται κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου∙  ή

(γ) το όνομα της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης είναι το όνομα ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας που υφίσταται κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(5) Για να εγγραφεί εταιρεία ως Εταιρεία Μελετών απαιτείται να έχει και να διατηρεί σε ισχύ ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης, που να ικανοποιεί τους όρους που καθορίζει με απόφασή της η Διοικούσα Επιτροπή.

(6) Σε περίπτωση εταιρείας, της οποίας οι μέτοχοι και οι διοικητικοί σύμβουλοι είναι μέλη σε πέραν του ενός κλάδου, η εγγραφή γίνεται αποδεκτή νοουμένου ότι-

(α) σε περίπτωση εγγραφής σε δύο κλάδους κατέχονται  τουλάχιστον τριάντα επί τοις εκατόν (30%) των μετοχών ανά κλάδο·

(β) σε περίπτωση εγγραφής σε τρεις ή τέσσερεις κλάδους κατέχονται τουλάχιστον είκοσι επί τοις εκατόν (20%) των μετοχών ανά κλάδο· και

(γ) σε περίπτωση εγγραφής σε πέντε και άνω κλάδων κατέχονται τουλάχιστον δέκα επί τοις εκατόν (10%) των μετοχών ανά κλάδο:

Νοείται ότι, σε κάθε περίπτωση εταιρείας της οποίας οι μέτοχοι είναι μέλη σε πέραν του ενός κλάδου, ποσοστό πενήντα ένα επί τοις εκατόν (51%) τουλάχιστον του συνόλου των μετόχων και των μετοχών που αυτοί κατέχουν είναι μέλη και κατέχουν ετήσια άδεια άσκησης του επαγγέλματος.

(7) Πρόσωπα τα όποια δεν είναι μέλη, αλλά κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος σε οποιοδήποτε κλάδο της μηχανικής επιστήμης, περιλαμβανομένων και των προσώπων τα οποία είναι κάτοχοι πιστοποιητικών ικανότητας ανώτερου τεχνικού ηλεκτρολογίας, κέκτηνται τα ίδια δικαιώματα όπως και τα μέλη, όσο αφορά την ίδρυση και τη λειτουργία Εταιρείας Μελετών:

Νοείται ότι, πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης και κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος σε άλλο κράτος μέλος ή ασκεί το επάγγελμα σε άλλο κράτος μέλος στο οποίο δεν απαιτείται εγγραφή ή έκδοση ετήσιας άδειας, αλλά τεκμηριώνει την άσκηση του επαγγέλματος με την προσκόμιση βεβαίωσης από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή ή άλλων σχετικών προς τούτου στοιχείων, δύναται να καταστεί μέτοχος σε Εταιρεία Μελετών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, χωρίς την υποχρέωση εγγραφής στο  Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου και χωρίς την υποχρέωση έκδοσης ετήσιας άδειας άσκησης του επαγγέλματος από το Επιμελητήριο.

(8) Δεν δύναται να εγγραφεί ως Εταιρεία Μελετών εταιρεία στης οποίας στο μετοχικό κεφάλαιο ή στο διοικητικό της συμβούλιο μετέχει πρόσωπο το οποίο είναι τεχνικός διευθυντής ή μέτοχος ή υπάλληλος εργοληπτικής εταιρείας ή εταιρείας ανάπτυξης γης:

Νοείται ότι, εταιρεία εγγεγραμμένη σε άλλο κράτος μέλος, με την προσκόμιση του πιστοποιητικού εγγραφής της και της άδειας άσκησης επαγγέλματος σ’ αυτό το κράτος μέλος, ή εταιρεία, η οποία ασκεί το επάγγελμα σε κράτος μέλος στο οποίο δεν απαιτείται εγγραφή ή έκδοση ετήσιας άδειας, αλλά τεκμηριώνει την άσκηση του επαγγέλματος με την προσκόμιση βεβαίωσης από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή ή άλλων σχετικών προς τούτο στοιχείων, δύναται να καταστεί μέτοχος σε Εταιρεία Μελετών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, χωρίς την υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του Επιμελητηρίου και χωρίς την υποχρέωση έκδοσης ετήσιας άδειας άσκησης του επαγγέλματος από το Επιμελητήριο.

Ανάκληση εγγραφής

6Γ.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β), η Διοικούσα Επιτροπή ανακαλεί εγγραφή οποιασδήποτε εταιρείας ως Εταιρείας Μελετών, η οποία παύει να πληροί τις προϋποθέσεις που προνοούνται στο εδάφιο (1) του άρθρου 6Β:

Νοείται ότι η Διοικούσα Επιτροπή δεν ανακαλεί την εγγραφή οποιασδήποτε εταιρείας ως Εταιρείας Μελετών, εάν ο λόγος για τον οποίο αυτή παύει να πληροί τις προϋποθέσεις που προνοούνται στο εδάφιο (1) του άρθρου 6Β οφείλεται στην:

(α) απόκτηση συμφέροντος, για τις περιπτώσεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), και στις περιπτώσεις της παραγράφου (β) του ιδίου εδαφίου, στην απόκτηση μετοχών, ως αποτέλεσμα διαδοχής σε κληρονομιά, από πρόσωπο το οποίο δεν είναι μέλος και ο οποίος ασκεί το επάγγελμα, ή

(β) απώλεια, με οποιοδήποτε τρόπο, από συνέταιρο ή μέτοχο ή διοικητικό σύμβουλο, ανάλογα με την περίπτωση, της ιδιότητας του μέλους, ο οποίος ασκεί το επάγγελμα, νοουμένου ότι οι πιο πάνω λόγοι μέσα σε περίοδο δώδεκα  (12) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία έχουν επισυμβεί, αίρονται κατά τρόπο που, μετά την πάροδο της πιο πάνω περιόδου, η Εταιρεία Μελετών συνεχίζει να πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων (α) ή (β) του εδαφίου (1), ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Σε περίπτωση διάλυσης Εταιρείας Μελετών, η εγγραφή στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών τερματίζεται αυτοδικαίως.

Άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας από Εταιρεία Μελετών

6Δ.-(1) Εταιρεία Μελετών εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του Επιμελητηρίου δύναται να ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα σε κλάδο ή κλάδους της μηχανικής ως εάν να ήτο η ίδια μέλος στους κλάδους της μηχανικής επιστήμης της οποίας οι μέτοχοι και οι διοικητικοί σύμβουλοι είναι μέλη και κατέχουν ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος.

(2) Εταιρεία Μελετών εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του Επιμελητηρίου, δύναται να υποβάλλει σε κάθε αρμόδια αρχή, όπως αυτή καθορίζεται στον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, σχέδια, σχεδιαγράμματα, μελέτες, συγγραφές, υπολογισμούς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δυνάμει του εν λόγω νόμου, για την έκδοση της άδειας, νοουμένου ότι τα εν λόγω σχέδια και έγγραφα φέρουν την υπογραφή και τον τίτλο του προσώπου που τα ετοίμασε, το οποίο κατέχει την απαιτούμενη άδεια που χορηγείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Υποβολή αίτησης

6Ε.-(1) Η αίτηση συμπληρώνεται στο έντυπο της αίτησης σύμφωνα με το Έβδομο Παράρτημα του παρόντος Νόμου, το υποβάλλει στη Διοικούσα Επιτροπή με συστημένη επιστολή ή το παραδίδει προσωπικά.

(2) Η αίτηση συνοδεύεται με το τέλος εγγραφής που καθορίζεται στο Έννατο Παράρτημα του παρόντος Νόμου, τα συναφή πιστοποιητικά και έγγραφα, καθώς επίσης και τα υπόλοιπα στοιχεία που καθορίζονται στο σχετικό έντυπο της αίτησης.

(3) Ως ημερομηνία παραλαβής της αίτησης από το Επιμελητήριο θεωρείται η ημερομηνία που αναφέρεται στην επίσημη απόδειξη του Επιμελητηρίου, ενώ σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται με συστημένη επιστολή ως ημερομηνία παραλαβής από το Επιμελητήριο θεωρείται η ημερομηνία παράδοσης της αίτησης στο Επιμελητήριο από τις ταχυδρομικές αρχές.

(4) Η επιτροπή Εγγραφής Μελών συμβουλεύει τη Διοικούσα Επιτροπή για το αν η αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο παρόντας Νόμος για να εγγραφεί στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών.

Έκδοση Πιστοποιητικού Εγγραφής

6ΣΤ.-(1) Σε περίπτωση που η Διοικούσα Επιτροπή διαπιστώσει ότι η αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις για εγγραφή με βάση τις διατάξεις των πιο πάνω άρθρων εγκρίνει την αίτηση και εκδίδει πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών.

(2) Το πιστοποιητικό εγγραφής δυνάμει του εδαφίου (1) εκδίδεται με βάση τον τύπο που καθορίζεται στο Όγδοο Παράρτημα του παρόντος Νόμου.

(3) Το πιστοποιητικό εγγραφής ισχύει για ένα έτος και ανανεώνεται, νοουμένου ότι υποβάλλεται σχετική αίτηση ανανέωσης με βάση τον τύπο που καθορίζεται στο Έβδομο Παράρτημα, συνοδευόμενη από το σχετικό τέλος ανανέωσης και ότι η Εταιρεία Μελετών συνεχίζει να πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών, όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 6Α και 6Β.

(4) Για την έκδοση αντίγραφου του πιστοποιητικού εγγραφής καταβάλλεται το καθορισμένο στο Έννατο Παράρτημα τέλος.

Κατακράτηση καταβληθέντων τελών

6Ζ. Σε περίπτωση που η Διοικούσα Επιτροπή του Επιμελητηρίου διαπιστώσει, ότι η αίτηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις για εγγραφή εταιρείας στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών, το καταβληθέν τέλος εγγραφής κατακρατείται από το Επιμελητήριο ως έξοδα εξέτασης της αίτησης.

Ετήσια τέλη

6Η.-(1) Κάθε Εταιρεία Μελετών εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών, καταβάλλει στο Επιμελητήριο ετήσια τέλη, ως συνδρομή, όπως καθορίζονται στο Έννατο Παράρτημα.

(2) Τα τέλη ανανέωσης του πιστοποιητικού εγγραφής καταβάλλονται στο Επιμελητήριο μετά την έγκριση της ανανέωσης εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών.

(3) Το Επιμελητήριο με την καταβολή των καθορισμένων τελών εκδίδει στον αιτητή ετήσια άδεια και απόδειξη πληρωμής.

(4)  Όλα τα εισπραχθέντα τέλη κατατίθενται στο Ταμείο του Επιμελητηρίου.

(5) Σε περίπτωση που υπολείπεται χρονικό διάστημα λιγότερο των έξι μηνών από την εγγραφή στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής, καταβάλλεται το ήμισυ των τελών της ετήσιας συνδρομής.

Καθυστέρηση καταβολής τελών

6Θ.-(1) Εγγεγραμμένη Εταιρεία Μελετών που αδικαιολόγητα παραλείπει να καταβάλει στο Επιμελητήριο τα τέλη που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο κατά τον προκαθορισμένο χρόνο, υποχρεούται σε καταβολή επιπρόσθετων τελών υπό μορφή διοικητικού προστίμου ποσοστού ύψους δέκα επί τοις εκατόν (10%) πάνω στο ολικό ποσό για τους πρώτους τρεις (3) μήνες και είκοσι επί τοις εκατόν (20%) για όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκκρεμεί η καταβολή των τελών.

(2)  Μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από τη λήξη της ημερομηνίας έκδοσης της ετήσιας άδειας όλα τα οφειλόμενα στο Επιμελητήριο ποσά μπορούν να ανακτηθούν ως αστικό χρέος.

Μη απαλλαγή μέλους Εταιρείας Μελετών από προσωπική πειθαρχική ευθύνη

6Ι.-(1) Η συμμετοχή μελών σε Εταιρεία Μελετών υπό οποιαδήποτε ιδιότητα και/ή η ύπαρξη σχέσης εργοδοτουμένου και εργοδότου μεταξύ μέλους και Εταιρείας Μελετών, δεν απαλλάσσει το μέλος από τυχόν προσωπική πειθαρχική ευθύνη ούτε επηρεάζει οποιαδήποτε πειθαρχική διαδικασία δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Η αστική και/ή ποινική ευθύνη μελών και/ή Εταιρείας Μελετών δεν επηρεάζεται από την ύπαρξη ή μη πειθαρχικής ευθύνης.

Μεταβίβαση εργασιών και περιουσιακών στοιχείων από μέλος σε Εταιρία Μελετών

6ΙΑ.-(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη πρόνοια σε οποιαδήποτε φορολογική νομοθεσία, η μεταβίβαση από οποιοδήποτε μέλος ή από εγγεγραμμένο συνεταιρισμό μελών, των εργασιών αυτών και/ή οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων τα οποία κατέχονται από αυτούς προς το σκοπό διεξαγωγής των εργασιών τους προς Εταιρεία Μελετών, θα θεωρείται ως αναδιοργάνωση για τους σκοπούς του Μέρους VI του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου και σε σχέση με αυτή θα  εφαρμόζονται οι διατάξεις του πιο πάνω νόμου και οι διατάξεις του περί Χαρτοσήμων Νόμου, του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου και του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου.

Εταιρεία Μελετών εγγεγραμμένη σε κράτος μέλος

6IΒ.- Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 6Α έως 6IΑ,  εταιρεία που λειτουργεί ως Εταιρεία Μελετών εγγεγραμμένη σε κράτος μέλος δύναται με την προσκόμιση του πιστοποιητικού εγγραφής και της άδειας άσκησης επαγγέλματος στο κράτος μέλος εγγραφής της, να εγγραφεί σε ειδικό κατάλογο Εταιρειών Μελετών κρατών μελών που τηρεί το Επιμελητήριο και να ασκεί επάγγελμα σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης εφαρμοζομένων, τηρουμένων των αναλογιών, των διατάξεων των άρθρων 6Δ έως 6Ι και των εδαφίων (1), (2) και (3) του άρθρου 7Α του παρόντος Νόμου.

Ίδρυση υποκαταστήματος ή αντιπροσωπείας ή θυγατρικής εταιρείας από εταιρεία άλλου κράτους μέλους

6ΙΓ. Εταιρεία εγγεγραμμένη σε άλλο κράτος μέλος, δύναται με την προσκόμιση του πιστοποιητικού εγγραφής της και της άδειας άσκησης επαγγέλματος στο κράτος μέλος εγγραφής της ή εταιρεία, η οποία ασκεί το επάγγελμα σε κράτος μέλος στο οποίο δεν απαιτείται εγγραφή ή έκδοση ετήσιας άδειας αλλά τεκμηριώνει την άσκηση του επαγγέλματος με την προσκόμιση βεβαίωσης από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή ή άλλων σχετικών προς τούτο στοιχείων, δύναται να ιδρύει στη Δημοκρατία υποκατάστημα, αντιπροσωπεία ή θυγατρική εταιρεία, με τους ίδιους όρους που ισχύουν στο κράτος μέλος προέλευσης:

Νοείται ότι, η καταχώρηση, από τον Έφορο Εταιρειών, οποιασδήποτε απόκτησης ή μεταβίβασης μετοχών ή συμφερόντων σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, που έχει εγγραφεί ως Εταιρεία Μελετών, τελεί υπό την αίρεση ότι η Διοικούσα Επιτροπή ικανοποιείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

Εγγραφή στο Επιμελητήριο

7.-(1) Με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων του παρόντος άρθρου, κάθε πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου σε οποιοδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης και να είναι μέλος του Επιμελητηρίου, εάν -

(α) Kατέχει πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου ή άλλο ισοδύναμο προσόν στον αντίστοιχο κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης το οποίο να του επιτρέπει να ασκεί το επάγγελμα στη χώρα που αποκτήθηκε και να είναι αναγνωρισμένο από το Επιμελητήριο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού·και

(β) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του· και

(γ) δεν έχει καταδικασθεί σε ποινή φυλάκισης για αδίκημα ατιμωτικής φύσης ή που ενέχει ηθική αισχρότητα το οποίο, κατά την κρίση του Γενικού Συμβουλίου, τον καθιστά ακατάλληλο, για να είναι μέλος του Επιμελητηρίου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση αμφιβολίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλου σπουδών οποιουδήποτε αιτητή, το Επιμελητήριο μπορεί να απευθύνεται στο ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. για γνωμοδότηση.

(2) Με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων του παρόντος άρθρου, κάθε πολίτης κράτους μέλους, περιλαμβανομένων των πολιτών της Δημοκρατίας, ο οποίος ασκεί το επάγγελμα σε οποιοδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης σε άλλο κράτος μέλος όπου είναι μόνιμα εγκατεστημένος και επιθυμεί τη μόνιμη μετακίνησή του και παροχή των υπηρεσιών του στη Δημοκρατία, δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου σε οποιοδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης και να είναι μέλος του Επιμελητηρίου εάν -

(α) Κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου ή άλλο ισοδύναμο προσόν στον αντίστοιχο κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης το οποίο να του επιτρέπει να ασκεί το επάγγελμα στη χώρα που αποκτήθηκε και να είναι αναγνωρισμένο από το Επιμελητήριο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού· και

(β) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του· και

(γ) δεν έχει καταδικασθεί σε ποινή φυλάκισης για αδίκημα ατιμωτικής φύσης ή που ενέχει ηθική αισχρότητα το οποίο, κατά την κρίση του Γενικού Συμβουλίου, τον καθιστά ακατάλληλο για να είναι μέλος του Επιμελητηρίου∙ βεβαίωση που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης αποτελεί επαρκή απόδειξη ήθους ή εντιμότητας και στις περιπτώσεις που το κράτος μέλος προέλευσης δεν απαιτεί αποδείξεις ήθους ή εντιμότητας για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος, το Επιμελητήριο ζητά από το κράτος αυτό αντίγραφο ποινικού μητρώου ή ανάλογο έγγραφο το οποίο χορηγείται από την αρμόδια αρχή του κράτους αυτού και στις περιπτώσεις που η αρμόδια αρχή δεν εκδίδει τέτοια πιστοποιητικά, επαρκή απόδειξη θα αποτελεί ένορκη δήλωση υπογεγραμμένη από τον αιτητή ή σε περίπτωση που τέτοιος όρκος δεν υφίσταται, επίσημη δήλωση του αιτητή ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής· και

(δ) κατέχει πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία διαπιστώνεται σύμφωνα με διαδικασία και κριτήρια ως ήθελε καθοριστούν από το Επιμελητήριο:

Νοείται ότι, σε περίπτωση αμφιβολίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλου σπουδών οποιουδήποτε αιτητή, το Επιμελητήριο μπορεί να απευθύνεται στο ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. για γνωμοδότηση:

Νοείται περαιτέρω ότι η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος εδαφίου γίνεται τηρουμένων των διατάξεων του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(3) Με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων του παρόντος άρθρου, κάθε πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο του Επιμελητηρίου ως Αρχιτέκτονας και να είναι μέλος του Επιμελητηρίου, εάν -

(α) Κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα στην αρχιτεκτονική το οποίο αποκτήθηκε μετά από εκπαίδευση που καθορίζεται στο Δεύτερο Παράρτημα του παρόντος Νόμου και είτε περιλαμβάνεται στο Πρώτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου είτε  αποκτήθηκε μετά από συνολικά πέντε (5) έτη σπουδών πλήρους παρακολούθησης (ή ισοδύναμες πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS) σε πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυμα, που πιστοποιούνται με επιτυχή ολοκλήρωση εξετάσεων πανεπιστημιακού επιπέδου ή αποκτήθηκε μετά από τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη σπουδών (ή ισοδύναμες πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS) πλήρους παρακολούθησης σε πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυμα, που πιστοποιούνται με την επιτυχία σε εξέταση πανεπιστημιακού επιπέδου, η οποία συνοδεύεται από πιστοποιητικό που βεβαιώνει την ολοκλήρωση διετούς επαγγελματικής πρακτικής εξάσκησης σύμφωνα με τη δεύτερη επιφύλαξη του παρόντος εδαφίου·

(β) μετά την απόκτηση του προσόντος που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, έχει συμπληρώσει έναν τουλάχιστον χρόνο πρακτικής εξάσκησης στην Αρχιτεκτονική που πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη μέλους του Επιμελητηρίου στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής και/ή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος και/ή τρίτη χώρα υπό την επίβλεψη προσώπου ή φορέα ο οποίος έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης και η εξάσκηση αξιολογείται από το Επιμελητήριο και/ή την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης και/ή, σε περίπτωση που δεν απαιτείται πρακτική εξάσκηση για την πρόσβαση στο επάγγελμα, από το κράτος μέλος προέλευσης και/ή την τρίτη χώρα, έχει συμπληρώσει έναν τουλάχιστον χρόνο πραγματικής άσκησης του επαγγέλματος και η άσκηση αξιολογείται από το Επιμελητήριο και/ή την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης·

(γ) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του· και

(δ) δεν έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης για αδίκημα ατιμωτικής φύσης ή που ενέχει ηθική αισχρότητα το οποίο, κατά την κρίση του Γενικού Συμβουλίου, τον καθιστά ακατάλληλο για να είναι μέλος του Επιμελητηρίου:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, ο όρος «επαγγελματική πρακτική εξάσκηση» σημαίνει την πρακτική εξάσκηση που πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη μέλους του Επιμελητηρίου στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής και/ή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα υπό την επίβλεψη προσώπου ή φορέα ο οποίος έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης μόνο μετά από την ολοκλήρωση των τριών (3) πρώτων ετών σπουδών και τουλάχιστον ένα έτος της επαγγελματικής πρακτικής εξάσκησης αξιοποιεί τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών και η εξάσκηση αξιολογείται από το Επιμελητήριο και/ή την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης.

(4) Με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων του παρόντος άρθρου, κάθε πολίτης κράτους μέλους, περιλαμβανομένων των πολιτών της Δημοκρατίας, ο οποίος ασκεί το επάγγελμα της Αρχιτεκτονικής σε άλλο κράτος μέλος όπου είναι μόνιμα εγκατεστημένος και επιθυμεί τη μόνιμη μετακίνησή του και παροχή των υπηρεσιών του στη Δημοκρατία δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου ως Αρχιτέκτονας και να είναι μέλος του Επιμελητηρίου, εάν -

(α) Κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα στην Αρχιτεκτονική το οποίο αποκτήθηκε μετά από εκπαίδευση που καθορίζεται στο Δεύτερο Παράρτημα του παρόντος Νόμου και είτε περιλαμβάνεται στο Πρώτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου είτε αποκτήθηκε μετά από συνολικά πέντε (5) έτη σπουδών (ή ισοδύναμες πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS) πλήρους παρακολούθησης σε πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυμα, που πιστοποιούνται με επιτυχή ολοκλήρωση εξετάσεων πανεπιστημιακού επιπέδου ή αποκτήθηκε μετά από τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη σπουδών (ή ισοδύναμες πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS) πλήρους παρακολούθησης σε πανεπιστήμιο ή ανάλογο εκπαιδευτικό ίδρυμα, που πιστοποιούνται με την επιτυχία σε εξέταση πανεπιστημιακού επιπέδου η οποία συνοδεύεται από πιστοποιητικό που βεβαιώνει την ολοκλήρωση διετούς επαγγελματικής εξάσκησης σύμφωνα με τη δεύτερη επιφύλαξη του παρόντος εδαφίου·

(β) μετά την απόκτηση του προσόντος που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, έχει συμπληρώσει ένα τουλάχιστον χρόνο πρακτικής εξάσκησης στην Αρχιτεκτονική που πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη μέλους του Επιμελητηρίου στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής και/ή που πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε κράτος μέλος και/ή τρίτη χώρα υπό την επίβλεψη προσώπου ή φορέα ο οποίος έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης και η εξάσκηση αξιολογείται από το Επιμελητήριο και/ή την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης και/ή, σε περίπτωση που δεν απαιτείται πρακτική εξάσκηση για την πρόσβαση στο επάγγελμα από το κράτος μέλος προέλευσης και/ή την τρίτη χώρα, έχει συμπληρώσει έναν τουλάχιστον χρόνο πραγματικής άσκησης του επαγγέλματος και η άσκηση αξιολογείται από το Επιμελητήριο και/ή την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης·

(γ) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του·

(δ) δεν έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης για αδίκημα ατιμωτικής φύσης ή που ενέχει ηθική αισχρότητα το οποίο, κατά την κρίση του Γενικού Συμβουλίου, τον καθιστά ακατάλληλο για να είναι μέλος του Επιμελητηρίου, βεβαίωση δε που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης αποτελεί επαρκή απόδειξη ήθους ή εντιμότητας και στις περιπτώσεις που το κράτος μέλος προέλευσης δεν απαιτεί αποδείξεις ήθους ή εντιμότητας για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος, το Επιμελητήριο ζητά από το κράτος αυτό αντίγραφο ποινικού μητρώου ή ανάλογο έγγραφο το οποίο χορηγείται από την αρμόδια αρχή του κράτους αυτού και στις περιπτώσεις που η αρμόδια αρχή δεν εκδίδει τέτοια πιστοποιητικά, επαρκή απόδειξη θα αποτελεί ένορκη δήλωση υπογεγραμμένη από τον αιτητή ή σε περίπτωση που τέτοιος όρκος δεν υφίσταται, επίσημη δήλωση του αιτητή ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής· και

(ε) κατέχει πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία θα διαπιστώνεται σύμφωνα με διαδικασία και κριτήρια όπως καθορίζονται από το Επιμελητήριο:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, ο όρος «επαγγελματική πρακτική εξάσκηση» σημαίνει την πρακτική εξάσκηση που πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη μέλους του Επιμελητηρίου στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής και/ή που πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα υπό την επίβλεψη προσώπου ή φορέα ο οποίος έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης, μόνο μετά από την ολοκλήρωση των τριών (3) πρώτων ετών σπουδών και τουλάχιστον ένα έτος της επαγγελματικής πρακτικής εξάσκησης αξιοποιεί τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών και η εξάσκηση αξιολογείται από το Επιμελητήριο και/ή την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης:

Νοείται περαιτέρω ότι, για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου, όταν αιτητής κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, το Επιμελητήριο λαμβάνει υπόψη τυχόν αναγνώριση του εν λόγω πτυχίου, διπλώματος ή άλλου τίτλου από κάποιο κράτος μέλος, καθώς και την εκπαίδευση και/ή την επαγγελματική πείρα που απέκτησε ο αιτητής σε κράτος μέλος:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου, όταν αιτητής κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλον τίτλο που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, το Επιμελητήριο αναγνωρίζει το εν λόγω δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλον τίτλο, εφόσον ο αιτητής διαθέτει τριετή επαγγελματική πείρα στο έδαφος του κράτους μέλους το οποίο αναγνώρισε τον εν λόγω τίτλο και εφόσον η επαγγελματική αυτή πείρα πιστοποιείται από το εν λόγω κράτος μέλος:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, οι πολίτες άλλου κράτους μέλους οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα της Αρχιτεκτονικής σε άλλο κράτος μέλος όπου είναι μόνιμα εγκατεστημένοι και επιθυμούν τη μόνιμη μετακίνησή τους και παροχή των υπηρεσιών τους στη Δημοκρατία και στους οποίους επιτρέπεται να φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο του Αρχιτέκτονα, κατ’ εφαρμογή νόμου που αναγνωρίζει τη δυνατότητα στην αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους να απονέμει τον τίτλο αυτό σε υπηκόους των κρατών μελών που έχουν εξαιρετικά διακριθεί για την ποιότητα των επιτευγμάτων τους στον τομέα της αρχιτεκτονικής, θεωρείται ότι πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, για να ασκήσουν δραστηριότητες στον τομέα της αρχιτεκτονικής, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζουν σχετικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης.

(5) Κατά παρέκκλιση της παραγράφου (α) του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου και τηρουμένων όλων των υπόλοιπων παραγράφων του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου, κάθε πολίτης κράτους μέλους, περιλαμβανομένων των πολιτών της Δημοκρατίας, ο οποίος ασκεί το επάγγελμα της αρχιτεκτονικής σε άλλο κράτος μέλος όπου είναι μόνιμα εγκατεστημένος και επιθυμεί τη μόνιμη μετακίνησή του και παροχή των υπηρεσιών του στη Δημοκρατία δικαιούται να ασκεί το επάγγελμα της αρχιτεκτονικής στη Δημοκρατία, εάν  κατέχει -

(α) Πτυχίο ή πιστοποιητικό ή άλλον τίτλο που αποκτήθηκε μετά από εκπαίδευση στο πλαίσιο των προσπαθειών για την κοινωνική αναβάθμιση ή προγραμμάτων πανεπιστημιακών σπουδών με μερική απασχόληση που ικανοποιεί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Δεύτερο Παράρτημα και πιστοποιείται από εξέταση στην Αρχιτεκτονική, που ολοκληρώνεται επιτυχώς από επαγγελματία που εργάζεται επί επτά (7) και πλέον έτη στον τομέα της Αρχιτεκτονικής, υπό την εποπτεία ενός αρχιτέκτονα ή ενός γραφείου αρχιτεκτόνων, η δε εξέταση αυτή πρέπει να είναι πανεπιστημιακού επιπέδου και να ισοδυναμεί προς την εξέταση στο τέλος των σπουδών η οποία αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (4)·

(β) τίτλο εκπαίδευσης αρχιτέκτονα που περιλαμβάνεται στο Τρίτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου, ο οποίος χορηγήθηκε από άλλο κράτος μέλος και πιστοποιεί εκπαίδευση που άρχισε το αργότερο κατά το αναφερόμενο στο εν λόγω παράρτημα κρίσιμο ακαδημαϊκό έτος, ακόμη και αν δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του Δεύτερου Παραρτήματος του παρόντος Νόμου·

(γ) βεβαίωση των αρμόδιων αρχών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας η οποία πιστοποιεί την αντίστοιχη ισοδυναμία των τίτλων εκπαίδευσης που χορηγούνται από τις 8 Μαΐου 1945 από τις αρμόδιες αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας με τους τίτλους που παρατίθενται στο Τρίτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου·

(δ) βεβαίωση που χορηγείται από τα άλλα κράτη μέλη στα οποία την 5ην Αυγούστου του 1985 ίσχυαν ή θεσπίστηκαν μέχρι την 5ην Αυγούστου 1987 κανονιστικές διατάξεις για το δικαίωμα ανάληψης και άσκησης δραστηριοτήτων στον τομέα της Αρχιτεκτονικής υπό τον επαγγελματικό τίτλο του Αρχιτέκτονα, η δε ανωτέρω βεβαίωση πρέπει να πιστοποιεί ότι ο δικαιούχος έχει άδεια να φέρει τον επαγγελματικό τίτλο του Αρχιτέκτονα, είτε πριν από την 5ην Αυγούστου 1985 είτε κατά την ημερομηνία αυτή, και έχει ασχοληθεί ουσιαστικά, στο πλαίσιο των ανωτέρω αναφερόρεμων διατάξεων με τις δραστηριότητες στον τομέα της Αρχιτεκτονικής για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) συνεχών ετών κατά τα πέντε (5) χρόνια πριν από τη χορήγηση της βεβαίωσης, το ίδιο δε ισχύει και για τις βεβαιώσεις που εκδόθηκαν στην Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία κατά ή πριν από την 1η Ιανουαρίου 1995, στην Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία κατά ή πριν από την 1η Μαΐου 2004 και στην Κροατία κατά ή πριν από την 1η Ιουλίου 2013.

(ε) πτυχίο ή πιστοποιητικό ή άλλον τίτλο που αποκτήθηκε μετά από ολοκλήρωση τριετούς εκπαίδευσης των «Fachhochschulen» στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, που λειτουργούσε στις 5 Αυγούστου 1985 και έχει αρχίσει το αργότερο στις 17 Ιανουαρίου 2014, η οποία πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο Δεύτερο Παράρτημα και παρέχει πρόσβαση στις δραστηριότητες του επαγγέλματος της Αρχιτεκτονικής στο εν λόγω κράτος μέλος βάσει του επαγγελματικού τίτλου Αρχιτέκτονα, με την προϋπόθεση ότι η εκπαίδευση συμπληρώνεται από περίοδο επαγγελματικής πείρας τεσσάρων (4) ετών, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η οποία βεβαιώνεται από πιστοποιητικό που χορηγείται από την αρμόδια αρχή στον πίνακα της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο Αρχιτέκτονας που επιθυμεί να επωφεληθεί των διατάξεων της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ:

Νοείται ότι, οι παράγραφοι (β) και (γ) του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται επίσης στους τίτλους εκπαίδευσης αρχιτέκτονα που παρατίθενται στο Πρώτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι η εκπαίδευση ξεκίνησε πριν από τις 18 Ιανουαρίου 2016.

(6) Με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων του παρόντος άρθρου, κάθε πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο του Επιμελητηρίου ως πολιτικός μηχανικός και να είναι μέλος του Επιμελητηρίου εάν -

(α) Κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου ή άλλο ισοδύναμο προσόν στον κλάδο της Πολιτικής Μηχανικής το οποίο να του επιτρέπει να ασκεί το επάγγελμα στη χώρα που αποκτήθηκε και να είναι αναγνωρισμένο από το Επιμελητήριο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

(β) μετά την απόκτηση του προσόντος που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, έχει συμπληρώσει έναν τουλάχιστον χρόνο πρακτικής εξάσκησης στην Πολιτική Μηχανική, που πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη μέλους του Επιμελητηρίου στον κλάδο της Πολιτικής Μηχανικής και/ή που πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε κράτος μέλος και/ή τρίτη χώρα υπό την επίβλεψη προσώπου ή φορέα ο οποίος έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης και η εξάσκηση αξιολογείται από το Επιμελητήριο και/ή την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης και/ή, σε περίπτωση που δεν απαιτείται πρακτική εξάσκηση για την πρόσβαση στο επάγγελμα από το κράτος μέλος προέλευσης και/ή την τρίτη χώρα, έχει συμπληρώσει έναν τουλάχιστον χρόνο πραγματικής άσκησης του επαγγέλματος και η άσκηση αξιολογείται από το Επιμελητήριο και/ή την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης·

(γ) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του· και

(δ) δεν έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης για αδίκημα ατιμωτικής φύσης ή που ενέχει ηθική αισχρότητα το οποίο, κατά την κρίση του Γενικού Συμβουλίου, τον καθιστά ακατάλληλο, για να είναι μέλος του Επιμελητηρίου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση αμφιβολίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλου σπουδών οποιουδήποτε αιτητή, το Επιμελητήριο μπορεί να απευθύνεται στο ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. για γνωμοδότηση.

(7) Κάθε πολίτης κράτους μέλους, περιλαμβανομένων των πολιτών της Δημοκρατίας, ο οποίος ασκεί το επάγγελμα της Πολιτικής Μηχανικής σε άλλο κράτος μέλος όπου είναι μόνιμα εγκατεστημένος και επιθυμεί τη μόνιμη μετακίνησή του και παροχή των υπηρεσιών του στη Δημοκρατία δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο του Επιμελητηρίου ως Πολιτικός Μηχανικός και να είναι μέλος του Επιμελητηρίου, εάν -

(α) Κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου ή άλλο ισοδύναμο προσόν στον κλάδο της Πολιτικής Μηχανικής το οποίο να του επιτρέπει να ασκεί το επάγγελμα στη χώρα που αποκτήθηκε και να είναι αναγνωρισμένο από το Επιμελητήριο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

(β) μετά την απόκτηση του προσόντος που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, έχει συμπληρώσει έναν τουλάχιστον χρόνο πρακτικής εξάσκησης στην Πολιτική Μηχανική που πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη μέλους του Επιμελητηρίου στον κλάδο της Πολιτικής Μηχανικής και/ή που πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε κράτος μέλος και/ή τρίτη χώρα υπό την επίβλεψη προσώπου ή φορέα ο οποίος έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης και η εξάσκηση αξιολογείται από το Επιμελητήριο και/ή την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης και/ή, σε περίπτωση που δεν απαιτείται πρακτική εξάσκηση για την πρόσβαση στο επάγγελμα από το κράτος μέλος προέλευσης και/ή την τρίτη χώρα, έχει συμπληρώσει έναν τουλάχιστον χρόνο πραγματικής άσκησης του επαγγέλματος και η άσκηση αξιολογείται από το Επιμελητήριο και/ή την αρμόδια αρχή στο κράτος προέλευσης·

(γ) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του·

(δ) δεν έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης για αδίκημα ατιμωτικής φύσης ή που ενέχει ηθική αισχρότητα το οποίο, κατά την κρίση του Γενικού Συμβουλίου, τον καθιστά ακατάλληλο, για να είναι μέλος του Επιμελητηρίου, αποτελεί δε επαρκή απόδειξη ήθους ή εντιμότητας βεβαίωση που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης και στις περιπτώσεις όπου το κράτος μέλος προέλευσης δεν απαιτεί αποδείξεις ήθους ή εντιμότητας για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος, το Επιμελητήριο μπορεί να ζητήσει από το κράτος αυτό αντίγραφο ποινικού μητρώου ή ανάλογο έγγραφο το οποίο χορηγείται από την αρμόδια αρχή του κράτους αυτού, και στις περιπτώσεις που η αρμόδια αρχή δεν εκδίδει τέτοια πιστοποιητικά, επαρκή απόδειξη θα αποτελεί ένορκη δήλωση υπογεγραμμένη από τον αιτητή ή σε περίπτωση που τέτοιος όρκος δεν υφίσταται, επίσημη δήλωση του αιτητή ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής· και

(ε) κατέχει πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία θα διαπιστώνεται σύμφωνα με διαδικασία και κριτήρια όπως καθορίζονται από το Επιμελητήριο:

Νοείται ότι, σε περίπτωση αμφιβολίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλου σπουδών οποιουδήποτε αιτητή, το Επιμελητήριο μπορεί να απευθύνεται στο ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. για γνωμοδότηση:

Νοείται περαιτέρω ότι η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος εδαφίου γίνεται τηρουμένων των διατάξεων του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(8) Τηρουμένων των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων, πρόσωπο το οποίο δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους και κατέχει άδεια μόνιμης διαμονής του στη Δημοκρατία δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου και να είναι μέλος του, εάν το Γενικό Συμβούλιο διαπιστώσει ότι το εν λόγω πρόσωπο κατέχει τα υπόλοιπα προσόντα που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια του παρόντος άρθρου, ανάλογα με την περίπτωση, και κατά τη γνώμη του συντρέχουν αποχρώντες προς τούτο λόγοι.

(9) Τηρουμένων των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων, πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους και έχει εξασφαλίσει άδεια παραμονής και εργασίας στη Δημοκρατία μπορεί να καταστεί προσωρινά μέλος του Επιμελητηρίου, με όρους ή περιορισμούς που μπορεί το Επιμελητήριο να επιβάλλει σε κάθε περίπτωση, εάν η Διοικούσα Επιτροπή διαπιστώσει ότι το εν λόγω πρόσωπο κατέχει τα υπόλοιπα προσόντα που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια του παρόντος άρθρου, ανάλογα με την περίπτωση, και κατά τη γνώμη της συντρέχουν αποχρώντες προς τούτο λόγοι.

(10) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού ζητήσει και λάβει υπόψη και τις απόψεις του Επιμελητηρίου, μπορεί να χορηγήσει σε πρόσωπα, οργανισμούς ή εταιρείες του εξωτερικού, αναγνωρισμένης φήμης και ικανότητας, ειδική άδεια για μελέτη, παρασκευή σχεδίου, εκτέλεση και επίβλεψη έργων που καθορίζονται στην άδεια, με όρους τους οποίους το Υπουργικό Συμβούλιο κρίνει σκόπιμο να επιβάλει σε κάθε περίπτωση, περιλαμβανομένου απαραίτητα και όρου τα έργα αυτά να εκτελεστούν σε συνεργασία με Μηχανικό εγγεγραμμένο δυνάμει του παρόντος Νόμου σε αντίστοιχο κλάδο, κατά τη διάρκεια όμως της ισχύος της άδειας αυτής τίποτε από όσα διαλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο δεν εφαρμόζεται σε αυτά τα πρόσωπα, τους οργανισμούς ή τις εταιρείες, αν και εφόσον αυτοί ή αυτές τηρούν τους όρους που αναφέρονται σε αυτή την άδεια.

Διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων

7Α.-(1) Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου δύναται να υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά είτε με συστημένη επιστολή είτε επιδίδεται προσωπικά στη βάση του εκάστοτε καθορισμένου εντύπου (Τύπος Α) που καθορίζεται στους περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Αιτήσεις και Τέλη) Κανονισμούς του 1997 όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται και το Επιμελητήριο βεβαιώνει την παραλαβή του φακέλου του αιτητή εντός ενός μηνός από την εν λόγω παραλαβή και τον ενημερώνει για τυχόν ελλείποντα έγγραφα.

(2) Το Επιμελητήριο εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση εντός τριών μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου του ενδιαφερόμενου.  Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για ένα μήνα σε περίπτωση αίτησης για εγγραφή σε κλάδο του Μητρώου Μελών του Επιμελητηρίου εκτός της αρχιτεκτονικής.

(3)  Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης του Επιμελητηρίου ή παράλειψης έκδοσης απόφασης εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο εδάφιο (2), ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος.

(4)  Για την αναγνώριση διπλώματος, πιστοποιητικού ή τίτλου που αποκτήθηκε σε άλλο κράτος μέλος, το Επιμελητήριο δύναται, όπου έχει δικαιολογημένες αμφιβολίες να απαιτήσει από το κράτος μέλος, βεβαίωση της γνησιότητας των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν χορηγηθεί στο κράτος αυτό, καθώς και βεβαίωση ότι ο αιτητής εκπληρώνει όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Δεύτερο Παράρτημα στην περίπτωση αρχιτέκτονα.

(5) Για την εγγραφή στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου πολίτη κράτους μέλους, περιλαμβανομένων των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος ασκεί το επάγγελμα σε οποιονδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης σε άλλο κράτος μέλος όπου είναι μόνιμα εγκατεστημένος και επιθυμεί τη μόνιμη μετακίνησή του και παροχή των υπηρεσιών του στην Κυπριακή Δημοκρατία και που κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλον τίτλο που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, το Επιμελητήριο λαμβάνει υπόψη τυχόν αναγνώριση του εν λόγω διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου από άλλο κράτος μέλος, καθώς και την εκπαίδευση και/ή την επαγγελματική πείρα που απέκτησε ο αιτητής σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα.

(6) Για την εγγραφή στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου πολίτη κράτους μέλους, περιλαμβανομένων των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος ασκεί το επάγγελμα σε οποιοδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης σε άλλο κράτος μέλος όπου είναι μόνιμα εγκατεστημένος και επιθυμεί τη μόνιμη μετακίνησή του και παροχή των υπηρεσιών του στην Κυπριακή Δημοκρατία και που κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλον τίτλο που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, το Επιμελητήριο αναγνωρίζει το εν λόγω δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλον τίτλο, εφόσον ο αιτητής διαθέτει τριετή επαγγελματική πείρα στο έδαφος του κράτους μέλους το οποίο αναγνώρισε τον εν λόγω τίτλο και εφόσον η επαγγελματική αυτή πείρα πιστοποιείται από το εν λόγω κράτος μέλος.

(7) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 7, όταν πολίτης κράτους μέλους, περιλαμβανομένων των πολιτών της Δημοκρατίας, ο οποίος ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα που αποτελεί μέρος άσκησης του επαγγέλματος σε οποιονδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης σε άλλο κράτος μέλος όπου είναι μόνιμα εγκατεστημένος και κατέχει πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία διαπιστώνεται σύμφωνα με διαδικασία και κριτήρια όπως καθορίζονται από το Επιμελητήριο, και κατέχει όλα τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα, προκειμένου να ασκεί στο κράτος μέλος προέλευσης την επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία ζητεί μερική πρόσβαση στη Δημοκρατία, και στην περίπτωση εφαρμογής αντισταθμιστικών μέτρων ο αιτητής θα υποχρεωνόταν να ακολουθήσει το πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης που απαιτείται στη Δημοκρατία, για να έχει πλήρη πρόσβαση στο νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στη Δημοκρατία, το Επιμελητήριο παρέχει μερική πρόσβαση στο αντίστοιχο επάγγελμα υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής.

(8) Με την έναρξη λειτουργίας του ενιαίου ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά (αρχείο ΙΜΙ), το Επιμελητήριο δέχεται ηλεκτρονικές αιτήσεις για έκδοση ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας από οποιοδήποτε μέλος του το οποίο ασκεί το επάγγελμα σε οποιονδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης στη Δημοκρατία και επιθυμεί τη μόνιμη ή προσωρινή ή περιστασιακή μετακίνησή του και παροχή των υπηρεσιών του σε άλλο κράτος μέλος και –

(i) Εντός μιας εβδομάδας από την παραλαβή της αίτησης, το Επιμελητήριο επιβεβαιώνει τη λήψη της αίτησης και ενημερώνει τον αιτητή σχετικά με ενδεχόμενη παράλειψη αποστολής κάποιου εγγράφου·

(ii) εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός μηνός, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής τυχόν ελλειπόντων εγγράφων ή, εφόσον δεν ζητούνται άλλα έγγραφα, μετά τη λήξη της περιόδου μιας βδομάδας από την παραλαβή της αίτησης, το Επιμελητήριο επαληθεύει κατά πόσο ο αιτητής είναι νόμιμα εγκατεστημένος στη Δημοκρατία και εάν όλα τα αναγκαία έγγραφα που έχουν εκδοθεί στη Δημοκρατία είναι έγκυρα και αυθεντικά και διαβιβάζει άμεσα την αίτηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής ενημερώνοντας σχετικά τον αιτητή.

(iii) Σε περίπτωση επακόλουθων αιτήσεων από τον ίδιο αιτητή, το Επιμελητήριο και οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής δεν δύνανται να ζητήσουν την εκ νέου υποβολή των εγγράφων που υπάρχουν ήδη στο ενιαίο ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά (αρχείο ΙΜΙ) και είναι ακόμα έγκυρα.

(9) Με την έναρξη λειτουργίας του ενιαίου ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά (αρχείο ΙΜΙ), το Επιμελητήριο δέχεται ηλεκτρονικές αιτήσεις για έκδοση ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας τις οποίες λαμβάνει από άλλα κράτη μέλη εκ μέρους πολιτών κρατών μελών, περιλαμβανομένων των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα σε οποιονδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης σε άλλα κράτη μέλη όπου είναι μόνιμα εγκατεστημένοι και επιθυμούν τη μόνιμη ή προσωρινή ή περιστασιακή μετακίνησή τους και παροχή των υπηρεσιών τους στη Δημοκρατία και εξετάζει τις εν λόγω αιτήσεις εντός ενός μηνός από την παραλαβή της εκάστοτε αίτησης, η δε προθεσμία ενός μηνός για την εξέταση τέτοιας αίτησης μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) εβδομάδες από το Επιμελητήριο ενημερώνοντας τον αιτητή και εξηγώντας τους λόγους που οδήγησαν στην παράταση, σε περίπτωση δε που παρέλθει η προθεσμία και/ή η παράτασή της χωρίς έκδοση απόφασης από το Επιμελητήριο, η αίτηση θα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί και η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα εκδίδεται και αποστέλλεται στον αιτητή αυτόματα:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς της εγκατάστασης πολίτη κράτους μέλους στη Δημοκρατία, η έκδοση ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας δεν παρέχει αυτόματο δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος σε οποιονδήποτε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης χωρίς προηγούμενη εγγραφή στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου στον αντίστοιχο κλάδο.